Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy
 
Meno: Zuzana
Priezvisko: Závadská
Rodné priezvisko: Majzúnová
Rok narodenia: 1975
Názov študijného odboru: ekonomika a manažment podniku
Téma habilitačnej práce: Rozvoj manažmentu výroby podniku podľa koncepcie Industry 4.0
Dátum doručenia žiadosti: 19. 5. 2017
 
Vysokoškolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvovanie ďalšieho vzdelávania:
Ing. - 1999, Materiálovotechnologická fakulta STU Trnava, odbor manažment priemyselných podnikov
PhD. - 2013, Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica, odbor ekonomika a manažment podniku
 
Priebeh zamestnaní a priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):
2000 – 2007 Odborný komerčný pracovník oddelenia aktívnych obchodov, Všeobecná úverová banka, a.s. v Bratislave.
2007 - 2010 Konzultant pre procesný manažment, ZVA consulting s.r.o.
2007 Asistent, Inštitút manažérskych systémov Ekonomickej fakulty UMB so sídlom v Poprade.
2013– súčasnosť Odborný asistent s PhD., Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici.
2013 – súčasnosť Zástupca vedúceho Inštitútu manažérskych systémov EF UMB v Poprade
 
Odborné alebo umelecké zameranie:
- pedagogická profilácia:
predmety: 10 (Manažment, Prípadové štúdie z manažmentu, Operačný manažment, Kalkulácie a rozpočty, Koncepcia štíhleho manažmentu, Manažment výroby, Prípadové štúdie z manažmentu výroby, Procesný manažment, Projektový manažment, Seminár k bakalárskej práci).
vedenie bakalárskych prác: 19 v odbore 6284 Ekonomika a manažment podniku.
vedenie diplomových prác: 28 v odbore 6284 Ekonomika a manažment podniku
prednášková činnosť vo vzdelávacích kurzoch pre prax:
Vzdelávanie v akreditovanom programe kontinuálneho vzdelávania Manažérstvo kvality vzdelávania pre učiteľov (časť procesný audit),
- garant predmetov: 2 (Koncepcia štíhleho manažmentu, Prípadové štúdie z manažmentu výroby),
- prednášková činnosť na domácich (6) a zahraničných (3) vedeckých konferenciách a seminároch s orientáciou na procesný manažment, operačný manažment a manažment výroby.
 
Údaje o publikačnej činnosti vrátane rozsahu a kategórie evidencie
AAB01 Manažment : teoretické aspekty vybraných manažérskych procesov : vedecká monografia Slovenského komitétu pre vedecké riadenie ZSVTS / Ján Závadský, Veronika Kuchárová - Mačkayová, Zuzana Závadská ; rec. Václav Řepa, Vladimír Hiadlovský. - 1. vyd. - Bratislava : Slovenský komitét pre vedecké riadenie ZSVTS, 2011. - 144 s. [7,52 AH]. - ISBN 978-80-970684-0-0
[ZÁVADSKÝ, Ján (50%) - KUCHÁROVÁ MAČKAYOVÁ, Veronika (30%) - ZÁVADSKÁ, Zuzana (20%) - ŘEPA, Václav (rec.) - HIADLOVSKÝ, Vladimír (rec.)]

AAB02 Integrácia procesného manažmentu do systému riadenia podniku : [vedecká monografia Slovenského komitétu pre vedecké riadenie ZSVTS] / Zuzana Závadská, Ján Závadský ; rec. Anna Šatanová, Peter Sakál. - 1. vyd. - Bratislava : Slovenský komitét pre vedecké riadenie ZSVTS, 2014. - 105 s. [5,35 AH]. - ISBN 978-80-970684-3-1
[ZÁVADSKÁ, Zuzana (70%) - ZÁVADSKÝ, Ján (30%) - ŠATANOVÁ, Anna (rec.) - SAKÁL, Peter (rec.)]
ACB01 Manažment III : systémový prístup k manažmentu a auditu organizácie / Ján Závadský ... [et al.] ; rec. Pavol Molnár, Jaroslav Sivák. - 1. vyd. - Bratislava : Iura Edition, 2012. - 174 s. [10,13 AH]. - ISBN 978-80-8078-512-3
[ZÁVADSKÝ, Ján (30%) - SAKÁL, Peter (15%) - POMFFYOVÁ, Mária (20%) - HRDINOVÁ, Gabriela (15%) - ZÁVADSKÁ, Zuzana (20%) - MOLNÁR, Pavol (rec.) - SIVÁK, Jaroslav (rec.)]

ACB02 Manažment I : ako plánovať, organizovať a rozhodovať : historické a moderné aspekty manažmentu / Dagmar Kokavcová a kolektív ; rec. Mária Seková, Michal Pružinský. - 1. vyd. - Bratislava : Iura Edition, 2012. - 156 s. [9,55 AH]. - ISBN 978-80-8078-513-0
[KOKAVCOVÁ, Dagmar (40%) - ZÁVADSKÝ, Ján (20%) - KUCHÁROVÁ MAČKAYOVÁ, Veronika (20%) - ZÁVADSKÁ, Zuzana (20%) - SEKOVÁ, Mária (rec.) - PRUŽINSKÝ, Michal (rec.)]
BCI01 Vybrané aspekty štandardizácie kvality služieb v cestovnom ruchu / Zuzana Závadská, Lenka Veselovská, Mária Kožárová ; rec. Lucia Bartková, Peter Madzík. - 1. vyd. - Poprad : Výskumný ústav ekonomiky a manažmentu, 2016. - 146 s. [7,34 AH]. - Publikácia bola vydaná ako učebný text v rámci projektu č. 47/B700/2016 Vytvorenie vzdelávacieho a akreditovaného programu pre Národný systém kvality služieb v cestovnom ruchu. - ISBN 978-80-970458-7-6
[ZÁVADSKÁ, Zuzana (45%) - VESELOVSKÁ, Lenka (43%) - KOŽÁROVÁ, Mária (12%) - BARTKOVÁ, Lucia (rec.) - MADZÍK, Peter (rec.)]

BCI02 Procesný manažment : teória a prax / Zuzana Závadská, Veronika Korenková ; rec. Anna Šatanová, Mariana Sedliačiková. - 1. vyd. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. - 152 s. [8,82 AH]. - ISBN 978-80-8168-554-5
[ZÁVADSKÁ, Zuzana (80%) - KORENKOVÁ, Veronika (20%) - ŠATANOVÁ, Anna (rec.) - SEDLIAČIKOVÁ, Mariana (rec.)] 
Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu:
Citácie:
doma: 18
v zahraničí: 28

5 ohlasov na najvýznamnejšie publikačné výstupy za celé životné dielo:
ADC Utilisation of business process models in managerial practice: An empirical study in Slovak companies certified to the ISO 9001 standard / Ján Závadský, Zuzana Závadská. In Total Quality Management & Business Excellence [elektronický zdroj]. - London : Routledge, 2013. - ISSN 1478-3371. - Vol. 25, no. 3-4, pp. 319-337
1. [1] BAKIEVA, Glyusa Rafaelovna - MUFTIEVA, Lenara Fanilevna. Management analysis as means of improving the business processes at the tourist enterprise: a case study. In International journal for quality research. ISSN 1800-6450, 2016, vol. 10, no. 4, pp. 761-768., Scopus
2. [1] TUČEK, David - MIKESKA, Martin. Business process management - new results of quantitative research in Czech Rebublic. In Finance and performance of firms in science, education and practice 2015 [online]. Zlin : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015, s. 1566-1582 [cit. 2017-04-28]. ISBN 978-80-7454-482-8. Dostupné z: http://www.ufu.utb.cz/konference/sbornik2015.pdf., WoS
ADM Process model and its real application in the selected management areas / Zuzana Závadská, Ján Závadský, Mária Sirotiaková.
In E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis = Economics and Management / Hospodářská fakulta Technické univerzity. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta, 2013. - ISSN 1212-3609. - Roč. 16, č. 1 (2013), s. 113-127.
3. [1] PAWLICZEK, Adam - PISZCZUR, Radomir. Effect of management systems ISO 9000 and ISO 14000 on enterprises´ awareness of sustainability priorities. In E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. ISSN 1212-3609, 2013, vol. 16, no. 2, pp. 66-80., WoS
4. [1] NEDELKO, Zlatko - POTOCAN, Vojko - DABIĆ, Marina. Current and future use of management tools. In E + M : Ekonomie a management. ISSN 1212-3609, 2015, vol. 18, no. 1, pp. 28-45., Scopus
5. [1] ŘEPA, Václav. Process based management of public administration. In E + M : Ekonomie a management. ISSN 1212-3609, 2014, vol. 17, no. 4, pp. 141-158., WoS

 
Dátum, čas a miesto konania habilitačnej prednášky:
6. 12. 2017 o 12,00 hod.
zasadačka 3 Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici
 
Dátum, čas a miesto konania obhajoby habilitačnej práce:
6. 12. 2017 o 12,00 hod.
zasadačka 3 Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici
 
Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené, a lehotu, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:
-
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa oponentov habilitačnej práce:
prof. Ing. Jaroslav Ďaďo, PhD.
Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
doc. Ing. Marek Potkány, PhD.
Drevárska fakulta TU vo Zvolene
doc. Ing. David Tuček, Ph.D.
Fakulta manažmentu a ekonomiky UTB v Zlíne


 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa členov habilitačnej komisie:
prof. Ing Ľubica Lesáková, PhD., predseda
Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.
Materiálovotechnologická fakulta STU v Trnave
prof. Ing. Anna Šatanová, PhD.
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM v Prešove
 
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Habilitačná komisia na základe celkového zhodnotenia predložených materiálov na udelenie vedecko-pedagogického titulu docent, hodnotenia prednesenej habilitačnej prednášky, obhajoby habilitačnej práce na tému „Rozvoj manažmentu výroby podniku podľa koncepcie Industry 4.0“ konštatuje, že habilitantka je erudovanou vysokoškolskou osobnosťou a spĺňa kritériá stanovené na habilitačné konanie.
Komisia preto o d p o r u č i l a Vedeckej rade Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici dňa 7. 12. 2017 schváliť udelenie vedecko-pedagogického titulu d o c e n t v študijnom odbore ekonomika a manažment podniku Ing. Zuzane Závadskej, PhD.
 
Dátum skončenia habilitačného konania:
4. 1. 2018
 
Dôvod skončenia habilitačného konania:
Na základe rozhodnutia Vedeckej rady EF UMB rektor UMB udelil titul docentka vystavením dekrétu s účinnosťou od
4. 1. 2018.
 
Ďalšie údaje o priebehu habilitačného konania:
-
 
Oponentské posudky

Ďaďo - oponent.pdf,20. 7. 2017 7:31:21
Potkány - oponent.pdf,20. 7. 2017 7:31:31
Tuček - oponent.pdf,11. 1. 2018 8:43:44

 
Rozhodnutia

Výpis VR 25.5.17.pdf,6. 6. 2017 13:48:52
Výpis VR 7.12.17.pdf,12. 12. 2017 7:31:06

 
Prezenčné listiny

PL VR 25.5.17.pdf,6. 6. 2017 13:40:26
PL VR 7.12.2017.pdf,12. 12. 2017 7:30:42

 
Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy