Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy
 
Meno: Zlatica
Priezvisko: Huľová
Rodné priezvisko: Nodžáková
Rok narodenia: 1960
Názov študijného odboru: Predškolská a elementárna pedagogika
Téma habilitačnej práce: Technické vzdelávanie a postoje učiteľov k obsahu pracovného vyučovania vo 4. ročníku na primárnom stupni školy
Dátum doručenia žiadosti: 1. 6. 2017
 
Vysokoškolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvovanie ďalšieho vzdelávania:
1987 – 1991 PF, Banská Bystrica, učiteľstvo pre 1. st. ZŠ (Mgr.)
1999 – 2001 PF UMB, Banská Bystrica, rigorózne štúdium (PaedDr.)
2000 – 2002 FF UKF, Nitra, základná štátna jazyková skúška z RJ
2003 – 2005 PF UMB, Banská Bystrica, rozš. štud.- Psychológia
2004 – 2006 MPC Bratislava, vzdel. ved. zam.- Školský manažment
2005 – 2007 MPC Bratislava, rozš. štud.- Etická výchova
2005 -- 2008 PF UMB, Banská Bystrica, doktorandské štúdium (PhD.)

Ďalšie vzdelávanie
2010 - 2011 CCV UMB, Banská Bystrica, Vysokoškolská pedagogika
2012 - 2012 MK MŠ, Banská Bystrica,
Odborná príprava mediátora

 
Priebeh zamestnaní a priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):
1978 – 1981 učiteľka ZŠ, OŠ- Dolný Kubín
1981 – 1987 učiteľka MŠ, OŠ- Dolný Kubín
1987 – 1991 učiteľka MŠ, OŠ- Martin
1991 – 2002 učiteľka ZŠ, OŠ- Martin
2003 – 2005 vedúca odd. správy a metodiky- OŠ- Žilinský samosprávny kraj, Žilina
2005 - 2008 interné doktorandské študium PF UMB-Banská Bystrica; KEPPg
2008 - 2017 vysokoškolská učiteľka PF UMB- Banská Bystrica; KEPPg

 
Odborné alebo umelecké zameranie:
vysokoškolská učiteľka- didaktik
 
Údaje o publikačnej činnosti vrátane rozsahu a kategórie evidencie
samostatné vedecké práce a monografie:
- monografie
autor 2
1. 113 s. [5,65 AH]
2. 329 s. [16,45 AH].

spoluautor 1
3. 20 s. [1,09 AH]

- kapitoly v monografiách 9
- každá [1 - 1,29AH]

učebnice, učebné texty: 2
1. 153 s. [7,65 AH]
2. 188 s. [9,40 AH]

skriptá: 2
1. 105 s. [5,05 AH]
2. 73 s. [3,15 AH]
 
Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu:
citácie v zahraničných publikáciách 34
citácie v domácich publikáciách 23
recenzie v domácich publikáciách 5
súčet 62
 
Dátum, čas a miesto konania habilitačnej prednášky:
15.11.2017 o 10.30 h. na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici (zasadacia miestnosť č. 122 - dekanát, prízemie)
 
Dátum, čas a miesto konania obhajoby habilitačnej práce:
15.11.2017 o 10.30 h. na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici (zasadacia miestnosť č. 122 - dekanát, prízemie)
 
Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené, a lehotu, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:
-
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa oponentov habilitačnej práce:
prof. PhDr. Mária Kožuchová, CSc., PF UK Bratislava
doc. PhDr. Marta Valihorová, CSc., PF UMB Banská Bystrica
doc. PaedDr. Jarmila Honzíková, Ph.D., PF ZU Plzeň
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa členov habilitačnej komisie:
Predsedníčka:
prof. PaedDr. Alena Doušková, PhD., PF UMB Banská Bystrica
Členovia:
prof. PhDr. Milan Portik, PhD., PF PU Prešov
doc. PaedDr. Jana Depešová, PhD., PF UKF Nitra
doc. PaedDr. Ivana Rochovská, PhD., KU Ružomberok
 
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Habilitačná komisia komplexne posúdila pedagogickú, vedecko-výskumnú, publikačnú i ďalšiu odbornú činnosť PaedDr. Zlatice Huľovej, PhD. a konštatuje, že habilitantka je vyzretou akademickou osobnosťou, ktorá sa už stala uznávanou odborníčkou v oblasti elementárnej a predškolskej pedagogiky. Jej rozsiahla publikačná, vedecko-výskumná a pedagogická činnosť spĺňajú a vo viacerých prípadoch prekračujú kritériá, stanovené pre udelenie vedecko-pedagogického titulu docent. Preto habilitačná komisia jednomyseľne odporúča Vedeckej rade PF UMB schváliť vymenovanie PaedDr. Zlatice Huľovej, PhD. za docentku v odbore Predškolská a elementárna pedagogika.
 
Dátum skončenia habilitačného konania:
23. 11. 2017
 
Dôvod skončenia habilitačného konania:
účinnosť docentského dekrétu od 23.11.2017
 
Ďalšie údaje o priebehu habilitačného konania:
-
 
Oponentské posudky

Posudok doc. Honzíková.pdf,20. 12. 2017 8:59:51
Posudok doc. Valihorová.docx,20. 12. 2017 8:59:40
Posudok prof. Kožuchová.pdf,20. 12. 2017 8:59:32

 
Rozhodnutia

Výpis 15.11.2017 Dr. Huľová.doc,20. 12. 2017 9:05:34
Výpis 28.6.2017 Dr. Huľová.doc,20. 12. 2017 9:05:18

 
Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy