Ekonomická fakulta

Prebiehajúce konania

-

Ukončené konania

29. 4. 2021Krištofík Peter, doc. Ing. Ph.D., téma: Paradigmy finančného rozhodovania podnikov a ich reflexia v teórii a praxi
29. 4. 2021Sedliačiková Mariana , doc. Ing. PhD., téma: Možnosti uplatnenia kontrolingu v malých a stredných podnikoch - skúsenosti, problémy, riešenia a vízie
29. 4. 2021Musová Zdenka, doc. Ing. PhD., téma: Súčasné trendy a perspektívy v spoločensky zodpovednom správaní podnikov
14. 7. 2020Stejskal Jan, doc., Ing., Ph.D., téma: Metódy ekonomického a finančného hodnotenia kultúrnych statkov
11. 6. 2019Maráková Vanda, doc. Ing. PhD., téma: Tendencie v riadení rozvoja cestovného ruchu v cieľových miestach
27. 3. 2019Musa Hussam, doc. Ing. PhD., téma: Informačná asymetria vo finančnom rozhodovaní podnikov
16. 5. 2016Kučerová Jana , doc., Ing., PhD., téma: Plánovanie a politika cestovného ruchu - teoretické východiská
26. 5. 2014Závadský Ján, doc. Ing. PhD., téma: Determinanty integrácie procesného manažmentu do systému riadenia podniku
26. 5. 2014Mikušová Meričková Beáta, doc. Ing. PhD., téma: Externalizácia produkcie služieb vo verejnom sektore - teoretické východiská úspechu a dôvody zlyhaní v praxi

Filozofická fakulta

Prebiehajúce konania

31. 5. 2021Chovancová Katarína, doc. PhDr., PhD., téma: Manažment jazykového transferu v ústnej viacjazyčnej komunikácii
27. 5. 2021Seresová Katarína, doc. Mgr. Ing., PhD., téma:
3. 7. 2020Mičko Peter , doc. PhDr., PhD., téma: Charakteristika slovenského hospodárstva počas Slovenskej republiky (1939 – 1945) (vplyvy pôsobiace na jeho rozvoj a úpadok)

Ukončené konania

29. 4. 2021Kmeť Miroslav, doc. PaedDr., PhD., téma: Genéza a etablovanie pojmu „Dolná zem“ v mentálnom obraze Slovenska a národných dejín
18. 11. 2020Muránsky Martin, doc. Mgr., PhD., téma: Tugendhatov pojem „intelektuálnej poctivosti“ a jeho hermeneutické korene v Nietzscheho „Radostnej vede“
18. 11. 2020Bendíková Elena, doc. PaedDr., PhD., téma: Civilizačné ochorenia a prevencia zdravia pohybovou aktivitou u školskej populácie
4. 12. 2017Krško Jaromír, doc. Mgr., PhD., téma: Od mikrosociálnych toponým ku komunikačným registrom národnej onymie
16. 5. 2016Hauer Tomáš, doc. Mgr., Dr., téma: R. Rorty a budúcnosť filozofie.
16. 5. 2016Kyuchukov Hristo, doc.,PhD.,Drsc., téma: Rómčina v medzijazykových kontaktoch(slovenčina, bulharčina - turečtina)
2. 6. 2015Krejčí Milada, doc. PaedDr., CSc., téma: Tréninková psychoterapie a strategie podpory mentálního zdraví u mladých sportovců

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

Prebiehajúce konania

4. 5. 2021Ušiak Jaroslav, doc., Mgr., PhD., téma: Perspektívy výskumu bezpečnosti v medzinárodných vzťahoch v kontexte vychádzajúcich bezpečnostných hrozieb
30. 4. 2020Čajka Peter, doc., PhDr. PhD., téma: Význam znalostnej ekonomiky ako nástroja zvyšovania konkurencieschopnosti v kontexte transformujúceho sa globálneho prostredia

Ukončené konania

19. 9. 2018Obadi Saleh Mothana, doc., Ing., PhD., téma: Vplyv geopolitického faktora na ceny ropy na svetových trhoch
2. 6. 2015Čambáliková Monika, doc., PhDr., CSc., téma: Sociálny štát a sociálne partnerstvo: Quo vadis?
12. 3. 2015Sorby Karol, doc. PhDr. DrSc., téma: Fenomén

Fakulta prírodných vied

Prebiehajúce konania

-

Ukončené konania

-

Pedagogická fakulta

Prebiehajúce konania

11. 1. 2021Niklová Miriam, doc. PhDr., PhD., téma: Sociálna pedagogika v medzinárodnom porovnaní – problémy a súčasné trendy
23. 9. 2020Malach Josef, doc. PhDr., CSc., téma: Akademičtí pracovníci a akademické prostředí očima akademiků a studentů na základě komparativního přístupu

Ukončené konania

29. 4. 2021Pavlov Ivan, doc. PaedDr., PhD., téma: Andragogické profesijné poradenstvo – inovačný prístup v podpore profesijného rozvoja zamestnancov vo vybraných organizáciách
29. 4. 2021Wiegerová Adriana, doc. PaedDr., PhD., téma: Veda a deti, koncept aktérstva dieťaťa v prírodovednom vzdelávaní z pohľadu učiteľov materských škôl
15. 1. 2020Lukáč Eduard, doc. PhDr., PhD., téma: Reformné pedagogické hnutie v období ČSR a jeho prejavy na Slovensku – inšpirácia pre prácu dnešných pedagógov
11. 6. 2019Škoda Jiří, doc. PhDr., Ph.D., téma: Řízení edukačního procesu jako aktivní konstrukce poznání
27. 3. 2019Hanes Pavel , doc. ThDr., PhD., téma: Konštruktivizmus v súčasnej kresťanskej spiritualite
19. 9. 2018Pisoňová Mária, doc. PaedDr., PhD., téma: Postuláty a determinanty procesu riadenia školskej organizácie
19. 9. 2018Veteška Jaroslav, doc. PhDr., Ph.D., téma: Vývoj a proměny andragogických teorií a současný diskurz
19. 9. 2018Doulík Pavel, doc. PaedDr., Ph.D., téma: Procesy učení a vyučování prizmatem psychodidaktiky (neurodidaktiky)
19. 9. 2018Porubský Štefan, doc. PaedDr., PhD., téma: Možnosti ďalšieho rozvoja školského vzdelávania na Slovensku v konfrontácii globálnych trendov a národných špecifík
19. 9. 2018Kovalčíková Iveta, doc. PhDr., PhD., téma: Možnosti a limity kognitivistickej edukačnej paradigmy
13. 10. 2017Burgerová Jana, doc. Ing., PhD., téma: Špecifiká edukačných aplikácií informačných a komunikačných technológií vo vzťahu k učebným štýlom študenta
18. 5. 2017Hanesová Dana, doc. PaedDr., PhD., téma: Trendy v prístupoch a tematickom zameraní medzinárodného pedeutologického výskumu
26. 5. 2014Emmerová Ingrid , doc. PhDr., PhD., téma: Profesionalizácia prevencie sociálnopatologických javov v školskom prostredí v SR a komparácia s vybranými krajinami EÚ
26. 11. 2013Krystoň Miroslav, doc. PaedDr., CSc., téma: Axiologické transformácie voľného času v edukačnom kontexte
26. 11. 2013Doušková Alena , doc. PaedDr., PhD., téma: Premeny chápania disciplíny v škole

Právnická fakulta

Prebiehajúce konania

26. 5. 2021Gandžalová Daniela, doc. JUDr., PhD., téma: Dokazovanie a jeho význam v civilnom procese
16. 2. 2021Tlapák Navrátilová Jana, doc., JUDr., Mgr., Ph.D., téma:
28. 11. 2018Kubincová Soňa, doc., JUDr., PhD., téma: Majetkové postavenie a hospodárenie štátnych podnikov – teoretické a aplikačné otázky

Ukončené konania

29. 4. 2021Mencerová Ingrid , doc., JUDr., PhD., téma: Recidíva ako kritérium hodnotenia účinnosti alternatívneho trestania
14. 7. 2020Klátik Jaroslav, doc., JUDr., PhD., téma: Využitie elektronického monitoringu v trestnom konaní
11. 6. 2019Ďurica Milan, doc. JUDr. PhD., téma: (Ne)efektívnosť inštitútov na ochranu veriteľov kapitálových spoločností