Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy
 
Meno: Monika
Priezvisko: Čambáliková
Rodné priezvisko: Paldanová
Rok narodenia: 1959
Názov študijného odboru: 3.1.8 Teória politiky
Téma inauguračnej prednášky: Sociálny štát a sociálne partnerstvo: Quo vadis?
Dátum doručenia žiadosti: 18. 6. 2013
 
Vysokoskolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvovanie ďalšieho vzdelávania:
Absolventka Filozofickej Fakulty Univerzity Karlovej v Prahe, 1982, odbor: sociológia (na FF UK v Prahe aj získanie titulu PhDr.) Téma: Spor o hodnoty a hodnotenie
v sociológii.

CSc.: 1994, odbor: 61-21-9 sociológia, Slovenská akadémia vied v Bratislave, Téma: Nové subjekty a nové skutočnosti vo sfére spoločenskej práce. Sociálne partnerstvo a kolektívne vyjednávanie.

Docentka: 2009, odbor: 3.1.8 teória politiky, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Téma: Sociálne partnerstvo: inštitúcia, stratégia, vízia.
 
Priebeh zamestnaní a priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):
2013 - trvá: vedúca Katedry sociológie a sociálnej psychológie na Fakulte verejnej politiky a verejnej správy VŠ v Sládkovičove

2013 - trvá: samostatná vedecká pracovníčka, Sociologický ústav SAV

2005 – trvá: vysokoškolská učiteľka na Fakulte sociálnych štúdií a Fakulte verejnej politiky a verejnej správy VŠ v Sládkovičove

2001 – 2002: vysokoškolská učiteľka na Katedre politológie UCM v Trnave

1995 – trvá: samostatná vedecká pracovníčka, Sociologický ústav SAV

1993 – 1995: vedecká pracovníčka, Sociologický ústav SAV, Bratislava

1988 – 1993: vedecká ašpirantúra pracovníkov školiacich pracovísk, Ústav filozofie a sociológie SAV, Bratislava

1983 – 1987: odborná pracovníčka, Ústav filozofie a sociológie SAV, Bratislava

1982 – 1983: študijný pobyt, Ústav filozofie a sociológie SAV, Bratislava
 
Odborné alebo umelecké zameranie:
Sociológia, politológia
 
Údaje o publikačnej činnosti vrátane rozsahu a kategórie evidencie
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
Vedecké monografie v dom. – 3
1. AAB01 = 3,6 AH
2. AAB02 = 5,1 AH
3. AAB03 = 7,8 AH

Učebnice pre základné, vysoké školy- 1
1. BCB01 = 5,6 AH
 
Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu:
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
Citácie a ohlasy: súčet 92
Citácie v zahraničných publikáciách: 19
Citácie v domácich publikáciách: 61
Recenzie v domácich publikáciách: 7
Recenzie v zahraničných publikáciách: 5
 
Počet doktorandov, ktorým je alebo bol školiteľom s určením, koľký z nich štúdium ku dňu vyhotovenia životopisu riadne skončili:
1 - ukončený
2 - po dizertačnej skúške
 
Najvýznamnejšie vedecké práce, odborné práce alebo umelecké práce, učebnice, učebné texty, doklady o umeleckých dielach alebo umeleckých výkonoch:
fiogf49gjkf0d
ČAMBÁLIKOVÁ, Monika: Sociálne partnerstvo: inštitúcia, stratégia, vízia. Sládkovičovo: Fakulta sociálnych štúdií Vysokej školy v Sládkovičove, 2008, 92s. ISBN 978-80-89267-13-2

ČAMBÁLIKOVÁ, Monika: Sociálny štát: občianstvo, práva, začlenenie. Sládkovičovo: Vysoká škola Visegrádu, 2009, 138 s. Edícia učebné texty VŠS. ISBN 978-80-89267-33-0

ČAMBÁLIKOVÁ, Monika. Dual Identity and/or "bread and butter": electronics industry workers in Slovakia 1995-2000. In Local Communities and Post-Communist Transformation. - London : Routledge, 2003, p. 105-126. ISBN 0-415-29718-4.

ČAMBÁLIKOVÁ, Monika. The Emergence of Tripartism in Slovakia. In Parliaments and Organized Interests: The Second Steps. - Budapest : Hungarian Centre for Democracy Studies, 1996, s.190-211. ISBN 978-9635030781.

ČAMBÁLIKOVÁ, Monika. Tripartism in Slovakia: Actors and Strategies. In Historical Reflection on Central Europe. - London : McMillan Press Ltd., 1999, s. 191-206. ISBN 0-333-69549-6

ČAMBÁLIKOVÁ, Monika. Utváranie občianstva zamestnancov a zamestnávateľov. In Občan a transformácia. - Bratislava : SÚ SAV, 1997, s. 99-136. ISBN 80-85544-16-4.

ČAMBÁLIKOVÁ, Monika. Začlenenie a vylúčenie v období transformácie a integrácie. In Sociológia – Slovak Sociological Review : časopis pre otázky sociológie, 2003, roč. 35, č.4, s.285-306. (Current Contents). ISSN 0049-1225.

ČAMBÁLIKOVÁ, Monika. Globalizačné výzvy sociálnemu dialógu a sociálnemu občianstvu. In Sociológia - Slovak Sociological Review, 2002, roč. 34, č. 5, s. 445-460. (Current Contents). ISSN 0049-1225.

ČAMBÁLIKOVÁ, Monika. Slovak Social Partners in the Transformation and Integration Processes. In Sociológia - Slovak Sociological Review : časopis pre otázky sociológie, 1998, roč. 30, č. 6, s. 623-632. (Current Contents). ISSN 0049-1225.

ČAMBÁLIKOVÁ, Monika. Sociálna politika v SR v kontexte vstupu do EÚ. In OKÁLI, Ivan et al. Hospodárska politika Európskej únie a Slovenska v EÚ. - Bratislava : Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky SAV, 2004, s. 157-177. ISBN 80-7144-140-6.
 
Dátum, čas a miesto konania inauguračnej prednášky:
30.9.2014
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB
Kuzmányho 1
Banská Bystrica
 
Dátum, od ktorého je vymenúvacie konanie prerušené, a lehotu, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:
26.3.2014
Lehota odstránenia nedostatkov: do 26.5.2014
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa oponentov.
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa členov inauguračnej komisie:
Oponenti vymenúvacieho konania:
1. prof. PhDr. Peter Kulašik, CSc., FPV a MV UMB v Banskej Bystrici (zamestnanec VŠ, na ktorej sa vymenúvacie konanie uskutočňuje, profesor v odbore Teória politiky)

2. prof. PhDr. Ľudmila Malíková, PhD., Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied (profesorka v odbore Politológia)

3. prof. PhDr. Zdeněk Veselý, CSc., Vysoká škola ekonomická v Prahe, Fakulta medzinárodných vzťahov (zahraničný odborník, profesor v odbore Medzinárodné politické vzťahy)

4. prof. PhDr. Pavol Mešťan, CSc., Slovenské národné múzeum,Múzeum židovskej kultúry (náhradný oponent)

Inauguračná komisia:
1. prof. PhDr. Ján Koper, PhD. - predseda, FPV a MV UMB v Banskej Bystrici (zamestnanec VŠ, na ktorej sa vymenúvacie konanie uskutočňuje)

2. prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD., Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied (profesorka v odbore Teória politiky)

3. prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta (profesorka v odbore Teória politiky)

4. prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc., Karlova univerzita V Prahe, Fakulta sociálnych vied (zahraničný odborník, profesorka v odbore Politológia)

 
Návrh inauguračnej komisie s odporúčaním schváliť návrhy na vymenovanie uchádzača za profesora v odbore, alebo neschváliť návrh na vymenovanie uchádzača v odbore:
Inauguračná komisia na základe inauguračnej prednášky, troch kladných posudkov a rozpravy odporučila Vedeckej rade FPV a MV schváliť menovanie doc. PhDr. Moniky Čambálikovej, CSc. za profesorku v odbore 3.1.8 Teória politiky.
 
Dátum skončenia vymenúvacieho konania:
2. 6. 2015
 
Dávod skončenia vymenúvacieho konania:
Vymenovanie prezidentom SR
 
Ďalšie údaje o priebehu konania na vymenovanie profesora:
-
 
Oponentský posudky

Posudok - prof. Kulasik.pdf,9. 5. 2014 10:41:33
Posudok - prof. Malikova.pdf,9. 5. 2014 10:41:40
Posudok - prof. Vesely.pdf,9. 5. 2014 10:41:46

 
Rozhodnutia

Vypis z uzneseni - prerusenie inauguracie.pdf,23. 10. 2014 13:05:52

 
Prezenčné listiny

Prezenčná listina - otvorenie.pdf,9. 1. 2014 13:27:14

 
Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy