Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy
 
Meno: Karol
Priezvisko: Sorby
Rodné priezvisko:
Rok narodenia: 1939
Názov študijného odboru: 3.1.5 Medzinárodné vzťahy
Téma inauguračnej prednášky: Fenomén
Dátum doručenia žiadosti: 20. 11. 2013
 
Vysokoskolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvovanie ďalšieho vzdelávania:
Absolvent Filozofickej fakulty UK v Bratislave, 1962, odbor arabistika a slovakistika

CSc.: rok 1981, vedný odbor: všeobecné dejiny, Historický ústav SAV, Bratislava, téma: Politický a spoločenský vývoj Egypta od odsunu francúzskej armády do nástupu Muhammada Alího s osobitným zreteľom na medzinárodné aspekty egyptskej otázky.

docent: rok 2000, vedný odbor: všeobecné dejiny, Filozofická fakulta UJPŠ v Prešove, téma: Egyptská revolúcia 1952.

DrSc. a vedúci vedecký pracovník: rok 2005, vedný odbor: všeobecné dejiny, téma: Suez 1956. Súmrak tradičného kolonializmu na Blízkom východe.
 
Priebeh zamestnaní a priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):
1998 – 2003, docent Katedry arabistiky na Filologickej fakulte UMB v Banskej Bystrici;
2003 – 2007, docent Katedry politológie a európskych štúdií na Filozofickej fakulte UKF v Nitre;
2008 – 2012, docent, vedúci Katedry medzinárodných politických vzťahov na Fakulte medzinárodných vzťahov EU v Bratislave
 
Odborné alebo umelecké zameranie:
Všeobecné dejiny, medzinárodné vzťahy, dejiny Arabov
 
Údaje o publikačnej činnosti vrátane rozsahu a kategórie evidencie
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
AAA – Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

AAA/1. Sorby, Karol: Egypt. The Period of Political Anarchy (1801 – 1805).
York (Veľká Británia), Sessions of York 2004. (152 s.) ISBN: 1 85072 322 2; (10,7 AH)

AAB – Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB/1. Sorby, Karol: Egyptská revolúcia 1952.Bratislava, VEDA, vydavateľstvo SAV, 1998. (136 s.) ISBN: 80-224-0558-2; (9,6 AH)

AAB/2. Sorby, Karol: Egypt. Obdobie politickej anarchie (1801 – 1805).
Bratislava, Slovak Academic Press, 2003. (208 s.) ISBN: 80-89104-27-4; (12,25 AH)

AAB/3. Sorby, Karol: Suez 1956. Súmrak tradičného kolonializmu na Blízkom východe.
Bratislava, VEDA 2003. (347 s.) ISBN: 80-224-0782-8; ((31,75 AH)

AAB/4. Sorby, Karol: Arabský východ, (1945 – 1958).
Bratislava, Slovak Academic Press, 2005. (305 s.) ISBN: 80-89104-77-0; (30,25 AH)

AAB/5 Sorby, Karol: Blízky východ v medzinárodnej politike (1918 – 1945).
Bratislava, Vydavateľstvo EKONÓM 2009. (188 s.) ISBN: 978-80-225-2735-4 (14,071 AH)

AAB/6 Sorby, Karol: Jún 1967. Šesť dní, ktoré zmenili Blízky východ.
Bratislava, Slovak Academic Press, 2010. (519 s.) ISBN: 978-80-8095-065-1 (40,6 AH)

AAB/7 Sorby, Karol a Karol Sorby ml.: Blízky východ v medzinárodnej politike (1971 – 1990).
Bratislava, Vydavateľstvo EKONÓM 2011. (266 s.) (18,773 AH, podiel 13,645 AH)
ISBN: 978-80-225-3227-3

AAB/8 Sorby, Karol: Arabský východ (1918 – 1945).
Bratislava, Slovak Academic Press, 2013. (468 s.) ISBN: 978-80-89607-15-0 (33,7 AH)


ACB – Vysokoškolské učebnice (recenzované) vydané v domácich vydavateľstvách

ACB/1. Sorby, Karol: Moderná spisovná arabčina I.
Banská Bystrica, Filologická fakulta UMB, 1998. (393 s.) ISBN: 80-88825-92-X (19,6 AH)

ACB/2. Sorby, Karol: Moderná spisovná arabčina II.
Banská Bystrica, Filologická fakulta UMB, 1999. (417 s.) ISBN: 80-8055-311-4 (20,85 AH)

ACB/3. Sorby, Karol: Moderná spisovná arabčina. I. diel. (oprav. a dopl. vydanie).
Bratislava, Slovak Academic Press, 2005. (439 s.) ISBN: 80-89104-68-1 (22 AH)

ACB/4. Sorby, Karol: Moderná spisovná arabčina II. diel. (oprav. a dopl. vydanie).
Bratislava, Slovak Academic Press, 2006. (509 s.) ISBN: 80-89104-98-3

BCI Skriptá a učebné texty


BCI/1. Sorby, Karol: Česko-arabský slovník (10 tis. hesiel)
Brno, Vojenská akadémia AZ, 1967. – 129 s. (I. vydanie);
Brno, VAAZ, 1975. (II. vydanie);
Praha, SPN, 1977. (I. opravené a doplnené vydanie);
Praha, SPN, 1982. (II. vydanie).

BCI/2. Dratva, Tomáš – Jozef Vallo – Viktória Buznová – Karol Sorby:
Slovenčina pre cudzincov. (Podiel 15 %)
Praha, SPN 1973 – 303 s. (I. vydanie);
Bratislava, SPN 1976. (II. vydanie);
Bratislava, SPN 1978. (III. vydanie);
Bratislava, SPN 1980. (IV. vydanie);
Bratislava, SPN 1982. (V. vydanie).

BCI/3. Záhlavová, Oľga – Pavol Kvetko – Karol Sorby:
Glosár slovensko-anglicko-arabský k učebnici „Slovenčina pre cudzincov“. ( 33 %)
Bratislava, SPN, 1972, – 146 s. (I. vydanie);
Bratislava, SPN, 1976. (II. vydanie);
Bratislava, SPN, 1980. (III. vydanie);
Bratislava, SPN, 1982. (IV. vydanie).

BCI/4. Sorby, Karol – Miroslava Šímová:
Česko-arabský podtextový slovník k učebnici „Čeština pro cizince“. (Podiel 50 %)
Praha, SPN, 1974. – 154 s.

BCI/5. Sorby, Karol: Moderná spisovná arabčina I.
Brno, Vojenská akadémia AZ, 1984. X+455 s. (I. vydanie).
Praha, SPN, 1989, časti A, B – X+473 s. (II. opravené a doplnené vydanie).

BCI/6. Sorby, Karol: Moderná spisovná arabčina II.
Brno, Vojenská akadémia AZ, 1986, VI+430 s.

BCI/7. Sorby, Karol – Jiří Straka: Česko-anglicko-arabský vojenský technický slovník. (Podiel 50 %)
Brno, Vojenská akadémia AZ, 1984, 241 s.

BCI/8. Vondráček, Rudolf – Igor Knap – Karol Sorby:
Česko-anglicko-arabský slovník pro posluchače dělostřelecké specializace. (Podiel 33 %)
Brno, Vojenská akadémia AZ, 1981, 63 s.

BCI/9. Mach, Miloslav – Miloslav Hýsek – Karol Sorby:
Stručný česko-anglicko-arabský slovník z ženijní přípravy. (Podiel 33 %)
Brno, Vojenská akadémia AZ, 1981, 45 s.

BCI/10. Hrubiško, Alojz – Karol Sorby:
Stručný česko-anglicko-arabský slovník z chemické přípravy. (Podiel 50 %)
Brno, Vojenská akadémia AZ, 1982, 38 s.

BCI/11. Sorby, Karol: Blízky východ medzi dvoma svetovými vojnami, 1914 – 1945.
In: Kol.: Krízové oblasti sveta – historické súvislosti a zdroje súčasných problémov.
Trenčín, Vojenská osveta 1/2007, s. 50 – 94. ISBN:80-969458-1-5.
 
Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu:
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
Celkový počet citácií a recenzií – 140
Citácie v zahraničných publikáciách - 30
Citácie v domácich publikáciách - 55
Iné ohlasy v domácich a zahraničných publikáciách - 55

 
Počet doktorandov, ktorým je alebo bol školiteľom s určením, koľký z nich štúdium ku dňu vyhotovenia životopisu riadne skončili:
Súčasný počet školených doktorandov: 2
Počet absolventov doktorandského štúdia: 4
 
Najvýznamnejšie vedecké práce, odborné práce alebo umelecké práce, učebnice, učebné texty, doklady o umeleckých dielach alebo umeleckých výkonoch:
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
1) Egyptská revolúcia 1952. Bratislava, VEDA, vydavateľstvo SAV, 1998. (136 s.) ISBN: 80-224-0558-2; (9,6 AH)

2) Egypt. Obdobie politickej anarchie (1801 – 1805). Bratislava, Slovak Academic Press, 2003. (208 s.) ISBN: 80-89104-27-4; (12,25 AH)

3) Suez 1956. Súmrak tradičného kolonializmu na Blízkom východe. Bratislava, VEDA 2003. 347 s.) ISBN: 80-224-0782-8; ((31,75 AH)

4. Egypt. The Period of Political Anarchy (1801 – 1805). York (Veľká Británia), Sessions of York 2004. (152 s.) ISBN: 1 85072 322 2; (10,7 AH)

5. Arabský východ, (1945 – 1958). Bratislava, Slovak Academic Press, 2005. (305 s.) ISBN: 80-89104-77-0; (30,25 AH)

6. Moderná spisovná arabčina. I. diel. Bratislava, Slovak Academic Press, 2005. (439 s.) ISBN: 80-89104-68-1 (22 AH)

7. Moderná spisovná arabčina II. diel. Bratislava, Slovak Academic Press, 2006. (509 s.) ISBN: 80-89104-98-3 (25,4 AH)

8. Česko-arabský slovník. Brno, Vojenská akademie Antonína Zápotockého, 1967 a 1975; Praha, Státní pedagogické nakladatelství, 1977 a 1982.

9. „Národnooslobodzovacie hnutia po II. svetovej vojne v Ázii a Afrike“. In: Historický časopis, Bratislava, č. 2, 1986, s. 217 – 231.

10. „Národnooslobodzovacie hnutie v Egyptskej spoločnosti medzi dvoma revolúciami, 1919 – 1952“. In: Historický časopis, Bratislava, č. 2, 1988, s. 219 – 240.
 
Dátum, čas a miesto konania inauguračnej prednášky:
26. marca 2014 o 10,00 hod.
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB
Kuzmányho 1
Banská Bystrica
 
Dátum, od ktorého je vymenúvacie konanie prerušené, a lehotu, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:
-
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa oponentov.
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa členov inauguračnej komisie:
Inauguračná komisia:
1. prof. Ing. Igor Kosír, CSc. - predseda, FPV a MV UMB v Banskej Bystrici (zamestnanec VŠ, na ktorej sa vymenúvacie konanie uskutočňuje, profesor v odbore Medzinárodné vzťahy)
2. prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD., Fakulta sociálnych a ekonomických vied Komenského univerzity Bratislava (profesorka v odbore Teória politiky)
3. prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc., Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (profesorka v odbore Teória politiky)
4. prof. PhDr. Eduard Gombár, CSc., Ústav Blízkeho východu a Afriky, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Prahe, ČR (profesor v odbore Medzinárodné politické vzťahy)

Oponenti vymenúvacieho konania:
1. prof. PhDr. Peter Terem, PhD., FPV a MV UMB v Banskej Bystrici (zamestnanec VŠ, na ktorej sa vymenúvacie konanie uskutočňuje, profesor v odbore Medzinárodné vzťahy)
2. prof. PhDr. Ján Liďák, CSc., Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity Bratislava (profesor v odbore Medzinárodné vzťahy)
3. prof. PhDr. Oskar Krejčí, CSc., Vysoká škola medzinárodných a verejných vzťahov v Prahe, ČR (zahraničný odborník, profesor v odbore Medzinárodné vzťahy)
 
Návrh inauguračnej komisie s odporúčaním schváliť návrhy na vymenovanie uchádzača za profesora v odbore, alebo neschváliť návrh na vymenovanie uchádzača v odbore:
Inauguračná komisia po zhodnotení vedecko-pedagogickej práce doc. PhDr. Karola Sorbyho, DrSc. a jeho osobnostného profilu konštatovala, že ide o vhodného uchádzača pre udelenie vedecko-pedagogickej hodnosti profesor. Komisia ďalej konštatovala, že všetky posudky sú kladné a odporúčajú Vedeckej rade FPV a MV UMB udelenie hodnosti profesor v odbore 3.1.5 Medzinárodné vzťahy.
 
Dátum skončenia vymenúvacieho konania:
12. 3. 2015
 
Dávod skončenia vymenúvacieho konania:
Udelenie titulu profesor prezidentom SR
 
Ďalšie údaje o priebehu konania na vymenovanie profesora:
-
 
Oponentský posudky

Posudof - prof. Krejci.pdf,6. 5. 2014 16:33:01
Posudok - prof. Liďák.pdf,6. 5. 2014 16:33:09
Posudok - prof. Terem.pdf,6. 5. 2014 16:33:15

 
Rozhodnutia

Vypis z uzneseni VR - otvorenie inaug.pdf,7. 5. 2014 15:06:53
Vypis z uzneseni VR - ukoncenie inaug.pdf,7. 5. 2014 15:06:59

 
Prezenčné listiny

Prezencna listina - inaug. komisia.pdf,6. 5. 2014 16:39:37
Prezencna listina - VR ukoncenie.pdf,6. 5. 2014 16:34:30
Prezenčná listina z VR FPV a MV UMB - otvorenie vymenúvacieho konania,9. 1. 2014 14:18:28

 
Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy