Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy
 
Meno: Hristo
Priezvisko: Kyuchukov
Rodné priezvisko:
Rok narodenia: 1962
Názov študijného odboru: 2.1.33 všeobecná jazykoveda
Téma inauguračnej prednášky: Rómčina v medzijazykových kontaktoch(slovenčina, bulharčina - turečtina)
Dátum doručenia žiadosti: 8. 9. 2014
 
Vysokoskolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvovanie ďalšieho vzdelávania:
2002 – DrSc., Univerzita vo Veľkom Tarnove, Vyššia atestačná komisia Bulharsko. Odbor: pedagogika
1999 – doc., Univerzita v Šumeni, Vyššia atestačná komisia Bulharsko. Odbor: pedagogika, metodika prípravy vyučovania bulharčiny
1998 – PhD., Univerzita v Šumeni, Vyššia atestačná komisia Bulharsko. Odbor: pedagogika, metodika prípravy vyučovania bulharčiny
1995 – PhD., Univerzita v Amsterdame, Holandsko. Odbor: filozofia, všeobecná lingvistika (psycholingvistika)
1992 – Sofijská univerzita Klimenta Ochridského, Fakulta slovanských filológií v Sofii. Odbor: psycholingvistické aspekty bilingvizmu
1990 – Univerzita v Šumene. Odbor: pedagogika, pedagogika základnej školy, ruský jazyk

2013 – Smith College v Massachusetts, Spojené štáty americké – výskum v oblasti jazykového posudzovania rómskeho jazyka
2010 – Univerzita v Aarhuse, Dánsko – prednáškový pobyt v rámci projektu ERASMUS
2009 – Univerzita v Záhrebe, Chorvátsko – výskum v psycholingvistickom laboratóriu
2008 – Univerzita v Uppsale, Švédsko – centrum pre multietnické výskumy
2008 – Univerzita v Záhrebe, Chorvátsko – výskum v psycholingvistickom laboratóriu
2006 – Smith College, Massachusetts, Spojené štáty americké – Fulbrightovo štipendium pre psycholingvistický výskum
2001 – Rómske výskumné centrum v New Delhi, India – vedecký výskum o Rómoch v Indii
1999 – 2000 Univerzita v San Franciscu, Kalifornia, Spojené štáty americké – bilingválne vzdelávanie s mexickými deťmi
1996 – Štokholmský ústav pre vzdelávanie, Švédsko – vedecký výskum s rómskymi a tureckými deťmi
 
Priebeh zamestnaní a priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):
2012 – dodnes – Ústav rómskych európskych štúdií v Banskej Bystrici – detašované pracovisko Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
2008 – 2012 – Ústav romologických štúdií Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre
2003 – 2009 – Univerzita vo Veľkom Tarnove, Bulharsko
2002 – 2003 – Univerzita v Starej Zagore, Bulharsko
1997 – 2002 – Univerzita v Šumene, Bulharsko
1992 – 1996 – Ministerstvo školstva Bulharskej republiky
1984 – 1991 – učiteľ na základnej škole v Bulharsku
2013 – hosťujúci lektor v Beloit College vo Wisconsine, Spojené štáty americké, prednášky o jazykoch menšín v Európe; hosťujúci lektor na Smith College a University of Massachusetts v Amherste, Massachusetts, Spojené štáty americké, prednášky o rómskom jazyku
2011 – dodnes – hosťujúci lektor na Ústave turkológie na Slobodnej univerzite v Berlíne, Nemecko
2010 – Filozofická fakulta UKF v Nitre, výučba predmetu sociolingvistika na Katedre translatológie
2009 – 2010 – Katedra kognitívnych vied na Novej bulharskej univerzite v Sofii, výučba predmetu detská psychológia etnických vzťahov
2003 – 2009 – Univerzita vo Veľkom Tarnove, Bulharsko, výučba predmetu rómska fonetika, morfológia, syntax, psycholingvistika, sociolingvistika v programe rómsky jazyk a pedagogika pre základné školy
2002 – 2003 – Univerzita v Starej Zagore, Bulharsko, výučba predmetu psycholingvistika na Katedre špeciálnej pedagogiky
1997 – 2002 – Univerzita v Šumene, Bulharsko, výučba predmetu psycholingvistika a metodika vyučovania bulharského jazyka pre bilingválne deti
 
Odborné alebo umelecké zameranie:
psycholingvistika, sociolingvistika, vzdelávanie rómskych detí v Európe
 
Údaje o publikačnej činnosti vrátane rozsahu a kategórie evidencie
fiogf49gjkf0d
AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách: 21 (167,8 AH)
ACA VŠ učebnice vydané v zahr. vydavateľstvách: 3 (11,6 AH)
ACB VŠ učebnice vydané v domácich vydavateľstvách: 2 (9,35)
ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS: 4
ADE Vedecké práce v zahr. nekarentovaných časopisoch: 135
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch: 5
AEC Vedecké práce v zahr. recenzovaných zborníkoch: 60
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch: 3
BAA Odborné knižné práce vydané v zahr. vydavateľstvách: 21
BBA Kapitoly v odborných knihách vydaných v zahraničných vydavateľstvách: 2
BCB Učebnice pre základné a stredné školy: 33
BCI Skriptá a učebné texty: 5 (24,35 AH)
FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru: 28
 
Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu:
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
Celkový počet citácií (bez autocitácií): 390
- z toho indexové citácie SCI: 5
- z toho v zahraničných časopisoch/monografiách: 379
 
Počet doktorandov, ktorým je alebo bol školiteľom s určením, koľký z nich štúdium ku dňu vyhotovenia životopisu riadne skončili:
a) súčasný počet školených doktorandov: 2
b) počet absolventov doktorandského štúdia: 2
 
Najvýznamnejšie vedecké práce, odborné práce alebo umelecké práce, učebnice, učebné texty, doklady o umeleckých dielach alebo umeleckých výkonoch:
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
1.KYUCHUKOV, Hristo. 2007. Turkish and Roma children learning Bulgarian. [Turecké a rómske deti učiace sa bulharský jazyk]. Veľký Tarnov : Faber, 2007. ISBN 978-954-775-691-5
2.KYUCHUKOV, Hristo. 2009. Kognitivniyat podhod v obuchenieto po romski ezik (v preduchilishtna i nachalna uchilishtna vazrast) [Kognitívny prístup vo vyučovaní rómskeho jazyka (na predškolskej úrovni a na úrovni základnej školy)]. E-book. Burgas : Fondaciya Nauka i obrazovanie, 2009. Dostupné na: www.sciencebg.net. ISBN 978-954-92454-2-4
3.KYUCHUKOV, Hristo. 2008. Obuchenieto po bulgarski ezik v detskata gradina v usloviya na bilingvizam [Výučba v bulharskom jazyku v bilingválnej materskej škole]. Sofia : Prosveta, 2008. ISBN 978-954-01-2123-9
4.KYUCHUKOV, Hristo. 2001. Razvitie na detskiya romski i detskiyat turski bilingvizam v Bulgaria [Vývoj bilingvizmu rómskych a tureckých detí v Bulharsku]. Sofia : IKTUS, 2001. ISBN 954-90777-3-X
5. KYUCHUKOV,Hristo. 1996.Etno-lingvodidaktika [Etnolingvodidaktika], Sofia: Klub ´90, 1996.ISBN 954-596-015-x
 
Dátum, čas a miesto konania inauguračnej prednášky:
12.03.2015, 10.00 hod. zsadačka dekana (F 021, Tajovského 40, 874 01 Banská Bystrica
 
Dátum, od ktorého je vymenúvacie konanie prerušené, a lehotu, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:
-
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa oponentov.
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa členov inauguračnej komisie:
PREDSEDA INAUGURAČNEJ KOMISIE
prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc., FF UMB v Banskej Bystrici
ČLENOVIA KOMISIE
prof. PhDr. Slavomír Ondrejovič, DrSc., JÚĽŠ SAV v Bratislave, pôsobí vo funkcii profesora
prof. PaedDr. Ľubomír Kralčák, PhD., FF UKF v Nitre
prof. PhDr. Karel Kamiš, CSc., UJAK v Prahe, zahraničný odborník
OPONENTI :
prof. PhDr. Juraj Vaňko, CSc., FF UKF v Nitre
prof. dr. sc. Diana Stolac, FF RU v Rijeke
prof. PhDr. Jozef Sipko, PhD., FF PU v Prešove
 
Návrh inauguračnej komisie s odporúčaním schváliť návrhy na vymenovanie uchádzača za profesora v odbore, alebo neschváliť návrh na vymenovanie uchádzača v odbore:
Inauguračná komisia sa dopracovala k záveru, že inauguračné konanie sa uskutočnilo v súlade so znením Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 457/2012 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo ummelecko-pedagogických titulov docent a profesor a odporúča udeliť uchádzačovi titul profesor v ŠO všeobecná jazykoveda
 
Dátum skončenia vymenúvacieho konania:
16. 5. 2016
 
Dávod skončenia vymenúvacieho konania:
Úspešné ukončenie s účinnosťou prof. dekrétu od 16. 05. 2016
 
Ďalšie údaje o priebehu konania na vymenovanie profesora:
-
 
Oponentský posudky

Posudok (Sipko),3. 3. 2015 13:25:28
posudok (Stolac),3. 3. 2015 13:22:52
Posudok (Vaňko),3. 3. 2015 13:22:26

 
Rozhodnutia

Výpis uznesenia č. 2,24. 3. 2015 11:59:47
Rozhodnutie č. 1,3. 3. 2015 13:27:58

 
Prezenčné listiny

Prezenčná listina,24. 3. 2015 11:55:27

 
Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy