Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy
 
Meno: Tomáš
Priezvisko: Hauer
Rodné priezvisko:
Rok narodenia: 1963
Názov študijného odboru: 2.1.2 systematická filozofia
Téma inauguračnej prednášky: R. Rorty a budúcnosť filozofie.
Dátum doručenia žiadosti: 2. 2. 2015
 
Vysokoskolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvovanie ďalšieho vzdelávania:
1990 Mgr. odbor filozofia, FF MU Brno
1996 Dr. odbor filozofia, FF MU Brno
2004 doc. odbor filozofia, FF UK v Bratislave
 
Priebeh zamestnaní a priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):
1991-trvá VŠB TU Ostrava
- Úvod do filozofie. Etika a estetika v architecture. Inžinierska etika. Etické otázky modernej vedy.

2010 - trvá, FHV ŽU v Žiline
- Etika. Dejiny politického myslenia. Politická a sociálna filozofia. Postmoderna. Človek a kultúra.
1999 - 2011, FF OU v ostrave
- Filozofia 20 storočia. Postmoderná filozofia. Postmoderný textový seminar. Antinomie globalizácie. Vybrané problémy súčasnej filozofie
 
Odborné alebo umelecké zameranie:
filozofia 20. storočia, súčasná filozofia, postmoderná filozofia, neo-pragmatizmus
 
Údaje o publikačnej činnosti vrátane rozsahu a kategórie evidencie
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
AAA01 Ztraceni v Terrapolis : (antropologie, dromologie, víra) / Jaromír Feber, Jelena Petrucijová, Tomáš Hauer ; rec. Josef Dolista, Peter Nezník. - 1. vyd. - Kraków : Towarzystwo Slowaków w Polsce, 2012. - 170 s. [3,10 AH]. - ISBN 978-83-7490-544-2
[FEBER, Jaromír (34%) - PETRUCIJOVÁ, Jelena (33%) - HAUER, Tomáš (33%) - DOLISTA, Josef (rec.) - NEZNÍK, Peter (rec.)]
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01 Napište si svoji knihovnu : (aneb o jazykových vagabundech a postmoderním veřejném prostoru) / Tomáš Hauer ; rec. Zdeněk Zakopal, Ilja Duži. - 1. vyd. - Praha : ISV, 2002. - 259 s. [13,80 AH]. - ISBN 80-85866-88-9[HAUER, Tomáš (100%) - ZAKOPAL, Zdeněk (rec.) - DUŽI, Ilja (rec.)]
AAB02 S/krze postmoderní teorie / Tomáš Hauer ; rec. Václav Bělohradský, Miroslav Marcelli, Miroslav Petříček. - 1. vyd. - Praha : Univerzita Karlova, 2002. - 227 s. [14,50 AH]. - ISBN 80-246-0545-7
[HAUER, Tomáš (100%) - BĚLOHRADSKÝ, Václav (rec.) - MARCELLI, Miroslav (rec.) - PETŘÍČEK, Miroslav (rec.)]
AAB03 Přirozený svět a postmodernismus neboli toulání není bloumání / Tomáš Hauer ; rec. Bedřich Juroška, Martin Zálešák. - Ostrava : Aries, 1995. - 81 s. [4,20 AH]. - ISBN 80-901-736-4-0
[HAUER, Tomáš (100%) - JUROŠKA, Bedřich (rec.) - ZÁLEŠÁK, Martin (rec.)]

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
ACB01 Engineering ethics : (case studies) / Tomáš Hauer ; rec. Jaromír Feber, Jelena Petrucijová. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2014. - 89 s. [5,6 AH]. - ISBN 978-80-248-3566-2
[HAUER, Tomáš (100%) - FEBER, Jaromír (rec.) - PETRUCIJOVÁ, Jelena (rec.)]

ACB02 Inženýrská etika / Tomáš Hauer ; rec. Peter Nezník, Jelena Petrucijová. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2014. - 81 s. [4,8 AH]. - ISBN 978-80-248-3565-5
[HAUER, Tomáš (100%) - NEZNÍK, Peter (rec.) - PETRUCIJOVÁ, Jelena (rec.)]
 
Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu:
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
- citácie v zahraničných publikáciách, registrované v citačných indexoch Web of Science a database SCOPUS: 1
- Citácie v domácich publikáciách, registrované v citačných indexoch Web of Science a database SCOPUS: 5
- citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch:38
- citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch: 51
recenzie v zahraničných publikáciách:6
recenzie v domácich publikáciách: 5

Spolu: 106
 
Počet doktorandov, ktorým je alebo bol školiteľom s určením, koľký z nich štúdium ku dňu vyhotovenia životopisu riadne skončili:
1 ukončený
2 po štátnej dizertačnej skúške z filozofie
2 v druhom ročníku štúdia
 
Najvýznamnejšie vedecké práce, odborné práce alebo umelecké práce, učebnice, učebné texty, doklady o umeleckých dielach alebo umeleckých výkonoch:
fiogf49gjkf0d
Hauer, T, Petrucijová, J., Feber, J.: Ztraceni v Terrapolis, (antropologie, dromologie, víra), Krakow 2012, 1. vyd.- Krakow: Towarzystwo Slowakow w Polsce 2012, 170 s., ISBN 978-83-7490-543-5
Hauer, T.: Napiste si svoju knihovnu: (aneb o jazykových vagabundech a postmodernism veřejném prostoru). - 1. vyd. - Praha : ISV, 2002.- 259 s. ISBN 80-85866-88-9
hauer, T.: S/krze postmoderni teorie. - 1. vyd. - Praha: Univerzita karlova, 2002.- 227 s. ISBN 80-246-0545-7
Hauer, T.: G. Deleuze, J. F. Lyotard a postmoderní veřejní proctor, FILOZOFIA č. 2/2001, s. 90-100, Filozofický ústav SAV, Bratislava 2001, ISSN 0046-385 X
Hauer, T.: Zpět k beztŕídní společnosti? Poznámky k Rortyho politické vizi, FILOZOFIA č. 2/2002, s. 84-96, Filozofický ústav SAV, Bratislava 2002, ISSN 0046-385 X
 
Dátum, čas a miesto konania inauguračnej prednášky:
22. 06. 2015 o 9. 30 hod. v zasadačke dekana F 021, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
 
Dátum, od ktorého je vymenúvacie konanie prerušené, a lehotu, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:
-
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa oponentov.
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa členov inauguračnej komisie:
Oponenti:
prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD., FF UK V Bratislave
prof. Dr. Josef Dolista, ThD., PhD., FF TU v Trnave
prof. PhDr. Petr Jemelka, PhD., MU v Brne

Komisia:
prof. PhDr. Ján Šlosiar, CSc., predseda, FF UMB v B. Bystrici
prof. PhDr. Stanislav Hubík, CSc., MU v Brne
prof. PhDr. Emil Višňovský, CSc., FF UK v Bratislave
prof. PhDr. Rudolf Dupkala, CSc., VŠ medzinárodného podnikania ISM Slovakia, Prešov
 
Návrh inauguračnej komisie s odporúčaním schváliť návrhy na vymenovanie uchádzača za profesora v odbore, alebo neschváliť návrh na vymenovanie uchádzača v odbore:
Inauguračná komisia sa dopracovala k záveru, že inauguračné konanie sa uskutočnilo v súlade so znením Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 457/2012 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo ummelecko-pedagogických titulov docent a profesor a odporúča udeliť uchádzačovi titul profesor v ŠO systematická filozofia
 
Dátum skončenia vymenúvacieho konania:
16. 5. 2016
 
Dávod skončenia vymenúvacieho konania:
úspešné ukončenie s účinnosťou prof. dekrétu od 16. 05. 2016
 
Ďalšie údaje o priebehu konania na vymenovanie profesora:
-
 
Oponentský posudky

Dolista (posudok),4. 11. 2015 14:26:15
Jemelka (posudok),4. 11. 2015 14:29:02
Plašienková (posudok),4. 11. 2015 14:29:38

 
Rozhodnutia

Výpis uznesenia 2,4. 11. 2015 14:36:25
Výpis uznesenia č. 1,27. 3. 2015 10:59:17

 
Prezenčné listiny

prezenčná listina,4. 11. 2015 14:38:11

 
Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy