Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy
 
Meno: Jana
Priezvisko: Kučerová
Rodné priezvisko: Dubovcová
Rok narodenia: 1955
Názov študijného odboru: cestovný ruch
Téma inauguračnej prednášky: Plánovanie a politika cestovného ruchu - teoretické východiská
Dátum doručenia žiadosti: 13. 4. 2015
 
Vysokoskolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvovanie ďalšieho vzdelávania:
Ing.
FESCR VŠE Banská Bystrica, 1979, odbor Ekonomika cestovného ruchu a spoločného stravovania
CSc./PhD.
FESCR VŠE Banská Bystrica, 1990, odbor Odvetvové a prierezové ekonomiky
Docent - EF UMB Banská Bystrica, 2000, odbor Ekonomika a riadenie podniku
 
Priebeh zamestnaní a priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):
Obdobie
od septembra 1979 do1.1.2004
Miesto Banská Bystrica
Inštitúcia FESCR VŠE, od 2000 Ekonomická fakulta UMB
Pozícia (1979 -2003) Asistentka, odborná asistentka, vedenie seminárov a prednášková činnosť – dejiny kultúry, ekonomika a riadenie podniku cestovného ruchu, manažment podnikov cestovného ruchu, vedenie diplomových prác, zodpovednosť za európsku akreditáciu EFAH, praxe a semestrálny projekt, reštrukturalizácia študijných programov, prednášková činnosť v kurzoch celoživotného vzdelávania, zástupkyňa vedúceho katedry cestovného ruchu a spoločného stravovania
Obdobie
od 01.01.2000 do 1.1.2004
Miesto Banská Bystrica
Inštitúcia Európske informačné centrum pri UMB
Pozícia (2000 -2003) Riaditeľ
Obdobie
od 01.01.2004 do 31.12.2005
Miesto Brusel
Inštitúcia Európsky parlament, DG Informácie
Pozícia
od 01.05.2004 – 31.12 2005 Výkonná riaditeľka Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku
Obdobie
od 01.09.2006 do súčasnosti
Miesto Banská Bystrica
Inštitúcia Ekonomická fakulta UMB
Pozícia od 01.09.2006 – Docent na Katedre cestovného ruchu a spoločného stravovania, EF UMB, semináre a prednášky v prvom, druhom a treťom stupni štúdia cestovného ruchu, projektový manažment v cestovnom ruchu, garant predmetov semestrálny projekt, stratégie a regionálne plánovanie cestovného ruchu, strategies and regional tourism planning, cultural and urban tourism, semestrálny projekt, field trip, podnikanie v cestovnom ruchu, odborná a organizačná garancia študia dvojitého diplomu v spolupráci s KU Eichstätt – Ingolstadt, vedenie bakalárskych, diplomových a doktorandských prác v odbore cestovný ruch.
 
Odborné alebo umelecké zameranie:
Ekonomika a riadenie podnikov cestovného ruchu, podnikanie v cestovnom ruchu, tvorba stratégií a regionálnych plánov cestovného ruchu, udržateľný cestovný ruch, rozvoj cestovného ruchu na regionálnej úrovni
 
Údaje o publikačnej činnosti vrátane rozsahu a kategórie evidencie
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
AAB Trvalo udržateľný rozvoj cestovného ruchu / Jana Kučerová ; rec. Gustáv Sládek, Ivan Vološčuk. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, 1999. - 95 s. - ISBN 80-8055-307-6 [4,75 AH]

AAB Plánovanie a politika v cieľových miestach cestovného ruchu. J. Kučerová ; rec. M. Gúčik, M. Rostášová. – Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2015. – 105 s. – ISBN 978-80-557-0871-3 [4,50 AH]

ACA Regionalnoje planirovanie razvitija turizma = [Regionálne plánovanie rozvoja cestovného ruchu] : učebno-praktičeskoje posobje / L. M. Gajdukevič, O. C. Mozgovaja, J. Kučerova ; rec. V. M. Rudenkov, A. P. Durovič. - Minsk : Beloruskyj gosudarstvennyj ekonomičeskyj universitet, 2011. - 227 s. - ISBN 978-985-484-766-5 [5,11 AH]

BCI Rukoväť podnikateľa vo vidieckom cestovnom ruchu a agroturistike / Peter Patúš a kol. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Cestovateľ, 1996. - 118 s. - ISBN 80-967649-0-X
[GÚČIK, Marian - KUČEROVÁ, Jana (20%) - HUDECOVÁ, Eva (12%) - KOPPOVÁ, E. (5%) - PATÚŠ, Peter (23%) - DÚŽEKOVÁ, Z. (4%) - MACH, F. (2%) - OČENÁŠ, P. (2%) - ORIEŠKA, Ján (14%)]

BCI Manažment regiónu a strediska cestovného ruchu / Peter Patúš ... [et al.]. - Banská Bystrica : Cestovateľ, 1997. - 151 s. [7,55 AH]. - ISBN 80-967649-1-8
[PATÚŠ, Peter (21%) - GÚČIK, Marian (51%) - VETRÁKOVÁ, Milota (8%) - KUČEROVÁ, Jana (20%)]

BCI Výstavba a prevádzka malých ubytovacích zariadení cestovného ruchu / Peter Patúš ... [et al.]. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Trian, 1999. - 170 s. - ISBN 80-88945-09-7
[PATÚŠ, Peter (25%) - GÚČIK, Marian (17%) - KUČEROVÁ, Jana (18%) - ORIEŠKA, Ján (26%) - DÚŽEKOVÁ, Z. (14%)]

BCI Manažment podniku cestovného ruchu - pracovný zošit / Jana Kučerová ; rec. Július Tomka, Peter Patúš. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 1998. - 90 s. [4,05 AH]. - ISBN 80-8055-169-3
[KUČEROVÁ, Jana (100%) - TOMKA, Július (rec.) - PATÚŠ, Peter (rec.)]

BCI Ekonomika podniku cestovného ruchu / Jana Kučerová, Anton Strašík, Ľubica Šebová ; rec. Marian Gúčik, Andrej Svitana. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2006. - 107 s. [4,75 AH]. - ISBN 80-8083-215-3
[KUČEROVÁ, Jana (80%) - STRAŠÍK, Anton (10%) - ŠEBOVÁ, Ľubica (10%) - GÚČIK, Marian (rec.) - SVITANA, Andrej (rec.)]

BCI Ekonomika podniku cestovného ruchu / Jana Kučerová, Anton Strašík, Ľubica Šebová ; rec. Marian Gúčik, Ľudmila Šmardová. - 2. preprac. vyd. - Banská Bystrica : Slovak-Swiss Tourism, 2010. - 141 s. - ISBN 978-80-890090-75-4
[KUČEROVÁ, Jana (70%) - STRAŠÍK, Anton (20%) - ŠEBOVÁ, Ľubica (10%) - GÚČIK, Marian (rec.) - ŠMARDOVÁ, Ľudmila (rec.)]
 
Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu:
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
Spolu 133 z toho 64 vo Web of Science a SCOPUS, 31 v zahraničných neregistrovaných citačných indexoch a 37 v domácich publikáciách neregistrovaných v citačných indexoch.
 
Počet doktorandov, ktorým je alebo bol školiteľom s určením, koľký z nich štúdium ku dňu vyhotovenia životopisu riadne skončili:
7 ukončených, 3 v procese prípravy
 
Najvýznamnejšie vedecké práce, odborné práce alebo umelecké práce, učebnice, učebné texty, doklady o umeleckých dielach alebo umeleckých výkonoch:
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
Vedecké monografie a vysokoškolské učebnice
1. Trvalo udržateľný rozvoj cestovného ruchu / Jana Kučerová ; rec. Gustáv Sládek, Ivan Vološčuk. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, 1999. - 95 s. - ISBN 80-8055-307-6 [4,75 AH]

2. Regionalnoje planirovanie razvitija turizma = [Regionálne plánovanie rozvoja cestovného ruchu] : učebno-praktičeskoje posobje / L. M. Gajdukevič, O. C. Mozgovaja, J. Kučerova ; rec. V. M. Rudenkov, A. P. Durovič. - Minsk : Beloruskyj gosudarstvennyj ekonomičeskyj universitet, 2011. - 227 s. - ISBN 978-985-484-766-5 [5,11 AH]

3. Plánovanie a politika v cieľových miestach cestovného ruchu. J. Kučerová ; rec. M. Gúčik, M. Rostášová. – Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2015. – 105 s. – ISBN 978-80-557-0871-3 [4,50 AH]

Impaktované časopisy
4. Wellness tourism in Slovakia = Wellness cestovní ruch na Slovensku / Jana Kučerová, Radka Marčeková, Gabriela Nedelová.In Moravian geographical reports. - Brno : Academy of science of the Czech Republic, 2010. - ISSN 1210-8812. - Roč. 18, č. 3 (2010), s. 2-13. Článok je evidovaný v databáze Scopus. Impact factor: 0,341

5. HRM practice in emerging economics: a long way to go in the Slovak hotel industry? = MĽZ prax v rozvíjajúcich sa ekonomikách: dlhá cesta v slovenskom hotelierstve? / Rosemary Lucas ... [et al.].In The International journal of human resource management. - Australia : Taylor & Francis, 2004. - ISSN 1474-6085. - Vol. 15, no. 7 (2004), pp. 1262-1279. Článok je evidovaný v databáze Scopus. Impact factor: 0,928

6. Regional tourism policy in Slovakia = Regionálna politika cestovného ruchu na Slovensku / Jana Kučerová, Tomáš Makovník.In E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis = Economics and Management / Hospodářská fakulta Technické univerzity. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, Hospodářské fakulta, 2009. - ISSN 1212-3609. - Roč. 12, č. 1 (2009), s. 6-13. Článok je evidovaný v databáze Web of Science. Impact factor: 0,422

7. The relationship between risk-taking, sensation-seeking, and the tourist behavior of young adults: a cross-cultural study / Jana Kučerová. In Journal of travel research. - USA : SAGE publications, 2004. - ISSN 0047-2875. - Vol. 42, no. 3 (2004), pp. 251-260. Článok je evidovaný v databáze Scopus. Impact factor: 1,884

Iné významné publikácie
8. Snow reliability and climate elasticity: case of Slovak ski resort / Osman Cenk Demiroglu, Jana Kučerová, Oguzhan Ozcelebi.In Tourism Review. - Bingley : Emerald Group Publishing, 2015. - ISSN 1660-5373. - Vol. 70, no. 1 (2015), pp. [1-15].

9. Environmental management and accommodation facilities in Slovakia / Jana Kučerová. In Tourism enterprises and the sustainability agenda across Europe : new directions in tourism analysis / ed. David Leslie ; rec. Tony Herrison, Susan Leslie. - Surrey : Ashgate, 2012. - ISBN 978-1-4094-2257-0. - S. 121-134.

10. Tourism in Slovakia: "the best-kept secret in Europe" / Jana Kučerová, Tomáš Makovník. In European tourism planning and organisation systems : the EU member states / edited by Carlos Costa, Emese Panyik and Dimitrios Buhalis. - [1st ed.]. - Bristol : Channel View Publications, 2014. - ISBN 978-1-84541-432-0. - S. 257-276.
 
Dátum, čas a miesto konania inauguračnej prednášky:
16. júna 2015 o 9,00 hod.
poslucháreň č 2 (hlavná budova, vľavo od vrátnice)
Ekonomická fakulta UMB ul. Tajovského č. 10 v Banskej Bystrici
 
Dátum, od ktorého je vymenúvacie konanie prerušené, a lehotu, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:
-
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa oponentov.
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa členov inauguračnej komisie:
Oponenti:
prof. Ing. Marian Gúčik, PhD.
Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
prof. Ing. Mária Rostášová, PhD.
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ŽU v Žiline
prof. PhDr. Petr Chalupa, CSc., zahraničný odborník
Vysoká škola polytechnická Jihlava v Jihlave
Inauguračná komisia:
prof. Ing. Milota Vetráková, PhD., predseda, profesorka v odbore cestovný ruch
Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
prof. Ing. Iveta Hajdúchová, PhD.
Lesnícka fakulta TU vo Zvolene
prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.
Obchodná fakulta EU v Bratislave
prof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD.
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre
 
Návrh inauguračnej komisie s odporúčaním schváliť návrhy na vymenovanie uchádzača za profesora v odbore, alebo neschváliť návrh na vymenovanie uchádzača v odbore:
Na základe predložených podkladov, pozitívnych oponentských posudkov a priebehu inauguračnej prednášky spojenej s diskusiou, ako aj zhodnotenia plnenia kritérií schválených pre vymenúvacie konanie na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici, inauguračná komisia dospela k záveru, že doc. Ing. Jana Kučerová, PhD. je erudovanou vedeckou a pedagogickou osobnosťou, čo preukázala svojou doterajšou pedagogickou, vedeckovýskumnou a publikačnou činnosťou. Výsledkami v pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti orientovanej na cestovný ruch výrazne prispela k udržateľnosti a rozvoja študijných programov a odboru cestovného ruchu na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici.
Inauguračná komisia konštatuje, že uchádzačka spĺňa stanovené podmienky v zmysle § 76 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj § 4, ods. 11 vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov docent a profesor.
Na základe uvedených skutočností inauguračná komisia odporúča predsedovi Vedeckej rady Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici s c h v á l i ť návrh na vymenovanie doc. Ing. Jany Kučerovej, PhD. za profesorku v študijnom odbore „cestovný ruch“.
 
Dátum skončenia vymenúvacieho konania:
16. 5. 2016
 
Dávod skončenia vymenúvacieho konania:
Vymenovanie za profesorku prezidentom SR.
 
Ďalšie údaje o priebehu konania na vymenovanie profesora:
Návrh na vymenovanie za profesorku prerokovala Vedecká rada Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici na svojom zasadnutí dňa 25. 6. 2015.
 
Oponentský posudky

Oponent - Gúčik.pdf,2. 6. 2015 13:43:50
Oponent - Chalupa.pdf,11. 5. 2015 14:28:00
Oponent - Rostášová.pdf,27. 5. 2015 10:50:38

 
Rozhodnutia

Výpis VR 16.6.15.pdf,15. 5. 2018 7:46:39
Výpis VR 22.4.15.pdf,24. 4. 2015 7:04:14

 
Prezenčné listiny

PL z VR 16.6..pdf,17. 6. 2015 7:34:56
PL z VR 22.4.15.pdf,24. 4. 2015 7:04:42

 
Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy