Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy
 
Meno: Dana
Priezvisko: Hanesová
Rodné priezvisko: Betková
Rok narodenia: 1961
Názov študijného odboru: Pedagogika
Téma inauguračnej prednášky: Trendy v prístupoch a tematickom zameraní medzinárodného pedeutologického výskumu
Dátum doručenia žiadosti: 19. 4. 2016
 
Vysokoskolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvovanie ďalšieho vzdelávania:
• 1983 – vysokoškolské štúdium v odbore Vedecké informácie a knihovníctvo (v kombinácii s anglickým jazykom) na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (Mgr.)
• 1994 – rozširujúce štúdium v odbore Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry na ZŠ a SŠ na Fakulte humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
• 2004 – rigorózna skúška v odbore učiteľstvo „učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre 2. stupeň ZŠ v špecializácii katechetika evanj. cirkví Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, v Banskej Bystrici (PaedDr.)
• 2003 – doktorandské štúdium v odbore Teória vyučovania predmetov všeobecno-vzdelávacej a odbornej povahy v špecializácii teória vyučovania cudzích jazykov na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (PhD.)
• 2005 – habilitačné konanie v odbore Teória vyučovania predmetov všeobecno-vzdelávacej a odbornej povahy v špecializácii: Teória vyučovania na 1. stupni ZŠ Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (doc.)

• 1984 - 1986 - Diaľkový teologický seminár BJB v Prahe
• 1990 – 1994 - Biblical Education by Extention (medzinárodný diaľkový teologický program)
• 1998 - Step by Step (Krok za krokom) – Škola dokorán
• 2008 - ECDL – Medzinárodný počítačový vodičák
• 2011 – Integrované tematické vyučovanie
• 2011-13 – Certifikát z funkčného vzdelávania Riadenie školy a školského zariadenia (Metodicko-pedagogické centrum, Banská Bystrica)
• 2013 – IKT vzdelávanie –rozširovanie IKT kompetencií učiteľa

 
Priebeh zamestnaní a priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):
• od 1990 do 1993 - učiteľka anglického jazyka 3. – 8. ročníka ZŠ Pribylina
• od 1993 do 2005 - odborná asistentka, PF UMB Banská Bystrica
• od 2002 do 2005 - vedúca katedry ETM PF UMB Banská Bystrica
• od 2005 doteraz - docentka, PF UMB Banská Bystrica

Základné školstvo:
• od 1990 do 1993 - učiteľka anglického jazyka 3. – 8. ročníka ZŠ Pribylina
• od 2010 – učiteľka anglického jazyka a náboženstva na čiastkový úväzok (ZŠ Narnia Banská Bystrica), (2011-13 vedenie)
Vysoké školstvo:
• od r. 1993 – odborný asistent a od r. 2006 docent na PF UMB, výučba predmetov na:
- Katedre teológie a katechetiky
Všeobecná didaktika
Predmetová didaktika NV
Katechetika I - IV
Anglický jazyk rôzne úrovne 1 – 8,
Odborná angličtina pre teológov a misionárov Bc, Mgr, PhD
Cirkevný lektorát
Katechetická práca s rómskymi komunitami (mládež, deti)
- Katedre pedagogiky
Cudzí (anglický) jazyk pre pedagógov – rôzne úrovne
- Katedre predškolskej a elementárnej pedagogiky:
Didaktika AJ pre B1 I.-II.
CLIL pre učiteľov cudzieho jazyka na primárnom stupni ZŠ
Eurolingua English 1-4
- Katedre andragogiky
Odborný anglický jazyk pre andragógov
- Katedre občianskej a etickej výchovy
Náboženská výchova pre učiteľov angličtiny
- Katedre sociálnej práce
Odborná angličtina pre sociálnych pracovníkov

 
Odborné alebo umelecké zameranie:
Učiteľka na základnej škole
Vyučujúca na univerzite
Ďalšia odborná činnosť na univerzite:
- Katedrový študijný poradca a koordinátor kreditového systému štúdia (2001-2003)
- Členka edičnej komisie dekanky PF UMB (2002-2004)
- Vedúca katedry katedry teológie a katechetiky (2002 – 2005)
- Členka komisie PF UMB pre štúdium (2002-2005, 2008 - 2010)
- Členka etickej komisie dekana PF UMB (2008- )
- Členka Komisie pre publikačnú, projektovú a umeleckú činnosť (2016-)
 
Údaje o publikačnej činnosti vrátane rozsahu a kategórie evidencie
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
AAA Vedecké monografie v zahraničných vydavateľstvách
v tlači:
1. HANESOVÁ, D. Teachers under the Microscope : A Review of Research on Teachers. Rec. Charl Wolhuter, Alena Seberová, Bronislava Kasáčová. 1. vyd. – Bloomington, Veľká Británia : AuthorHouse, 2016. - 118 s. [9,35 AH] ISBN (v tlači)

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
1. HANESOVÁ, D. Náboženská výchova v školách. 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2001. - 200 s. [10,15 AH]. - ISBN 80-8055-494-3
2. HANESOVÁ, D. Odborná angličtina na pedagogických fakultách. 1. vyd. - Banská Bystrica : Trian, 2003. - 247 s. [12,30 AH]. - ISBN 80-88945-67-4
3. HANESOVÁ, D. Náboženská výchova v školách. - 2. rozšír. a preprac. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela : Pedagogická fakulta, 2005. - 211 s. [10,52 AH]. ISBN 80-8083-121-1
4. HANESOVÁ, D. Sociálna a misijná práca s rómskou komunitou [CD-ROM] : čiastková výskumná úloha v rámci Štátnej objednávky vlády SR (č. 912/2002) /. Banská Bystrica : KETM UMB, 2006. - 82 s. [4,11 AH]. - ISBN 80-8083-268-4
5. HANESOVÁ, D. Náboženská výchova v Európskej únii. 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2006. - 125 s. [6,25 AH]. - ISBN 80-8083-304-4
6. KORIM, V. et al.Koncepcie etickej výchovy v dynamických premenách. 1. vyd. - Banská Bystrica : Pedagogická fakulta UMB, 2010. - 189 s. [9,45 AH]. - ISBN 978-80-557-0007-6
7. [KORIM, Vojtech (13%) - ANDROVIČOVÁ, Zlata (12%) - FRIDRICHOVÁ, Petra (13%) - HANESOVÁ, Dana (12%) - KALISKÝ, Ján (13%) - KYSEĽOVÁ, Janka (12%) - POLIACH, Vladimír (13%) - VALICA, Miroslav (12%) - HAJNALOVÁ BUVALOVÁ, Ľubica (zodp. red.) - KARIKOVÁ, Soňa (rec.) - PETLÁK, Erich (rec.)]
8. KASÁČOVÁ, B., BABIAKOVÁ, S. et.al. Učiteľ preprimárnej a primárnej edukácie = Učiteľ preprimárneho a primárneho vzdelávania : profesiografia v slovensko-česko-poľskom výskume. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2011. - 416 s. [30,59 AH]. ISBN 978-80-557-0162-2
[KASÁČOVÁ, Bronislava (15%) - BABIAKOVÁ, Simoneta (10%) - CABANOVÁ, Mariana (10%) - DOUŠKOVÁ, Alena (5%) - HANESOVÁ, Dana (10%) - KOSOVÁ, Beata (10%) - PORUBSKÝ, Štefan (10%) - TABAČÁKOVÁ, Petronela (4%) - BURKOVIČOVÁ, Radmila (4%) - SEBEROVÁ, Alena (5%) - GÖBELOVÁ, Taťána (5%) - FILIPIAK, Ewa (6%) - LEMAŃSKA-LEWANDOWSKA, Ewa (2%) - NOWAK, Jolanta (2%) - SZYMCZAK, Joanna (2%) - PORUBSKÁ, Gabriela (rec.) - PAVLOV, Ivan (rec.)].
9. KASÁČOVÁ, B., BABIAKOVÁ, S. et.al. AAB Pre-primary and primary teachers in theory and job-analysis. 1st ed. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2011. - 196 s. [13,80 AH]. - ISBN 978-80-557-0192-9
[KASÁČOVÁ, Bronislava (24%) - BABIAKOVÁ, Simoneta (23%) - CABANOVÁ, Mariana (23%) - DOUŠKOVÁ, Alena (5%) - HANESOVÁ, Dana (10%) - KOSOVÁ, Beata (10%) - TABAČÁKOVÁ, Petronela (5%) - KOVALČÍKOVÁ, Iveta (rec.) - PETRASOVÁ, Alica (rec.) - BATHGATE, Frances (rec.)].

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách v zahraničných vydavateľstvách
1. HANESOVÁ, D. Slovakia: educational goals and methods in religious education in a post-communist country = Slovensko: vzdelávacie ciele a metódy náboženskej výchovy v post-komunistickej krajine. In How teachers in Europe teach religion : an international empirical study in 16 countries. International practical theology. - Berlin : LIT Verlag, 2009. - ISBN 978-3-643-10043-6. - S. 199-209 [1,16 AH].

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách v domácich vydavateľstvách
1. HANESOVÁ, D. Etická výchova v holandskom školskom systéme. In Premeny etickej výchovy v európskom kontexte / Vojtech Korim a kol.. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2008. - ISBN 978-80-8083-661-0. - S. 133-167 [1,58 AH].
2. HANESOVÁ, D. Výskumy o učiteľoch a profesionalizácii učiteľského povolania: bibliografia. In Učiteľ v preprimárnej a primárnej edukácii : teória, výskum, vývoj / eds. Bronislava Kasáčová, Mariana Cabanová. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2009. - ISBN 978-80-8083-814-0. - S. 219-250 [1,53 AH].
3. HANESOVÁ, D., HANES, P.Matej Bel - pedagóg.
In Odkaz Mateja Bela generáciám XXI. storočia / Pavel Procházka, Albín Masarik ; rec. Valéria Chromeková, Vladimír Ira. - Banská Bystrica : Trian, 2009. – ISBN 80-88945-06-2. - S. 13-37 [1,19 AH].
[HANESOVÁ, Dana (50%) - HANES, Pavel (50%)]

ACB vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
1. BRÁDŇANSKÁ, N., HANESOVÁ, D. et al. Vybrané katechetické metódy . 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2005. - 157 s. [7.85 AH – HANESOVÁ, Dana 17%]. - ISBN 80-8083-080-0

BCI Skriptá a učebné texty
1. HANES, P., HANESOVÁ, D., BRÁDŇANSKÁ, N. Prosociální a preventivní aspekty pastorace dětí : studijní texty pro pastory a pastorační pracovníky. 1. vyd. Český Těšín : Martin Pietak, 2008. - 85 s. [4,26 AH- HANESOVÁ, Dana 33%]. - ISBN 978-80-254-3798-8
2. HANESOVÁ, D. K podstate evanjelia : študijný materiál pre katechétov podľa Listu Rimanom. 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2010. - 90 s. [4,50 AH]. - ISBN 978-80-8083-954-3
3. HANESOVÁ, D. From learning facts to learning to think. 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, OZ Pedagóg, 2014. - 95 s. [4,75 AH]. - ISBN 978-80-557-0655-9
4. HANESOVÁ, D., SAARI, S. Výskum - edukácia - evalvácia : výstupy z projektu. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2015. - 136 s. [7,08 AH – HANESOVÁ, Dana 75%]. - ISBN 978-80-557-1051-8.
Výstup projektu "Mobility - podpora vedy, výskumu a vzdelávania na Univerzite Mateja Bela" kód ITMS: 26110230082, aktivita 1.3. v rámci operačného programu Vzdelávanie, ESF.
5. KOVÁCS, J., HANESOVÁ, D. Teaching English to young learners 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2015. - 108 s. [3,50 AH – HANESOVÁ, Dana 50%]. - ISBN 978-80-557-1022-8
 
Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu:
fiogf49gjkf0d
- 4 citácie v zahraničných publikáciách, registrované v citačných indexoch Web of Science a databáze SCOPUS
- 1 citácia v domácich publikáciách, registrované v citačných indexoch Web of Science a databáze SCOPUS
- 102 citácií v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
- 137 citácií v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
- 5 recenzií v zahraničných publikáciách
 
Počet doktorandov, ktorým je alebo bol školiteľom s určením, koľký z nich štúdium ku dňu vyhotovenia životopisu riadne skončili:
2 doktorandi v súčasnosti školení (1 po dizertačnej skúške)
4 doktorandi ukončení
 
Najvýznamnejšie vedecké práce, odborné práce alebo umelecké práce, učebnice, učebné texty, doklady o umeleckých dielach alebo umeleckých výkonoch:
fiogf49gjkf0d
 
Dátum, čas a miesto konania inauguračnej prednášky:
15.6.2016 o 13.00 h. na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici (zasadacia miestnosť č. 122 - dekanát, prízemie)
 
Dátum, od ktorého je vymenúvacie konanie prerušené, a lehotu, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:
-
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa oponentov.
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa členov inauguračnej komisie:
Oponenti:
prof. PhDr. Hana Lukášová, CSc., FHS UTB Zlín

prof. PhDr. Mária Potočárová, PhD., FF UK Bratislava
prof. PhDr. Ľudovít Višňovský, CSc., em. profesor PF UMB Banská Bystrica

Predsedníčka:
prof. PhDr. Jolana Hroncová, PhD., PF UMB Banská Bystrica
Členovia:
prof. ThDr. Ján Liguš, PhD., HTF UK Praha
prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc., PF UKF Nitra
prof. PhDr. Milan Portik, PhD., PF PU Prešov

 
Návrh inauguračnej komisie s odporúčaním schváliť návrhy na vymenovanie uchádzača za profesora v odbore, alebo neschváliť návrh na vymenovanie uchádzača v odbore:
-
 
Dátum skončenia vymenúvacieho konania:
18. 5. 2017
 
Dávod skončenia vymenúvacieho konania:
vymenovaním za profesora v odbore Pedagogika prezidentom SR dňa 18.5.2017
 
Ďalšie údaje o priebehu konania na vymenovanie profesora:
-
 
Oponentský posudky

Posudok prof. Lukášová.pdf,27. 6. 2016 14:12:51
Posudok prof. Potočárová.pdf,27. 6. 2016 14:13:01
Posudok prof. Višňovský.pdf,27. 6. 2016 14:13:07

 
Rozhodnutia

Výpis doc. D. Hanesová 20. 4. 2016.doc,27. 6. 2016 14:17:57
Výpis doc. Hanesová 15. 6. 2016.doc,27. 6. 2016 14:18:11

 
Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy