Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy
 
Meno: Pavel
Priezvisko: Doulík
Rodné priezvisko: Doulík
Rok narodenia: 1977
Názov študijného odboru: Pedagogika
Téma inauguračnej prednášky: Procesy učení a vyučování prizmatem psychodidaktiky (neurodidaktiky)
Dátum doručenia žiadosti: 3. 1. 2017
 
Vysokoskolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvovanie ďalšieho vzdelávania:
2009 – docent v oboru pedagogika na PdF UKF v Nitře
2004 – PhD. na PdF TU Trnava
2002 – doktor pedagogiky (PaedDr.)
1996 – 2001 vysokoškolské, učitelství pro SŠ, PF UJEP Ústí nad Labem
 
Priebeh zamestnaní a priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):
Priebeh zamestnaní
2001 – dosud: Katedra pedagogiky PF UJEP Ústí nad Labem (odborný asistent, docent)
2000 – dosud: Gymnázium Teplice

Priebeh pedagogickej činnosti
2001 – dosud: Katedra pedagogiky PF UJEP Ústí nad Labem: obecná didaktika, metodologie pedagogického výzkumu, obecná pedagogika, alternativní školství
2000 – dosud: Gymnázium Teplice (chemie)

 
Odborné alebo umelecké zameranie:
Obecná didaktika, pedeutologie, využití konstruktivistických teorií ve výuce, badatelsky orientované vyučování, výzkum dětských pojetí, pedagogický výzkum empirických jevů, psychodidaktika, dětská pojetí a didaktické testování.
 
Údaje o publikačnej činnosti vrátane rozsahu a kategórie evidencie
1. Vedecké monografie (AAB)
1.DOULÍK, P. Geneze dětských pojetí vybraných fenoménů. Acta Universitatis Purkynianae 107. Ústí nad Labem: UJEP, 2005. s. 196. ISBN 80-7044-697-8. (100 %) [P. Doulík: podíl 15,33 AA = 552 049 znaků]
2.DOULÍK, P., ŠKODA, J. Diagnostika dětských pojetí a její využití v pedagogické praxi. Acta Universitatis Purkynianae č. 143. Studia paedagogica. Ústí nad Labem: UJEP, 2008. 179 s. ISBN 978-80-7414-059-4. (50 %) [P. Doulík: podíl 4,86 AA = 174 821 znaků]
3.DOULÍK, P., ŠKODA, J., ORLOVA, N., F. Analýza vysokoškolské přípravy učitelů cizích jazyků. 1. vydání. Ústí nad Labem: UJEP, 2013. s. 150. ISBN 978-80-7414-655-8. (40 %); [P. Doulík: podíl 3,78 AA = 136 229 znaků]
4.ŠKODA, J., DOULÍK, P. Výzkum příčin a projevů syndromu vyhoření u pedagogických pracovníků. Ústí nad Labem: UJEP, 2016. 191 s. ISBN 978-80-7414-992-4. (50 %) [P. Doulík: podíl 3,94 AA = 141 780 znaků]

2. Vysokoškolské učebnice (BAB)
1.ŠKODA, J., DOULÍK, P. Psychodidaktika. Metody efektivního a smysluplného učení a vyučování. Praha: Grada, 2011. 208 s. ISBN 978-80-247-3341-8. (50 %) [P. Doulík: podíl 6,26 AA = 225 371 znaků]
2.JINDRÁČEK, V., ŠKODA, J., DOULÍK, P., GERMUŠKOVÁ, M. Dětská pojetí uměleckého textu jako východiska školní interpretace. Ústí nad Labem: UJEP, 2011. 282 s. ISBN 978-80-7414-429-5. (25 %) [P. Doulík: podíl 3,02 AA = 108 609 znaků]
Učebnice pre základné a stredné školy (BCB)
3.ŠKODA, J. DOULÍK, P. Chemie 8 – učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2006. 136 s. ISBN 80-7238-442-2. (50 %) [P. Doulík: podíl 3,81 AA = 137 158 znaků]
4.DOULÍK, P., ŠKODA, J. Chemie 8 – příručka učitele pro základní školy a víceletá gymnázia. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2006. 200 s. ISBN 80-7238-444-9. (50 %) [P. Doulík: podíl 8,89 AA = 320 038 znaků]
5.ŠKODA, J. DOULÍK, P. Chemie 9 – učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2007. 136 s. ISBN 978-80-7238-584-3. (50 %) [P. Doulík: podíl 3,90 AA = 140 412 znaků]
6.DOULÍK, P., ŠKODA, J. Chemie 9 – příručka učitele pro základní školy a víceletá gymnázia. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2007. 200 s. ISBN 978-80-7238-585-0. (50 %) [P. Doulík: podíl 10,19 AA = 367 077 znaků]

3. Skriptá a učebné texty (BCI)
1.MÜLLEROVÁ, L., DOULÍK, P. Vybrané kapitoly ze školského managementu. Ústí nad Labem: PF UJEP, 2001, 1. vydání, s. 145. ISBN 80-7044-374-X. (50 %) [P. Doulík: podíl 3,61 AA = 129 963 znaků]
2.DOULÍK, P., ŠKODA, J. Tvorba a hodnocení didaktických testů. Ústí nad Labem: PF UJEP, 2007. ISBN 978-80-7044-919-6. (90 %) [P. Doulík: podíl 3,27 AA = 117 936 znaků]
3.ŠKODA, J., DOULÍK, P., HAJEROVÁ-MÜLLEROVÁ, L. Interaktivní cvičebnice tvorby a hodnocení didaktických testů. [CD-ROM]. 2. vydání. Ústí nad Labem: PF UJEP, 2015. ISBN 978-80-7414-918-4. (34 %)
4.DOULÍK, P., ŠKODA, J. BÍLEK, M. Cvičebnice vybraných metod pedagogického výzkumu. [CD-ROM]. 2. vydání. Ústí nad Labem: PF UJEP, 2015. ISBN 978-80-7414-916-0. (34 %)
5.DOULÍK, P., ŠKODA, J. Cvičebnice obecné didaktiky. [CD-ROM]. 2. vydání. Ústí nad Labem: PF UJEP, 2015. ISBN 978-80-7414-915-3. (50 %)
6.DOULÍK, P., ŠKODA, J. Inovovaná cvičebnice obecné didaktiky. [CD-ROM]. 2. vydání. Ústí nad Labem: PF UJEP, 2015. ISBN 978-80-7414-917-7. (50 %)
7.DOULÍK, P. Vybrané základy metodologie pedagogického výzkumu (se cvičeními). Ústí nad Labem: PF UJEP, 2016. ISBN 978-80-7414-989-4. (100 %) [P. Doulík: podíl 4,09 AA = 146 282 znaků]
 
Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu:
celkový počet citácií (bez autocitácií): 328
- z toho v zahraničných časopisoch/monografiách: 77
 
Počet doktorandov, ktorým je alebo bol školiteľom s určením, koľký z nich štúdium ku dňu vyhotovenia životopisu riadne skončili:
súčasný počet školených doktorandov: 2
počet absolventov doktorandského štúdia: 2
 
Najvýznamnejšie vedecké práce, odborné práce alebo umelecké práce, učebnice, učebné texty, doklady o umeleckých dielach alebo umeleckých výkonoch:
-
 
Dátum, čas a miesto konania inauguračnej prednášky:
31.3.2017 o 11.00 h. na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici (zasadacia miestnosť č. 122 - dekanát, prízemie)
 
Dátum, od ktorého je vymenúvacie konanie prerušené, a lehotu, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:
-
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa oponentov.
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa členov inauguračnej komisie:
Oponenti:
prof. PhDr. Vladimíra Spilková, CSc., PF KU Praha
prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc., PF TU Trnava
prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc., PF UKF Nitra

Predsedníčka:
prof. PhDr. Jolana Hroncová, CSc., PF UMB Banská Bystrica
Členovia:
prof. PhDr. Eliška Walterová, CSc., PF KU Praha
prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D. PrF UHK Hradec Králové
prof. PhDr. Erich Petlák, CSc., KU Ružomberok
 
Návrh inauguračnej komisie s odporúčaním schváliť návrhy na vymenovanie uchádzača za profesora v odbore, alebo neschváliť návrh na vymenovanie uchádzača v odbore:
Inauguračná komisia odporúča Vedeckej rade Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici schváliť doc. PaedDr. Pavla Doulíka, Ph.D. za profesora.
 
Dátum skončenia vymenúvacieho konania:
19. 9. 2018
 
Dávod skončenia vymenúvacieho konania:
vymenovaním za profesora v odbore Pedagogika prezidentom SR dňa 19.9.2018
 
Ďalšie údaje o priebehu konania na vymenovanie profesora:
16.11.2017 vyzvalo MŠVVaŠ SR univerzitu o zabezpečenie nápravy nedodržania postupu ustanoveného vyhláškou MŠ SR č. 6/2005 o postupe získavania vedecko-pedagogických alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor v lehote do konca akademického roka 2017/2018
 
Oponentský posudky

Posudok prof. Held.pdf,9. 5. 2017 9:38:34
Posudok prof. Petrová.doc,9. 5. 2017 9:38:42
Posudok prof. Spilková.doc,9. 5. 2017 9:38:53

 
Rozhodnutia

Výpis 1.2.2017 doc. Doulík.doc,9. 5. 2017 9:51:35
Výpis 31.3..2017 doc. Doulík.doc,25. 7. 2017 13:43:11
Výpis doc. Doulík 31.1.2018.docx,9. 3. 2018 9:28:47

 
Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy