Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy
 
Meno: Štefan
Priezvisko: Porubský
Rodné priezvisko: Porubský
Rok narodenia: 1957
Názov študijného odboru: Pedagogika
Téma inauguračnej prednášky: Možnosti ďalšieho rozvoja školského vzdelávania na Slovensku v konfrontácii globálnych trendov a národných špecifík
Dátum doručenia žiadosti: 30. 1. 2017
 
Vysokoskolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvovanie ďalšieho vzdelávania:
- Absolvent Pedagogickej fakulty Vysokej školy Univerzity Komenského v Trnave, rok 1980, odbor: učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ.
- Absolvent Pedagogickej fakulty v Banskej Bystrici, rok 1990, odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov – dejepis (rozširujúce štúdium).
- PaedDr. Rok: 1982
Odbor: učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ
Miesto: Pedagogická fakulta UK Trnava
- PhD. Rok: 2006
Odbor: 75-02-9 Teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy v špecializácii: teória vyučovania predmetov na 1. stupni ZŠ
Miesto: Pedagogická fakulta UMB Banská Bystrica
Téma: Rozvoj osobnosti žiaka prostredníctvom pedagogického textu s dôrazom na kognitívne funkcie.
- Doc. Rok: 2012
Odbor: 1.1.4. Pedagogika
Miesto: Pedagogická fakulta UMB
Banská Bystrica
Téma: Vývojové determinanty a perspektívy školskej edukácie na Slovensku.

Ďalšie vzdelávanie:
- STEP BY STEP PRIMARY PROGRAM od 29. 1. do 16. 2. 1996 – Washington D.C. a New York, USA.
Organizátor: Open Society Institute New York, Children´s Resources Interantional Washington v spolupráci s Georgetown University vo Washingtone D.C. a University New York.
Téma: Pedagogické programy orientované na rozvoj osobnosti dieťaťa na preprimárnom, primárnom a sekundárnom stupni vzdelávania.

- COMMUNITY EDUCIATION LEADERSHIP od 21. apríla do 3. mája 1998 – Flint, Michigan, USA.
Organizátor: The National Center for Community Education, Flint, Michigan.
Téma: Manažment komunitného vzdelávania a komunitných škôl.

- STEP BY STEP STANDARD ORIENTATION: INITIAL RELIABILITY TRAINING od 7. októbra do 9 októbra 2002, Bukurešť, Rumunsko.
Organizátor: International Step by Step Assotiation, University of Colorado.
Téma: Hodnotenie a meranie kvality pedagogických programov orientovaných na rozvoj osobnosti žiaka.

 
Priebeh zamestnaní a priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):
Priebeh zamestnaní:
1980 – 1985 ZŠ Hliník nad Hronom - učiteľ na 1. st. ZŠ
1985 - 1996 ZŠ Žiar nad Hronom, Ul. M.R. Štefánika – učiteľ na 2. st. ZŠ
1985 – 1989 zástupca riaditeľa ZŠ
1989 – 1996 riaditeľ ZŠ
1996 – 2000 Nadácia škola dokorán Žiar nad Hronom – národný a medzinárodný školiteľ učiteľov na predprimárnom, primárnom a sekundárnom stupni vzdelávania (realizovanie vzdelávania, okrem SR, v ČR, Chorvátsko, Albánsko, Bulharsko)
2000 – doteraz Pedagogická fakulta UMB Banská Bystrica, Katedra elementárnej a predškolskej pedagogiky/Centrum edukačného výskumu PF UMB
2000 – 2012: odborný asistent
2005 – 2007: prodekan PF UMB
2010 – 2014: prorektor UMB pre vzťahy s verejnosťou
2012 – doteraz: docent
2015 – doteraz: vedúci Centra edukačného výskum PF UMB

Priebeh pedagogickej činnosti:
- ZŠ Hliník nad Hronom - učiteľ na 1. stupni ZŠ ( 4 roky)
- ZŠ Žiar nad Hronom - učiteľ na 2. stupni ZŠ (11 rokov) – v tom zástupca riaditeľa školy, riaditeľ školy – dejepis, anglický jazyk
- Pedagogická fakulta UMB - odborný asistent (12 rokov) – všeobecná didaktika, alternatívne pedagogické koncepcie, dejiny pedagogiky, teória rozvoja osobnosti žiaka, vzdelávacie politika
- docent (doteraz 4 roky) - všeobecná didaktika, teória rozvoja osobnosti žiak, dejiny pedagogiky, vzdelávacie politika.
 
Odborné alebo umelecké zameranie:
Odborné zameranie:
- všeobecná didaktika so zameraním na problematiku výučby na primárnom stupni školy
- vzdelávacia politika v širších spoločensko-historických súvislostiach
- školské kurikulum a kurikulárna reforma.
 
Údaje o publikačnej činnosti vrátane rozsahu a kategórie evidencie
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01 Škola a kurikulum - transformácia v slovenskom kontexte. Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2014. 220 s. [11,01 AH]. ISBN 978-80-557-0838-6
PORUBSKÝ, Štefan (13%) - KOSOVÁ, Beata (10%) - DOUŠKOVÁ, Alena (12%) - TRNKA, Marian (10%) - POLIACH, Vladimír (12%) - FRIDRICHOVÁ, Petra (11%) - SABO, Róbert (8%) - ADAMCOVÁ, Eva (13%) - LYNCH, Zuzana (3%) - CACHOVANOVÁ, Radka (4%) - SIMANOVÁ, Lýdia (4%)
AAB02 Vzdelávacie cesty rómskych žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia : správa z výskumu. Bratislava : Nadácia otvorenej spoločnosti, 2013. 95 s. [6,55 AH]. ISBN 978-80-89571-08-6
PORUBSKÝ, Štefan (50%) - PETRASOVÁ, Alica (50%)
AAB03 Vysokoškolské vzdelávanie učiteľov : vývoj, analýza, perspektívy. Banská Bystrica : Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2012. 143 s. [9,50 AH]. ISBN 978-80-557-0353-4
KOSOVÁ, Beata (43%) - DOUŠKOVÁ, Alena (10%) - KASÁČOVÁ, Bronislava (10%) - PORUBSKÝ, Štefan (5%) - KMEŤOVÁ, Jarmila (2%) - LÁSZLÓ, Karol (2%) - PETROVÁ, Gabriela (15%) - DUCHOVIČOVÁ, Jana (12%) - PETRASOVÁ, Alica (1%)
AAB04 Školské reformy na Slovensku v medzinárodnom historickom kontexte. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2012. 130 s. [7,51 AH]. ISBN 978-80-557-0384-8
PORUBSKÝ, Štefan (100%)
AAB05 Škola v súčasnom svete : skrytý obraz budúcnosti. Banská Bystrica : Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2012. 70 s. [7,82 AH]. ISBN 978-80-557-0435-7
PORUBSKÝ, Štefan (100%)
AAB06 Učiteľ preprimárnej a primárnej edukácie = Učiteľ preprimárneho a primárneho vzdelávania : profesiografia v slovensko-česko-poľskom výskume. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2011. 416 s. [30,59 AH]. ISBN 978-80-557-0162-2
[KASÁČOVÁ, Bronislava (15%) - BABIAKOVÁ, Simoneta (10%) - CABANOVÁ, Mariana (10%) - DOUŠKOVÁ, Alena (5%) - HANESOVÁ, Dana (10%) - KOSOVÁ, Beata (10%) - PORUBSKÝ, Štefan (10%) - TABAČÁKOVÁ, Petronela (4%) - BURKOVIČOVÁ, Radmila (4%) - SEBEROVÁ, Alena (5%) - GÖBELOVÁ, Taťána (5%) - FILIPIAK, Ewa (6%) - LEMAŃSKA-LEWANDOWSKA, Ewa (2%) - NOWAK, Jolanta (2%) - SZYMCZAK, Joanna (2%)
AAB07 Problémy a perspektívy primárnej edukácie. Banská Bystrica : Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2011. 168 s. [9,79 AH]. ISBN 978-80-557-0183-7
DOUŠKOVÁ, Alena (11%) - FILIPIAK, Ewa (11%) - JANÍK, Tomáš (11%) - KASÁČOVÁ, Bronislava (11%) - KORIM, Vojtech (11%) - KOSOVÁ, Beata (11%) - LUKÁŠOVÁ, Hana (11%) - PORUBSKÝ, Štefan (11%) - SPILKOVÁ, Vladimíra (11%)
AAB08 Transformačné premeny slovenského školstva po roku 1989. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2011. 169 s. [13,57 AH]. ISBN 978-80-557-0275-9
KOSOVÁ, Beata (60%) - PORUBSKÝ, Štefan (40%)
AAB09 Teachers in theory practice and research. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2010. 172 s. [13,44 AH]. ISBN 978-80-557-0036-6
KASÁČOVÁ, Bronislava (17%) - KOSOVÁ, Beata (5%) - PORUBSKÝ, Štefan (14%) - CABANOVÁ, Mariana (6%) - BABIAKOVÁ, Simoneta (5%) - DOUŠKOVÁ, Alena (5%) - LUKÁŠOVÁ, Hana (7%) - SEBEROVÁ, Alena (10%) - GÖBELOVÁ, Taťána (4%) - BURKOVIČOVÁ, Radmila (7%) - FILIPIAK, Ewa (9%) - LEMAŃSKA-LEWANDOWSKA, Ewa (7%) - NOWAK, Jolanta (4%)
AAB10 Učiteľ - diskurz - žiak : osobnostno-sociálny model primárnej edukácie. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta, 2007. 145 s. [8,05 AH]. ISBN 978-80-8083-392-3
PORUBSKÝ, Štefan (100%)

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
Počet záznamov: 4 (1 v databáze SCOPUS)
ABC01 Curricular reform in Slovakia : specifics and problems. In School, curriculum and teacher in the second decade of the 21st century : Polish - Slovak confrontations. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016. s. 8-30 [1,15 AH]. ISBN 978-83-8019-564-6.
[PORUBSKÝ, Štefan (80%) - SIMANOVÁ, Lýdia (20%)].
ABC02 Slovak Republic. In The education systems of Europe. 2. [aktual.] vyd. Cham : Springer International Publishing, 2015. s. 725-742 [1,30 AH]. ISBN 978-3-319-07472-6
KOSOVÁ, Beata (50%) - PORUBSKÝ, Štefan (50%) - Kapitola je evidovaná v databáze Scopus.
ABC03 The Slovak educational system. In European education (and training) systems. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszalek, 2014. s. 295-314 [1,14 AH]. ISBN 978-83-8019-017-7.
KOSOVÁ, Beata (50%) - PORUBSKÝ, Štefan (50%)
ABC04 Slowakische Republik = Slovenská Republika. In Die Bildungssysteme Europas. Baltmannsweiler : Schneider Verlag Hohengehren, 2010. s. 703-717 [1,50 AH]. ISBN 978-3-8340-0658-5
PORUBSKÝ, Štefan (50%) - KOSOVÁ, Beata (50%)

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
ABD01 Implementácia kurikulárnej reformy na Slovensku a jej problémy. Kapitola 2.2. In Premeny školského kurikula : (slovenská a česká skúsenosť). Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2016. s. 66-86 [1,10 AH]. ISBN 978-80-557-1092-1.
PORUBSKÝ, Štefan (100%)
ABD02 Inštitúcia školy na rázcestí. In Premeny spoločnosti a perspektívy školy. Banská Bystrica : Belianum, 2013. s. 8-21 [1,19 AH]. ISBN 978-80-557-0590-3.
PORUBSKÝ, Štefan (100%)
ABD03 Primárna edukácia a kríza súčasnej školy = Primary education and the crisis of contemporary school.
In Učiteľ v preprimárnej a primárnej edukácii : teória, výskum, vývoj. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2009. s. 43-61 [1,12 AH]. ISBN 978-80-8083-814-0
PORUBSKÝ, Štefan

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
ACB01 Didaktický model materskej školy : študijné texty pre študijný program: Predškolská a elementárna pedagogika. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2008. 114 s. [6,27 AH]. ISBN 978-80-8083-660-3
DOUŠKOVÁ, Alena (70%) - PORUBSKÝ, Štefan (30%)
ACB02 Úryvky z dejín pedagogického myslenia. Banská Bystrica : Pedagogická fakulta UMB, 2012. 110 s. ISBN 978-80-557-0433-3
PORUBSKÝ, Štefan (100%)
 
Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu:
Citácie v zahraničných publikáciách, registrované v citačných indexoch Web of Science a databáze SCOPUS 2

Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 73
Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 146
Recenzie v zahraničných publikáciách 5
Recenzie v domácich publikáciách 1
 
Počet doktorandov, ktorým je alebo bol školiteľom s určením, koľký z nich štúdium ku dňu vyhotovenia životopisu riadne skončili:
Školení doktorandi
1. PaedDr. Marian Majzlík. Názov práce: Pedagogické vedenie školy ako determinant jej kvality a úspešnosti. Dizertačná skúška vykonaná v roku 2016.

Ukončení doktorandi
1. Mgr. Lýdia Simanová, PhD. Názov práce: Kurikulum primárneho vzdelávania a jeho kvality v medzinárodnom porovnaní. Štúdium: 2013 – 2016.
2. Mgr. Radka Cachovanová, PhD. Názov práce: Učiteľ primárneho vzdelávania ako tvorca a implementátor kurikula v kontexte kurikulárnej reformy. Štúdium: 2013 – 2016.
 
Najvýznamnejšie vedecké práce, odborné práce alebo umelecké práce, učebnice, učebné texty, doklady o umeleckých dielach alebo umeleckých výkonoch:
-
 
Dátum, čas a miesto konania inauguračnej prednášky:
31.3.2017 o 9.30 h. na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici (zasadacia miestnosť č. 122 - dekanát, prízemie)
 
Dátum, od ktorého je vymenúvacie konanie prerušené, a lehotu, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:
-
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa oponentov.
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa členov inauguračnej komisie:
Oponenti:
prof. PhDr. Eliška Walterová, CSc., PF KU Praha
prof. PhDr. Erich Petlák, CSc., KU Ružomberok
prof. PhDr. Ľudovít Višňovský, CSc., emeritný profesor UMB

Predsedníčka:
prof. PhDr. Jolana Hroncová, CSc., PF UMB Banská Bystrica
Členovia:
prof. PhDr. Vladimíra Spilková, CSc., PF KU Praha
prof. PhDr. Milan Portik, PhD., PF PU Prešov
prof. PhDr. Peter Gavora, CSc., FHS UTB Zlín
 
Návrh inauguračnej komisie s odporúčaním schváliť návrhy na vymenovanie uchádzača za profesora v odbore, alebo neschváliť návrh na vymenovanie uchádzača v odbore:
Inauguračná komisia odporúča Vedeckej rade Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici schváliť doc. PaedDr. Štefana Porubského, PhD. za profesora.
 
Dátum skončenia vymenúvacieho konania:
19. 9. 2018
 
Dávod skončenia vymenúvacieho konania:
vymenovaním za profesora v odbore Pedagogika prezidentom SR dňa 19.9.2018
 
Ďalšie údaje o priebehu konania na vymenovanie profesora:
-
 
Oponentský posudky

Posudok prof. Petlák.docx,9. 5. 2017 9:36:50
Posudok prof. Višňovský.docx,9. 5. 2017 9:36:58
Posudok prof. Walterová.docx,9. 5. 2017 9:37:09

 
Rozhodnutia

Výpis 1.2.2017 doc. Porubský.doc,9. 5. 2017 9:48:36
Výpis 31.3..2017 doc. Porubský.doc,25. 7. 2017 13:54:14

 
Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy