Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy
 
Meno: Iveta
Priezvisko: Kovalčíková
Rodné priezvisko: Šemegdová
Rok narodenia: 1963
Názov študijného odboru: Pedagogika
Téma inauguračnej prednášky: Možnosti a limity kognitivistickej edukačnej paradigmy
Dátum doručenia žiadosti: 18. 1. 2017
 
Vysokoskolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvovanie ďalšieho vzdelávania:
Absolvent: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach Filozofická fakulta v Prešove
Odbor: 76-12-8 učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov: ruský jazyk a literatúra - pedagogika
rok: 1986

CSc./PhD.:
odbor: pedagogika
miesto, téma: Univerzita Komenského, Bratislava, Filozofická fakulta, školiteľ: Prof. PhDr. Emília Kratochvílová, PhD.
téma: Vplyv výchovnej dramatiky na zmenu sociálnej klímy školskej triedy
rok: 2000

docent:
odbor: teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy v špecializácii: teória vyučovania predmetov na 1. stupni základnej školy
miesto: Prešovská univerzita v Prešove
téma: Zážitková výučba na 1. stupni základnej školy
rok: 2004
 
Priebeh zamestnaní a priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):
- od 1.1.1987 do 31. 12. 1987 – stáž, Katedra pedagogiky, Filozofická fakulta Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach
- od r. 1988 do r. 2000 - asistent, Katedra pedagogiky, Filozofická fakulta Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach (po zmenách od r. 1994 Pedagogická fakulta Prešovská univerzita)
- od r. 2000 do r. 2004 – odborný asistent, Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky a psychológie, Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity
- od. r. 2004 do súčasnosti - docent na funkčnom mieste docenta v študijnom odbore Predškolská a elementárna pedagogika, Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky a psychológie, Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity
- od r. 2003 do r. 2007 - prodekanka pre štúdium a zahraničné vzťahy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity
- od r. 2007 do r. 2011 – prorektorka pre vonkajšie vzťahy a marketing Prešovskej univerzity v Prešove
 
Odborné alebo umelecké zameranie:
Kognitívna pedagogika, diagnostika a stimulácia kognitívnych funkcií, Metodológia pedagogického výskumu, Výchovná dramatika
 
Údaje o publikačnej činnosti vrátane rozsahu a kategórie evidencie
Monografie:
AAA (3,1 AH)
Can a victimized child be resilient? [elektronický zdroj] / Iveta Kovalčíková, Peter Babinčák, Katarína Fuchsová ... [et al.]. - [1. vyd.]. - Nicosia : University of Cyprus, 2013. - online, 136 s. - ISBN 978-9963-9980-2-9.
Kovalčíková Iveta (35%), Babinčák Peter (11%), Fuchsová Katarína (14%), Karkošková Slávka (23%), Mikulášková Gabriela (17%)

AAB
Diagnostika a stimulácia kognitívnych a exekutívnych funkcií žiaka v mladšom školskom veku / Iveta Kovalčíková, Ivan Ropovik, Ján Ferjenčík ... (et al.) ; Recenzenti Jozef Džuka, Božena Muchacka. - 1. vyd. - Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2015. - 216 s. - ISBN 978-80-555-1540-3.
Kovalčíková Iveta (11%), Ropovik Ivan (20%), Ferjenčík Ján (12%), Liptáková Ľudmila (10%), Klimovič Martin (13%), Demko Milan (7%), Bobáková Monika (10%), Slavkovská Miriam (8%), Kresila Juraj (4%), Prídavková Alena (3%), Brajerčík Ján (2%)

AAB (5 AH)
Výchovná dramatika a sociálna klíma školskej triedy / Iveta Kovalčíková. - Prešov : Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity, 2001. - 143 s. - ISBN 80-8068-055-8.
Kovalčíková Iveta (100%)

AAB (4,5 AH)
Humanizácia vzdelávania na I. stupni základnej školy / Ľudmila Belásová, Iveta Kovalčíková, Viera Onderčová, Alica Petrasová. - Prešov : ManaCon, 1999. - 262 s. - ISBN 80-85668-88-2.
Belásová Ľudmila (25%), Kovalčíková Iveta (25%), Onderčová Viera (25%), Petrasová Alica (25%)

AAB (3,5 AH)
Škola plná zážitkov 2 : globálna námetová hra Červená čiapočka / Iveta Kovalčíková, Ľubica Bekéniová. - Prešov : Forte, 1996. - 73 s. - ISBN 80-967562-0-6.
Kovalčíková Iveta (80%), Bekéniová Ľubica (20%)

Skriptá
BCI
Úvod do štúdia primárnej pedagogiky / Iveta Kovalčíková a kol. - 1. vyd. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2012. - 111 s. - ISBN 978-80-555-0616-6.
Kovalčíková Iveta (80%), Kresila Juraj (10%), Ropovik Ivan (10%)

BCI
Úvod do pedagogiky : (nielen pre asistenta učiteľa) / Iveta Kovalčíková. - 1. vyd. - Prešov : Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta, 2005. - 175 s. - ISBN 80-8068-370-0.
Kovalčíková Iveta (100%)

BCI
Pedagogika : úvod do štúdia / Iveta Kovalčíková. - Prešov : Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity, 2001. - 99 s. - ISBN 80-8068-074-7.
Kovalčíková Iveta (100%)
 
Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu:
Domáce: 101
Zahraničné: 30
 
Počet doktorandov, ktorým je alebo bol školiteľom s určením, koľký z nich štúdium ku dňu vyhotovenia životopisu riadne skončili:
Ukončených: 4
Školených: 1
 
Najvýznamnejšie vedecké práce, odborné práce alebo umelecké práce, učebnice, učebné texty, doklady o umeleckých dielach alebo umeleckých výkonoch:
-
 
Dátum, čas a miesto konania inauguračnej prednášky:
28.6.2017 o 12.00 h. na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici (zasadacia miestnosť č. 122 - dekanát, prízemie)
 
Dátum, od ktorého je vymenúvacie konanie prerušené, a lehotu, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:
-
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa oponentov.
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa členov inauguračnej komisie:
Oponenti:
prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc., PF UK Bratislava – emeritný profesor
prof. PhDr. Jana Slobodová, CSc., PF OU Ostrava
prof. PhDr. Bronislava Kasáčová, CSc., PF UMB Banská Bystrica

Predsedníčka:
Dr. h. c. prof. PhDr. Beata Kosová, CSc., PF UMB Banská Bystrica
Členovia:
prof. PhDr. Hana Lukášová, CSc., FHS UTB Zlín
prof. zw. dr hab. Bożena Muchacka, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc., PF UKF Nitra
 
Návrh inauguračnej komisie s odporúčaním schváliť návrhy na vymenovanie uchádzača za profesora v odbore, alebo neschváliť návrh na vymenovanie uchádzača v odbore:
Inauguračná komisia odporúča Vedeckej rade Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici schváliť návrh na vymenovanie doc. PhDr. Ivety Kovalčíkovej, PhD. za profesorku v odbore Pedagogika.
 
Dátum skončenia vymenúvacieho konania:
19. 9. 2018
 
Dávod skončenia vymenúvacieho konania:
vymenovaním za profesora v odbore Pedagogika prezidentom SR dňa 19.9.2018
 
Ďalšie údaje o priebehu konania na vymenovanie profesora:
-
 
Oponentský posudky

Posudok doc. Svobodová.docx,7. 7. 2017 11:40:28
Posudok prof. Kasáčová.pdf,7. 7. 2017 11:40:41
Posudok prof. Zelina.docx,7. 7. 2017 11:40:48

 
Rozhodnutia

Výpis 1.2.2017 doc. Kovalčíková.doc,9. 5. 2017 9:51:16
Výpis 28.6.2017 doc. Kovalčíková.doc,20. 12. 2017 9:11:27

 
Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy