Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy
 
Meno: Jaromír
Priezvisko: Krško
Rodné priezvisko:
Rok narodenia: 1967
Názov študijného odboru: 7301 všeobecná jazykoveda
Téma inauguračnej prednášky: Od mikrosociálnych toponým ku komunikačným registrom národnej onymie
Dátum doručenia žiadosti: 20. 9. 2016
 
Vysokoskolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvovanie ďalšieho vzdelávania:
2004 – doc., Filozofická fakulta UK v Bratislave
habilitácia vo vednom odbore 73-03-9 slovenský jazyk
1999 – PhD., Filozofická fakulta UK v Bratislave
doktorandské štúdium vo vednom odbore 73-03-9 slovenský jazyk
1991 – Pedagogická fakulta v Banskej Bystrici. Odbor: učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov – aprobácia: slovenský jazyk a literatúra – občianska náuka
 
Priebeh zamestnaní a priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):
1992 - doteraz
Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (predtým Fakulta humanitných a prírodných vied UMB,Fakulta humanitných vied UMB)vysokoškolský učiteľ

1992 (1. 2 1992 – 31. 7. 1992)
Gymnázium vo Veľkom Krtíši- stredoškolský učiteľ

1991- 1992 (august 1991 – 31. 1. 1992)
Základná škola Jána Kollára Mošovce- učiteľ
Filozofická fakulta UMB:
aktuálna pedagogická činnosť:
Základy slavistiky, Bc., prednáška
Staroslovienčina, Bc., prednáška
Slavistika a staroslovienčina, Mgr., prednáška
Vývin slovenčiny a dialektológia, Mgr., prednáška
Dejiny spisovného jazyka, Bc., Mgr., prednáška
Vývin lexiky po 9. storočí, Bc., seminár
Národná slovesná kultúra – frazeológia, Mgr., prednáška
Národná slovesná kultúra – onomastika Mgr., prednáška
Dialektológia, Bc., prednáška
Onomastika, Mgr., seminár
Toponomastika, Bc., seminár
Mapové zobrazovanie heuristického výskumu, Bc., seminár
Terénny výskum národného jazyka, Mgr., seminár
Moderné trendy v jazykovede, Mgr., prednáška, seminár
Synchrónna a diachrónna lingvistika I. (v rámci Dr. štúdia), prednáška
predchádzajúca pedagogická činnosť:
Úvod do jazykovedy, Bc., do 2006/2007, prednáška
Lexikológia, Bc., do 2006/2007, prednáška
Lexikálna sémantika, Bc., do 2006/2007, prednáška/seminár
Semiotika, Bc., do 2006/2007, seminár
Frazeológia, Mgr., do 2006/2007, prednáška
Jazyky sveta (v rámci Dr. štúdia), do 2008/2009, prednáška

Filozofická fakulta KU v Ružomberku:
od r. 2015:
Diachrónia jazyka 1 (slavistika a staroslovienčina), prednáška/seminár
Diachrónia jazyka 4 (dejiny spisovnej slovenčiny), prednáška
Základy slavistiky, prednáška/seminár
od r. 2008:
Diachrónia jazyka 1 (slavistika a staroslovienčina), prednáška/seminár
Diachrónia jazyka 4 (dejiny spisovnej slovenčiny), prednáška 
Odborné alebo umelecké zameranie:
onomastika, komparatívna jazykoveda, slavistika, etymológia
 
Údaje o publikačnej činnosti vrátane rozsahu a kategórie evidencie
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách: 6 (104,9 AH)
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách: 2 (13,6 AH)
ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS: 1
ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS: 2
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch: 12
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch: 9
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch: 17
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch: 12
AFC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách: 8
AFD Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách: 38
BDE Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch: 1
BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch: 20
BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných): 5
BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných): 1
EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch:12
EDJ Prehľadové práce, odborné preklady v časopisoch a zborníkoch: 13
FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru: 4
 
Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu:
Celkový počet citácií (bez autocitácií): 494
- z toho indexové citácie SCI: 8
- z toho v zahraničných časopisoch/monografiách: 161

 
Počet doktorandov, ktorým je alebo bol školiteľom s určením, koľký z nich štúdium ku dňu vyhotovenia životopisu riadne skončili:
a) súčasný počet školených doktorandov: 2
b) počet absolventov doktorandského štúdia: 7
 
Najvýznamnejšie vedecké práce, odborné práce alebo umelecké práce, učebnice, učebné texty, doklady o umeleckých dielach alebo umeleckých výkonoch:
Krško, Jaromír. 2016. Všeobecnolingvistické aspekty onymie. (Z problematiky onymického komunikačného registra). 1. vyd. Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – Belianum, Filozofická fakulta, 2016. 146 s. ISBN 978-80-557-1123-2. [6,46 AH]. V tlači.
 
Dátum, čas a miesto konania inauguračnej prednášky:
29. 03. 2017. 10. 00 hod., zasadačka dekana F 021, FF UMB, Tajovského 40, B. Bystrica
 
Dátum, od ktorého je vymenúvacie konanie prerušené, a lehotu, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:
-
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa oponentov.
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa členov inauguračnej komisie:
- Dr. h. c. prof. PhDr. Rudolf Šrámek, CSc., Pedagogická fakulta MU v Brne
- prof. PhDr. Miroslav Dudok, DrSc., FF UK v Bratislave
- prof. PhDr. Daniela Slančová, CSc., FF PU v Prešove


- prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc., (zamestnanec FF UMB v Banskej Bystrici)
- prof. PhDr. Slavomír Ondrejovič, DrSc. JÚ ĽŠ SAV v Bratislave
- prof. PhDr. Jan Kořenský, DrSc., FF UP v Olomouci
- prof. PhDr. Juraj Glovňa, CSc., FF UKF v Nitre
 
Návrh inauguračnej komisie s odporúčaním schváliť návrhy na vymenovanie uchádzača za profesora v odbore, alebo neschváliť návrh na vymenovanie uchádzača v odbore:
Inauguračná komisia sa dopracovala k záveru, že inauguračné konanie sa uskutočnilo v súlade so znením Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 457/2012 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo ummelecko-pedagogických titulov docent a profesor a odporúča udeliť uchádzačovi titul profesor v ŠO všeobecná jazykoveda
 
Dátum skončenia vymenúvacieho konania:
4. 12. 2017
 
Dávod skončenia vymenúvacieho konania:
vymanovanie s účinnosťou dekrétu od 4.12.2017
 
Ďalšie údaje o priebehu konania na vymenovanie profesora:
-
 
Oponentský posudky

Posudok Dudok,3. 4. 2017 12:04:00
Posudok Slančová,3. 4. 2017 12:05:49
Posudok (Šrámek),3. 4. 2017 11:48:22

 
Rozhodnutia

Výpis uznesenia (1)VR FF UMB,3. 4. 2017 12:11:50
Výpis uznesenia (2),5. 4. 2017 10:24:34

 
Prezenčné listiny

Prezenčná listina (2),3. 4. 2017 12:20:19

 
Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy