Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy
 
Meno: Jana
Priezvisko: Burgerová
Rodné priezvisko: Havadejová
Rok narodenia: 1959
Názov študijného odboru: Pedagogika
Téma inauguračnej prednášky: Špecifiká edukačných aplikácií informačných a komunikačných technológií vo vzťahu k učebným štýlom študenta
Dátum doručenia žiadosti: 5. 6. 2017
 
Vysokoskolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvovanie ďalšieho vzdelávania:
1983 – inžinierka - odbor: Technická kybernetika – robotika Elektrotechnická fakulta, Slovenská vysoká škola technická v Bratislave

PhD.
2000 odbor 75-56-9 Technológia vzdelávania,
Pedagogická fakulta, UKF Nitra,
téma dizertačnej práce: Internet vo výučbe a štýly učenia

Docent:
2003 odbor 75-56-9 Technológia vzdelávania,
Pedagogická fakulta, UKF Nitra,
téma habilitačnej práce: Nové technológie v edukácii

Doplňujúce pedagogické štúdium absolventov neučiteľských fakúlt
1996 odbor Pedagogika,
Pedagogická fakulta UPJŠ Košice so sídlom v Prešove

Ďalšie absolvované kurzy:
2001 – Tvorba projektov Pro-Engineer, Prešov
2005 – kurz STATISTICA, UPJŠ Košice
2006 - Current Topics in Distance and Online Education, Karlova Univerzita Praha – The University of Kansas, Utah, USA
2007 - Current Topics in Distance and Online Educatio II, Karlova Univerzita Praha– The University of Kansas, Utah, USA
2010 - MasterClass I. and Next Steps 2010 – Net Dimension, London
2010 –Model CAF a samohodnotenie, Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
2011 - MasterClass II. and Next Steps 2011 – Net Dimension, London
2013 – kurz anglického jazyka – EF International English Language School, Malta
 
Priebeh zamestnaní a priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):
1983 – 1992 – výskumná pracovníčka, oddelenie riadiacich systémov, VUKOV, Mukačevská 30, 080 01 Prešov
1992 – 1994 - odborná asistentka, Centrum výpočtovej techniky, Pedagogická fakulta UPJŠ Košice so sídlom v Prešove
1994 – 2004 - odborná asistentka, docentka – Katedra techniky, Pedagogická fakulta UPJŠ Košice so sídlom v Prešove, od 1997 Prešovská univerzita v Prešove FHPV, Ul. 17. novembra 1, 080 16 Prešov
2004 – doteraz – docentka, Katedra prírodovedných a technických disciplín, Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, Ul. 17. novembra 15
2008 – 2011 – prorektorka pre rozvoj informatizáciu a hodnotenie kvality, Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, Ul. 17. novembra 15, 080 16 Prešov
2011- doteraz – dekanka, Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, Ul. 17. novembra 15, 080 16 Prešov

Priebeh pedagogickej činnosti
Pedagogická profílácia – predmety:
Výučba informatických predmetov, IKT vo vzdelávaní

v súčasnosti:
Práca s náučným textom a hypertextom, I. stupeň, prednáška, seminár
Tvorba elektronických dokumentov, I. stupeň, seminár
Nové technológie v školskej praxi, I. stupeň, seminár
Digitálne technológie a dieťa predškolského veku, I. stupeň, seminár
Interaktívna tabuľa vo vzdelávaní, II. stupeň, seminár
Didaktika IKT v primárnej edukácii, II. stupeň, prednáška, seminár
Základy vysokoškolskej pedagogiky, III. stupeň, prednáška

Predchádzajúca pedagogická činnost:
Práca s náučným textom a hypertextom, I. stupeň, prednáška, seminár
Tvorba elektronických dokumentov, I. stupeň, seminár
Nové technológie v školskej praxi, I. stupeň, seminár
Digitálne technológie a dieťa predškolského veku, I. stupeň, seminár
Interaktívna tabuľa vo vzdelávaní, II. stupeň, seminár
Didaktika IKT v predškolskej a elementárnej edukácii, I. stupeň, 2008-2010, prednáška, seminár
Informačné technológie I.-II., I. stupeň, 2005-2012, prednáška, FHPV PU v Prešove
Grafický softvér, II. stupeň, 2003-2005, prednáška, FHPV PU v Prešove
Metodika využitia systémových a aplikačných výučbových programov, I. stupeň, 2008-2010, prednáška, seminár, PF PU v Prešove
Teória a metodika tvorby publikácií na PC, I. stupeň, 2005-2014, prednáška, seminár, PF PU v Prešove
Základy aplikovanej informatiky , I. stupeň, 2010-2013, prednáška, seminár, PF PU v Prešove
Nové technológie v práci MOV, 2005-2015, prednáška, FHPV PU v Prešove
Multimédiá vo vzdelávaní, I. stupeň, 2008-2011, prednáška, DTI Dubnica nad Váhom
Technológia vzdelávania, I. stupeň, 2006-2010, prednáška, DTI Dubnica nad Váhom
Informačné technológie v manažmente, I. stupeň, 2006-2008, prednáška, seminár, Fakulta manažmentu PU v Prešove

vedenie diplomových a dizertačných prác:
- ukončené diplomové práce: 77
- ukončené dizertačné práce: 7
 
Odborné alebo umelecké zameranie:
Informačné technológie vo vzdelávaní, e-learning ako podpora vzdelávania, komunikačné a kooperačné aspekty v kontexte on-line vzdelávania
 
Údaje o publikačnej činnosti vrátane rozsahu a kategórie evidencie
Monografie:
AAA New perspectives on communication and co-operation in e-learning / Jana Burgerová, Martina Maněnová, Martina Adamkovičová ; Recenzenti Martin Bílek, Milan Turčáni. - 1. vyd. - Praha : Extrasystem Praha, 2013. - 162 s. - (Didaktika, pedagogika; sv. 12) - ISBN 978-80-87570-16-6. BURGEROVÁ, Jana (50%) - MANĚNOVÁ, Martina - ADAMKOVIČOVÁ, Martina (10%) 3,9 AH
AAB Internet vo výučbe a štýly učenia / Jana Burgerová. - Prešov : [s.n.], 2001. - 105 s. + [38] s. príl. - ISBN 80-968630-3-7. BURGEROVÁ, Jana (100%) 4,7 AH
AAB Nové technológie v edukácii / Jana Burgerová. - Prešov : Rokus, 2003. - 90 s. - ISBN 80-968897-1-0. BURGEROVÁ, Jana (100%) 4,3 AH
AAB Vybrané aspekty komunikačnej dimenzie e-learningu. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2014. s 159, ISBN 978-80-555-1146 – 7 (50%) PF PU
BURGEROVÁ, Jana (50%) - ADAMKOVIČOVÁ, Martina (50%) 3,7 AH

Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
ACB Informačné a komunikačné technológie vo vzdelávaní učiteľov prírodovedných predmetov / Danica Fazekašová a kol. - 1. vyd. - Prešov : Prešovská univerzita, Fakulta humanitných a prírodných vied, 2005. - 288 s. - KEGA 3/102803. - ISBN 80-8068-375-1.[FAZEKAŠOVÁ, Danica (40%) - BURGEROVÁ, Jana (15%) - BURGER, Vladimír - KANCÍR, Ján - LICHVÁROVÁ, Mária - MADZIKOVÁ, Alena - PARMA, Ludvík - PORÁČOVÁ, Janka] 1,6 AH
ACB Úvod do práce s programom Pro/ENGINEER : (technická grafika podporená počítačom) / Jana Burgerová, Peter Beisetzer. - Prešov : Katedra technickej výchovy FHPV PU, 2003. - 105 s. - ISBN 80-8068-195-3.[BURGEROVÁ, Jana (50%) - BEISETZER, Peter (50%)] 2,5 AH

Skriptá a učebné texty
BCI Systémové a aplikačné programy pre personálne počítače : učebné texty / Jana Burgerová, Vladimír Burger. - Prešov : Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity, 2002. - 113 s. - (Vysokoškolské učebné texty). - ISBN 80-8068-106-6. BURGEROVÁ, Jana (60%) - BURGER, Vladimír (40%) 3,2 AH
BCI Technológia vzdelávania [elektronický zdroj] / Jana Burgerová, Martina Adamkovičová. - 1. vyd. - Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, 2011. - 1 optický disk (CD-ROM) [4,2 AH]. - ISBN 978-80-555-0361-5.
BURGEROVÁ, Jana (70%) - ADAMKOVIČOVÁ, Martina (30%), 4,2 AH
BCI Teória a metodika využitia PC a internetu v príprave predškolských a elementárnych pedagógov : (v súlade s medzinárodným štandardom ECDL) / Jana Burgerová a kol. - [1. vyd.]. - Prešov : Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity, 2006. - 124 s. - ISBN 80-8068-470-7.
BURGEROVÁ, Jana (67%) - BURGER, Vladimír (33%) 3,4 AH
BCI Začíname s e-learningom / P. Beisetzer, J. Burgerová, V. Maněna ... [et al.] ; Recenzenti Gabriel Švejda, Martin Bílek. - 1. vyd. - Prešov : Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská univerzita v Prešove, 2013. - CD-ROM, 93 s. - KEGA č. 033PU-4/2011. - ISBN 978-80-555-0898-6. BEISETZER, Peter (20%) - BURGEROVÁ, Jana (20%) - MANĚNA, Václav - MANĚNOVÁ, Martina - MYŠKA, Karel 2,7 AH
 
Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu:
Domáce: 107
Zahraničné: 79
Spolu: 184
 
Počet doktorandov, ktorým je alebo bol školiteľom s určením, koľký z nich štúdium ku dňu vyhotovenia životopisu riadne skončili:
Ukončených: 7
Školených: 4
 
Najvýznamnejšie vedecké práce, odborné práce alebo umelecké práce, učebnice, učebné texty, doklady o umeleckých dielach alebo umeleckých výkonoch:
-
 
Dátum, čas a miesto konania inauguračnej prednášky:
-
 
Dátum, od ktorého je vymenúvacie konanie prerušené, a lehotu, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:
-
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa oponentov.
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa členov inauguračnej komisie:
-
 
Návrh inauguračnej komisie s odporúčaním schváliť návrhy na vymenovanie uchádzača za profesora v odbore, alebo neschváliť návrh na vymenovanie uchádzača v odbore:
-
 
Dátum skončenia vymenúvacieho konania:
13. 10. 2017
 
Dávod skončenia vymenúvacieho konania:
na žiadosť inaugurantky
 
Ďalšie údaje o priebehu konania na vymenovanie profesora:
-
 
Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy