Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy
 
Meno: Saleh Mothana
Priezvisko: Obadi
Rodné priezvisko:
Rok narodenia: 1964
Názov študijného odboru: medzinárodné vzťahy
Téma inauguračnej prednášky: Vplyv geopolitického faktora na ceny ropy na svetových trhoch
Dátum doručenia žiadosti: 16. 8. 2017
 
Vysokoskolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvovanie ďalšieho vzdelávania:
Ing. v odbore Medzinárodný obchod, Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 1993
PhD. v odbore medzinárodné ekonomické vzťahy, Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 1998
Samostatný vedecký pracovník ( Vedecký kvalifikačný stupeň IIa ) v oblasti ekonómie, Slovenská akadémia vied, 2004
Docent v odbore Medzinárodné podnikanie, Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2011
 
Priebeh zamestnaní a priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):
1993-1997: interný doktorand, Obchodná fakulta EU Bratislava
2003-2011: odborný asistent, Obchodná fakulta EU Bratislava
2013-2014: riaditeľ Ústavu ekonómie a manažmentu, EU (80%)
2013- trvá: samostatný vedecký pracovník, ÚEaM, EU (50%)
1997- trvá: samostatný vedecký pracovník, Ekonomický ústav SAV Bratislava, 100%)
 
Odborné alebo umelecké zameranie:
Svetová ekonomika, medzinárodné ekonomické vzťahy, medzinárodný trh s energiou so zameraním na ropu a zemný plyn
 
Údaje o publikačnej činnosti vrátane rozsahu a kategórie evidencie
AAB Monografia 18 (47,12 AH)
ACB VŠ učebnice 2 (10,80 AH)
BCI Skriptá 1 (5,07 AH)
 
Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu:
Celkový počet citácií a recenzií: 503
- z toho SCI (kódy 1 a 2): 78
- z toho v zahraničných
časopisoch a monografiách: 26
 
Počet doktorandov, ktorým je alebo bol školiteľom s určením, koľký z nich štúdium ku dňu vyhotovenia životopisu riadne skončili:
Celkový počet doktorandov: 8
- z toho ukončených: 3
- z toho po dizertačnej skúške: 5
 
Najvýznamnejšie vedecké práce, odborné práce alebo umelecké práce, učebnice, učebné texty, doklady o umeleckých dielach alebo umeleckých výkonoch:
ABC01
OBADI Saleh Mothana: To what extent do oil prices depend on the value of US dollar : theotetical investigation and empirical evidence / Saleh Mothana Obadi. - This chapter is a part of research project VEGA No. 2/0009/12. In Mohamed Abdel-Aziz Younes Crude oil exploration in the world / edited by Mohamed Abdel-Aziz Younes. - Rijeka : InTech, 2012. - ISBN 978-953-51-0379-0. - P. 181-202.
[OBADI, Saleh Mothana (100% [35,387 NS] 1,77 AH)]

ADDA01
OBADI Saleh Mothana - KORČEK, Matej: Drivers of CO₂ Emissions in the Slovak Economy : the Logarithmic Mean Divisia Index Approach of Decomposition / Saleh Mothana Obadi, Matej Korček.
In Ekonomický časopis [seriál]. - ISSN 0013-3035. - Roč. 64, č. 4 (2016), s. 331-352. (0.606 - IF2015).
[OBADI, Saleh Mothana (50% [15,3 NS]0,77 AH) - KORČEK, Matej (50% [15,3 NS] 0,76 AH)]

ADDA02 Oil prices and the value of US dollar : theoretical investigation and empirical evidence / Saleh Mothana obadi - Soňa Othmanová. - This paper is a part of research project VEGA No 2/0009/12.
In Ekonomický časopis [seriál]. - ISSN 0013-3035. - Roč. 60, č. 8 (2012), s. 771-790. (0.274 - IF2011).
[OBADI, Saleh Mothana (50% [15,308 NS] 0,765 AH) - OTHMANOVÁ, Soňa (50% [15,308 NS] 0,765 AH)]

ADDA03
OBADI Saleh Mothana - KORČEK, Matej: Relationship between GDP growth and oil and natural gas consumption in EU countries / Saleh Mothana Obadi - Matej Korček. - This paper is supported by research project VEGA no. 2/0009/12.
In Ekonomický časopis [seriál]. - ISSN 0013-3035. - Roč. 62, č. 3 (2014), s. 249-264. (0.343 - IF2013).
[OBADI, Saleh Mothana (50% [10,066 NS] 0,504 AH) - KORČEK, Matej (50% [10,065 NS] 0,503 AH)]

ADDA04
OBADI Saleh Mothana: Oil prices and the value of US dollar : theoretical investigation and empirical evidence / Saleh Mothana obadi - Soňa Othmanová. - This paper is a part of research project VEGA No 2/0009/12.
In Ekonomický časopis [seriál]. - ISSN 0013-3035. - Roč. 60, č. 8 (2012), s. 771-790. (0.274 - IF2011).
[OBADI, Saleh Mothana (50% [15,308 NS] 0,765 AH) - OTHMANOVÁ, Soňa (50% [15,308 NS] 0,765 AH)]

ADDA05
OBADI Saleh Mothana: Do Oil Prices Depend on the Value of US Dollar? / Obadi Saleh Mothana. In Ekonomický časopis [seriál]. - ISSN 0013-3035. - Roč. 54, č. 3 (2006), s. 253- 265. (0.204 - IF2005).
[OBADI, Saleh Mothana (100% (20,0 NS); 1,0 AH)]

ADDA06
OBADI Saleh Mothana: Globalization and the Competitiveness of Developing Countries / Obadi Saleh Mothana. In Ekonomický časopis. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 1949-. - ISSN 0013-3035. - Roč. 50, č. 3 (2002), s. 397-420. (0.048 - IF2001). [OBADI, Saleh Mothana] (100%)

ADEA01
OBADI Saleh Mothana, OTHMANOVÁ, Soňa, ABDOVÁ, Mariam : What are the causes of high crude oil price? : causality invetigation. Nevsehir (Turkei) 16-18 may 2013 / Saleh Mothana Obadi, Soňa Othmanová, Mariam Abdová. - This paper is supported by research project No. 2/0009/12.
In International journal of energy economics and policy [serial]. - ISSN 2146-4553. - Vol. 3, sp. iss. (2013), p. 80-92.
[OBADI, Saleh Mothana (33,4% [9,188 NS] 0,460 AH) - OTHMANOVÁ, Soňa (33,3% [9,187 NS] 0,459 AH) - ABDOVÁ, Mariam (33,3% [9,187 NS] 0,459 AH)]

ADEB01
OBADI Saleh Mothana - KORČEK, Matej: Are food prices affected by crude oil price [online zdroj] : causality investigation / Saleh Mothana Obadi, Matej Korček. - This paper is supported by the scientific project VEGA no. 2/0009/12. - Spôsob prístupu: http://sibresearch.org/uploads/2/7/9/9/2799227/riber_sk14-102_391-407.pdf. - Popis urobený dňa 10.4.2014. In Review of Integrative Business and Economics Research (RIBER) [online seriál]. - ISSN 2304-1013. - Vol. 3, no. 1 (2014), p. 391-407.
[OBADI, Saleh Mothana (50% [13,76 NS] 0,688 AH) - KORČEK, Matej (50% [13,76 NS] 0,688 AH)]

ADMB01
OBADI Saleh Mothana - KORČEK, Matej: EU Energy Security - Multidimensional Analysis of 2005-2014 Development / Saleh Mothana Obadi, Matej Korček. - This paper is supported by VEGA No 2/0005/16. In International journal of energy economics and policy [serial]. - ISSN 2146-4553. - Vol. 7, no. 2 (2017), p. 113-120.
[OBADI, Saleh Mothana (50% [9,92 NS] 0,50 AH) - KORČEK, Matej (50% [9,92 NS] 0,49 AH)]
 
Dátum, čas a miesto konania inauguračnej prednášky:
14. februára 2018 o 11,00 hod. v Centri krízového riadenia, FPV a MV UMB, Kuzmányho 1, Banská Bystrica
 
Dátum, od ktorého je vymenúvacie konanie prerušené, a lehotu, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:
-
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa oponentov.
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa členov inauguračnej komisie:
OPONENTI:
1. prof. PhDr. Ján Koper, PhD., Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB Banská Bystrica
2. prof. Ing. Menbere W. Tiruneh, PhD., Vysoká škola manažmentu, City University Bratislava
3. prof. Ing. Vladimír Gonda, PhD. Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity Bratislava
4. prof. PhDr. Oskar Krejčí, CSc., Inštitút globálnych štúdií Univerzity J. Amosa Komenského Praha (zahraničný odborník)

INAUGURAČNÁ KOMISIA:
1. prof. PhDr. Peter Terem, PhD., predseda, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici, profesor v odbore medzinárodné vzťahy
2. prof. Ing. Juraj Sipko, PhD. Ekonomický ústav SAV, Bratislava
3. prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc. Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity Bratislava
4.prof. PhDr. Ján Liďák, CSc., Academia Rerum Civilium, Vysoká škola politických a společenských věd Kutná Hora,(zahraničný odborník)
 
Návrh inauguračnej komisie s odporúčaním schváliť návrhy na vymenovanie uchádzača za profesora v odbore, alebo neschváliť návrh na vymenovanie uchádzača v odbore:
Inauguračná komisia schvaľuje udelenie vedecko-pedagogického titulu profesor doc. PhDr. Salehovi Mothana Obadimu, PhD. v odbore medzinárodné vzťahy.
 
Dátum skončenia vymenúvacieho konania:
19. 9. 2018
 
Dávod skončenia vymenúvacieho konania:
Vymenovanie za profesora v odbore medzinárodné vzťahy prezidentom SR Andrejom Kiskom
 
Ďalšie údaje o priebehu konania na vymenovanie profesora:
-
 
Oponentský posudky

Posudok - prof. Gonda.pdf,24. 1. 2018 14:08:09
Posudok - prof. Koper.pdf,24. 1. 2018 14:08:20
Posudok - prof. Krejčí.pdf,24. 1. 2018 14:08:30
Posudok - prof. Tiruneh.pdf,24. 1. 2018 14:09:02

 
Prezenčné listiny

Prezencna listina VR - otvorenie inauguracie.pdf,20. 2. 2018 13:07:57
Prezencna_listina_VR_ukoncenie.pdf,20. 2. 2018 13:08:16

 
Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy