Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy
 
Meno: Mária
Priezvisko: Pisoňová
Rodné priezvisko: Hasprová
Rok narodenia: 1964
Názov študijného odboru: Pedagogika
Téma inauguračnej prednášky: Postuláty a determinanty procesu riadenia školskej organizácie
Dátum doručenia žiadosti: 8. 11. 2017
 
Vysokoskolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvovanie ďalšieho vzdelávania:
1996 – 1999 Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre – Didaktická technológia so zameraním na riadenie školy (Bc.)
1999 – 2001 Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre – Technológia vzdelávania so zameraním na riadenie školy (Mgr.)
2002 rigorózna skúška - Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v odbore Technológia vzdelávania 75-56-9 (PaedDr.)
2003 – 2007 doktorandské štúdium na Pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v odbore Technológia vzdelávania 75-56-9 (PhD.)
2010 habilitačné konanie vo odbore Pedagogika 1.1.4 (doc.)

• Certifikát o absolvovaní praktického tréningu: Biznis a spoločenská etiketa pre školy
Lektor: Ing. Dr. Nora Lauková – konateľka F.A.M.E.
Dátum získania certifikátu: 15.06.2017
• Certifikát o absolvovaní praktického tréningu: Triedny manažment v škole
Lektor: prof. Christoph Eichhorn - University of St. Gallen, Švajčiarska federácia
Dátum získania certifikátu: 10.11.2016
• Osvedčenie o absolvovaní tréningového programu: Asertivita a riešenie konfliktov v škole
Organizátor: Meridián – Európska vzdelávacia agentúra
Dátum: 04.05.2015
• Certifikát: o absolvovaní seminára zameraného na prácu s normou ISO 17021, OHSAS 18001:2007, ISO 9001:2000, Time manažment
Organizátor: Medzinárodná certifikačná spoločnosť Bureau Veritas Certification Slovakia spol. s r. o.
Dátum získania certifikáctu:17.06.2008
• Doklad o ukončení štúdia: teoretickej časti adaptačného prípravného štúdia a záverečného seminára na samostatné zabezpečenie odborných činností na úseku riadenia škôl a školských zariadení
Organizátor: Inštitút pre verejnú správu
Dátum získania osvedčenia: 27.3.2002
• Osvedčenie o absolvovaní seminára Aplikácia zákona o finančnej kontrole v praxi rozpočtových a príspevkových organizácií
Organizátor: Academia Istropolitana
Dátum: 25.9.2003
• Osvedčenie o absolvovaní prípravy vedúcich pedagogických zamestnancov
Organizátor: Metodické centrum Bratislava
Dátum získania osvedčenia: 10.10.2000
• Získanie diplomu: Diploma LEGO DACTA PreSchool Program – Certified the SK-PS-0496/007
Udelil: EDUXE, Bratislava, Slovakia
Dátum udelenia diplomu: 22.04.1996

 
Priebeh zamestnaní a priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):
1982 – 1996 učiteľka materskej školy - materská škola Calex a.s. Zlaté Moravce
1996 – 2003 školská inšpektorka a metodička pre školy a školské zariadenia a metodička pre školy, mládež, šport a telesnú kultúru - OÚ OŠM a TK Zlaté Moravce
2004 – 2010 vedecko-výskumná pracovníčka, odborná asistentka - Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta, Ústav technológie vzdelávania
2010 – 2012 docentka - Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky
2010 – 2011 docentka - Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky a psychológie – (90%)
2011 – 2012 docentka - Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky – (90%)
2012 – 2016 mimoriadna profesorka - Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky
2013 – 2014 vedúca Katedry pedagogiky a sociálnej pedagogiky - Univerzita Komenského v Bratislave
2016 – trvá docentka - Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky
2016 – 2017 mimoriadna profesorka - Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky – (70%)
2017 - trvá docentka - Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky – (50%)

 
Odborné alebo umelecké zameranie:
Školský manažment
 
Údaje o publikačnej činnosti vrátane rozsahu a kategórie evidencie
1. AAB PISOŇOVÁ, Mária (6,6 AH): Leadership ako súčasť manažérskych funkcií : Teória a prax riadenia ziskových a neziskových organizácií. Nitra : UKF, 2008. 132 s. ISBN 978-80-8094-335-6
AAB PISOŇOVÁ, Mária (7,5 AH): Teória a prax efektívneho sebariadenia : Tvorba osobných cieľov a organizácia času. Nitra : UKF, 2009. 141 s. ISBN 978-80-8094-469-8
AAB PISOŇOVÁ, Mária (6,3 AH): Osobnostný rozvoj riaditeľa školy - východiská a determinanty : výskumné závery a odporúčania pre školskú riadiacu prax. Bratislava : Iura Edition, 2012. 126 s. ISBN 978-80-8078-470-6

2. ACB PISOŇOVÁ, Mária a kol. (PISOŇOVÁ, M. 4,64 AH): Školský manažment pre študijné odbory učiteľstva a prípravu vedúcich pedagogických zamestnancov. Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. 227 s. ISBN 978-80-223-3621-5.

3. BCI PISOŇOVÁ, Mária (5,3 AH): Kompetenčný profil manažéra výchovno-vzdelávacej inštitúcie. Bratislava : Iura Edition, 2011. 106 s. ISBN 978-80-8078-402-7
BCI PISOŇOVÁ, Mária (6,0 AH): Školský manažment pre pregraduálnu prípravu učiteľov a prípravu vedúcich pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení – vybrané kapitoly – elektronické učebné texty [elektronický zdroj]. Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. CD-ROM. 120 s. ISBN 978-80-223-4090-8
 
Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu:
citácie celkom: 242
citácie v databázach WOS a SCOPUS: 29
citácie zahraničné mimo databáz WOS a SCOPUS: 80
citácie domáce: 124
ďalšie ohlasy: 9
 
Počet doktorandov, ktorým je alebo bol školiteľom s určením, koľký z nich štúdium ku dňu vyhotovenia životopisu riadne skončili:
2016 Mgr. et Mgr. Eva Sokolová, PhD.
Názov dizertačnej práce: Manažérske kompetencie riaditeliek materských škôl
2017 Mgr. Barbora Jaslovská, PhD.
Názov dizertačnej práce: Problematické oblasti pedagogickej komunikácie učiteľa primárneho vzdelávania z hľadiska teórie C. R. Rogersa
 
Najvýznamnejšie vedecké práce, odborné práce alebo umelecké práce, učebnice, učebné texty, doklady o umeleckých dielach alebo umeleckých výkonoch:
-
 
Dátum, čas a miesto konania inauguračnej prednášky:
31.1.2018 o 11.30 h. na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici (zasadacia miestnosť č. 122 - dekanát, prízemie)
 
Dátum, od ktorého je vymenúvacie konanie prerušené, a lehotu, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:
-
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa oponentov.
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa členov inauguračnej komisie:
Oponenti:
prof. PhDr. Zdeněk Obdržálek, DrSc., PF UK Bratislava
prof. PhDr. Erich Petlák, CSc., KU Ružomberok
Dr. h. c. prof. PaedDr. Gabriel Švejda, CSc., PF ZU Plzeň

Predsedníčka:
prof. PhDr. Jolana Hroncová, PhD., PF UMB Banská Bystrica
Členovia:
prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc., PF UKF Nitra
prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc., FF UP Pardubice
prof. PaedDr. Ján Danek, CSc., FF UCM Trnava

 
Návrh inauguračnej komisie s odporúčaním schváliť návrhy na vymenovanie uchádzača za profesora v odbore, alebo neschváliť návrh na vymenovanie uchádzača v odbore:
-
 
Dátum skončenia vymenúvacieho konania:
19. 9. 2018
 
Dávod skončenia vymenúvacieho konania:
vymenovaním za profesora v odbore Pedagogika prezidentom SR dňa 19.9.2018
 
Ďalšie údaje o priebehu konania na vymenovanie profesora:
-
 
Oponentský posudky

Posudok prof. Obdržálek.docx,4. 10. 2018 12:20:39
Posudok prof. Petlák.docx,4. 10. 2018 12:20:48
Posudok prof. Švejda.docx,4. 10. 2018 12:20:54

 
Rozhodnutia

Výpis 15.11.2017 doc. Pisoňová.doc,4. 10. 2018 12:21:23
Výpis doc. Pisoňová.docx,4. 10. 2018 12:21:57

 
Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy