Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy
 
Meno: Jaroslav
Priezvisko: Veteška
Rodné priezvisko:
Rok narodenia: 1973
Názov študijného odboru: Andragogika
Téma inauguračnej prednášky: Vývoj a proměny andragogických teorií a současný diskurz
Dátum doručenia žiadosti: 8. 11. 2017
 
Vysokoskolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvovanie ďalšieho vzdelávania:
2011
habilitační řízení (doc.), studijní obor Pedagogika, Pedagogická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitře (SR)
2002 – 2005
doktorské studium (Ph.D.), Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Katedra andragogiky a personálního řízení, studijní program Pedagogika, studijní obor Andragogika
1996 – 2000
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, magisterský studijní program Pedagogika, studijní obor Andragogika; titul: Mgr. (2000); rigorózní řízení (2001) – obor Andragogika a personální řízení (PhDr.)

• Certificate in International ESOL, Achiever – B1 (City&Guilds of London Institute, 2006)
• Lektor dalšího profesního vzdělávání (Česká andragogická společnost, 2009)
• Certifikovaný kurz dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků – Realizátor distančního vzdělávání (Univerzita Palackého v Olomouci, 2011)
• Řešení sporů v pracovních vztazích (Evropský institut pro smír a mediaci, 2011)
 
Priebeh zamestnaní a priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):
2017 – dosud
Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Centrum školského managementu, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze
2015 – dosud
Katedra pedagogiky, Pedagogická fakulta, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
2010 – 2011
Katedra věd o výchově, Fakulta filozofická, Univerzita Pardubice
2007 – 2016
Ústav andragogických studií, Univerzita Jana Amose Komenského Praha
1999 – 2006
Nejvyšší kontrolní úřad ČR, Praha

2017 – dosud
Katedra Centrum školského managementu, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (předměty: Vzdělávací politika, Aktuální otázky managementu vzdělávání I. a II., Teorie vzdělávání dospělých a andragogika)
2007 – 2016
Ústav andragogických studií, Univerzita Jana Amose Komenského Praha (předměty:
Andragogika, Metodologie pedagogiky a andragogiky, Kompetence ve vzdělávání
Úvod do mediace a probace, Andragogický výzkum, Sociální andragogika a Gerontagogika)
2015 – dosud
Katedra pedagogiky, Pedagogická fakulta, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (předměty: Andragogika, Výchovné a profesní poradenství, Mediace a probace)
2010 – 2011
Katedra věd o výchově, Fakulta filozofická, Univerzita Pardubice (předměty: Andragogika, Mediace a probace, Vzdělávací politika)
2005 – 2009
Katedra andragogiky a personálního řízení, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (předměty: Kompetence ve vzdělávání, Vzdělávání a rozvoj podle kompetencí)
 
Odborné alebo umelecké zameranie:
teorie vzdělávání dospělých, andragogika, gerontagogika, mediace a probace, kompetenční paradigma ve vzdělávání
 
Údaje o publikačnej činnosti vrátane rozsahu a kategórie evidencie
1. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
VETEŠKA, J. Gerontagogika: psychologicko-andragogická specifika edukace a aktivizace seniorů. 2. doplň. a rozš. vyd. Praha: Česká andragogická společnost, 2017. 176 s.
ISBN 978-80-905460-7-3.
VETEŠKA, J. Přehled andragogiky: úvod do studia vzdělávání a učení se dospělých. Praha: Portál, 2016. 320 s. ISBN 978-80-262-1026-9.
VETEŠKA, J. Gerontagogika: psychologicko-andragogická specifika edukace a aktivizace seniorů. Praha: Česká andragogická společnost, 2016. 180 s.
ISBN 978-80-905460-4-2.
VETEŠKA, J. Mediace a probace v kontextu sociální andragogiky. Praha: Wolters Kluwer, 2015. 252 s. ISBN 978-80-7478-898-7.
SALIVAROVÁ, J., VETEŠKA, J. Edukace seniorů v evropském kontextu: teoretická a aplikační východiska. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského Praha, 2014. 120 s.
ISBN 978-80-7452-102-7.
VETEŠKA, J. Proměny školního vzdělávání v biodromálním kontextu. Praha: Verlag Dashöfer, 2011. 180 s.
ISBN 978-80-86897-39-4.
VETEŠKA, J. Kompetence ve vzdělávání dospělých: pedagogické, andragogické a sociální aspekty. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2010. 200 s.
ISBN 978-80-86723-98-3.
VETEŠKA, J., TURECKIOVÁ, M. Kompetence ve vzdělávání. Praha: Grada Publishing, 2008. 159 s. ISBN 978-80-247-1770-8.

2. ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
VETEŠKA, J. Úvod do teorie vzdělávání dospělých a andragogiky. Ústí nad Labem: Pedagogická fakulta, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2017. 136 s. ISBN 978-80-7561-073-7.
VETEŠKA, J., TURECKIOVÁ, M. Vzdělávání a rozvoj podle kompetencí : Kompetence v andragogice, pedagogice a řízení. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2008. 140 s. ISBN 978-80-86723-54-9.

3. BCI Skriptá a učebné texty
TURECKIOVÁ, M., VETEŠKA, J. Trendy v oblasti profesního vzdělávání dospělých. Praha: Rozlet, 2011. 60 s. ISBN 978-80-904824-3-2.
 
Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu:
domáce 347
zahraničné 123
 
Počet doktorandov, ktorým je alebo bol školiteľom s určením, koľký z nich štúdium ku dňu vyhotovenia životopisu riadne skončili:
školených 12
ukončených 10
 
Najvýznamnejšie vedecké práce, odborné práce alebo umelecké práce, učebnice, učebné texty, doklady o umeleckých dielach alebo umeleckých výkonoch:
-
 
Dátum, čas a miesto konania inauguračnej prednášky:
31.1.2018 o 9.30 h. na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici (zasadacia miestnosť č. 122 - dekanát, prízemie)
 
Dátum, od ktorého je vymenúvacie konanie prerušené, a lehotu, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:
-
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa oponentov.
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa členov inauguračnej komisie:
Oponenti:
Dr. h. c. prof. PhDr. Ján Průcha, DrSc.
prof. PhDr. Viera Prusáková, CSc., VŠEM Vs Bratislava
prof. PhDr. Soňa Kariková, PhD., PF UMB Banská Bystrica

Predseda:
prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc., PF UMB Banská Bystrica
Členovia:
prof. PhDr. Eliška Walterová, CSc., PF KU Praha
prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc., PF UKF Nitra
prof. PhDr. Mária Machalová, CSc., PBF PU Prešov
 
Návrh inauguračnej komisie s odporúčaním schváliť návrhy na vymenovanie uchádzača za profesora v odbore, alebo neschváliť návrh na vymenovanie uchádzača v odbore:
Inauguračná komisia komplexne posúdila predložené práce i ostatné podklady pre inauguračné konanie. Inauguračná komisia i oponenti zhodne konštatujú, že inaugurant nielen spĺňa, ale vysoko prekračuje väčšinu scientometrických kritérií na vymenovanie za profesora. Inauguračnú prednášku doc. PhDr. Jaroslava Vetešku, Ph.D. členovia komisie hodnotili pozitívne a v tajnom hlasovaní vyjadrili všetci členovia inauguračnej komisie pozitívne stanovisko k jeho vymenovaniu za profesora.
Inauguračná komisia preto odporúča Vedeckej rade Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela V Banskej Bystrici schváliť doc. PhDr. Jaroslava Vetešku, Ph.D. za profesora v odbore andragogika.
 
Dátum skončenia vymenúvacieho konania:
19. 9. 2018
 
Dávod skončenia vymenúvacieho konania:
vymenovaním za profesora v odbore Andragogika prezidentom SR dňa 19.9.2018
 
Ďalšie údaje o priebehu konania na vymenovanie profesora:
-
 
Oponentský posudky

Posudok prof. Kariková.pdf,15. 2. 2018 14:55:18
Posudok prof. Prucha.pdf,15. 2. 2018 14:55:03
Posudok prof. Prusáková.pdf,15. 2. 2018 14:56:09

 
Rozhodnutia

Výpis 15.11.2017 doc. Veteška.doc,15. 2. 2018 14:57:22
Výpis doc. Veteška.docx,15. 2. 2018 14:58:03

 
Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy