Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy
 
Meno: Hussam
Priezvisko: Musa
Rodné priezvisko:
Rok narodenia: 1968
Názov študijného odboru: ekonomika a manažment podniku
Téma inauguračnej prednášky: Informačná asymetria vo finančnom rozhodovaní podnikov
Dátum doručenia žiadosti: 15. 3. 2018
 
Vysokoskolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvovanie ďalšieho vzdelávania:
Ing.: 1993, odbor: Ekonomika priemyslu
Fakulta podnikového manažmentu, Ekonomická univerzita v Bratislave,

PhD.: 1998, odbor: Podnikový manažment
Fakulta podnikového manažmentu, Ekonomická univerzita v Bratislave; Téma: Obchodný úver vo finančnom rozhodovaní podniku

docent: 2011, odbor: Ekonomika a manažment podniku
Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici;
Téma: Islamské financie a bankovníctvo
 
Priebeh zamestnaní a priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):
1993 – 1994 Rum for Trade Company, Aquaba, Jordánsko, manažér
09/1994 – 11/1998 Doktorandské štúdium v dennej forme, Katedra podnikových financií, Fakulta podnikového manažmentu, Ekonomická univerzita v Bratislave
1998 – 2002 Alta-Belaz, a.s., Turčianske Teplice, obchodný manažér a zahraničný delegát,
Apis ,a.s., Turčianske Teplice, obchodný manažér pre krajiny Blízkeho východu
09/2002 – 08/2005 Katedra podnikových financií, Fakulta financií Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, odborný asistent
09/2005 – 03/2012 Katedra financií a účtovníctva, Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, odborný asistent
04/2012 – trvá Katedra financií a účtovníctva, Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, docent
 
Odborné alebo umelecké zameranie:
a.) V študijnom programe „Financie, bankovníctvo a investovanie“
– Finančný manažment (prednáška, seminár, 1. Ing.)
– Medzinárodný finančný manažment (prednáška, seminár, 1.Ing.)
– Medzinárodné financie (prednáška, seminár, 2. Ing.)
– Diplomový seminár (seminár, 2.Ing.)
– Podnikové financie (prednáška, 2.Bc.)
– Platobný styk (seminár, 3. Bc.)
– Financial management (prednáška, seminár, 1.Ing.)
– International Financial management ( prednáška, seminár, 1.Ing.)
– International Finance (prednáška, seminár, 2.Ing.)
– Strategický a projektový manažment (prednáška, seminár, 1.Ing.)
– Prípadové štúdie z finančného manažmentu (seminár, 2. Ing.)
– Case Studies in Financial Management (prednáška, seminár, 2.Ing.)
– Devízové obchody (seminár, Ing.)
– Riadenie pohľadávok (seminár, Ing.)
– Finančné riadenie podniku (seminár, Bc.)

b.) V študijnom programe „ Ekonomika a manažment malých a stredných podnikov“
- Medzinárodný finančný manažment (prednáška, seminár, 2.Ing.)

c.) V študijných programoch “Marketing Management of Business” a “Business Economics and Management”
- Financial Management (prednáška, seminár, 2.Ing.)
- Corporate Finance (prednáška, seminár, 2 Bc.)
- International Financial Management (seminar, 3.Bc.)

d.) MBA
- Managing & Accounting for Financial Resources”
 
Údaje o publikačnej činnosti vrátane rozsahu a kategórie evidencie
AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
AAA01 Financial tools in management of small and medium-sized enterprises = Finančné nástroje v manažmente malých a stredných podnikov / Peter Krištofík, Marzanna Lament, Hussam Musa, Anna Wolak-Tuzimek ; rec. Wojciech Sońta, Bogusław Ślusarczyk. - 1. vyd. - London : Sciemcee Publishing, 2015. - 245 s. [12,25 AH]. - ISBN 978-0-9928772-7-9
[KRIŠTOFÍK, Peter (25%) - LAMENT, Marzanna (25%) - MUSA, Hussam (25%) - WOLAK-TUZIMEK, Anna (25%) - SOŃTA, Wojciech (rec.) - ŚLUSARCZYK, Bogusław (rec.)]

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01 Islamské financie a bankovníctvo / Hussam Musa ; rec. Jiří Polách, Eva Horvátová ; vedec. red. Marian Gúčik. - 1. vyd. - Bratislava : Iura Edition, 2011. - 118 s. [5,91 AH]. - ISBN 978-80-8078-412-6
[MUSA, Hussam (100%) - POLÁCH, Jiří (rec.) - HORVÁTOVÁ, Eva (rec.) - GÚČIK, Marian (editor)]

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
ABC01 Importance of corporate governance in socially responsible behaviour of enterprises / Hussam Musa, Zdenka Musová, Lenka Debnárová. Chapter 13.
In Entrepreneurship - development tendencies and empirical approach [elektronický zdroj]. - 1. vyd. - London : InTech, 2018. - ISBN 978-953-51-3761-0. - online, pp. 247-265 [1,36 AH].
[MUSA, Hussam (34%) - MUSOVÁ, Zdenka (33%) - DEBNÁROVÁ, Lenka (33%)]

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
ACB01 Podnikové financie / Pavol Čižmárik ... [et al.] ; rec. Václav Dufala. - [1. vyd.]. - Banská Bystrica : Duma, 2005. - 158 s. [8,45 AH]. - ISBN 80-967833-5-1
[ČIŽMÁRIK, Pavol (13%) - HIADLOVSKÝ, Vladimír (31%) - KALOUDA, František (2%) - KRIŠTOFÍK, Peter (6%) - MUSA, Hussam (24%) - VINCZEOVÁ, Miroslava (24%) - DUFALA, Václav (rec.)]

ACB02 Medzinárodné financie / Hussam Musa ... [et al.] ; rec. Jana Kotlebová, Jiří Polách. - 1. vyd. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. - 248 s. [15,31 AH]. - ISBN 978-80-8168-648-1
[MUSA, Hussam (33%) - MUSOVÁ, Zdenka (27%) - IZÁKOVÁ, Katarína (18%) - ĎAĎO, Jaroslav (14%) - SEDLIAČIKOVÁ, Mariana (8%) - KOTLEBOVÁ, Jana (rec.) - POLÁCH, Jiří (rec.)]

BAB Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách
BAB01 Managing public investments at municipal level = Riadenie verejných financií na miestnej samosprávnej úrovni : manual for local officials / Juraj Nemec ... [et al.]. - 1. vyd. - Bratislava : NISPAcee, 2012. - [145] s. [7,25 AH]. - Vyšlo aj v gruzínskom jazyku s ISBN 978-80-89013-59-3. - ISBN 978-80-89013-58-6
[NEMEC, Juraj (40%) - KRIŠTOFÍK, Peter (15%) - MUSA, Hussam (15%) - PISÁR, Peter (5%) - GAJDOŠOVÁ, Ľudmila (5%) - ŽÁKOVÁ, Elena (5%) - MELUA, David (2%) - DZAGANIA, Akaki (2%) - MIKELADZE, Mzia (2%) - KHMALADZE, Irakli (1%) - LABADZE, Lasha (1%) - MODEBADZE, Grigol (1%) - GRIGOLIA, Maya (1%) - CHITANAVA, Maka (1%) - URUSHADZE, Levan (1%) - JORJOLIANI, Ivane (1%) - BERISHVILI, Ekaterine (1%) - GURGENIDZE, Kakha (1%)]

BCI Skriptá a učebné texty
BCI01 Platobný styk : (vybrané kapitoly) / Hussam Musa, Zdenka Musová. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2006. - 116 s. [5,80 AH]. - ISBN 80-8083-299-4
[MUSA, Hussam (50%) - MUSOVÁ, Zdenka (50%)]

BCI02 Medzinárodné financie / Hussam Musa ; rec. Emília Zimková, Tomáš Klieštik. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, 2009. - 168 s. [8,40 AH]. - ISBN 978-80-89438-00-6
[MUSA, Hussam (100%) - ZIMKOVÁ, Emília (rec.) - KLIEŠTIK, Tomáš (rec.)]

BCI03 Podnikové financie / Peter Krištofík ... [et al.] ; rec. Václav Dufala. - 2. dopln. vyd. - Banská Bystrica : Kníhkupectvo DUMA, 2010. - 204 s. [11,78 AH]. - ISBN 978-80-967833-6-X
[KRIŠTOFÍK, Peter (17%) - GROFČÍKOVÁ, Janka (30%) - HIADLOVSKÝ, Vladimír (13%) - MUSA, Hussam (19%) - VINCZEOVÁ, Miroslava (21%) - DUFALA, Václav (rec.)]

BCI04 Finančný manažment / Hussam Musa, Peter Krištofík, Miroslava Vinczeová ; rec. Tomáš Klieštik, Jiří Polách. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2015. - 202 s. [14,5 AH]. - ISBN 978-80-557-0991-8
[MUSA, Hussam (45%) - KRIŠTOFÍK, Peter (24%) - VINCZEOVÁ, Miroslava (31%) - KLIEŠTIK, Tomáš (rec.) - POLÁCH, Jiří (rec.)]. - Učebný materiál vznikol v rámci projektu "Inovatívne kroky pre potreby vysokoškolského vzdelávania v 21. storočí" (ITMS: 26110230109) v súlade s Operačným programom Vzdelávanie.
 
Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu:
Citácie doma:
63, z toho registrovaných v citačných indexoch WoS a Scopus 12
Citácie v zahraničí:
72, z toho registrovaných v citačných indexoch WoS a Scopus 30
 
Počet doktorandov, ktorým je alebo bol školiteľom s určením, koľký z nich štúdium ku dňu vyhotovenia životopisu riadne skončili:
Počet ukončených doktorandov: 3
Počet študujúcich doktorandov: 1
 
Najvýznamnejšie vedecké práce, odborné práce alebo umelecké práce, učebnice, učebné texty, doklady o umeleckých dielach alebo umeleckých výkonoch:
Vedecké monografie
1. MUSA, H. 2011. Islamské financie a bankovníctvo. Bratislava: Iura Edition, 2011. 118 s. ISBN 978-80-8078-412-6.
2. KRIŠTOFÍK, P., LAMENT, M., MUSA, H., WOLAK-TUZIMEK, A. 2015. Financial tools in management of small and medium-sized enterprises. London : Sciemcee Publishing, 2015. 245 s. ISBN 978-0-9928772-7-9.

Vysokoškolské učebnice
3. MUSA, H. a kol. 2005. Podnikové financie. Banská Bystrica : Duma, 2005. 158 s. ISBN 80-967833-5-1.
4. MUSA, H. a kol. 2017. Medzinárodné financie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. 248 s. ISBN 978-80-8168-648-1.

Vedecké práce v zahraničných časopisoch
5. HUŇADY, J., PISÁR, P., MUSA, H., MUSOVÁ, Z. 2017. Innovation support and economic development at the regional level: panel data evidence from Visegrad countries. In Journal of international studies. ISSN 2071-8330. Vol. 10, no. 3 (2017), pp. 147-160.
Článok je evidovaný v databáze Scopus.

6. MUSA, H., MUSOVÁ, Z., DEBNÁROVÁ, L., KRIŠTOFÍK, P. 2017. Gender equality and corporate governance in Slovakia. In E+M. Economics and Management. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta, 2017. - ISSN 1212-3609. - Roč. 20, č. 1 (2017), s. 98-100.
Článok je evidovaný v databáze WoS Scopus.

7. HAJDÚCHOVÁ, I., SEDLIAČIKOVÁ, M., HALAJ, D., KRIŠTOFÍK, P., MUSA, H. 2016. The Slovakian forest-based sector in the context of globalization. In BioResources. - North Carolina : North Carolina State University, 2016. - ISSN 1930-2126. - Roč. 11, č. 2 (2016), s. 4808-4820.
Článok je evidovaný v databáze WoS a Scopus.

8. KRIŠTOFÍK, P., LAMENT, M., MUSA, H. 2016. The reporting of non-financial information and the rationale for its standardisation. In E+M. Economics and Management. Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta, 2016. - ISSN 1212-3609. - online, roč. 19, č. 2 (2016), s. 157-175.
Článok je evidovaný v databáze WoS a Scopus.

9. MUSA, H., MUSOVÁ, Z., SLIACKY, P. 2017. Financial support to small and medium-sized enterprises in Slovakia. In Financial Markets, Institutions and Risks. Sumy : ARMG Publishing, 2017. ISSN 2521-1242. online, vol. 2017, no. 4 (2017), pp. 47-52.

Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
10. MUSA, H., MUSOVÁ, Z., DEBNÁROVÁ, L. 2015. Responsibility in the corporate governance framework and financial decision making process. In Procedia economics and finance : 2nd Global conference on business, economics, management and tourism, 30-31 October 2014, Prague, Czech Republic. - Amsterdam : Elsevier, 2015. - ISSN 2212-5671. - Vol. 23 (2015), s. 1023-1029.
Článok je evidovaný v databáze WoS.
 
Dátum, čas a miesto konania inauguračnej prednášky:
15. 6. 2018 o 9.30 hod.
Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
 
Dátum, od ktorého je vymenúvacie konanie prerušené, a lehotu, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:
-
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa oponentov.
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa členov inauguračnej komisie:
Oponenti:
prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová, zahraničný odborník
Ekonomická fakulta VŠB-TU v Ostrave, ŠO financie
prof. Ing. Viktória Bobáková, CSc.
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach, ŠO ekonomika a manažment podniku
prof. Ing. Viera Marková, PhD.
Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici, ŠO ekonomika a manažment podniku
Inauguračná komisia:
predseda:
prof. Ing. Ľubica Lesáková, PhD.
Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici, ŠO ekonomika a manažment podniku
členovia:
prof. Ing. Iveta Hajdúchová, PhD.
Lesnícka fakulta TU vo Zvolene, ŠO ekonomika a manažment podniku
prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD.
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ŽU v Žiline, ŠO ekonomika a manažment podniku
prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc.
Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre, ŠO ekonomika a manažment podniku

 
Návrh inauguračnej komisie s odporúčaním schváliť návrhy na vymenovanie uchádzača za profesora v odbore, alebo neschváliť návrh na vymenovanie uchádzača v odbore:
Na základe predložených podkladov, pozitívnych oponentských posudkov a stanoviska inauguračnej komisie, priebehu inauguračnej prednášky, ako aj zhodnotenia plnenia kritérií schválených pre vymenúvacie konanie na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici, inauguračná komisia dospela k záveru, že doc. Ing. Hussam Musa, PhD. je erudovanou vedeckou a pedagogickou osobnosťou, čo preukázal svojou doterajšou pedagogickou, vedeckovýskumnou a publikačnou činnosťou.
Inauguračná komisia konštatuje, že uchádzač spĺňa stanovené podmienky v zmysle § 76 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj § 4, ods. 11 vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov docent a profesor.
Na základe uvedených skutočností inauguračná komisia odporúča predsedovi Vedeckej rady Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici s c h v á l i ť návrh na vymenovanie doc. Ing. Hussama Musu, PhD. za profesora v študijnom odbore „ekonomika a manažment podniku“.
 
Dátum skončenia vymenúvacieho konania:
27. 3. 2019
 
Dávod skončenia vymenúvacieho konania:
Vymenovanie za profesora prezidentom SR.
 
Ďalšie údaje o priebehu konania na vymenovanie profesora:
Návrh na vymenovanie za profesora prerokovala Vedecká rada Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici na svojom zasadnutí dňa 22. 11. 2018.
 
Oponentský posudky

Bobáková - oponent.pdf,15. 5. 2018 7:48:17
Dluhošová - oponent.pdf,25. 5. 2018 12:17:17
Marková - oponent.pdf,24. 5. 2018 6:27:52

 
Rozhodnutia

Výpis VR 15.6.18.pdf,20. 6. 2018 10:38:52
Výpis VR 22.3.18.pdf,3. 4. 2018 8:08:37

 
Prezenčné listiny

PL VR 15.6.18.pdf,14. 8. 2018 9:14:58
PL VR 22.3.18.pdf,23. 3. 2018 6:19:50

 
Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy