Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy
 
Meno: Pavel
Priezvisko: Hanes
Rodné priezvisko:
Rok narodenia: 1954
Názov študijného odboru: Teológia
Téma inauguračnej prednášky: Konštruktivizmus v súčasnej kresťanskej spiritualite
Dátum doručenia žiadosti: 4. 4. 2018
 
Vysokoskolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvovanie ďalšieho vzdelávania:
• 1977 – 1982: štúdium teológie na Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (titul Mgr.)
• 1996 – 2002: doktorandské štúdium evanjelickej teológie na Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (titul PhD.)
• 2007: rigorózna skúška v odbore 2.1.12 Teológia na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela, v Banskej Bystrici (titul ThDr.)
• 2009: úspešné habilitačné konanie v odbore 2.1.14 Evanjelická teológia na Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (titul Doc.)

Ďalšie vzdelávanie
• 1988: absolvovanie seminárov o prebudeniach v rámci International Congress on Revival (Les Diableres, Švajčiarsko)
• 1989: absolvovanie seminárov o evanjelizácii LAUSANNE II (Manilla, Filipíny)
• 1990: získanie certifikátu za úspešné absolvovanie Inštitútu pre misiu a cirkve na Kimchi seminári v Južnej Kórei
• 1995: 6-týždňový študijný pobyt na Wheaton College so zameraním na tému PhD. práce, IL USA
• 2001: absolvovanie školení ohľadom procesu získavania značky excelentnosti pre manažment teologických škôl - Institute of Excellence - Overseas Council International, Viedeň, Rakúsko
 
Priebeh zamestnaní a priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):
• 1982 – 1993: správca cirkevného zboru Bratskej jednoty baptistov vo Vavrišove
• 1993 – 2009: odborný asistent na PF UMB
• 2009 – doteraz: docent na katedre teológie a katechetiky, PF UMB Banská Bystrica

Priebeh pedagogickej činnosti
Vysoké školstvo:
• od r. 1993 – 2009: odborný asistent, od r. 2009: docent na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici na funkčnom mieste v odbore „Evanjelikálna teológie a misia“ (Bc), „Evanjelikálna teológia“ (Mgr.), „Teológia“ (PhD), výučba a garancia predmetov:

I. bakalársky stupeň: hebrejčina, pozadie a úvod do Hebrejskej biblie, exegéza Hebrejskej biblie, úvod do filozofie, systematická teológia, filozofia pre teológov, teologická etika

II. magisterský stupeň: teológia Hebrejskej biblie, starozmluvný seminár, exegéza Hebrejskej biblie, apologetika, dejiny filozofických systémov, dogmatika, aplikovaná etika

III. doktorandský stupeň: Hebrejská biblia PhD, Teológia 20. storočia, filozofia PhD, dejiny kresťanstva PhD, teologická etika, systematická teológia, filozofia vedeckej práce

Základné školstvo:
• 2013 – 2014: externý učiteľ dejepisu na cirkevnej škole Narnia v Banskej Bystrici
 
Odborné alebo umelecké zameranie:
• Vyučujúci na univerzite (KTK PF UMB)
• Katedrový tvorca rozvrhu 1993 - 1998
• Katedrový študijný poradca a koordinátor kreditového systému štúdia (2010-2012)
• Vyučujúci v teologických kurzoch pre duchovných a laických pracovníkov v cirkvách v SR, ČR, Rumunsku, Srbsku, Južnej Kórei (1993 – 2018)
• Vyučujúci vo vzdelávacom programe akreditovanom MŠ SR (MAPA) v oblasti teológie (2007 – 2009)
• Teologické odborné preklady a tlmočenie (anglický jazyk): 1990: pre astronauta J. Irwina (Bratislava, Liptovský Hrádok; 1993 a 1995: pre B. Grahama a Evangelistic Association,Mission Europe (Essen, Nemecko, Portorico)
 
Údaje o publikačnej činnosti vrátane rozsahu a kategórie evidencie
Monografie:
AAA (AH 13,55)
Exegéza Hebrejskej Biblie : teória, kritika, metódy / Pavel Hanes ; rec. Ján Liguš, Sidonia Horňanová. - 1. vyd. - Praha, ČR : Návrat domů, 2015. - 241 s. [13,55 AH]. - ISBN 978-80-7255-351-8
[HANES, Pavel (100%)

AAB (AH 6,35)
Revivalizmus a sociálna etika / Pavel Hanes ; rec. Dušan Ondrejovič, Ľudovít Fazekaš. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2002. - 126 s. [6,35 AH]. - ISBN 80-8055-688-1
[HANES, Pavel (100%)

AAB (AH 16,45)
Teológia katastrofy podľa knihy Jóbovej / Pavel Hanes ; rec. Pavel Procházka, Imrich Peres. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2008. - 328 s. [16,45 AH]. - ISBN 978-80-8083-579-8
[HANES, Pavel (100%)

AAB (AH 11,25)
Duchovné prebudenie a spoločnosť : dejiny, teológia, sociálna etika / Pavel Hanes ; rec. Dušan Ondrejovič, Ľudovít Fazekaš. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Združenie evanjelikálnych cirkví v Slovenskej republike, 2013. - 224 s. [11,25 AH]. - ISBN 978-80-971350-9-6
[HANES, Pavel (100%)

AAB (AH 3,95)
Siločiary dejín teológie Hebrejskej biblie / Pavel Hanes ; rec. Ján Liguš, Pavol Tománek. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Katedra teológie a katechetiky PF UMB a Združenie evanjelikálnych cirkví, 2018. - 79 s. [3,95 AH]. - ISBN 978-80-971394-4-5
[HANES, Pavel (100%)

BAB (AH 21,45)
Dejiny kresťanstva / Pavel Hanes ; rec. Ján Liguš. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Trian, 1998. - 429 s. [21,45 AH]. - 2. vydanie: Dejiny kresťanstva. Banská Bystrica : Združenie evanjelikálnych cirkví v SR, 1999. 429 s. ISBN 80-88945-01-1, 3. vydanie: Dejiny kresťanstva. Banská Bystrica : Združenie evanjelikálnych cirkví v SR, 2001. 429 s. ISBN 80-88945-01-1, 4. vydanie: Dejiny kresťanstva. Banská Bystrica : Združenie evanjelikálnych cirkví v SR, 2006. 429 s. ISBN 80-88945-01-1, 5. vydanie: Dejiny kresťanstva. Banská Bystrica : Združenie evanjelikálnych cirkví v SR, 2009. 429 s. ISBN 80-88945-01-1, 6. vydanie: Dejiny kresťanstva. Banská Bystrica : Združenie evanjelikálnych cirkví v SR, 2013. 429 s. ISBN 80-88945-01-1, 7. vydanie Dejiny kresťanstva. Banská Bystrica : Združenie evanjelikálnych cirkví v SR, 2016. 429 s. ISBN 80-88945-01-1, 8. vydanie Dejiny kresťanstva. Banská Bystrica : Združenie evanjelikálnych cirkví v SR, 2017. 429 s. ISBN 80-88945-01-1. - ISBN 80-88945-01-1
[HANES, Pavel (100%)

BAB (AH 3,75)
Modlitba Pánova: Otče náš : výklad v 26. statiach / Pavel Hanes ; zodp. red a rec. Milan Hudec. - 1. vydanie. - Stará Turá : HCJB Global Slovakia, 2005. - 75 s. [3,75 AH]
[HANES, Pavel (100%)

BAB (AH 6,25)
Otče náš : výklad modlitby pánovej, prepis kázaní autora / Pavel Hanes ; zodp. red. Milan Hudec. - 2. revid. vydanie. - Banská Bystrica : HCJB Global Slovakia, 2011. - 124 s. [6,25 AH]. - ISBN 978-80-970635-5-9
[HANES, Pavel (100%)

BAB (AH 1,61)
Jazykový sprievodca Roháčkovým prekladom Novej zmluvy / Pavel Hanes, Július Betko ; rec. Albín Masarik, Jarmila Cihová. - [1. vyd.]. - Banská Bystrica : Slovenská biblická spoločnosť, 2015. - 64 s. [3,22 AH]. - ISBN 978-80-85486-93-3
[HANES, Pavel (50%) - BETKO, Július (50%)]

BAB (AH 1,62)
Jazykový sprievodca Roháčkovým prekladom Novej zmluvy / Pavel Hanes, Július Betko ; rec. Albín Masarik, Jarmila Cihová. - [2.] revidované vyd. - Banská Bystrica : Slovenská biblická spoločnosť, 2017. - 64 s. [3,25 AH]. - ISBN 978-80-89846-13-9
[HANES, Pavel (50%) - BETKO, Július (50%)

BAB (AH 12,84)
Kto je Ježiš? / Pavel Hanes ; rec. Ján Henžel, Albín Masarik. - 1. vyd. - Banská Bystrica : HCJB Global Slovakia, 2017. - 240 s. [12,84 AH]. - ISBN 978-80-972766-8-3
[HANES, Pavel (100%)

BAB (AH 12,87)
Súčasné problémy kresťanského svetonázoru / Pavel Hanes, Charles Baldis ; rec. Ján Henžel, Pavol Tománek. - 1. vyd. - Bratislava : Porta libri, 2017. - 267 s. [15,16 AH]. - ISBN 978-80-8156-105-4
[HANES, Pavel (85%) - BALDIS, Charles (15%)

Skriptá:
BCI (AH 7,50)
Novozmluvná gréčtina pre začiatočníkov / Pavel Hanes. - 1. vyd. - Bratislava : ECM, 1994. - 194 s. [7,50 AH]. - ISBN 80-85733-21-8
[HANES, Pavel (100%)]

BCI (AH 9,50)
Novozmluvná gréčtina pre začiatočníkov / Pavel Hanes. - 2. dopln. vyd. - Bratislava : ECM, 1995. - 190 s. [9,50 AH]. - 4. vydanie : Novozmluvná gréčtina pre začiatočníkov. Banská Bystrica : Združenie evanjelikálnych cirkví v SR, 2009. ISBN 80-85733-57-9. 191 s. - ISBN 80-85733-35-8
[HANES, Pavel (100%)]

BCI (AH 12,55)
Základy biblickej hebrejčiny / Pavel Hanes. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Združenie evanjelikálnych cirkví v SR, 1998. - 251 s. [12,55 AH]. - ISBN 80-96773-06-2
[HANES, Pavel (100%)]

BCI (AH 9,45)
Úvod do Starej zmluvy / Pavel Hanes. - 1. vyd. - Banská Bystrica : ZEC vo vydavateľstve TRIAN, 2001. - 188 s. [9,45 AH]. - ISBN 80-88945-52-6
[HANES, Pavel (100%)]

BCI (AH 1,42)
Prosociální a preventivní aspekty pastorace dětí : studijní texty pro pastory a pastorační pracovníky / Pavel Hanes, Dana Hanesová, Noema Brádňanská. - Český Těšín : Martin Pietak, 2008. - 85 s. [4,26 AH]. - ISBN 978-80-254-3798-8
[HANES, Pavel (34%) - HANESOVÁ, Dana (33%) - BRÁDŇANSKÁ, Noema (33%)]

BCI (AH 10,55)
Filozofia pre teológov / Pavel Hanes ; rec. Pavel Procházka, Ján Liguš. - [1. vyd.]. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, Občianske združenie Pedagóg, 2009. - 211 s. [10,55 AH]. - ISBN 978-80-8083-789-1
[HANES, Pavel (100%)

BCI (AH 8,55)
Novozmluvná gréčtina pre začiatočníkov : (šieste, opravené a doplnené vydanie) / Pavel Hanes ; rec. František Ábel, Albín Masarik. - 6. opr. a dopl. vydanie. - Banská Bystrica : Združenie evanjelikálnych cirkví v SR, 2018. - 188 s. [8,55 AH]. - ISBN 978-80-971394-5-2
[HANES, Pavel (100%)
 
Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu:
citácie v zahraničných publikáciách, registrované v citačných indexoch Web of Science a databáze SCOPUS 4

citácie v domácich publikáciách, registrované v citačných indexoch Web of Science a databáze SCOPUS 8

citácie v zahraničných publikáciách neregistrovaných v citačných indexoch 28

citácie v domácich publikáciách neregistrovaných v citačných indexoch 82

recenzie v domácich publikáciách 1
 
Počet doktorandov, ktorým je alebo bol školiteľom s určením, koľký z nich štúdium ku dňu vyhotovenia životopisu riadne skončili:
1 doktorand po dizertačnej skúške
2 doktorandi ukončení
 
Najvýznamnejšie vedecké práce, odborné práce alebo umelecké práce, učebnice, učebné texty, doklady o umeleckých dielach alebo umeleckých výkonoch:
-
 
Dátum, čas a miesto konania inauguračnej prednášky:
26. 9. 2018 o 11.30 h. na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici (zasadacia miestnosť č. 122 - dekanát, prízemie)
 
Dátum, od ktorého je vymenúvacie konanie prerušené, a lehotu, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:
-
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa oponentov.
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa členov inauguračnej komisie:
Oponenti:
prof. ThDr. PhDr. PaedDr. Imrich Peres, PhD., PF UMB Banská Bystrica
prof. Mgr. Jaroslav Vokoun, Th.D., TF JU České Budějovice
prof. Pavel Hošek, Ph.D., ETF KU Praha

Predseda:
prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD., PF UMB Banská Bystrica
Členovia:
prof. Anna Maria Kool, MA, PhD, Dr habil., Evangelical Theological Seminary, Osijek, Croatia, Baptist Theological Academy, Budapest, Hungary
prof. ThDr. ThBibl. Lic Anton Tyrol, PhD., KU Ružomberok
Dr. h. c. prof. ThDr. Július Filo, EBF UK Bratislava
 
Návrh inauguračnej komisie s odporúčaním schváliť návrhy na vymenovanie uchádzača za profesora v odbore, alebo neschváliť návrh na vymenovanie uchádzača v odbore:
-
 
Dátum skončenia vymenúvacieho konania:
27. 3. 2019
 
Dávod skončenia vymenúvacieho konania:
vymenovaním za profesora v odbore Teológia prezidentom SR dňa 27.3.2019
 
Ďalšie údaje o priebehu konania na vymenovanie profesora:
-
 
Oponentský posudky

Posudok prof. Hošek.pdf,4. 12. 2018 9:05:55
Posudok prof. Peres.pdf,6. 11. 2018 8:01:56
Posudok prof. Vokoun.pdf,6. 11. 2018 8:02:06

 
Rozhodnutia

Výpis doc. Hanes 25.4.2018.docx,6. 11. 2018 8:02:24
Výpis doc. Hanes 26.9.2018.docx,6. 11. 2018 8:02:38
Výpis z EH 12.9.2018 doc. Hanes.docx,6. 11. 2018 8:03:24

 
Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy