Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy
 
Meno: Vanda
Priezvisko: Maráková
Rodné priezvisko: Maráková
Rok narodenia: 1976
Názov študijného odboru: cestovný ruch
Téma inauguračnej prednášky: Tendencie v riadení rozvoja cestovného ruchu v cieľových miestach
Dátum doručenia žiadosti: 8. 6. 2018
 
Vysokoskolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvovanie ďalšieho vzdelávania:
Ing.: 2000, odbor: Cestovný ruch
Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

PhD.: 2003, odbor 62-03-9 Odvetvové a prierezové ekonomiky Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici;
Téma: Možnosti zdokonaľovania nástrojov podpory malých a stredných podnikov

docent: 2010, odbor: 8.1.1 Cestovný ruch
Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici;
Téma: Uplatňovanie nástrojov marketingovej komunikácie v strediskách cestovného ruchu

 
Priebeh zamestnaní a priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):
1997
Grandhotel Praha, Tatranská Lomnica, rotačná prax Swallow Royal Hotel, Bristol, Spojené kráľovstvo, rotačná prax
1998
Cestovná kancelária Matana, Praha, Česká republika manažérka práce s verejnosťou
1999
Martin Tour, Praha, manažérka predaja zájazdov
1999- 2004
Vidiecka organizácia pre komunitné aktivity, Banská Bystrica,implementácia projektov
2004
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania,
hodnotiteľka projektov verejného a súkromného sektora
v cestovnom ruchu (2004), Výzva Ministerstva hospodárstva SR
2005
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, hodnotiteľka projektov cezhraničnej spolupráce s Poľskom a Maďarskom 2005)
09/2000 – 04/2010
Katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania, Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, odborná asistentka
05/2010 – do súčasnosti Katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania, Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, docentka
 
Odborné alebo umelecké zameranie:
Pedagogická profilácia – počas svojho pôsobenia na Katedre cestovného ruchu a spoločného stravovania zabezpečovala predmety so zameraním na manažment a marketing podnikov cestovného ruchu, manažment cestovných kancelárií, ekonómiu cestovného ruchu, regionálne plánovanie v cestovnom ruchu, manažérsku komunikáciu a seminár k bakalárskej záverečnej práci. Od roku 2006 sa ťažiskovo orientuje na problematiku riadenia rozvoja cestovného ruchu v cieľových miestach a zabezpečuje výučbu najmä v druhom a treťom stupni vysokoškolského štúdia.

 
Údaje o publikačnej činnosti vrátane rozsahu a kategórie evidencie
AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
AAA01 The concept of corporate social responsibility in selected economic sectors / Viera Marková ... [et al.] ; rec. Antoni Olak, Bogusław Ślusarczyk. - 1. vyd. - Radom : Instytut naukowo-wydawniczy "Spatium", 2014. - 272 s. [19,08 AH]. - ISBN 978-83-62805-25-9
[MARKOVÁ, Viera (25%) - MARÁKOVÁ, Vanda (25%) - HIADLOVSKÝ, Vladimír (25%) - WOLAK-TUZIMEK, Anna (25%) - OLAK, Antoni (rec.) - ŚLUSARCZYK, Bogusław (rec.)]

AAA02 New trends in management of enterprise / Ľubica Lesáková ... [et al.] ; rec. Grzegorz Michalski, Wojciech Sońta. - 1. vyd. - London : SCIEMCEE´ Publishing, 2016. - 267 s. [13,35 AH]. - ISBN 978-0-9935191-0-9
[LESÁKOVÁ, Ľubica (25%) - WOLAK-TUZIMEK, Anna (25%) - MARÁKOVÁ, Vanda (25%) - LAMENT, Marzanna (25%) - MICHALSKI, Grzegorz (rec.) - SOŃTA, Wojciech (rec.)]

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01 Finančné a nefinančné nástroje podpory podnikania v cestovnom ruchu / Vanda Maráková ; rec. Mária Fáziková, Marián Gúčik. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, 2005. - 186 s. [7,86 AH]. - ISBN 80-8083-166-1
[MARÁKOVÁ, Vanda (100%) - FÁZIKOVÁ, Mária (rec.) - GÚČIK, Marian (rec.)]

AAB02 Manažment cestovného ruchu / Marian Gúčik a kolektív. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Slovak-Swiss Tourism, 2006. - 224 s. [11,25 AH]. - ISBN 80-88945-84-4
[GÚČIK, Marian (60%) - MALACHOVSKÝ, Andrej (10%) - PATÚŠ, Peter (10%) - MARÁKOVÁ, Vanda (10%) - ŠÍPKOVÁ, Ivana (10%)]

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
ACB01 Marketingová komunikácia v cestovnom ruchu / Vanda Maráková ; rec. Ida Vajčnerová, Jolanta Staszewska. - 1. vyd. - Bratislava : Wolters Kluver, 2016. - 168 s. [6,40 AH]. - ISBN 978-80-8168-394-7
[MARÁKOVÁ, Vanda (100%) - VAJČNEROVÁ, Ida (rec.) - STASZEWSKA, Jolanta (rec.)]

ACB02 Marketing podnikov cestovného ruchu / Marian Gúčik ... [et al.] ; rec. Mária Rostášová, Milota Vetráková. - 1. vyd. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2018. - 248 s. [21,76 AH]. - ISBN 978-80-8168-812-6
[GÚČIK, Marian (50%) - GAJDOŠÍK, Tomáš (19%) - MARÁKOVÁ, Vanda (5%) - MARČEKOVÁ, Radka (16%) - POMPUROVÁ, Kristína (10%) - ROSTÁŠOVÁ, Mária (rec.) - VETRÁKOVÁ, Milota (rec.)]
BCI Skriptá a učebné texty
BCI01 Proces plánovania v cestovnom ruchu : základy cestovného ruchu : kapitola I. 2. / Vanda Maráková. - [1.] vyd. - Bratislava : Landmark, 2006. - 68 s. [3,45 AH]
[MARÁKOVÁ, Vanda (100%)]

BCI02 Manažment kvality v cestovnom ruchu : základy cestovného ruchu : kapitola I. 3 / Vanda Maráková. - [1.] vyd. - Bratislava : Landmark, 2006. - 80 s. [4,10 AH]
[MARÁKOVÁ, Vanda (100%)]

BCI03 Trh a marketingová stratégia v cestovnom ruchu : základy marketingu cestovného ruchu : kapitola II. 1 / Vanda Maráková. - [1. ] vyd. - Bratislava : Landmark, 2006. - 60 s. [3,05 AH]
[MARÁKOVÁ, Vanda (100%)]
 
Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu:
Citácie a ohlasy:
doma: 89
v zahraničí: 93, z toho registrovaných v citačných indexoch WoS a Scopus 43
 
Počet doktorandov, ktorým je alebo bol školiteľom s určením, koľký z nich štúdium ku dňu vyhotovenia životopisu riadne skončili:
Počet ukončených doktorandov: 4

Počet študujúcich doktorandov: 2 (po DS)
 
Najvýznamnejšie vedecké práce, odborné práce alebo umelecké práce, učebnice, učebné texty, doklady o umeleckých dielach alebo umeleckých výkonoch:
Vedecké monografie
1. MARÁKOVÁ, V. 2005. Finančné a nefinančné nástroje podpory podnikania v cestovnom ruchu. rec. Fáziková, M., Gúčik, M. 1. vyd. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, 2005. 186 s. [7,86 AH]. - ISBN 80-8083-166-1.

2. MARKOVÁ, V., MARÁKOVÁ, V., HIADLOVSKÝ, V., WOLAK-TUZIMEK, A. 2014. The Concept of Corporate Social Responsibility in Selected Economic Sectors . ; rec. Antoni Olak, Bogusław Ślusarczyk. - 1. vyd. Radom : Instytut naukowo-wydawniczy "Spatium", 2014. 272 s. [19,08 AH]. - ISBN 978-83-62805-25-9.

3. LESÁKOVÁ, Ľ., WOLAK-TUZIMEK, A., MARÁKOVÁ, V.- LAMENT, M. 2016. New Trends in Management of Enterprise . London : Sciemcee Publishing, 2016. [13,35 AH ]. – ISBN 978-0-9935191-0-9.

Kapitola vo vedeckej monografii

4. MARÁKOVÁ, V. 2015. Možnosti tvorby pozitívneho imidžu Slovenska ako cieľového miesta cestovného ruchu : 3. kapitola In Integrovaná marketingová komunikácia ako predpoklad formovania pozitívneho imidžu štátu v cestovnom ruchu : vedecká monografia / ed. Viera Marková ; rec. Anna Križanová, Jaroslav Ďaďo. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2015. - ISBN 978-80-557-1066-2. - S. 144-160 [2,18 AH].
Vysokoškolské učebnice
5. MARÁKOVÁ, V. 2016. Marketingová komunikácia v cestovnom ruchu. rec. Ida Vajčnerová, Jolanta Staszewska. 1. vyd. - Bratislava : Wolters Kluver, 2016. 168 s. [6,40 AH]. - ISBN 978-80-8168-394-7
Vedecké práce v zahraničných časopisoch

6. MARÁKOVÁ, V., ĎAĎO, J., TÁBORECKÁ-PETROVIČOVÁ, J., RAJIC, T. 2018. Visitors’ Motivation for Attending Traditional Cultural Events as the Basis for Market Segmentation : Evidence from Slovakia. In Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis – Brno : Mendel University, 2018. ISSN 1211-8516. vol. 66, No. 2, pp. 543-551.
Článok je evidovaný v databáze Scopus.

7. RYGLOVÁ, K., RAŠOVSKÁ, I., ŠÁCHA, J., MARÁKOVÁ, V. 2018. Building Customer Loyalty in Rural Destinations as a Pre-Condition of Sustainable Competitiveness. In Sustainability. – Basel : MDPI AG, 2018. - ISSN 2071-1050. - vol. 10, No. 4 (2018), pp. 1-11.
Článok je evidovaný v databáze Scopus.

8. GAJDOŠÍK, T., GAJDOŠÍKOVÁ, Z., MARÁKOVÁ, V., FLAGESTAD, A. 2017. Destination Structure Revisited in View of the Community and Corporate Model. In Tourism Management Perspectives. – Atlanta : Elsevier, 2017. ISSN 2211-9736. No. 24 (2017), pp. 54-63.
Článok je evidovaný v databáze Web of Science a Scopus.

9. MARÁKOVÁ, V., DYR, T., WOLAK-TUZIMEK, A. 2016. Factors of Tourism’s Competitiveness in the European Union Countries. In E+M. Ekonomie a management. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta, 2016. ISSN 1212-3609. Vol. 19, no. 3 (2016), pp. 92-109.
Článok je evidovaný v databáze Web of Science a Scopus.


Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

10. GÚČIK, M., MARÁKOVÁ, V. , ŠÍPKOVÁ, I. 2006. Strategies for Small - and Medium Sized Hotels in the Slovak Republic. In Tourism in the New Europe : Perspectives on SME Policy and Practice. - Oxford (UK) : Elsevier. 2006. ISBN 978-0-08-044706-3. pp. 147-160.
Článok je evidovaný v databáze Scopus.
 
Dátum, čas a miesto konania inauguračnej prednášky:
29. 11. 2018 o 11.30 hod.
poslucháreň P2
Ekonomická fakulta UMB
Tajovského 10
Banská Bystrica
 
Dátum, od ktorého je vymenúvacie konanie prerušené, a lehotu, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:
-
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa oponentov.
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa členov inauguračnej komisie:
Oponenti:
prof. Ing. Marian Gúčik, PhD.
Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
prof. Ing. Jaroslav Kita, CSc.
Obchodná fakulta EU v Bratislave
prof. PhDr. Petr Chalupa, CSc. (zahraničný odborník)
Vysoká škola polytechnická v Jihlave

Inauguračná komisia:
prof. Ing Milota Vetráková, PhD. (predseda)
Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
prof. Ing. Róbert Štefko, Ph.D.
Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove
prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.
Obchodná fakulta EU v Bratislave
prof. Ing. Anna Križanová, CSc.
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ŽU v Žiline
 
Návrh inauguračnej komisie s odporúčaním schváliť návrhy na vymenovanie uchádzača za profesora v odbore, alebo neschváliť návrh na vymenovanie uchádzača v odbore:
Na základe predložených podkladov, pozitívnych oponentských posudkov a stanoviska inauguračnej komisie, priebehu inauguračnej prednášky, ako aj zhodnotenia plnenia kritérií schválených pre vymenúvacie konanie na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici, inauguračná komisia dospela k záveru, že doc. Ing. Vanda Maráková, PhD. je skúsenou vedeckou a pedagogickou osobnosťou, čo preukázala svojou doterajšou pedagogickou, vedeckovýskumnou a publikačnou činnosťou.
Inauguračná komisia konštatuje, že uchádzačka spĺňa stanovené podmienky v zmysle § 76 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj § 4, ods. 11 vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov docent a profesor.
Na základe uvedených skutočností inauguračná komisia odporúča predsedovi Vedeckej rady Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici schváliť návrh na vymenovanie doc. Ing. Vandy Marákovej, PhD. za profesorku v študijnom odbore „cestovný ruch“.
 
Dátum skončenia vymenúvacieho konania:
11. 6. 2019
 
Dávod skončenia vymenúvacieho konania:
Vymenovanie za profesorku prezidentom SR.
 
Ďalšie údaje o priebehu konania na vymenovanie profesora:
-
 
Oponentský posudky

Gúčik - oponent.pdf,10. 9. 2018 13:10:08
Chalupa - oponent.pdf,4. 9. 2018 9:57:47
Kita - oponent.pdf,4. 9. 2018 9:57:54

 
Rozhodnutia

Výpis VR 15.6.18.pdf,20. 6. 2018 10:41:38
Výpis VR 29.11.18.pdf,3. 12. 2018 10:51:25

 
Prezenčné listiny

PL VR 15.6.18.pdf,14. 8. 2018 9:15:21
PL VR 29.11.18.pdf,3. 12. 2018 10:50:12

 
Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy