Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy
 
Meno: Milan
Priezvisko: Ďurica
Rodné priezvisko:
Rok narodenia: 1953
Názov študijného odboru: 3.4.10 Obchodné a finančné právo
Téma inauguračnej prednášky: (Ne)efektívnosť inštitútov na ochranu veriteľov kapitálových spoločností
Dátum doručenia žiadosti: 1. 6. 2018
 
Vysokoskolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvovanie ďalšieho vzdelávania:
ŠZS.: 1976, odbor: právo, Právnická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava
JUDr.: 1977, odbor: právo, Právnická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava
PhD.: 2000, odbor: obchodné právo, Právnická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici,
Doc.: 2004, odbor: obchodné právo, Právnická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava
 
Priebeh zamestnaní a priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):
1976 - 1979 Ústav hospodárskeho práva Praha, pracovisko Bratislava, vedecký pracovník,
1979 - 1992 Krajská hospodárska arbitráž, Banská Bystrica, štátny arbiter,
1990 - vedúci Krajskej hospodárskej arbitráže B. Bystrica,
1992 – súčasnosť, Krajský súd B. Bystrica, obchodné kolégium, sudca,
1992 - 1998 podpredseda Krajského súdu v B. Bystrici pre veci obchodné,
1994 - súčasnosť predseda odvolacieho senátu Krajského súdu v B. Bystrici,
2003 - 2005 predseda Sudcovskej rady pri Krajskom súde v B. Bystrici,
2002 - predseda komisie pre revíziu konkurzného práva Ministerstva spravodlivosti SR,
2004 - súčasnosť vedúci Katedry obchodného a hospodárskeho Právnická fakulta UMB,
2004 - súčasnosť externý lektor Justičnej akadémie SR,
2005 - súčasnosť vedúci komisie pre cezhraničné konkurzy za Slovenskú republiku,
2005 – 2009 predseda obchodného kolégia Krajského súdu v Banskej Bystrici,
2005 - 2012 člen pracovnej skupiny Akreditačnej komisie pre Právo a medzinárodné vzťahy,
2011 - súčasnosť predseda Krajského súdu v Banskej Bystrici,
2012 - 2017 člen Súdnej rady SR,

Pedagogická profilácia: vyučované predmety, prednášková činnosť - taxatívne vymenovanie jednotiek (disciplín) študijného programu tvoriacich náplň pedagogickej aktivity Právnickej fakulte, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (stupeň štúdia, názov):
Odbor: právo,
2. stupeň (magisterské štúdium):
Obchodné právo I, prednášky
Obchodné právo II, prednášky
Konkurzné právo

Odbor: obchodné a finančné právo,
3. stupeň (doktorandské štúdium):
Obchodné právo
Obchodné záväzky
Konkurzné právo
Právo cenných papierov
 
Odborné alebo umelecké zameranie:
obchodné právo, konkurzné právo, právo obchodných spoločností, hospodárske právo
 
Údaje o publikačnej činnosti vrátane rozsahu a kategórie evidencie
1. monografia: 8 (za uchádzača 201,14 AH)

AAA Obchodný zákonník : komentár / jednotlivé časti komentára k zákonu spracovali: Mária Patakyová, Zuzana Bartová, Marián Blaha, Milan Ďurica, Branislav Jablonka, Andrea Moravčíková, Mária Patakyová, Jozef Vozár. - 2. aktualiz. vyd. - Praha : C. H. Beck, 2008. - 1143 s. [57,15 AH].
ISBN 978-80-7400-039-3
[PATAKYOVÁ, Mária (30%) - BARTOVÁ, Zuzana (10%) - BLAHA, Marián (25%) - ĎURICA, Milan (21% - 12 AH) - JABLONKA, Branislav (5%) - MORAVČÍKOVÁ, Andrea (7%) - VOZÁR, Jozef (2%)]

AAB Konkurzné právo na Slovensku a v Európskej únii / Milan Ďurica. - 1. vyd. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2006. - 480 s. [24,05 AH]. - ISBN 80-88931-42-8
[ĎURICA, Milan (100%)]

AAB Obchodný zákonník a súvisiace predpisy : komentár / Jozef Suchoža a kolektív. - 1. vyd. - Bratislava : Eurounion, 2003. - 1040 s. [52,10 AH]. - ISBN 80-88984-51-3
[SUCHOŽA, Jozef (20%) - BABČÁK, Vladimír (16%) - HUSÁR, Ján (16%) - ĎURICA, Milan (16% -8,34 AH) - NÉMETHOVÁ, Monika (16%) - JAMRIŠKOVÁ, Mária (16%)]

AAB Zákon o konkurze a vyrovnaní : úplné znenie zákona s komentárom a judikátmi / Milan Ďurica ; rec. František Zoulík, Pavol Kubíček. - 1. vyd. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2001. - 399 s. [19,95 AH].
ISBN 80-88931-10-X
[ĎURICA, Milan (100%) - ZOULÍK, František (rec.) - KUBÍČEK, Pavol (rec.)]

AAB Zákon o konkurze a vyrovnaní: úplné znenie zákona s komentárom a judikátmi / Milan Ďurica ; rec. František Zoulík, Pavol Kubíček. - 2. preprac. a dopl. vyd. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2003. - 399 s. [19,95 AH]. ISBN 80-88931-18-5
[ĎURICA, Milan (100%) - ZOULÍK, František (rec.) - KUBÍČEK, Pavol (rec.)]

AAB Konkurzné právo na Slovensku a v Európskej únii: (2. prepracované a doplnené vydanie s európskou a národnou judikatúrou) / Milan Ďurica ; rec. Mojmír Mamojka, Pavol Kubíček. - 2. prepracované a doplnené vydanie s európskou a národnou judikatúrou. - Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2010. - 816 s. [40,80 AH]. - ISBN 978-80-89447-31-2
[ĎURICA, Milan (100%) - MAMOJKA, Mojmír (rec.) - KUBÍČEK, Pavol (rec.)].

AAB Zákon o konkurze a reštrukturalizácii : komentár : v znení účinnom do 31. decembra 2011, od 1. januára 2012, od 1. januára 2015, od 29. apríla 2015, od 1. októbra 2015 a od 1. januára 2016 / Milan Ďurica ; rec. Oľga Ovečková, Mária Patakyová. - 2. [dopln. a aktual.] vyd. - Bratislava : C. H. Beck, 2015. - 1456 s.
[72,80 AH].

ABB Prienik konkurzného práva hmotného do vlastníckeho práva s akcentom na uspokojenie pohľadávok veriteľov / Milan Ďurica.
In Právne postavenie veriteľa pri vymáhaní pohľadávok / ed. Milan Ďurica, Martin Kubinec ; rec. Mojmír Mamojka, Jozef Suchoža. - [1. vyd.]. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2014. - ISBN 978-80-557-0819-5. - S. 7-72 [3,25 AH].
[ĎURICA, Milan (100%)]

2. učebnica: 4 (za uchádzača 18,22 AH)

ACB Základy konkurzného práva / Milan Ďurica ; rec. Karel Marek, Ján Husár. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta, 2009. - 256 s. [12,80 AH]. - ISBN 978-80-8083-750-1
[ĎURICA, Milan (100%) - MAREK, Karel (rec.) - HUSÁR, Ján (rec.)]

ACB Civilné právo procesné / Marek Števček a kol. ; rec. Renáta Šínová, Jana Bajánková. - Bratislava : Vysoká škola práva, 2010. - 856 s. [42,85 AH]. - ISBN 978-80-89447-18-3
[ŠTEVČEK, Marek (29%) - BARICOVÁ, Jana (12%) - CIBULKA, Ľubor (5%) - CIRÁK, Ján (2%) - ĎURICA, Milan (8% - 3,43 AH) - GANDŽALOVÁ, Daniela (2%) - HENČEKOVÁ, Jana (7%) - KOTRECOVÁ, Alexandra (16%) - PROCHÁZKA, Radoslav (4%) - SMYČKOVÁ, Romana (7%) - STAVINOHOVÁ, Jaruška (8%) - ŠINOVÁ, Renáta (rec.) - BAJÁNKOVÁ, Jana (rec.)]

ACD Zmluva o dielo / Milan Ďurica.
In Slovenské obchodné právo : obchodné záväzky / Jozef Suchoža a kol. ; rec. Mária Bujňáková, Alena Križanová, Soňa Kubincová. - [1.vyd.]. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta, 2004. - ISBN 80-8083-006-1. - S. 87-99 [1,00 AH].
[ĎURICA, Milan (100%)]

ACD Zmluvy v oblasti prepravy / Milan Ďurica.
In Slovenské obchodné právo : obchodné záväzky / Jozef Suchoža a kol. ; rec. Mária Bujňáková, Alena Križanová, Soňa Kubincová. - [1. vyd.]. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta, 2004. - ISBN 80-8083-006-1. - S. 121-131 [1,00 AH].
[ĎURICA, Milan (100%)]

3. skriptá: 1 (za uchádzača 2,92 AH)

BCI Obchodné právo / Eva Hudecová, Milan Ďurica ; rec. M. Sabo, M. Mamojka, J. Novotná. - 1. vyd. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 1992. - 117 s. [5,85 AH]. - ISBN 80-225-0427-0
[HUDECOVÁ, Eva (50%) - ĎURICA, Milan (50% - 2,93 AH) - SABO, M. (rec.) - MAMOJKA, Mojmír (rec.) - NOVOTNÁ, J. (rec.)
 
Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu:
Citácie v zahraničných publikáciách, registrované v citačných indexoch Web of Science a databáze SCOPUS - 8
Citácie v domácich publikáciách, registrované v citačných indexoch Web of Science a databáze SCOPUS - 3
Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch - 48
Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch - 179
Recenzie - 4
Súčet: - 242
 
Počet doktorandov, ktorým je alebo bol školiteľom s určením, koľký z nich štúdium ku dňu vyhotovenia životopisu riadne skončili:
Počet ukončených doktorandov: 2
Počet školených doktorandov: 9
 
Najvýznamnejšie vedecké práce, odborné práce alebo umelecké práce, učebnice, učebné texty, doklady o umeleckých dielach alebo umeleckých výkonoch:
AAA Obchodný zákonník: komentár. 2. aktualiz. vyd. - Praha : C. H. Beck, 2008. - 1143 s. - ISBN 978-80-7400-039-3
[ĎURICA, Milan (21%)]

AAB Konkurzné právo na Slovensku a v Európskej únii : (2. prepracované a doplnené vydanie s európskou a národnou judikatúrou) / Milan Ďurica; rec. Mojmír Mamojka, Pavol Kubíček. - 2. prepracované a doplnené vydanie s európskou a národnou judikatúrou. - Bratislava, Žilina : Paneurópska vysoká škola, Eurokódex, 2010. - 816 s. - ISBN 978-80-89447-31-2
[ĎURICA, Milan (100%)].

AAB Zákon o konkurze a vyrovnaní : úplné znenie zákona s komentárom a judikátmi / Milan Ďurica. - 2. prepracované a doplnené vydanie. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2003. - 399 s. - ISBN 80-88931-18-5
[ĎURICA, Milan (100%)]

AAB Zákon o konkurze a reštrukturalizácii : komentár : v znení účinnom do 31. decembra 2011, od 1. januára 2012, od 1. januára 2015, od 29. apríla 2015, od 1. októbra 2015 a od 1. januára 2016 / Milan Ďurica. - 2. [dopln. a aktual.] vyd. - Bratislava : C. H. Beck, 2015. - 1456 s. [72,80 AH]. - ISBN 978-80-89603-36-7
[ĎURICA, Milan (100%)]

AAB Obchodný zákonník a súvisiace predpisy : komentár / Jozef Suchoža a kolektív. - 1. vyd. - Bratislava : Eurounion, 2003. - 1040 s. - ISBN 80-88984-51-3
[ĎURICA, Milan (16%)]

ABB Prienik konkurzného práva hmotného do vlastníckeho práva s akcentom na uspokojenie pohľadávok veriteľov/ Milan Ďurica.
In.: Právne postavenie veriteľa pri vymáhaní pohľadávok / ed. Milan Ďurica, Martin Kubinec; rec. Mojmír Mamojka, Jozef Suchoža. - [1. vyd.]. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2014. - ISBN 978-80-557-0819-5. - S. 7-72 [3,25 AH].
[ĎURICA, Milan (100%)]

ABC Kto má chrániť slabšiu stranu. Súd alebo pozitívne právo? / Milan Ďurica. časť 1, kapitola 2.
In.: Obchodní korporace a ochrana slabší strany / ed. Stanislava Černá ; rec. Ivanka Štenglová, Tomáš Pohl. - 1. vyd. - Praha : Wolters Kluwer, 2017. - ISBN 978-80-7552-555-0. - S. 22-37 [1,50 AH].
[ĎURICA, Milan (100%)]

ACB Základy konkurzného práva / Milan Ďurica. - Banská Bystrica : Právnická fakulta UMB, 2009. - 254 s. - ISBN 978-80-8083-750-1
[ĎURICA, Milan (100%)]

AEC Liegenschaftserwerb durch Ausländer / Milan Ďurica.
In.: Unternehmer in der Slowakischen Republik : Ausgewählte Rechtsfragen, Band 19. - Wien : Neuer Wissenschaftlicher Verlag, 2005. - ISBN 3-7083-0241-9. - S. 61-66.
[ĎURICA, Milan (100%)]

AFC Právne postavenie správcu a zodpovednosť za výkon jeho činnosti / Milan Ďurica.
In.: XVIII. Karlovarské právnické dny = XVIII. Karlsbader Juristentage : [zborník z konferencie]. - Praha : Linde, 2010. - ISBN 978-80-7201-819-2. - S. 11-26.
[ĎURICA, Milan (100%)]

 
Dátum, čas a miesto konania inauguračnej prednášky:
10. 12. 2018 o 13,00 hod., Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Komenského 20, m. č. 224
 
Dátum, od ktorého je vymenúvacie konanie prerušené, a lehotu, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:
-
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa oponentov.
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa členov inauguračnej komisie:
Oponenti:
prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD.,
Pracovisko: Univerzita Komenského, Právnická fakulta, Bratislava, SR
prof. JUDr. Karel Marek, CSc.
Pracovisko: Vysoká škola finanční a správní, Fakulta právních a správních studií, Praha, ČR
prof. JUDr. Ján Husár, CSc.
Pracovisko: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Právnická fakulta, Košice, SR

Predseda inauguračnej komisie:
Mult. Dr. h. c. prof. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc.,
Pracovisko: Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta, Banská Bystrica, SR

Členovia:
prof. JUDr. Přemysl Raban, CSc.,
Pracovisko: Západočeská univerzita, Fakulta právnická, Plzeň, ČR
prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc.
Pracovisko: Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva, Bratislava, SR
prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc.
Pracovisko: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Právnická fakulta, Košice, SR
 
Návrh inauguračnej komisie s odporúčaním schváliť návrhy na vymenovanie uchádzača za profesora v odbore, alebo neschváliť návrh na vymenovanie uchádzača v odbore:
Inauguračná komisia predkladá predsedovi Vedeckej rady Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela návrh s odporúčaním schváliť návrh na vymenovanie doc. JUDr. Milana ĎURICU, PhD. za:

profesora v odbore 3.4.10. obchodné a finančné právo.
 
Dátum skončenia vymenúvacieho konania:
11. 6. 2019
 
Dávod skončenia vymenúvacieho konania:
Vymenovanie za profesora prezidentom SR, v odbore obchodné a finančné právo.
 
Ďalšie údaje o priebehu konania na vymenovanie profesora:
-
 
Oponentský posudky

Posudok oponenta - prof. Husára v rámci vymenúvacieho konania doc. Ďuricu.doc,28. 9. 2018 10:47:15
Posudok oponenta - prof. Mareka v rámci vymenúvacieho konania doc. Ďuricu.docx,28. 9. 2018 10:47:21
Posudok oponenta - prof. Patakyovej v rámci vymenúvacieho konania doc. Ďuricu.docx,28. 9. 2018 10:47:30

 
Rozhodnutia

Výpis uznesenia Vedeckej rady Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici zo dňa 11. júna 2018 ,4. 7. 2018 11:12:15
Výpis uznesenia Vedeckej rady Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici zo dňa 10. decembra 2018,18. 12. 2018 10:56:38

 
Prezenčné listiny

Prezenčná listina z riadneho zasadnutia Vedeckej rady Právnickej fakulty UMB v Banskej Bystrici, konaného dňa 11. júna 2018 ,4. 7. 2018 11:11:42
Prezenčná listina z riadneho zasadnutia Vedeckej rady Právnickej fakulty UMB v Banskej Bystrici, konaného dňa 10. decembra 2018 ,18. 12. 2018 10:57:13

 
Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy