Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy
 
Meno: Jiří
Priezvisko: Škoda
Rodné priezvisko:
Rok narodenia: 1972
Názov študijného odboru: Pedagogika
Téma inauguračnej prednášky: Řízení edukačního procesu jako aktivní konstrukce poznání
Dátum doručenia žiadosti: 12. 9. 2018
 
Vysokoskolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvovanie ďalšieho vzdelávania:
2009 – docent v oboru pedagogika na PdF UKF v Nitře
2003 – PhD. na PdF UK Praha
2003 – doktor filozofie (PhDr.)
1990 – 1995 vysokoškolské, učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupeň ZŠ a SŠ, PF UJEP Ústí nad Labem
 
Priebeh zamestnaní a priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):
2005 – dosud: Katedra pedagogiky PF UJEP Ústí nad Labem (odborný asistent, docent)
1997 – 2005: Katedra chemie PF UJEP Ústí nad Labem (asistent, odborný asistent)
1993 – 1995: Základní škola Karla Hynka Máchy Doksy (učitel – částečný úvazek)
1992 – 1993. Základní umělecká škola Doksy (učitel – částečný úvazek)

Priebeh pedagogickej činnosti:
2005 – dosud: Katedra pedagogiky PF UJEP Ústí nad Labem, předměty: Psychodidaktika a neurodidaktika, Obecná didaktika, Metodologie pedagogického výzkumu, Současné edukativní trendy, Třídní management, Somatopedie, Edukace a rozvoj osob s tělesným postižením a zdravotním znevýhodněním, Dějiny přírodních věd a přírodovědného vzdělávání,
1997 – 2005: Katedra chemie PF UJEP Ústí nad Labem, předměty: Školní pokusy, Didaktika chemie, Analytická chemie, Instrumentální analýza
1993 – 1995: Základní škola Karla Hynka Máchy Doksy, předměty: chemie, hudební výchova
1992 – 1993. Základní umělecká škola Doksy, předmět: hra na hudební nástroj-klarinet

 
Odborné alebo umelecké zameranie:
Psychodidaktika a neurodidaktika, strategie řízení edukační činnosti, badatelsky orientované vyučování, konstruktivistické přístupy ve výuce, pedagogický výzkum empirických jevů, prekoncepty a miskoncepce, didaktické testování, sociální pedagogika a sociální patologie, edukace osob s tělesným postižením a zdravotním znevýhodněním
 
Údaje o publikačnej činnosti vrátane rozsahu a kategórie evidencie
Vedecké monografie (AAB – celkem 23,25 AA)
1.ŠKODA, J. Současné trendy v přírodovědném vzdělávání. Acta Universitatis Purkynianae č. 106. Studia paedagogica. Ústí nad Labem: UJEP, 2005. 210 s. ISBN 80-7044-696-X. (100 %) [J. Škoda: podíl 11,99 AA = 431 640 znaků]
2.DOULÍK, P., ŠKODA, J. Diagnostika dětských pojetí a její využití v pedagogické praxi. Acta Universitatis Purkynianae č. 143. Studia paedagogica. Ústí nad Labem: UJEP, 2008. 179 s. ISBN 978-80-7414-059-4. (50 %) [J. Škoda: podíl 4,86 AA = 174 821 znaků]
3.DOULÍK, P., ŠKODA, J., ORLOVA, N., F. Analýza vysokoškolské přípravy učitelů cizích jazyků. 1. vydání. Ústí nad Labem: UJEP, 2013. s. 150. ISBN 978-80-7414-655-8. (30 %); [J. Škoda: podíl 2,46 AA = 88 560 znaků]
4.ŠKODA, J., DOULÍK, P. Výzkum příčin a projevů syndromu vyhoření u pedagogických pracovníků. Ústí nad Labem: UJEP, 2016. 191 s. ISBN 978-80-7414-992-4. (50 %) [J. Škoda: podíl 3,94 AA = 141 780 znaků]

Odborné monografie (BAB – celkem 16,11 AA)
1.BÍLEK, M., DOULÍK, P., RYCHTERA, J., ŠKODA, J. K virtualizaci školních experimentálních činností. Reálná a virtuální experiment – možnosti a meze využití jejich kombi-nace v počáteční přírodovědné výuce. Hradec Králové: M & V Hradec Králové, 2011. 175 s. ISBN 978-80-86771-47-2. P, 2012. s. 206. ISBN 978-80-7414-520-9. (22 %) [J. Škoda: podíl 2,14 AA = 77 040 znaků]
2.JINDRÁČEK, V., ŠKODA, J., DOULÍK, P., GERMUŠKOVÁ, M. Dětská pojetí uměleckého textu jako východiska školní interpretace. Ústí nad Labem: UJEP, 2011. 282 s. ISBN 978-80-7414-429-5. (25 %) [J. Škoda: podíl 3,02 AA = 108 609 znaků]
3.ŠKODA, J., DOULÍK, P. Psychodidaktika. Metody efektivního a smysluplného učení a vyučování. Praha: Grada, 2011. 208 s. ISBN 978-80-247-3341-8. (50 %) [J. Škoda: podíl 6,26 AA = 225 371 znaků]
4.FISCHER, S., ŠKODA, J., SVOBODA, Z., ZILCHER, L. Speciální pedagogika. Edukace a rozvoj osob se specifickými potřebami v oblasti somatické, psychické a sociální. Praha: Triton, 2014. 304 s. ISBN 978-80-7387-792-7. (25 %) [J. Škoda: podíl 4,69 AA = 168 840 znaků]

Vysokoškolské učebnice (BAB – celkem 17,41 AA)
1.FISCHER, S., ŠKODA, J. Speciální pedagogika. Edukace a rozvoj osob se somatickým, psychickým a sociálním znevýhodněním. Praha: Triton, 2008. 205 s. ISBN 978-80-7387-014-0. (50 %) [J. Škoda: podíl 5,21 AA = 187 560 znaků]
2.FISCHER, S., ŠKODA, J. Sociální patologie. Analýza příčin a možnosti ovlivňování závažných sociálně patologických jevů. Praha: Grada, 2009. 224 s. ISBN 978-80-247-2781-3. (50 %) [J. Škoda: podíl 5,45 AA = 196 200 znaků]
3.FISCHER, S., ŠKODA, J. Sociální patologie. Závažné sociálně patologické jevy, příčiny, prevence, možnosti řešení. 2. rozšířené a aktualizované vydání. Praha: Grada, 2014. 231 s. ISBN 978-80-247-5046-0. (50 %) [J. Škoda: podíl 6,75 AA = 243 000 znaků]

Učebnice pre základné a stredné školy (BCB – celkem 26,79 AA)
1.ŠKODA, J. DOULÍK, P. Chemie 8 – učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2006. 136 s. ISBN 80-7238-442-2. (50 %) [J. Škoda: podíl 3,81 AA = 137 158 znaků]
2.DOULÍK, P., ŠKODA, J. Chemie 8 – příručka učitele pro základní školy a víceletá gymnázia. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2006. 200 s. ISBN 80-7238-444-9. (50 %) [J. Škoda: podíl 8,89 AA = 320 038 znaků]
3.ŠKODA, J. DOULÍK, P. Chemie 9 – učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2007. 136 s. ISBN 978-80-7238-584-3. (50 %) [J. Škoda: podíl 3,90 AA = 140 412 znaků]
4.DOULÍK, P., ŠKODA, J. Chemie 9 – příručka učitele pro základní školy a víceletá gymnázia. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2007. 200 s. ISBN 978-80-7238-585-0. (50 %) [J. Škoda: podíl 10,19 AA = 367 077 znaků]

Skriptá a učebné texty (BCI – celkem 15,41 AA)
1.FISCHER, S., ŠKODA, J. Základy speciální pedagogiky. Ústí nad Labem: UJEP, 2007. ISBN 978-80-7044-855-7. (50 %) [J. Škoda: podíl 5,49 AA = 197 640 znaků]
2.DOULÍK, P., ŠKODA, J. Tvorba a hodnocení didaktických testů. Ústí nad Labem: PF UJEP, 2007. ISBN 978-80-7044-919-6. (10 %) [J. Škoda: podíl 0,36 AA = 12 960 znaků]
3.ŠKODA J., DOULÍK, P., HAJEROVÁ-MÜLLEROVÁ, L. Zásady správné tvorby, použití a hodnocení didaktických testů v přípravě budoucích učitelů. [CD-ROM] 2. vydání. Ústí nad Labem: UJEP, 2015. (34 %) [J. Škoda: podíl 1,24 AA = 44 640 znaků]
4.DOULÍK, P., ŠKODA, J. Cvičebnice obecné didaktiky. [CD-ROM]. 2. vydání. Ústí nad Labem: PF UJEP, 2015. ISBN 978-80-7414-915-3. (50 %) [J. Škoda: podíl 2,68 AA = 96 480 znaků]
5.DOULÍK, P., ŠKODA, J. Inovovaná cvičebnice obecné didaktiky. [CD-ROM]. 2. vydání. Ústí nad Labem: PF UJEP, 2015. ISBN 978-80-7414-917-7. (50 %) [J. Škoda: podíl 3,10 AA = 111 600 znaků]
6.DOULÍK, P., ŠKODA, J. BÍLEK, M. Cvičebnice vybraných metod pedagogického výzkumu. [CD-ROM]. 2. vydání. Ústí nad Labem: PF UJEP, 2015. ISBN 978-80-7414-916-0. (33 %) [J. Škoda: podíl 2,54 AA = 91 440 znaků]

 
Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu:
• Citácie v zahraničných publikáciách, registrované v citačných indexoch Web of Science a databáze SCOPUS: 22
• Citácie v domácich publikáciách, registrované v citačných indexoch Web of Science a databáze SCOPUS: 2
• Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch: 140
• Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch: 386
 
Počet doktorandov, ktorým je alebo bol školiteľom s určením, koľký z nich štúdium ku dňu vyhotovenia životopisu riadne skončili:
• súčasný počet školených doktorandov: 6
• počet absolventov doktorandského štúdia: 3
 
Najvýznamnejšie vedecké práce, odborné práce alebo umelecké práce, učebnice, učebné texty, doklady o umeleckých dielach alebo umeleckých výkonoch:
-
 
Dátum, čas a miesto konania inauguračnej prednášky:
28. 11. 2018 o 11.30 h. na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici (zasadacia miestnosť č. 122 - dekanát, prízemie)
 
Dátum, od ktorého je vymenúvacie konanie prerušené, a lehotu, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:
-
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa oponentov.
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa členov inauguračnej komisie:
Oponenti:
prof. PhDr. Eliška Walterová, CSc., PdF KU Praha
prof. PhDr. Blahoslav Kraus, CSc., PdF UHK Hradec Králové
prof. PhDr. Erich Petlák, CSc., KU Ružomberok

Predsedníčka:
prof. PhDr. Jolana Hroncová, PhD., PF UMB
Členovia:
prof. PhDr. Vladimíra Spilková, CSc., FF UP Pardubice
prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc., PF UKF Nitra
prof. PhDr. Hana Lukášová, CSc., FHS UTB Zlín

 
Návrh inauguračnej komisie s odporúčaním schváliť návrhy na vymenovanie uchádzača za profesora v odbore, alebo neschváliť návrh na vymenovanie uchádzača v odbore:
-
 
Dátum skončenia vymenúvacieho konania:
11. 6. 2019
 
Dávod skončenia vymenúvacieho konania:
vymenovaním za profesora v odbore Teológia prezidentom SR dňa 11.6.2019
 
Ďalšie údaje o priebehu konania na vymenovanie profesora:
-
 
Oponentský posudky

Posudok prof. Kraus.docx,18. 12. 2018 11:38:08
Posudok prof. Petlák.docx,18. 12. 2018 11:38:18
Posudok prof. Walterová.docx,18. 12. 2018 11:38:26

 
Rozhodnutia

Výpis doc. Škoda 26.9.2018.docx,18. 12. 2018 11:39:37
Výpis doc. Škoda 28.11.2018.docx,18. 12. 2018 11:39:55

 
Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy