Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy
 
Meno: Soňa
Priezvisko: Kubincová
Rodné priezvisko: Balkovicová
Rok narodenia: 1957
Názov študijného odboru: 3.4.10 Obchodné a finančné právo
Téma inauguračnej prednášky: Majetkové postavenie a hospodárenie štátnych podnikov – teoretické a aplikačné otázky
Dátum doručenia žiadosti: 28. 11. 2018
 
Vysokoskolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvovanie ďalšieho vzdelávania:
V roku 1982 skončené vysokoškolské štúdium v študijnom odbore právo na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

V roku 1988 vykonaná rigorózna skúška v študijnom odbore právo na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a priznaný titul „doktor práv“ (v skratke „JUDr.“).

V roku 2005 ukončené doktorandské štúdium vo vednom odbore 68-12-9 Obchodné právo
na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a udelená vedecko-akademická hodnosť philosophiae doctor (v skratke „PhD.“).

V roku 2011 udelený vedecko-pedagogický titul docent v študijnom odbore 3.4.10. obchodné a finančné právo na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

V roku 1998 absolvovanie skúšky komerčných právnikov v Komore komerčných právnikov Slovenskej republiky – udelená licencia oprávňujúca na poskytovanie právnej pomoci podľa zákona SNR č. 129/1991 Zb. o komerčných právnikoch.

V roku 2012 absolvovanie kurzu Projektovanie a manažovanie vedecko-výskumných aktivít v rámci projektu Rozvoj znalostí a pedagogických kompetencií pracovníkov vedy a výskumu a doktorandov na Univerzite Mateja Bela.
 
Priebeh zamestnaní a priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):
Od roku 1982 do 1989 pracovala ako právnička v štátnom podniku Domáce potreby Banská Bystrica.

Od roku 1989 do 1993 pracovala ako vedúca personálneho, mzdového a právneho oddelenia v štátnom podniku Domáce potreby Banská Bystrica.

Od 1994 do 1995 pracovala ako právnička v CARPATIA CONSULTA, a.s.

Od 1995 do 1998 pracovala ako vedúca odboru práva a auditu v Banke Slovakia, a.s..

Od roku 1998 do 1999 pracovala ako odborná asistentka na Fakulte financií Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Od roku 1998 do 2003 vykonávala povolanie komerčného právnika. Od roku 2004 až doteraz vykonáva povolanie advokátky.

Od roku 2011 do 2016 pôsobila ako vysokoškolský pedagóg na Fakulte práva Janka Jesenského, Vysoká škola Danubius v Sládkovičove.

Od roku 1999 až doteraz pôsobí ako vysokoškolský pedagóg na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (najskôr vo funkcii asistent, neskôr odborný asistent a v súčasnosti vo funkcii docent).


Fakulta financií Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici:
- predmet Právne aspekty komerčného bankovníctva

Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici:
- Finančné právo I (v súčasnosti sa nevyučuje)
- Finančné právo II (v súčasnosti sa nevyučuje)
- Daňové právo (v súčasnosti sa nevyučuje)
- Bankové právo (v súčasnosti sa nevyučuje)
- Základy financií
- Aktuálne otázky finančného práva (v súčasnosti sa nevyučuje)
- Klinika daňového práva
- Obchodovanie na finančných trhoch
- Finančné právo- všeobecná časť
- Finančné právo – osobitná časť
- Právo európskych štrukturálnych a investičných fondov I, II
- Daňové právo (3.stupeň štúdia)
- Finančné právo (3.stupeň štúdia)
 
Odborné alebo umelecké zameranie:
finančné právo vrátane daňového práva
 
Údaje o publikačnej činnosti vrátane rozsahu a kategórie evidencie
1. monografie:

AAB Vybrané problémy dane z príjmov fyzických osôb : teoretické východiská a právna úprava / Soňa Kubincová ; rec. Jozef Suchoža, Mária Bujňáková, Alžbeta Kováčiková. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta, 2007. - 108 s. [4,32 AH]. - ISBN 978-80-8083-387-9
[KUBINCOVÁ, Soňa (100%) - SUCHOŽA, Jozef (rec.) - BUJŇÁKOVÁ, Mária (rec.) - KOVÁČIKOVÁ, Alžbeta (rec.)]

AAB Devízové právo v Slovenskej republike : devízový zákon s komentárom / Soňa Kubincová ; rec. Mária Bujňáková, Lucia Leitnerová. - 1. vyd. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2014. - 166 s. : [9,80 AH]. - ISBN 978-80-8168-030-4
[KUBINCOVÁ, Soňa (100%) - BUJŇÁKOVÁ, Mária (rec.) - LEITNEROVÁ, Lucia (rec.)]

AAB Daňový poriadok : komentár / Soňa Kubincová ; rec. Vladimír Babčák, Jozef Medveď. - 1. vyd. - Bratislava : C. H. Beck Praha, organizačná zložka v Bratislave, 2015. - 752 s. [37,65 AH]. - ISBN 978-80-89603-28-02
[KUBINCOVÁ, Soňa (100%) - BABČÁK, Vladimír (rec.) - MEDVEĎ, Jozef (rec.)]

ABA Majetkové postavenie a hospodárenie štátnych podnikov / Soňa Kubincová. 4. časť.
In Postavenie a hospodárenie štátnych podnikov / rec. Vladimír Babčák, Ján Cirák, Ján Husár. - 1. vyd. - Praha : C. H. Beck, 2018. - ISBN 978-80-7400-703-3. - S. 105-186 [3,46 AH].
[KUBINCOVÁ, Soňa (100%)]

ABC Historické aspekty vzniku štátnych podnikov / Soňa Kubincová. 2. časť.
In Postavenie a hospodárenie štátnych podnikov / rec. Vladimír Babčák, Ján Cirák, Ján Husár. - 1. vyd. - Praha : C. H. Beck, 2018. - ISBN 978-80-7400-703-3. - S. 45-82 [2,85 AH].
[KUBINCOVÁ, Soňa (100%)]

ABD Zmluva o úvere / Soňa Kubincová. tretia časť, hlava 2, diel 5 (§ 497 - § 507).
In Obchodný zákonník : veľký komentár / rec. Peter Vojčík, Přemysl Raban. 2. zväzok, (§ 261 - § 775). - 1. vyd. - Bratislava : Eurokódex, 2016. - ISBN 978-80-8155-067-6. - S. 337-360 [1,21 AH].
[KUBINCOVÁ, Soňa (100%)]

ABD Zmluva o tichom spoločenstve / Soňa Kubincová. tretia časť, hlava 2, diel 19 (§ 673 - § 681).
In Obchodný zákonník : veľký komentár / rec. Peter Vojčík, Přemysl Raban. 2. zväzok, (§ 261 - § 775). - 1. vyd. - Bratislava : Eurokódex, 2016. - ISBN 978-80-8155-067-6. - S. 516-535 [1,01 AH].
[KUBINCOVÁ, Soňa (100%)]

AAB Legal aspects of the introduction of the euro in the Slovak Republic / Soňa Kubincová ; rec. Stanislav Mráz, Mojmír Mamojka ml. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2018. - 86 s. [5,13 AH]. - ISBN 978-80-557-1427-1
[KUBINCOVÁ, Soňa (100%) - MRÁZ, Stanislav (rec.) - MAMOJKA, Mojmír (rec.)]

AAB Európske menové právo a menové právo na Slovensku / Soňa Kubincová, Lucia Leitnerová ; rec. Vladimír Babčák, Mojmír Mamojka. - 1. vyd. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2018. - 254 s. [12,70 AH]. - ISBN 978-80-562-0233-3
[KUBINCOVÁ, Soňa (50%) - LEITNEROVÁ, Lucia (50%) - BABČÁK, Vladimír (rec.) - MAMOJKA, Mojmír (rec.)]

2. učebnice:

ACB Slovenské finančné právo / Soňa Kubincová. I. časť. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2006. - 265 s. - ISBN 80-8083-219-6
[KUBINCOVÁ, Soňa (100%)]

ACB Právne aspekty komerčného bankovníctva / Soňa Kubincová. - Banská Bystrica : Právnicka fakulta UMB, 2007. - 118 s. [5,16 AH]. - ISBN 978-80-8083-464-7
[KUBINCOVÁ, Soňa (100 %)]

ACB Dane, poplatky, clo a ďalšie povinné platby : (vymedzenie pojmov a právna úprava) / Soňa Kubincová ; rec. Milan Ďurica, Eva Hudecová. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2009. - 328 s. [13,06 AH]. - ISBN 978-80-8083-911-6
[KUBINCOVÁ, Soňa (100 %) - ĎURICA, Milan (rec.) - HUDECOVÁ, Eva (rec.)]

ACB Slovenské finančné právo / Soňa Kubincová ; rec. Milan Ďurica, Lucia Kubincová. 1. časť. - 2. aktualiz. a dopln. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta, 2011. - 290 s. - ISBN 978-80-557-0128-8 [KUBINCOVÁ, Soňa (100%) - ĎURICA, Milan (rec.) - LEITNEROVÁ, Lucia (rec.)]

ACB Finančné právo / Soňa Kubincová, Lucia Leitnerová. I. časť, Právna úprava rozpočtov, meny, devízového práva a práva finančného trhu / rec. Mojmír Mamojka, Mária Bujňáková. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2015. - 400 s. [20,20 AH]. - ISBN 978-80-557-0877-5
[KUBINCOVÁ, Soňa (50%) - LEITNEROVÁ, Lucia (50%) - MAMOJKA, Mojmír (rec.) - BUJŇÁKOVÁ, Mária (rec.)]

3. skriptá:
-
 
Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu:
Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 16
Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 73
Recenzie v zahraničných publikáciách 1
Recenzie v domácich publikáciách 1
 
Počet doktorandov, ktorým je alebo bol školiteľom s určením, koľký z nich štúdium ku dňu vyhotovenia životopisu riadne skončili:
Počet školených doktorandov: 3
Počet ukončených doktorandov: 7
 
Najvýznamnejšie vedecké práce, odborné práce alebo umelecké práce, učebnice, učebné texty, doklady o umeleckých dielach alebo umeleckých výkonoch:
1. Najvýznamnejšie publikované práce (za ostatných 5 rokov)

AAB Devízové právo v Slovenskej republike : devízový zákon s komentárom / Soňa Kubincová ; rec. Mária Bujňáková, Lucia Leitnerová. - 1. vyd. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2014. - 166 s. : [9,80 AH]. - ISBN 978-80-8168-030-4
[KUBINCOVÁ, Soňa (100%) - BUJŇÁKOVÁ, Mária (rec.) - LEITNEROVÁ, Lucia (rec.)]

AAB Daňový poriadok : komentár / Soňa Kubincová ; rec. Vladimír Babčák, Jozef Medveď. - 1. vyd. - Bratislava : C. H. Beck Praha, organizačná zložka v Bratislave, 2015. - 752 s. [37,65 AH]. - ISBN 978-80-89603-28-02
[KUBINCOVÁ, Soňa (100%) - BABČÁK, Vladimír (rec.) - MEDVEĎ, Jozef (rec.)]

ABA Majetkové postavenie a hospodárenie štátnych podnikov / Soňa Kubincová. 4. časť.
In Postavenie a hospodárenie štátnych podnikov / rec. Vladimír Babčák, Ján Cirák, Ján Husár. - 1. vyd. - Praha : C. H. Beck, 2018. - ISBN 978-80-7400-703-3. - S. 105-186 [3,46 AH].
[KUBINCOVÁ, Soňa (100%)]

ADE Local taxes and fees in the Slovak Republic in the context of the European charter of local self-government / Soňa Kubincová.
In ASEJ : scientific journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law. - Bielsko-Biala : Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, 2018. - ISSN 2543-9103. - Vol. 3, no. 1 (2018), pp. 32-37.
[KUBINCOVÁ, Soňa (100%)]

AAB Európske menové právo a menové právo na Slovensku / Soňa Kubincová, Lucia Leitnerová ; rec. Vladimír Babčák, Mojmír Mamojka. - 1. vyd. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2018. - 254 s. [12,70 AH]. - ISBN 978-80-562-0233-3
[KUBINCOVÁ, Soňa (50%) - LEITNEROVÁ, Lucia (50%) - BABČÁK, Vladimír (rec.) - MAMOJKA, Mojmír (rec.)]

2. 10 najvýznamnejších prác (odporúča sa uviesť najvýznamnejšie práce publikované ako monografia, učebnica, vedecká štúdia, samostatná vedecká práca, patenty, vzory, medzinárodné príspevky, diela, ktoré majú medzinárodný význam):

ACB Slovenské finančné právo / Soňa Kubincová. I. časť. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2006. - 265 s. - ISBN 80-8083-219-6 [KUBINCOVÁ, Soňa (100%)]

ACB Dane, poplatky, clo a ďalšie povinné platby : (vymedzenie pojmov a právna úprava) / Soňa Kubincová ; rec. Milan Ďurica, Eva Hudecová. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2009. - 328 s. [13,06 AH]. - ISBN 978-80-8083-911-6 [KUBINCOVÁ, Soňa - ĎURICA, Milan (rec.) - HUDECOVÁ, Eva (rec.)]

AAB Devízové právo v Slovenskej republike : devízový zákon s komentárom / Soňa Kubincová ; rec. Mária Bujňáková, Lucia Leitnerová. - 1. vyd. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2014. - 166 s. : [9,80 AH]. - ISBN 978-80-8168-030-4 [KUBINCOVÁ, Soňa (100%) - BUJŇÁKOVÁ, Mária (rec.) - LEITNEROVÁ, Lucia (rec.)]

ACB Finančné právo / Soňa Kubincová, Lucia Leitnerová. I. časť, Právna úprava rozpočtov, meny, devízového práva a práva finančného trhu / rec. Mojmír Mamojka, Mária Bujňáková. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2015. - 400 s. [20,20 AH]. - ISBN 978-80-557-0877-5 [KUBINCOVÁ, Soňa (50%) - LEITNEROVÁ, Lucia (50%) - MAMOJKA, Mojmír (rec.) - BUJŇÁKOVÁ, Mária (rec.)]

AAB Daňový poriadok : komentár / Soňa Kubincová ; rec. Vladimír Babčák, Jozef Medveď. - 1. vyd. - Bratislava : C. H. Beck Praha, organizačná zložka v Bratislave, 2015. - 752 s. [37,65 AH]. - ISBN 978-80-89603-28-02 [KUBINCOVÁ, Soňa (100%) - BABČÁK, Vladimír (rec.) - MEDVEĎ, Jozef (rec.)]

ABD Zmluva o úvere / Soňa Kubincová. tretia časť, hlava 2, diel 5 (§ 497 - § 507). In Obchodný zákonník : veľký komentár / rec. Peter Vojčík, Přemysl Raban. 2. zväzok, (§ 261 - § 775). - 1. vyd. - Bratislava : Eurokódex, 2016. - ISBN 978-80-8155-067-6. - S. 337-360 [1,21 AH]. [KUBINCOVÁ, Soňa (100%)]

ADE Historické aspekty a smerovanie finančného práva v SR / Soňa Kubincová. In Právník : teoretický časopis pro otázky státu a práva. - Praha : Ústav státu a práva AV ČR, 2017. - ISSN 0231-6625. - Roč. 156, č. 4 (2017), s. 301-320. [KUBINCOVÁ, Soňa (100%)]. - Článok je evidovaný v databáze ERIH PLUS.

ADE Local taxes and fees in the Slovak Republic in the context of the European charter of local self-government / Soňa Kubincová. In ASEJ : scientific journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law. - Bielsko-Biala : Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, 2018. - ISSN 2543-9103. - Vol. 3, no. 1 (2018), pp. 32-37. [KUBINCOVÁ, Soňa (100%)]

ABA Majetkové postavenie a hospodárenie štátnych podnikov / Soňa Kubincová. 4. časť. In Postavenie a hospodárenie štátnych podnikov / rec. Vladimír Babčák, Ján Cirák, Ján Husár. - 1. vyd. - Praha : C. H. Beck, 2018. - ISBN 978-80-7400-703-3. - S. 105-186 [3,46 AH]. [KUBINCOVÁ, Soňa (100%)]

AAB Európske menové právo a menové právo na Slovensku / Soňa Kubincová, Lucia Leitnerová ; rec. Vladimír Babčák, Mojmír Mamojka. - 1. vyd. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2018. - 254 s. [12,70 AH]. - ISBN 978-80-562-0233-3 [KUBINCOVÁ, Soňa (50%) - LEITNEROVÁ, Lucia (50%) - BABČÁK, Vladimír (rec.) - MAMOJKA, Mojmír (rec.)]
 
Dátum, čas a miesto konania inauguračnej prednášky:
-
 
Dátum, od ktorého je vymenúvacie konanie prerušené, a lehotu, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:
-
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa oponentov.
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa členov inauguračnej komisie:
Oponenti:

prof. JUDr. Jozef KRÁLIK, CSc., MBA.
Pracovisko: Fakulta práva Janka Jesenského. Vysoká škola Danubius. Sládkovičovo, SR

prof. JUDr. Ján CIRÁK, CSc.
Pracovisko: Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta, Banská Bystrica, SR

prof. JUDr. Mojmír MAMOJKA, ml. PhD.
Pracovisko: Akadémia Policajného zboru v Bratislave, Bratislava, SR


Predseda inauguračnej komisie:

Mult. Dr. h. c. prof. JUDr. Mojmír MAMOJKA, CSc. - vzdanie sa funkcie predsedu inauguračnej komisie
Pracovisko: Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta, Banská Bystrica, SR

Členovia inauguračnej komisie:

Prof. h. c. prof. JUDr. Vladimír BABČÁK, CSc. - vzdanie sa členstva inauguračnej komisie
Pracovisko: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Právnická fakulta, Košice, SR

prof. JUDr. Karel MAREK, CSc.
Pracovisko: Vysoká škola finanční a správní, Fakulta právních a správních studií, Praha, ČR

prof. JUDr. Mária SREBALOVÁ, PhD.
Pracovisko: Právnická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, SR
 
Návrh inauguračnej komisie s odporúčaním schváliť návrhy na vymenovanie uchádzača za profesora v odbore, alebo neschváliť návrh na vymenovanie uchádzača v odbore:
-
 
Ďalšie údaje o priebehu konania na vymenovanie profesora:
-
 
Oponentský posudky

Posudok oponenta - prof. Ciráka v rámci vymenúvacieho konania doc. Kubincovej.docx,15. 3. 2019 9:15:55
Posudok oponenta - prof. Králika v rámci vymenúvacieho konania doc. Kubincovej.docx,15. 3. 2019 9:16:09
Posudok oponenta - prof. Mamojku, ml. v rámci vymenúvacieho konania doc. Kubincovej.docx,15. 3. 2019 9:16:15

 
Rozhodnutia

Výpis uznesenia Vedeckej rady Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici zo dňa 10. decembra 2018,18. 12. 2018 11:02:12

 
Prezenčné listiny

Prezenčná listina z riadneho zasadnutia Vedeckej rady Právnickej fakulty UMB v Banskej Bystrici, konaného dňa 10. decembra 2018 ,18. 12. 2018 11:02:47

 
Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy