Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy
 
Meno: Elena
Priezvisko: Bendíková
Rodné priezvisko:
Rok narodenia: 1975
Názov študijného odboru: športová edukológia
Téma inauguračnej prednášky: Civilizačné ochorenia a prevencia zdravia pohybovou aktivitou u školskej populácie
Dátum doručenia žiadosti: 6. 6. 2019
 
Vysokoskolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvovanie ďalšieho vzdelávania:
1995 - 2000 Mgr. Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovskej univerzity v Prešove, učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov slovenský jazyk a literatúra – telesná výchova,
2001 PaedDr. Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovskej univerzity v Prešove, rigorózne pokračovanie v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov telesná výchova,
2006 - 2008 PhD. Fakulta humanitných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, interné doktor. št. v odbore 8.1.3. Športová edukológia,
2013 doc. Fakulta humanitných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, habilitovaná v št. odb. 8.1.3. Športová edukológia.

Ďalšie vzdelávanie:
1999 Course for Slovak sports leaders,
2001 Course for Slovak sports leaders,
2006 Osvedčenie s celoštátnou platnosťou – Využitie informačných a komunikačných technológií v práci učiteľa,
2008 Európsky vodičský preukaz na počítače,
2009 Tréner športu pre všetkých V. kvalifikačného stupňa so športovou špecializáciou Zdravotná telesná výchova,
2011 Inštruktor I. stupňa BOSU,
2012 Osvedčenie o absolvovaní programu celoživotního vzdělávaní – Psychomotorika : hravé pohybové aktivity,
2015 Certifikát ,,Úvod do legislatívy a metodické usmernenie pre vytváranie prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami” (A1),
2015 Inštruktor I. stupňa v aerobiku,
2016 Certifikát Možnosti využitia metódy Propriofoot® Concept vo fyzioterapeutickej praxi,
2016 Certifikát Možnosti diagnostiky nohy a terapeutické postupy.
 
Priebeh zamestnaní a priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):
1. 9. 2000 - 17. 7. 2007 Gymnázium M. M. Hodžu, Liptovský Mikuláš, stredoškolská učiteľka,
1. 10. 2006 - 31. 8. 2008 FHV UMB v B. Bystrici, študentka doktor. št. v internej forme,
1. 10. 2006 - 31. 8. 2008 FHV UMB v B. Bystrici, odborná asistentka,
1. 9. 2008 - 30. 9. 2008 FHV UMB v B. Bystrici, študentka doktor. št. v internej forme,
1. 10. 2008 - 19. 5. 2013 FHV UMB v B. Bystrici, odborná asistentka,
20. 5. 2013 - doteraz FF UMB v Banskej Bystrici, docentka.
 
Odborné alebo umelecké zameranie:
Vedecká a odborná pozornosť doc. PaedDr. Eleny Bendíkovej, PhD. je zameraná na oblasť športovej edukológie vo vzťahu ku školskej a rekreačnej telesnej výchove, ale aj športu so zameraním na zdravie a prevenciu, zdravotne orientovanú zdatnosť a životný štýl školskej populácie Slovenska, determinované trénerskou kvalifikáciou V. kvalif. st. v Zdravotnej telesnej výchove. Je spolugarantka doktorandského štúdia, III. st. (PhD.) v št. odb. 8.1.3. Športová edukológia a v I. st. (Bc.) št. prog. Rekreológia v pozícii personálneho zabezpečenia študijného programu. Prezentované vedecké a odborné práce v počte 229 (D a Z) registrované aj v zahraničných indexovaných databázach (WoS, Scopus, EBSCO), ako aj citácie v celkovom počte 377 (D261/Z96 a 20 v registrovaných v zahraničných citačných indexoch WoS a Scopus) majú odozvu v komunite telovýchovných odborníkov, fyzioterapeutov, lekárov, ale aj v širšej spoločenskej rovine v podobe citácií, učebných textov, štúdií, recenzií, ale aj pozvaní na vedeckých konferenciách doma a v zahraničí. Bola a je vedúcou, zástupkyňou a riešiteľkou domácich (FF UMB v B. Bystrici) a zahraničných výskumných projektov. Je vedúcou a konzultantkou záverečných prác Bc. a Mgr. v počte: 71, rig. prác v počte 9 a 3 ukončených PhD. prác. Na základe dosiahnutých vedeckých a odborných výsledkov, ako aj pedagogickej praxe je členkou a predsedníčkou vo vedeckých, odborných a v profesijných výboroch, v komisiách a v spoločnostiach doma a v zahraničí.
 
Údaje o publikačnej činnosti vrátane rozsahu a kategórie evidencie
1. Monografie
AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách [14,064 AH] 4
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách [17,758 AH] 6

2. Učebnice
ACA Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách [8,25 AH] 1

3 Skriptá
BCI Skriptá a učebné texty [16,735 AH] 3

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch 15
ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch 19
ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS 8
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 10
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 42
AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 3
AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách 5
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 13
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 34
AFE Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných konferencií 1
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií 4
BDE Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch 17
BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch 14
BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) 2
DAI Dizertačné a habilitačné práce 1
EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch 1
FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)17
GII Rôzne publikácie a dok., ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií 9
Spolu: 229
 
Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu:
Citácie v zahraničných publikáciách, registrované v citačných indexoch Web of Science, Scopus: 20
Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch: 96
Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch: 261
Spolu: 377
 
Počet doktorandov, ktorým je alebo bol školiteľom s určením, koľký z nich štúdium ku dňu vyhotovenia životopisu riadne skončili:
Počet doktorandov (spolu): 4
Školených ukončených: 3
Po dizertačnej skúške: 1
 
Najvýznamnejšie vedecké práce, odborné práce alebo umelecké práce, učebnice, učebné texty, doklady o umeleckých dielach alebo umeleckých výkonoch:
-
 
Dátum, čas a miesto konania inauguračnej prednášky:
21.11.2019, zasadacia miestnosť F 021, FF UMB, Tajovského 40, B. Bystrica
 
Dátum, od ktorého je vymenúvacie konanie prerušené, a lehotu, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:
-
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa oponentov.
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa členov inauguračnej komisie:
Oponenti:
prof. PhDr. Karel Frömel, DrSc., FTK UP v Olomouci
prof. PaedDr. Jaromír Šimonek, PhD., PF UKF v Nitre
prof. PaedDr. Pavol Bartík, PhD., zamestnanec FF UMB v B. Bystrici


Inauguračná komisia:
Prof. PaedDr. Karol Görner, PhD., FF UMB v B. Bystrici - predseda
Prof. PaedDr. Tomáš Kampmiller, PhD., FTVŠ UK v Bratislave
Prof. PaedDr. Ľudmila Fialová, Ph.D., FTVS UK v Prahe
prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc., VŠTVaS Palestra v Prahe
 
Návrh inauguračnej komisie s odporúčaním schváliť návrhy na vymenovanie uchádzača za profesora v odbore, alebo neschváliť návrh na vymenovanie uchádzača v odbore:
Inauguračná komisia konštatuje, že uchádzačka spĺňa stanovené podmienky v zmysle § 76 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj § 5 Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov docent a profesor.
Na základe uvedených skutočností inauguračná komisia odporúča predsedovi Vedeckej rady Filozofickej fakulty UMB v Banskej Bystrici s c h v á l i ť návrh na vymenovanie doc. PaedDr. Eleny Bendíkovej, PhD. za profesorku v odbore habilitačného konania a inauguračného konania: športová edukológia.
 
Dátum skončenia vymenúvacieho konania:
18. 11. 2020
 
Dávod skončenia vymenúvacieho konania:
Vymenovanie za profesorku prezidentkou SR.
 
Ďalšie údaje o priebehu konania na vymenovanie profesora:
-
 
Oponentský posudky

08_a_Posudok_Fromel_FTK UP_Bendikova_2019-09-15,21. 10. 2019 10:08:31
8_b_Posudok_Simonek_PF UKF_Bendikova_2019-08-15,21. 10. 2019 10:08:51
8_c_Posudok_Bartik_FF UMB_Bendikova_2019-07-22,21. 10. 2019 10:09:00

 
Rozhodnutia

15_a_Vypis uznesenia VR FF UMB_hlasovanie o navrhu vymenovanie profesor_Bendikova_retus podpis_sken.pdf,4. 12. 2019 7:22:06

 
Prezenčné listiny

12_Prezencna listina_inaug_Bendikova_2019-11-21_retus podpisy_sken.pdf,3. 12. 2019 7:59:02

 
Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy