Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy
 
Meno: Martin
Priezvisko: Muránsky
Rodné priezvisko:
Rok narodenia: 1966
Názov študijného odboru: systematická filozofia
Téma inauguračnej prednášky: Tugendhatov pojem „intelektuálnej poctivosti“ a jeho hermeneutické korene v Nietzscheho „Radostnej vede“
Dátum doručenia žiadosti: 11. 6. 2019
 
Vysokoskolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvovanie ďalšieho vzdelávania:
2005 – doc., Filozofická fakulta PU v Prešove
habilitácia vo vednom odbore 71-03-9 dejiny filozofie

2001 – PhD., Filozofický ústav SAV v Bratislave
doktorandské štúdium v odbore 73-03-9 systematická filozofia

1990 – Mgr. Filozofická fakulta UK v Bratislave. Odbor: filozofia - politická ekonómia. Štúdium ukončil s cenou rektora

Ďalšie vzdelávanie:

1996- 2001
FES – štipendista na Philosophisches Institut der Univerzität zu Köln - študijný pobyt u prof. Dr. Paula Janssena

1993 - 1995
DAAD – štipendista na Friedrich-Wilhelms-Universität v Bonne, študijný pobyt u prof. Dr. Petra Baumannsa (Philosophisches Seminar)
 
Priebeh zamestnaní a priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):
01.09. 2018 - doteraz
docent, Katedra sociálnej práce, Pedagogická fakulta Univerzita Komenského v Bratislave

2014 - 2015
docent filozofie a garant študijného programu, Fakulta mediálnych a kultúrnych štúdií, Vysoká škola Uni Goethe v Bratislave

2010 - 2014
Vedecký spolupracovník Kancelárie Friedrich Ebert Stiftung v Bratislave

2005 - 2012
docent filozofie, Filozofická fakulta UCM v Trnave

1992 - 1993
Ústav literárnej a umeleckej komunikácie Nitra

1993 - 1995
Vedecký spolupracovník Kancelárie Friedrich Ebert Stiftung v Bratislave

1993 - doteraz
samostatný vedecký pracovník (predtým, doktorand a vedecký pracovník), Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied v Bratislave

Aktuálna pedagogická činnosť

Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave:
Sociálna politika: prednáška, seminár, Bc.
Filozofické východiská sociálnej práce: prednáška, Bc.
Metodológia vedy a logiky: prednáška, seminár, Mgr.
Politicko-ekonomické aspekty sociálnej práce: prednáška, seminár, Mgr.
História a modely sociálnej politiky: prednáška, seminár, PhD.

Predchádzajúca pedagogická činnosť

Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda:
Základy etiky: prednáška, Bc.
Základy politickej filozofie: prednáška, Bc.
Etika: prednáška, Mgr.
Politická filozofia: prednáška, Mgr.
Dejiny filozofie a etiky: prednáška, Bc., Mgr.
Teórie spravodlivosti: seminár, Bc., Mgr.
Doktorandské kolokvium so zameraním na filozofiu
Ernsta Tugendhata – textový seminár (v rámci PhD.
štúdia)

Fakulta mediálnych a kultúrnych štúdií, Vysoká
škola Uni Goethe v Bratislave:
predmety vyučované v nemeckom jazyku
Dejiny etiky: prednáška, Bc.
Dejiny etiky: seminár, Bc.
Základné metódy vedeckej práce: seminár, Bc.
Metodická príprava záverečnej práce: seminár, Bc.

Filozofický ústav SAV v Bratislave
2006-2016
Textový seminár pre PhD. študentov humanitných vied
(spoločne s prof. Františkom Novosadom)

Ústav literárnej a umeleckej komunikácie, FF UKM v Nitra
1992-1993
Textový seminár ku Kantovej kritike súdnosti: seminár,
PhD.
Dejiny estetiky: seminár, Mgr.
 
Odborné alebo umelecké zameranie:
Ontológia v 20. storočí, etika, dejiny a systematika etickej a politickej filozofie v novoveku
 
Údaje o publikačnej činnosti vrátane rozsahu a kategórie evidencie
1. Monografie
AAA01 Heideggers Aneignung der kantischen Grundlegung der Metaphysik im Zusammenhang mit der Konzeption von Sein und Zeit. - 1. vyd. - Frankfurt am Main : Peter Lang, 2002. - 157 s (7,85 AH)

AAA02 Die Freiheit zum radikal Bösen : Das Problem
der Fatalismus-These in Reinholds Interpretation zu
Kant. 1vyd. Frankfurt am Main : Peter Lang, 2015.
s. 182 (11,57 AH)

2. Učebnica
ACD01 Filozofia a ideológie. In: Hodina filozofie :úvod
do filozofie pre stredne pokročilých. - Bratislava : Iris, 2004.- S. 165-192 (1,54 AH)

ACD02 Kantova deontologická etika
In: Dejiny etického myslenia v Európe a USA. – Bratislava : Kalligram, 2008. - S. 330-351 (1,89 AH)

3. Skriptá
BCI01 Konanie a morálka. Pedagogická Fakulta UK v Bratislave Slovak education publishing s.r.o 2018. (3,9 AH)

BCI02 „Svedomie“ verzus „Tradícia“. Vysokoškolské skriptá k predmetu filozofia. Pedagogická Fakulta UK v Bratislave Slovak education publishing s. r.o 2019. (3,8 AH)
 
Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu:
Celkový počet citácií (bez autocitácií): 98
- z toho indexové citácie zahraničných SCI: 4
- z toho indexové citácie domácich SCI: 19
- z toho v zahraničných časopisoch/monografiách: 19
 
Počet doktorandov, ktorým je alebo bol školiteľom s určením, koľký z nich štúdium ku dňu vyhotovenia životopisu riadne skončili:
a) súčasný počet školených doktorandov: 1
b) počet absolventov doktorandského štúdia: 2
 
Najvýznamnejšie vedecké práce, odborné práce alebo umelecké práce, učebnice, učebné texty, doklady o umeleckých dielach alebo umeleckých výkonoch:
-
 
Dátum, čas a miesto konania inauguračnej prednášky:
21.11.2019, zasadacia miestnosť F 021, FF UMB, Tajovského 40, B. Bystrica
 
Dátum, od ktorého je vymenúvacie konanie prerušené, a lehotu, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:
-
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa oponentov.
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa členov inauguračnej komisie:
Oponenti:
Prof. PhDr. Ján Šlosiar, CSc., zamestnanec FF UMB v B. Bystrici
Prof. Georg Lohmann, Univerzita Otta von Guericke, Magdeburg
Prof. PhDr. Břetislav Horyna, PhD., FF UKF v Nitre

Inauguračná komisia:
Prof. PhDr. Tatiana Sedová, CSc., FF UMB v B. Bystrici - predsedkyňa
Prof. PhDr. František Gahér, CSc., FF UK v Bratislave
Prof. PhDr. František Mihina, CSc., FF PO v Prešove
Prof. PhDr. Petr Koťátko, CSc., FÚ AV ČR v Prahe
 
Návrh inauguračnej komisie s odporúčaním schváliť návrhy na vymenovanie uchádzača za profesora v odbore, alebo neschváliť návrh na vymenovanie uchádzača v odbore:
Inauguračná komisia konštatuje, že uchádzač spĺňa stanovené podmienky v zmysle § 76 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj § 5 Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov docent a profesor.
Na základe uvedených skutočností inauguračná komisia odporúča predsedovi Vedeckej rady Filozofickej fakulty UMB v Banskej Bystrici s c h v á l i ť návrh na vymenovanie doc. Mgr. Martina Muránskeho, PhD. za profesora v odbore habilitačného konania a inauguračného konania: systematická filozofia.
 
Dátum skončenia vymenúvacieho konania:
18. 11. 2020
 
Dávod skončenia vymenúvacieho konania:
Vymenovanie za profesora prezidentkou SR.
 
Ďalšie údaje o priebehu konania na vymenovanie profesora:
-
 
Oponentský posudky

08_a_Posudok_Slosiar_FF UMB_Muransky_2019-09-17,21. 10. 2019 10:23:54
08_b_Posudok_Lohmann_UM Magdeburg_Muransky_2019-09-13,21. 10. 2019 10:24:03
08_b_Posudok_Lohmann_UM Magdeburg_Muransky_2019-09-13_preklad.pdf,14. 11. 2019 11:48:50
08_c_Posudok_Horyna_FF UKF_Muransky_2019-08-13,21. 10. 2019 10:24:13

 
Rozhodnutia

15_a_Vypis uznesenia VR FF UMB_hlasovanie o navrhu vymenovanie profesor_Muransky_retus podpis_sken.pdf,4. 12. 2019 7:21:48

 
Prezenčné listiny

12_Prezencna listina_inaug_Muransky_2019-11-21_retus podpisy_sken.pdf,3. 12. 2019 7:58:45

 
Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy