Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy
 
Meno: Jaroslav
Priezvisko: Klátik
Rodné priezvisko:
Rok narodenia: 1979
Názov študijného odboru: 3.4.7 Trestné právo
Téma inauguračnej prednášky: Využitie elektronického monitoringu v trestnom konaní
Dátum doručenia žiadosti: 10. 6. 2019
 
Vysokoskolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvovanie ďalšieho vzdelávania:
Mgr.: 2004, odbor: právo, Právnická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava,
JUDr.: 2005, odbor: právo, študijný predmet 68-08-9 Trestné právo, Právnická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava,
PhD.: 2009, odbor: 68-08-9 Trestné právo, Právnická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava,
doc.: 2013, odbor: 3.4.7 Trestné právo, Právnická fakulta, Trnavská univerzita, Trnava.


Ďalšie vzdelávanie:

17.5.2006 : kvalifikácia pre osobu oprávnenú dohľadom nad dodržiavaním zákona o ochrane osobných údajov,
24.04.2007: certifikát ECDL – Európsky vodičský preukaz na počítače,
11.01.2012: certifikát o absolvovaní kurzu anglického jazyka pre vysokoškolských učiteľov vyučujúcich odborné predmety v anglickom jazyku,
29.06.2012: certifikát „Projektovanie a manažovanie vedecko-výskumných aktivit“,
04.05.2016: osvedčenie o ukončení programu “Vzdelávanie vysokoškolských učiteľov v oblasti vysokoškolskej pedagogiky“.


 
Priebeh zamestnaní a priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):
1.9.2004 - Katedra trestného práva, kriminológie, kriminalistiky a penológie, Právnická fakulta UMB, Banská Bystrica, asistent,(100 %-ný pracovný úväzok); výučba predmetu Trestné právo, Trestné právo hmotné, Trestné právo procesné, denné a externé štúdium,
01.9.2005 - Katedra trestného práva, kriminológie, kriminalistiky a penológie, Právnická fakulta UMB, Banská Bystrica, odborný asistent, (100 %-ný pracovný úväzok); výučba predmetu Trestné právo, Trestné právo hmotné, Trestné právo procesné, denné a externé štúdium,
01.9.2007 - Katedra verejného práva, Oddelenie trestného práva, kriminológie, kriminalistiky a penológie, Právnická fakulta UMB, Banská Bystrica, odborný asistent, (100 %-ný pracovný úväzok); výučba predmetu Trestné právo, Trestné právo hmotné, Trestné právo procesné, denné a externé štúdium,
01.10.2009 - Katedra verejného práva, Oddelenie trestného práva, kriminológie, kriminalistiky a penológie, Právnická fakulta UMB, Banská Bystrica, odborný asistent s PhD., (100 %-ný pracovný úväzok),
01.03.2014 - Katedra trestného práva, kriminológie, kriminalistiky a forenzných disciplín, Právnická fakulta UMB, Banská Bystrica, docent, (100 %-ný pracovný úväzok), výučba predmetu Krinimológia, Trestné právo, Trestné právo hmotné, Trestné právo procesné, denné a externé štúdium,
01.07.2014 až po súčasnosť - Katedra trestného práva, kriminológie, kriminalistiky a forenzných disciplín, Právnická fakulta UMB, Banská Bystrica, docent, vedúci katedry, (100 %-ný pracovný úväzok), výučba predmetu Trestné právo, Kriminológia, Trestné právo hmotné, Trestné právo procesné, denné a externé štúdium.

Priebeh pedagogickej činnosti
Pracovisko:
Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Komenského 20
974 01 Banská Bystrica

Pedagogická profilácia: vyučované predmety, prednášková činnosť - taxatívne vymenovanie jednotiek (disciplín) študijného programu tvoriacich náplň pedagogickej aktivity Právnickej fakulte, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (stupeň štúdia, názov):

Odbor: právo,
1. stupeň (bakalárske štúdium):
Základy trestného práva
2. stupeň (magisterské štúdium):
Trestné právo hmotné I., prednášky, seminárne cvičenia
Trestné právo hmotné II., prednášky, seminárne cvičenia
Trestné právo procesné I., prednášky
Trestné právo procesné II, prednášky
Kriminológia, prednášky

Odbor: trestné právo,
3. stupeň (doktorandské štúdium v odbore 6808 Trestné právo)
2014-2015
Trestné právo procesné, prednášky
Kriminológia, prednášky
Penológia, prednášky
Medzinárodná justičná spolupráca v trestných veciach, prednášky

 
Odborné alebo umelecké zameranie:
trestné právo hmotné, trestné právo procesné, kriminológia, penológia, trestné právo EÚ
 
Údaje o publikačnej činnosti vrátane rozsahu a kategórie evidencie
Monografia
AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
Electronic monitoring of persons - effects and possibilities / Miroslav Kelemen, Jaroslav Klátik - 1. vyd. - San Antonio : FedEx Print & Ship Center, 2018. - 174 p. [8,70 AH]. – (podiel (30 %)
AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
Drogové trestné činy (Miroslava Vráblová, Jaroslav Klátik, Vanda Rísová), podiel 30 %, Praha : Leges - (podiel (33 %)
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01 Alternatívne tresty / Tomáš Strémy, Jaroslav Klátik ; rec. Věra Kalvodová, Gustáv Dianiška, Filip Ščerba. - 1. vyd. - Bratislava : C. H. Beck, 2018. - 288 s. (podiel 50 %).

Učebnica
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
ACB01 Trestné právo hmotné : všeobecná časť / Jozef Madliak, Vladimír Čečot, Jaroslav Klátik ; rec. Ivan Šimovček, Pavol Toman. 1. - [1. vyd.]. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Matela Bela v Banskej Bystrici - Belianum, 2015. - 458 s. [22,90 AH]. - ISBN 978-80-557-0800-3
[MADLIAK, Jozef (45%) - ČEČOT, Vladimír (30%) - KLÁTIK, Jaroslav (25%) - ŠIMOVČEK, Ivan (rec.) - TOMAN, Pavol (rec.)]

ACC Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v zahraničných vydavateľstvách
ACC01 Pramene a výklad trestných zákonov / Jaroslav Klátik.
In Trestné právo hmotné : všeobecná a osobitná časť / Darina Mašľanyová a kol. ; rec. František Novotný, Jozef Záhora. - Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011. - ISBN 978-80-7380-338-4. - S. 22-35 [1,00 AH].
[KLÁTIK, Jaroslav (100%)]

ACC02 Pôsobnosť trestných zákonov / Jaroslav Klátik.
In Trestné právo hmotné : všeobecná a osobitná časť / Darina Mašľanyová a kol. ; rec. František Novotný, Jozef Záhora. - Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011. - ISBN 978-80-7380-338-4. - S. 36-52 [1,00 AH].
[KLÁTIK, Jaroslav (100%)]
ACC03 Trestné činy proti republike / Jaroslav Klátik.
In Trestné právo hmotné : všeobecná a osobitná časť / Darina Mašľanyová a kol. ; rec. František Novotný, Jozef Záhora. - Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011. - ISBN 978-80-7380-338-4. - S. 335-358 [1,20 AH].
[KLÁTIK, Jaroslav (100%)]

ACC04 Trestné činy proti mieru, proti ľudskosti, trestné činy terorizmu, extrémizmu a trestné činy vojnové / Jaroslav Klátik.
In Trestné právo hmotné : všeobecná a osobitná časť / Darina Mašľanyová a kol. ; rec. František Novotný, Jozef Záhora. - Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011. - ISBN 978-80-7380-338-4. - S. 442-473 [1,60 AH].
[KLÁTIK, Jaroslav (100%)]

ACC05 Trestné činy proti republike / Jaroslav Klátik. 29. kapitola.
In Trestné právo hmotné : všeobecná a osobitná časť / rec. František Novotný, Eduard Burda. - 2., aktualiz. a dopl. vyd. - Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016. - ISBN 978-80-7380-618-7. - S. 409-432 [1,15 AH].
[KLÁTIK, Jaroslav (100%)]

ACC06 Trestné činy proti brannosti, proti civilnej službe, proti službe v ozbrojených silách a proti obrane vlasti / Jaroslav Klátik. 32. kapitola.
In Trestné právo hmotné : všeobecná a osobitná časť / rec. František Novotný, Eduard Burda. - 2., aktualiz. a dopl. vyd. - Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016. - ISBN 978-80-7380-618-7. - S. 508-538 [1,50 AH].
[KLÁTIK, Jaroslav (100%)]

ACC07 Trestné činy proti poriadku vo verejných veciach / Jaroslav Klátik. 30. kapitola.
In Trestné právo hmotné : všeobecná a osobitná časť / rec. František Novotný, Eduard Burda. - 2., aktualiz. a dopl. vyd. - Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016. - ISBN 978-80-7380-618-7. - S. 434-484 [2,55 AH].
[KLÁTIK, Jaroslav (100%)]

ACC08 Trestné činy proti mieru, proti ľudskosti, trestné činy terorizmu, extrémizmu a trestné činy vojnové / Jaroslav Klátik. 34. kapitola.
In Trestné právo hmotné : všeobecná a osobitná časť / rec. František Novotný, Eduard Burda. - 2., aktualiz. a dopl. vyd. - Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016. - ISBN 978-80-7380-618-7. - S. 559-598 [1,95 AH].
[KLÁTIK, Jaroslav (100%)]

ACC09 Pramene a výklad trestných zákonov / Jaroslav Klátik. 2.
In Trestné právo hmotné : všeobecná časť / rec. Jozef Čentéš, Filip Ščerba. - 1. vyd. - Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2018. - ISBN 978-80-7380-725-2. - S. 33-51 [1,00 AH].
[KLÁTIK, Jaroslav (100%)]

ACC10 Pojem, funkcie a základné zásady trestného práva / Jaroslav Klátik. 1.
In Trestné právo hmotné : všeobecná časť / rec. Jozef Čentéš, Filip Ščerba. - 1. vyd. - Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2018. - ISBN 978-80-7380-725-2. - S. 13-32 [1,01 AH].
[KLÁTIK, Jaroslav (100%)]

ACC11 Trestná súčinnosť a účastníctvo / Jaroslav Klátik, Sergej Romža. 12.
In Trestné právo hmotné : všeobecná časť / rec. Jozef Čentéš, Filip Ščerba. - 1. vyd. - Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2018. - ISBN 978-80-7380-725-2. - S. 178-205 [1,35 AH].
[KLÁTIK, Jaroslav (50%) - ROMŽA, Sergej (50%)]

ACC12 Druhy trestov / Jaroslav Klátik, Tomáš Strémy ... [et al.]. 16.
In Trestné právo hmotné : všeobecná časť / rec. Jozef Čentéš, Filip Ščerba. - 1. vyd. - Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2018. - ISBN 978-80-7380-725-2. - S. 232-280 [2,40 AH].
[KLÁTIK, Jaroslav (27%) - STRÉMY, Tomáš (20%) - DRUGDA, Juraj (7%) - MARKO, Viktor (13%) - ŠEVČÍK, Michal (5%) - URBÁNI, Rastislav (5%) - PACALAJ, Jozef (12%) - PISÁR, Stanislav (7%) - TRAJLÍNEK, Peter (4%)]

ACC13 Trestné činy proti životu a zdraviu / Jaroslav Klátik. 1.
In Trestné právo hmotné : osobitná časť / rec. Jozef Čentéš, Filip Ščerba. - 1. vyd. - Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2018. - ISBN 978-80-7380-726-9. - S. 9-53 [2,20 AH].
[KLÁTIK, Jaroslav (100%)]


ACC14 Trestné činy proti slobode a ľudskej dôstojnosti / Jaroslav Klátik. 2.
In Trestné právo hmotné : osobitná časť / rec. Jozef Čentéš, Filip Ščerba. - 1. vyd. - Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2018. - ISBN 978-80-7380-726-9. - S. 54-100 [2,30 AH].
[KLÁTIK, Jaroslav (100%)]

ACC15 Trestné činy proti republike / Jaroslav Klátik. 7.
In Trestné právo hmotné : osobitná časť / rec. Jozef Čentéš, Filip Ščerba. - 1. vyd. - Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2018. - ISBN 978-80-7380-726-9. - S. 206-229 [1,15 AH].
[KLÁTIK, Jaroslav (100%)]

ACC16 Trestné činy proti poriadku vo verejných veciach / Jaroslav Klátik. 8.
In Trestné právo hmotné : osobitná časť / rec. Jozef Čentéš, Filip Ščerba. - 1. vyd. - Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2018. - ISBN 978-80-7380-726-9. - S. 230-281 [2,55 AH].
[KLÁTIK, Jaroslav (100%)]

ACC17 Trestné činy proti iným právam a slobodám / Jaroslav Klátik. 9.
In Trestné právo hmotné : osobitná časť / rec. Jozef Čentéš, Filip Ščerba. - 1. vyd. - Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2018. - ISBN 978-80-7380-726-9. - S. 282-317 [1,75 AH].
[KLÁTIK, Jaroslav (100%)]

ACC18 Trestné činy proti brannosti, proti civilnej službe, proti službe v ozbrojených silách a proti obrane vlasti / Jaroslav Klátik. 10.
In Trestné právo hmotné : osobitná časť / rec. Jozef Čentéš, Filip Ščerba. - 1. vyd. - Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2018. - ISBN 978-80-7380-726-9. - S. 318-348 [1,50 AH].
[KLÁTIK, Jaroslav (100%)]

ACC19 Trestné činy proti mieru, proti ľudskosti, trestné činy terorizmu, extrémizmu a trestné činy vojnové / Jaroslav Klátik. 12.
In Trestné právo hmotné : osobitná časť / rec. Jozef Čentéš, Filip Ščerba. - 1. vyd. - Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2018. - ISBN 978-80-7380-726-9. - S. 370-410 [2,00 AH].
[KLÁTIK, Jaroslav (100%)]

ACD Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách
ACD01 Zaistenie vecí a zabezpečovanie informácií : 11. kapitola / Jaroslav Klátik, Marta Kolcunová.
In Trestné právo procesné : všeobecná časť a osobitná časť / Jozef Čentéš a kol. ; rec. Štefan Minárik, František Mozner, Alica Kováčová. - 1. vyd. - Šamorín : Heuréka, 2012. - ISBN 978-80-89122-75-2. - S. 253-318 [3,30 AH].
[KLÁTIK, Jaroslav (50%) - KOLCUNOVÁ, Marta (50%)]

ACD02 Predsúdne konanie : 18. kapitola / Jaroslav Klátik, Marta Kolcunová, Anna Magvašiová.
In Trestné právo procesné : všeobecná časť a osobitná časť / Jozef Čentéš a kol. ; rec. Štefan Minárik, František Mozner, Alica Kováčová. - 1. vyd. - Šamorín : Heuréka, 2012. - ISBN 978-80-89122-75-2. - S. 458-526 [3,45 AH].
[KLÁTIK, Jaroslav (34%) - KOLCUNOVÁ, Marta (33%) - MAGVAŠIOVÁ, Anna (33%)]

ACD03 Zaistenie vecí a zabezpečovanie informácií / Jaroslav Klátik, Marta Kolcunová. 11. kapitola.
In Trestné právo procesné : všeobecná časť / rec. Štefan Minárik, František Mozner. - 1. vyd. - Šamorín : Heuréka vydavateľstvo, 2016. - ISBN 978-80-8173-020-7. - S. 261-327 [3,30 AH].
[KLÁTIK, Jaroslav (50%) - KOLCUNOVÁ, Marta (50%)]

ACD04 Predsúdne konanie / Jaroslav Klátik, Marta Kolcunová. 3. kapitola.
In Trestné právo procesné : osobitná časť / rec. Štefan Minárik, František Mozner, Alica Kováčová. - Šamorín : Heuréka, 2016. - ISBN 978-80-8173-021-4. - S. 48-120 [3,60 AH].
[KLÁTIK, Jaroslav (50%) - KOLCUNOVÁ, Marta (50%)]

ACD05 Trestné činy proti mieru, proti ľudskosti, trestné činy terorizmu, extrémizmu a trestné činy vojnové / Jaroslav Klátik. 12. kapitola.
In Trestné právo hmotné : osobitná časť / rec. Jiří Jelínek, Peter Šamko. - 2. aktualiz. a preprac. vyd. - Šamorín : Heuréka, 2018. - ISBN 978-80-8173-057-3. - S. 386-427 [2,05].
[KLÁTIK, Jaroslav (100%)]

Skriptá
BCI01 Prípadové štúdie z trestného práva procesného / Jaroslav Klátik a kol. - Bratislava : Iura Edition, 2007. - 194 s. - ISBN 978-80-8078-172-9
[KLÁTIK, Jaroslav (18%) - ČENTÉŠ, Jozef (10%) - KOTRECOVÁ, Alexandra (5%) - POLÁK, Peter (10%) - PRIKRYL, Ondrej (19%) - MARKOVÁ, Martina (6%) - VRÁBLOVÁ, Miroslava (14%) - ZÁHORA, Jozef (9%) - BURDA, Eduard (9%)]

BCI02 Prípadové štúdie z trestného práva hmotného / Jozef Záhora ...[et al.]. - Bratislava : Iura Edition, 2007. - 256 s. - ISBN 978-80-8078-171-2
[ZÁHORA, Jozef (13%) - BURDA, Eduard (13%) - KLÁTIK, Jaroslav (13%) - KOTRECOVÁ, Alexandra (13%) - POLÁK, Peter (12%) - PRIKRYL, Ondrej (12%) - ROMŽA, Sergej (12%) - VRÁBLOVÁ, Miroslava (12%)]

BCI03 Prípadové štúdie z trestného práva hmotného / Tomáš Strémy a kol. ; rec. Jozef Čentéš, Eduard Burda. - [1. vyd.]. - Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. - 117 s. [5,85 AH]. - (Slovenské praktiká). - ISBN 978-80-7380-567-8
[STRÉMY, Tomáš (25%) - MAŠĽANYOVÁ, Darina (25%) - VRÁBLOVÁ, Miroslava (22%) - KLÁTIK, Jaroslav (28%) - ČENTÉŠ, Jozef (rec.) - BURDA, Eduard (rec.)]

BCI04 Prípadové štúdie z trestného práva procesného / Adrián Jalč a kol. ; rec. Pavel Baláž, Jozef Madliak. - [1. vyd.]. - Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. - 237 s. [11,85 AH]. - (Slovenské praktiká). - ISBN 978-80-7380-565-4
[JALČ, Adrián (32%) - VRÁBLOVÁ, Miroslava (11%) - STRÉMY, Tomáš (8%) - KLÁTIK, Jaroslav (19%) - SZABOVÁ, Eva (23%) - VAVRINČÍKOVÁ, Diana (7%) - BALÁŽ, Pavel (rec.) - MADLIAK, Jozef (rec.)]
 
Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu:
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 82
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 194
Súčet 276
 
Počet doktorandov, ktorým je alebo bol školiteľom s určením, koľký z nich štúdium ku dňu vyhotovenia životopisu riadne skončili:
Počet ukončených doktorandov: 9
Počet školených doktorandov po dizertačnej skúške: 3
Počet doktorandov pred dizertačnou skúškou: 1
 
Najvýznamnejšie vedecké práce, odborné práce alebo umelecké práce, učebnice, učebné texty, doklady o umeleckých dielach alebo umeleckých výkonoch:
KLÁTIK, Jaroslav. 2018. Využitie e-služieb v slovenskom trestnom práve : 7. kapitola / Jaroslav Klátik.
In Reflexie praxe na otázky verejnej politiky a ekonomiky, práva a verejnej správy Slovenska / rec. Monika Čambalíková, Bernard Pekár ... [et al.]. - 1. vyd. - Brno : MSD, 2018. - ISBN 978-80-7392-287-0. - S. 151-176 [1,30 AH]. Kategória A

KLÁTIK, Jaroslav. 2018. Electronic monitoring of persons - effects and possibilities / Miroslav Kelemen, Jaroslav Klátik ... [et al.] ; rec. Jacek Dworzecki, Sergej Romža. - 1. vyd. - San Antonio : FedEx Print & Ship Center, 2018. - 174 p. [8,70 AH]. - ISBN 978-0-692-10738-6. [KELEMEN, Miroslav (15%) - KLÁTIK, Jaroslav (30%) - MENCEROVÁ, Ingrid (20%) - VALENTOVIČ, Zoltán (13%) - ELIAS, Erik (10%) - ORVISKÝ, Martin (12%) - DWORZECKI, Jacek (rec.) - ROMŽA, Sergej (rec.)]. Kategória A

KLÁTIK, Jaroslav. 2018. Alternatívne tresty / Tomáš Strémy, Jaroslav Klátik ; rec. Věra Kalvodová, Gustáv Dianiška, Filip Ščerba. - 1. vyd. - Bratislava : C. H. Beck, 2018. - 288 s. [8,00 AH]. - ISBN 978-80-89603-56-5. [STRÉMY, Tomáš (50%) - KLÁTIK, Jaroslav (50%) - KALVODOVÁ, Věra (rec.) - DIANIŠKA, Gustáv (rec.) - ŠČERBA, Filip (rec.)]. Kategória B

KLÁTIK, Jaroslav. 2018. Právna úprava peňažného trestu v slovenskom trestnom práve hmotnom /Jaroslav Klátik. In Trestní právo (stále) v pohybu : pocta Vladimíru Kratochvílovi / rec. Antonín Draštík, Margita Prokeinová. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2018. - ISBN 978-80-210-8921-1. - S. 197-212. [KLÁTIK, Jaroslav (100%)] Kategória A

KLÁTIK, Jaroslav. 2018. Využitie e-služieb v slovenskom trestnom práve : 7. kapitola / Jaroslav Klátik.
In Reflexie praxe na otázky verejnej politiky a ekonomiky, práva a verejnej správy Slovenska / rec. Monika Čambalíková, Bernard Pekár ... [et al.]. - 1. vyd. - Brno : MSD, 2018. - ISBN 978-80-7392-287-0. - S. 151-176 [1,30 AH]. Kategória A
 
Dátum, čas a miesto konania inauguračnej prednášky:
23.09.2019 o 11.00 hod., Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Komenského 20, miestnosť MPS
 
Dátum, od ktorého je vymenúvacie konanie prerušené, a lehotu, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:
-
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa oponentov.
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa členov inauguračnej komisie:
Oponenti:
prof. JUDr. Ivan ŠIMOVČEK, CSc.
Pracovisko: Trnavská univerzita, Právnická fakulta, Trnava, SR

prof. JUDr. Jozef ZÁHORA, PhD.
Pracovisko: Paneurópska vysoká škola, Bratislava, SR

prof. JUDr. Jaroslav FENYK, Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof.
Pracovisko: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Brno, ČR; Ústavný súd Českej republiky, ČR

Predseda inauguračnej komisie:
Dr. h. c. prof. JUDr. Jaroslav IVOR, DrSc.,
Pracovisko: Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta, Banská Bystrica, SR

Členovia inauguračnej komisie:
prof. JUDr. Věra KALVODOVÁ, Dr.
Pracovisko: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Brno, ČR

prof. JUDr. Mgr. Jana VIKTORYOVÁ, PhD.
Pracovisko: Akadémia PZ v Bratislave, Bratislava, SR

prof. JUDr. Peter POLÁK, PhD.
Pracovisko: Paneurópska vysoká škola, Bratislava, SR
 
Návrh inauguračnej komisie s odporúčaním schváliť návrhy na vymenovanie uchádzača za profesora v odbore, alebo neschváliť návrh na vymenovanie uchádzača v odbore:
Inauguračná komisia podľa § 5 ods. 11 vyhlášky č. 246/2019 Z. z. jednomyseľne odporúča (4 hlasy za, 0 proti, 0 neplatných) Vedeckej rade Právnickej fakulty UMB v Banskej Bystrici schváliť návrh na vymenovanie doc. JUDr. Jaroslava Klátika, PhD. za profesora v odbore 3.4.7. trestné právo.
 
Dátum skončenia vymenúvacieho konania:
14. 7. 2020
 
Dávod skončenia vymenúvacieho konania:
Vymenovanie za vysokoškolského profesora prezidentkou SR, v odbore trestné právo.
 
Ďalšie údaje o priebehu konania na vymenovanie profesora:
-
 
Oponentský posudky

Posudok oponenta - prof. Fenyka v rámci vymenúvacieho konania doc. Klátika.docx,27. 8. 2019 12:33:01
Posudok oponenta - prof. Šimovčeka v rámci vymenúvacieho konania doc. Klátika.docx,27. 8. 2019 12:33:08
Posudok oponenta - prof. Záhoru v rámci vymenúvacieho konania doc. Klátika.pdf,27. 8. 2019 12:33:14

 
Rozhodnutia

Výpis uznesenia Vedeckej rady Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici zo dňa 10. júna 2019,1. 7. 2019 9:17:42
Výpis uznesenia Vedeckej rady Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici zo dňa 23. septembra 2019,8. 10. 2019 8:40:02

 
Prezenčné listiny

Prezenčná listina z riadneho zasadnutia Vedeckej rady Právnickej fakulty UMB v Banskej Bystrici, konaného dňa 23. septembra 2019,8. 10. 2019 8:42:14
Prezenčná listina z riadneho zasadnutia Vedeckej rady Právnickej fakulty UMB v Banskej Bystrici, konaného dňa 10. júna 2019,1. 7. 2019 9:18:29

 
Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy