Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy
 
Meno: Eduard
Priezvisko: Lukáč
Rodné priezvisko:
Rok narodenia: 1965
Názov študijného odboru: Pedagogika
Téma inauguračnej prednášky: Reformné pedagogické hnutie v období ČSR a jeho prejavy na Slovensku – inšpirácia pre prácu dnešných pedagógov
Dátum doručenia žiadosti: 20. 9. 2019
 
Vysokoskolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvovanie ďalšieho vzdelávania:
1985 – 1989 - FF UPJŠ v Prešove, odbor výchova a vzdelávanie dospelých
2000 - PhD., FF UK v Bratislave, odbor pedagogika
2003 - docent, PF UMB B. Bystrica, odbor pedagogika

Ďalšie vzdelávanie:
Kurz vysokoškolskej pedagogiky na PU v Prešove.
Kurz využívania PC na prezentáciách a výučbe, VaV Akademy Prešov.
Kurz anglického jazyka pre pedagogických pracovníkov PU.
Kurz využívania štatistiky v pedagog. výskume.
 
Priebeh zamestnaní a priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):
1.9.1989 - 31.8.1992, asistent, Katedra VŠP a VVD, FF UPJŠ v Prešove.
1.9.1992 - 30.6.2003, odborný asistent, Katedra pedagogiky, FF UPJŠ, od 1.1.1997 FF PU.
1.7.2003 - 31.8.2006, docent, Katedra pedagogiky, FF PU v Prešove.
1.7.2003 – 31.8.2006, vedúci katedry, Katedra pedagogiky, FF PU v Prešove.
1.1.2004 – 31.8.2006 mimoriadny profesor, Katedra pedagogiky, FF PU v Prešove.
1.9.2006 – 30.9.2010, docent, Katedra andragogiky FF PU v Prešove.
31.5.2007 - 6.10.2008 riaditeľ Centra celoživotného a kompetenčného vzdelávania, PU v Prešove.
1.10.2010 – 30.6.2019, docent, Katedra andragogiky, FHPV PU v Prešove.
1.7.2019, docent, Katedra pedagogiky, FHPV PU v Prešove.

Priebeh pedagogickej činnosti:
1989 - 1992, Katedra VŠP a VVD, FF UPJŠ v Prešove (DŠ, EŠ)
1992 - 2006, Katedra pedagogiky FF UPJŠ (DŠ, EŠ)
2006 – 2019, Katedra andragogiky FF/FHPV PU (DŠ, EŠ)
2019, Katedra pedagogiky FHPV PU
 
Odborné alebo umelecké zameranie:
V oblasti pedagogických disciplín:
Dejiny školstva a pedagogiky
Ref. pedag. smery a alternatívne školy
Základy edukačných vied
Dejiny VVD
 
Údaje o publikačnej činnosti vrátane rozsahu a kategórie evidencie
1. monografie
AAB
KÓNYA, P, (30%) - LUKÁČ, E. (48%) - CORANIČ, J. (14%) - ŠAFIN, J. (8%). 2018. 350 rokov vysokého školstva v Prešove. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 238 s. ISBN 978-80-555-1988-3. (6,1 AH)

LUKÁČ, E. 2015. Prínos prešovských vysokoškolských pedagógov k rozvoju komeniológie na Slovensku. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 144 s. ISBN 978-80-555-1475-8.
(9,45 AH)

LUKÁČ, E. 2010. Výchova a vzdelávanie dospelých z pohľadu vybraných internacionalizačných úsilí v 20. storočí. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 206 s. (Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis. Monographia 109 ; AFPh UP 275/357). ISBN 978-80-555-0153-6. (9,29 AH)

LUKÁČ, E. 2002. Stredné školy v Prešove do roku 1945. Prešov: Privatpress, 143 s. ISBN 80-968608-2-8. (7,13 AH)

LUKÁČ, E. 2000. Reformné pedagogické hnutie v ČSR - zdroj inšpirácií pre súčasnú školu. Prešov: Metodické centrum, 82 s. ISBN 80-8045-204-0. (7,12 AH)

BAB
LUKÁČ, E. 2013. Evanjelici v školských dejinách Prešova v 20. storočí. Vybrané osobnosti: Jozef Koreň, Stanislav Treybal, Ervín Lazar. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 115 s. ISBN 978-80-555-1046-0. (6,36 AH)

LUKÁČ, E, 2012. Prof. PhDr. Andrej Čuma, CSc. - vysokoškolský pedagóg, komeniológ (1927-1998). Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 182 s. ISBN 978-80-555-0568-8. (10,1 AH)

2. učebnice
ACB
FRK, V. (20%) – LUKÁČ, E. (20%) – PIROHOVÁ, I. (20%) – LUKÁČ, M. (20%) – FRK, B. (20%). 2010. Riadenie ľudských zdrojov : kapitoly o invencii a aktivite vo využívaní ľudského kapitálu. Prešov: Filozofická fakulta PU v Prešove, 283 s. ISBN 978-80-555-0140-6 (2,6 AH)
LUKÁČ, E. 2002. Reformné pedagogické hnutie v období ČSR a jeho prejavy na Slovensku. Prešov : FF PU. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis. Vysokoškolská učebnica (AFPhUP 60/142) 137 s. ISBN 80-8068-104-X
(7 AH)

3. skriptá
BCI
LUKÁČ, E. 2015. Kapitoly z dejín výchovy a vzdelávania dospelých. Prešovská univerzita v Prešove: Fakulta humanitných a prírodných vied, 95 s. VŠ učebné texty. ISBN 978-80-555-1319-5 (6 AH)

M. ČERNOTOVÁ, M. (27%) – DOBÁK, J. (22%) – BAČOVÁ, M. (14%) – LUKÁČ, E. (14%) – GOGA, M. (13%) – SPIŠIAK, I. (10%). 1997. Kapitoly z pedagogiky pre študentov učiteľstva. Prešov: FF PU, 105 s. ISBN 80-88885-08-6 (0,91 AH)
 
Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu:
domáce: 113
zahraničné: 56
 
Počet doktorandov, ktorým je alebo bol školiteľom s určením, koľký z nich štúdium ku dňu vyhotovenia životopisu riadne skončili:
5 ukončených
 
Najvýznamnejšie vedecké práce, odborné práce alebo umelecké práce, učebnice, učebné texty, doklady o umeleckých dielach alebo umeleckých výkonoch:
-
 
Dátum, čas a miesto konania inauguračnej prednášky:
-
 
Dátum, od ktorého je vymenúvacie konanie prerušené, a lehotu, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:
-
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa oponentov.
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa členov inauguračnej komisie:
prof. PhDr. Ing. Blanka Kudláčová, PhD., PF TU Trnava
prof. PaedDr. Štefan Porubský, PhD., PF UMB Banská Bystrica
prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc., FF UP Pardubice

prof. PhDr. Jolana Hroncová, PhD., PF UMB Banská Bystrica
prof. PhDr. Mária Potočárová, PhD., FF UK Bratislava
prof. PhDr. Igor Kominarec, PhD., FHaPV PU Prešov
prof. ThDr. PhDr. PaedDr. Imrich Peres, PhD., Reformovaná univerzita Debrecín
 
Návrh inauguračnej komisie s odporúčaním schváliť návrhy na vymenovanie uchádzača za profesora v odbore, alebo neschváliť návrh na vymenovanie uchádzača v odbore:
-
 
Dátum skončenia vymenúvacieho konania:
15. 1. 2020
 
Dávod skončenia vymenúvacieho konania:
stiahnutie žiadosti
 
Ďalšie údaje o priebehu konania na vymenovanie profesora:
-
 
Rozhodnutia

Výpis doc. Lukáč 16.10.2019.docx,17. 1. 2020 9:56:32

 
Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy