Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy
 
Meno: Mariana
Priezvisko: Sedliačiková
Rodné priezvisko: Sedliačiková
Rok narodenia: 1979
Názov študijného odboru: ekonomika a manažment podniku
Téma inauguračnej prednášky: Možnosti uplatnenia kontrolingu v malých a stredných podnikoch - skúsenosti, problémy, riešenia a vízie
Dátum doručenia žiadosti: 20. 11. 2019
 
Vysokoskolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvovanie ďalšieho vzdelávania:
Ing. - 2003, Drevárska fakulta TU vo Zvolene, odbor Podnikový manažment
PhD. - 2006, Drevárska fakulta TU vo Zvolene, odbor odvetvové a prierezové ekonomiky
doc. - 2015, Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici, odbor ekonomika a manažment podniku
 
Priebeh zamestnaní a priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):
2009 - 2015
odborný asistent Drevárska fakulta TU Zvolen
2015 - doteraz
docent Drevárska fakulta TU Zvolen
 
Odborné alebo umelecké zameranie:
-pedagogická profilácia: predmety: 17 (Účtovníctvo – 2. Bc., Podnikové investície – 3. Bc., Investičný kontroling – 1. Ing., Dane podnikateľských subjektov – 2. Ing., Daňovníctvo – 1. Ing., Ekonomika podniku – 1. Bc., Finančný kontroling – 1. PhD., Finančný a investičný kontroling – 2. Ing., Finančný manažment – 1. Ing., Kontroling – 1. Ing., Podnikové financie – 2. Bc., Podnikové hospodárstvo – 1. Bc., Národohospodárska politika – 2. Bc., Základy ekonómie – 1. Bc., Mikroekonómia – 1. Bc., Rodinné podnikanie – 2. Bc., Nástupníctvo v rodinnom podnikaní – 3. Bc.).
- garant predmetov: 11 (Finančný kontroling, Finančný a investičný kontroling, Finančný manažment, Podnikové financie, Účtovníctvo, Dane podnikateľských subjektov, Daňovníctvo, Základy ekonómie, Mikroekonómia, Rodinné podnikanie, Nástupníctvo v rodinnom podnikaní).
- vedenie bakalárskych prác: 42 v odbore 3.3.16. Ekonomika a manažment podniku.
- vedenie diplomových prác: 38 v odbore 3.3.16. Ekonomika a manažment podniku
- vedenie dizertačných prác: 7, z toho 4 v odbore 3.3.16. Ekonomika a manažment podniku (2 ukončené, 1 vedená), 3.3.20 Odvetvové ekonomiky a manažment (1 vedená) a 2 v odbore 5.2.45 Konštrukcia a procesy výroby drevárskych výrobkov (1 ukončená, 1 vedená)
- spolugarant doktorandského študijného programu „Ekonomika a manažment lesnícko-drevárskeho komplexu“ na Technickej univerzite vo Zvolene, v odbore Odvetvové ekonomiky a manažment
- spolugarant inžinierskeho študijného programu „Ekonomika a manažment podnikov v drevospracujúcom priemysle“ na Technickej univerzite vo Zvolene, v odbore Ekonomika a manažment
- spolugarant bakalárskeho študijného programu „Rodinné podnikanie v drevárstve a nábytkárstve“, na Technickej univerzite vo Zvolene, v odbore Drevárstvo
Pedagogická profilácia je zameraná na oblasť ekonomika a manažment s dôrazom na skupinu malých a stredných podnikov.
Prednášková činnosť na domácich a zahraničných vedeckých konferenciách a seminároch s orientáciou na ekonomiku a manažment malých a stredných podnikov.
Zameranie vedecko-výskumnej činnosti nadväzuje na odborné zameranie, t. j. spadá do oblasti ekonomiky a manažmentu s dôrazom na skupinu malých a stredných podnikov. Konkrétne ide o možnosti uplatnenia ekonomicko-manažérskych nástrojov, metód a postupov v podmienkach malých a stredných podnikov s ťažiskovým zameraním na problematiku využitia kontrolingu v malých a stredných podnikoch.
 
Údaje o publikačnej činnosti vrátane rozsahu a kategórie evidencie
AAB Teória a prax controllingu v oblasti finančného riadenia podniku / M., Sedliačiková ; rec. Dominik Klubica, Jaroslav Rašner. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2010. ISBN 978-80-228-2110-0. [5,28].
AAB Moderné trendy v riadení malých a stredných podnikov / Marek Potkány ... [et al.] ; rec. Denis Jelačić, Václav Cempírek, Dominik Klubica. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2011. [14,86 AH] ISBN 978-80-228-2281-7. [15,07 AH].
AAB Controlling pohľadávok v teórii a praxi / M., Sedliačiková, Ivan Volčko ; rec. Anna Šatanová, Denis Jelačić. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2012. ISBN 978-80-228-2412-5. [4,75 AH].
AAB Možnosti uplatnenia ekonomickej pridanej hodnoty v riadení finančnej výkonnosti podnikov / M., Sedliačiková, Ivan Volčko ; rec. Iveta Hajdúchová, Denis Jelačić. - 1. vyd. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2013. ISBN 978-80-228-2582-5. [4,30 AH].
AAB Finančný kontroling v malých a stredných podnikoch - teória a prax / M., Sedliačiková ; rec. Iveta Hajdúchová, Denis Jelačić. - 1. vyd. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2015. ISBN 978-80-228-2763-8. [9,09 AH].
AAB Kontroling v praxi podnikov v kontexte psychologických aspektov vnímania jeho prínosov a bariér internými záujmovými skupinami / M., Sedliačiková ; rec. Denis Jelačić, Hussam Musa. - 1. vyd. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2018. ISBN 978-80-228-3088-1. [7,68 AH].
ACB Ekonomika a manažment podnikov drevospracujúceho priemyslu / M., Sedliačiková ... [et al.] ; rec. Jiří Polách, Denis Jelačić, Iveta Hajdúchová ; Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2011. ISBN 978-80-228-2319-7. [47,59 AH].
ACB Medzinárodné financie / H., Musa ... [et al.] ; rec. Jana Kotlebová, Jiří Polách. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. ISBN 978-80-8168-648-1. [15,31 AH].
ACB Finančné účtovníctvo a finančný kontroling / I.,Hajdúchová, M., Sedliačiková ; rec. Viktória Bobáková, Anna Šatanová, Jana Štofková. 1. vyd. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2019. ISBN 978-80-228-3152-9. [11,25 AH].
BCI Kontroling / A., Šatanová, M., Sedliačiková ... [et al.] ; rec. Roman Zámečník, Rastislav Šulek. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2010. ISBN 978-80-228-2132-2. [8,91 AH].
BCI Daňovníctvo / M., Sedliačiková ; rec. Iveta Hajdúchová, Eva Sopková. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2011. ISBN 978-80-228-2257-2. [10,15 AH].

BCI Účtovníctvo / A., Šatanová, M., Sedliačiková ; rec. Iveta Hajdúchová, Viera Marková. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2012. 208 s. ISBN 978-80-228-2379-1. [12,11 AH]
BCI Personálny manažment / Miloš Hitka, Silvia Lorincová, M., Sedliačiková ; rec. Milota Vetráková, Iveta Hajdúchová. - 1. vyd. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2018. ISBN 978-80-228-3063-8. [16,48 AH]
BCI Finančné účtovníctvo / M., Sedliačiková ; rec. Iveta Hajdúchová, Katarína Vavrová. - 1. vyd. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2018. ISBN 978-80-228-3057-7. [7,33 AH]
 
Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu:
Citácie doma: 141
Citácie v zahraničí: 167
 
Počet doktorandov, ktorým je alebo bol školiteľom s určením, koľký z nich štúdium ku dňu vyhotovenia životopisu riadne skončili:
7 školených, z toho 3 ukončení
 
Najvýznamnejšie vedecké práce, odborné práce alebo umelecké práce, učebnice, učebné texty, doklady o umeleckých dielach alebo umeleckých výkonoch:
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách – 2

1. SEDLIAČIKOVÁ, M. 2010. Teória a prax controllingu v oblasti finančného riadenia podniku. Vedecká monografia. Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2010. 90 s. ISBN 978-80-228-2110-0.
2. SEDLIAČIKOVÁ, M. 2018. Kontroling v praxi podnikov v kontexte psychologických aspektov vnímania jeho prínosov a bariér internými záujmovými skupinami. Vedecká monografia. Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2018. 113 s. ISBN 978-80-228-2763-8.

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách – 3
3. ŠATANOVÁ, A., ALÁČ, P., DEMOČ, V., DRÁBEK, J., GALAJDOVÁ, V., GEJDOŠ, P., HITKA, M., KOTLÍNOVÁ, M., MERKOVÁ, M., POTKÁNY, M., RAJNOHA, R., SEDLIAČIKOVÁ, M., SIMANOVÁ, Ľ., SUJOVÁ, A., VOLČKO, I. 2011. Ekonomika a manažment podnikov drevospracujúceho priemyslu. Zvolen : Vydavateľstvo Nikkara Krupina, 2011. 621 s. ISBN 978-80-228-2319-7.

4. MUSA, H., MUSOVÁ, Z., IZÁKOVÁ, K., ĎAĎO, J., SEDLIAČIKOVÁ, M. 2017. Medzinárodné financie, 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. 245 s. ISBN 978-80-8168-648-1.
5. HAJDÚCHOVÁ, I., SEDLIAČIKOVÁ, M. 2019. Finančné účtovníctvo a finančný kontroling. Vysokoškolská učebnica. Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2019. 228 s. ISBN 978-80-228-3152-9.ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch – 6

6. ŠATANOVÁ, A., ZÁVADSKÝ, J., SEDLIAČIKOVÁ, M.,POTKÁNY, M., ZÁVADSKÝ, Z., HOLÍKOVÁ, M. 2015. How Slovak small and medium manufacturing enterprises maintain quality costs: an empirical study and proposal for a suitable model. In Total quality management & business excellence. 2015, vol. 26, no. 11-12 , pp. 1146-1160. ISSN 1478-3363.
(IF 2015 - 1,49). CCC, WOS, SCOPUS
7. SEDLIAČIKOVÁ, M., HAJDÚCHOVÁ, I., KRIŠTOFÍK, P., VISZLAI, I., GAFF, M. 2016. Improving the Performance of Small and Medium Wood-Processing Enterprises. In BioResources [online]. 2016, vol. 11, no 1, pp. 439-450. ISSN 1930-2126.
(IF2016 - 1,321). CCC, WOS, SCOPUS
8. HAJDÚCHOVÁ, I., SEDLIAČIKOVÁ, M., HALAJ, D., KRIŠTOFÍK, P., MUSA, H., VISZLAI, I. 2016. The Slovakian forest-based sector in the context of globalization. In BioResources [online]. 2016, vol. 11, no. 2, pp. 4808-4820. ISSN 1930-2126. (IF2016 - 1,321). CCC, WOS, SCOPUS
9. BIKÁR, M., SEDLIAČIKOVÁ, M., VAVROVÁ, K., MORESOVÁ, M., HITKA, M. Does the combustion of biomass increase the efficiency of heating companies? Evidence from Slovakia. In BioResources [online]. 2018, vol. 13, no. 2, pp. 2452-2472. ISSN 1930-2126.
(IF2017 - 1,202). CCC, WOS, SCOPUS

ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch - 1

10. SEDLIAČIKOVA, M., ŠATANOVÁ, A., FOLTÍNOVÁ, A. 2012. Finančný controlling v teórii a praxi malých a stredných podnikov. In Ekonomický časopis/Journal of Economics, Vol. 60, No. 9 (2012), p. 949-966. ISSN 0013-3035.
(IF – 0,27). CCC, WOS, SCOPUS
 
Dátum, čas a miesto konania inauguračnej prednášky:
29. 6. 2019 o 10.00 hod.
Aula Rotunda
Ekonomická fakulta UMB
Tajovského 10
Banská Bystrica
 
Dátum, od ktorého je vymenúvacie konanie prerušené, a lehotu, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:
-
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa oponentov.
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa členov inauguračnej komisie:
Oponenti:
prof. Ing. Viera Marková, PhD., EMP
Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
prof. Ing. Anna Križanová, CSc., EMP
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ŽU v Žiline
prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc., zahraničný odborník
Ekonomicko-správna fakulta MU v Brne
Inauguračná komisia:
prof. Ing. Ľubica Lesáková, PhD., predsedníčka, EMP
Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD., EMP
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ŽU v Žiline
prof. PhDr. Miroslava Szarková, CSc., EMP
Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave
prof. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D., zahraničný odborník
Ekonomická fakulta TU v Liberci
 
Návrh inauguračnej komisie s odporúčaním schváliť návrhy na vymenovanie uchádzača za profesora v odbore, alebo neschváliť návrh na vymenovanie uchádzača v odbore:
Na základe predložených podkladov, pozitívnych oponentských posudkov a stanoviska inauguračnej komisie, priebehu inauguračnej prednášky, ako aj zhodnotenia plnenia kritérií schválených pre inauguračné konanie na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici, inauguračná komisia dospela k záveru, že doc. Ing. Mariana Sedliačiková, PhD. je erudovanou vedeckou a pedagogickou osobnosťou, čo preukázala svojou doterajšou pedagogickou, vedeckovýskumnou a publikačnou činnosťou.
Inauguračná komisia konštatuje, že uchádzačka spĺňa stanovené podmienky v zmysle § 76 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj § 5 Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov docent a profesor.
Na základe uvedených skutočností inauguračná komisia odporúča predsedovi Vedeckej rady Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici s c h v á l i ť návrh na vymenovanie doc. Ing. Mariany Sedliačikovej, PhD. za profesorku v odbore habilitačného a inauguračného konania Ekonomika a manažment podniku v študijnom odbore Ekonómia a manažment.
 
Dátum skončenia vymenúvacieho konania:
29. 4. 2021
 
Dávod skončenia vymenúvacieho konania:
Vymenovanie za profesorku prezidentkou SR.
 
Ďalšie údaje o priebehu konania na vymenovanie profesora:
-
 
Oponentský posudky

Oponent - prof. Blažek.pdf,18. 2. 2020 10:35:32
Oponent - prof. Križanová.pdf,5. 3. 2020 13:48:03
Oponent - prof. Marková.pdf,2. 3. 2020 9:01:00

 
Rozhodnutia

Výpis VR 28.11.19.pdf,3. 12. 2019 13:15:13
Výpis VR 29.6.20.pdf,9. 7. 2020 10:16:57

 
Prezenčné listiny

PL VR 28.11.19.pdf,2. 12. 2019 13:13:00
PL VR 29.6.20.pdf,1. 7. 2020 13:54:45

 
Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy