Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy
 
Meno: Miroslav
Priezvisko: Kmeť
Rodné priezvisko:
Rok narodenia: 1964
Názov študijného odboru: slovenské dejiny
Téma inauguračnej prednášky: Genéza a etablovanie pojmu „Dolná zem“ v mentálnom obraze Slovenska a národných dejín
Dátum doručenia žiadosti: 16. 3. 2020
 
Vysokoskolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvovanie ďalšieho vzdelávania:
• 1987, Pedagogická fakulta v Banskej Bystrici, učiteľstvo
všeobecnovzdelávacích predmetov: slovenský jazyk a literatúra – dejepis, 1982 – 1987; štúdium ukončené s Cenou dekana a titulom PaedDr. (1987)
• 2009, PhD. , odbor: slovenské dejiny, Fakulta humanitných vied UMB; téma dizertačnej práce: Historiografia dolnozemských Slovákov v 19. storočí
• 2010, doc. v odbore 2. 1. 9. slovenské dejiny
 
Priebeh zamestnaní a priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):
Priebeh zamestnaní:
• 1987, Domov mládeže, Švermova ul. 1736, Zvolen, vychovávateľ
• 1987 – 1988, vojenská prezenčná služba, VÚ Kadaň, technik roty a učiteľ autoškoly
• 1988 – 1989, Domov mládeže, Internátna 8, Banská Bystrica, vychovávateľ
• 1989 – 1993, Slovenské gymnázium, všeobecná škola a kolégium, Békéscsaba (Maďarsko), hosťujúci učiteľ a lektor slovenského jazyka
• 1993, Domov mládeže, Internátna 8, Banská Bystrica, vychovávateľ
• 1993 – 2004, Gymnázium Andreja Sládkoviča, Banská Bystrica, učiteľ
• od 1. 2. 2004, Fakulta humanitných vied UMB (dnes Filozofická fakulta) Banská Bystrica, vysokoškolský pedagóg

Priebeh pedagogickej činnosti:
• 1987, Domov mládeže, Švermova ul. 1736, Zvolen, vychovávateľ
• 1987 – 1988, vojenská prezenčná služba, VÚ Kadaň, technik roty a učiteľ autoškoly (technická príprava)
• 1988 – 1989, Domov mládeže, Internátna 8, Banská Bystrica, vychovávateľ
• 1989 – 1993, Slovenské gymnázium, všeobecná škola a kolégium, Békéscsaba(Maďarsko), hosťujúci učiteľ a lektor slovenského jazyka (slovenský jazyk a literatúra, dejepis)
• 1993, Domov mládeže, Internátna 8, Banská Bystrica, vychovávateľ
• 1993 – 2004, Gymnázium Andreja Sládkoviča, Banská Bystrica, učiteľ (slovenský jazyk a literatúra, dejepis, etická výchova, spoločenskovedný seminár, seminár z dejepisu)
• od 1. 2. 2004, Fakulta humanitných vied UMB / dnes Filozofická fakulta, Banská Bystrica, vysokoškolský pedagóg (didaktika dejepisu, pedagogická prax – náčuvová, výstupová, súvislá, cirkevné dejiny, historiografia zahraničných Slovákov, dejiny zahraničných Slovákov)
 
Odborné alebo umelecké zameranie:
dejiny a historiografia dolnozemských Slovákov, didaktika dejepisu, regionálna história, cirkevné dejiny, dejiny 19. a 20. storočia
 
Údaje o publikačnej činnosti vrátane rozsahu a kategórie evidencie
1. MONOGRAFIE: 10 (celkový rozsah 115,75 AH)

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

AAA01 Historiografia dolnozemských Slovákov v 19. storočí /
Miroslav Kmeť ; rec. Ján Botík, Roman Holec, Milan Podrimavský. - 1. vyd. - Békešská Čaba : Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2010. - 310 s. [17,18 AH] - ISBN 978-963-
88583-1-3.

Historiografia dolnozemských Slovákov v 19. storočí / Miroslav Kmeť ; rec. Ján Botík, Roman Holec, Milan Podrimavský. - 1. vyd. - Nadlak :Vydavateľstvo Ivan Krasko, 2010. - 310 s. - ISBN 978-973-107-057-5

AAA02 Na margo dvoch storočí : štúdie zo slovenských dejín 19. a 20. storočia / Miroslav Kmeť ; rec. Martin Pekár, Milan Podrimavský, Štefan Šutaj. - 1. vyd. - Békešská Čaba : Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, 2010. - 228 s. [11,45 AH]. - ISBN 978-963-88583-3-7

AAA03 Krátke dejiny dolnozemských Slovákov 1 / Miroslav Kmeť ; rec. Július Alberty, Ján Botík, Alica Kurhajcová. 1. - 1. vyd. - Nadlak : Vydavateľstvo Ivan Krasko, 2012. - 383 s. [20,05 AH]. - ISBN 978-973-107-076-6

AAA04 Historiografia dolnozemských Slovákov v prvej polovici 20. storočia / Miroslav Kmeť ; rec. Pavol Martuliak, Ladislav Lenovský, Anna Kováčová. - 1. vyd. - Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2013. - 248 s. [16,50 AH]. - ISBN 978-83-7490-679-1

AAA05 Na žírnej rovine... : z príbehu Čabäna Michala Žilinského / Miroslav Kmeť, Bernadeta Ottmárová ; rec. Pavol Martuliak, Karol Hollý. - 1.vyd. - Nadlak : Vydavateľstvo Ivan Krasko, 2014. - 248 s. [13,05 AH]. - ISBN 978-973-107-098-8

AAA06 Krátke dejiny dolnozemských Slovákov 2 / Miroslav Kmeť ; rec. Ladislav Lenovský, Michal Šmigeľ, Marek Syrný. 2. - 1. vyd. - Nadlak : Vydavateľstvo Ivan Krasko, 2017. - 185 s. [10,30 AH]. - ISBN 978-973-107-126-8

AAA07 Krátke dejiny dolnozemských Slovákov 3 / Miroslav Kmeť ; rec. Ladislav Lenovský, Michal Šmigeľ, Marek Syrný. 3. - 1. vyd. - Nadlak :Vydavateľstvo - Editura Ivan Krasko, 2018. - 225 s. [12,50 AH]. - ISBN 978-973-107-076-6

AAA08 Dolná zem v znamení červenej hviezdy : (slovenské komunity v časoch sovietizácie a etablovania komunistických režimov od skončenia vojny do 60-tych rokov 20. storočia) / Miroslav Kmeť ; rec. Ladislav Lenovský, Michal Šmigeľ, Marek Syrný. - 1. vyd. - Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku,
2019. - 238 s. [13,22 AH]. - ISBN 978-83-8111-127-0

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

AAB01 Banderovci na Slovensku (1945 - 1947) : niektoré aspekty pôsobenia jednotiek Ukrajinskej povstaleckej armády na území krajiny / Michal Šmigeľ, Miroslav Kmeť ; rec. Marián Gajdoš, Stanislav Konečný. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Katedra histórie FHV UMB - Ústav vedy a výskumu UMB, 2007. - 196 s. [9,85 AH]. - ISBN 978-80-8083-483-8

AAB02 Banderovci na Slovensku 1945 - 1947 : niektoré aspekty pôsobenia jednotiek Ukrajinskej povstaleckej armády na území krajiny / Michal Šmigeľ, Miroslav Kmeť ; rec. Marián Gajdoš, Stanislav Konečný. - 2. dopl. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2008. - 232 s. [11,65 AH]. - ISBN 978-80-8083-662-7

2. UČEBNICE: 4 (celkový rozsah 52,15 AH)

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

ACB01 Dejiny Slovenska a Slovákov (1918 - 1945) / Peter Mičko, Miroslav Kmeť ; rec. Karol Janas, Ladislav Lenovský ... [et al.]. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2018. - 186 s. [9,30 AH]. - ISBN 978-80-557-1494-3

BCB Učebnice pre základné a stredné školy

BCB01 Dejepis pre 1. ročník stredných škôl 1 : pracovný zošit 1. časť / Miroslav Kmeť, Dana Vasilová. - 1. vyd. - Bratislava : Orbis Pictus Istropolitana, 2011. - 96 s. [4,85 AH].- ISBN 978-80-81120-059-5

BCB02 Dejepis pre 1. ročník stredných škôl 1 : pracovný zošit 2. časť / Miroslav Kmeť, Dana Vasilová. - 1. vyd. - Bratislava : Orbis Pictus Istropolitana, 2012. - 96 s. [4,85 AH].- ISBN 978-80-8120-126-4

BCB03 Slovenský jazyk = Szlovák nyelv / Jánosné Horváth ... [et al.] ; rec. Gáborné Komjáthi, Júlia Szabóné Marlok. - 1. vyd. - Budapest : SIKER-X Bt, 2019. - 312 s. [33,15 AH]. - ISBN 978-963-7082-26-9

3. SKRIPTÁ: 2 (celkový rozsah 26 AH)

BCI01 História a dejepis : (vybrané kapitoly z didaktiky dejepisu) / Miroslav Kmeť ; rec. Július Alberty, Ľuboš Kačírek. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2017. - 188 s. [12,50 AH]. - ISBN 978-80-557-1298-7

BCI02 História a dejepis : (vybrané kapitoly z didaktiky dejepisu) / Miroslav Kmeť ; rec. Július Alberty, Ľuboš Kačírek. - 2. revid. a rozš. vyd. - Žilina : IPV Inštitút priemyselnej výchovy, 2018. - 198 s. [13,50 AH]. - ISBN 978-80-89902-11-8
 
Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu:
Citácie v zahraničných publikáciách, registrované v citačných indexoch Web of Science a databáze SCOPUS – 3
Citácie v domácich publikáciách, registrované v citačných indexoch Web of Science a databáze SCOPUS – 1
Citácie v zahraničných publikáciách, neregistrované v citačných indexoch – 130
Citácie v domácich publikáciách, neregistrované v citačných indexoch Web of Science a daabáze SCOPUS – 43
Recenzie v zahraničných publikáciách - 0
Recenzie v domácich publikáciách - 2
Súčet: 179
 
Počet doktorandov, ktorým je alebo bol školiteľom s určením, koľký z nich štúdium ku dňu vyhotovenia životopisu riadne skončili:
Počet absolventov doktorandského štúdia: 3
 
Najvýznamnejšie vedecké práce, odborné práce alebo umelecké práce, učebnice, učebné texty, doklady o umeleckých dielach alebo umeleckých výkonoch:
Vedecké monografie:
AAA01 Dolná zem v znamení červenej hviezdy : (slovenské komunity v časoch sovietizácie a etablovania komunistických režimov od skončenia vojny do 60-tych rokov 20. storočia) / Miroslav Kmeť ; rec. Ladislav Lenovský, Michal Šmigeľ, Marek Syrný. - 1. vyd. - Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2019. - 238 s. [13,22 AH]. - ISBN 978-83-8111-127-0 [KMEŤ, Miroslav (100%) - LENOVSKÝ, Ladislav (rec.) - ŠMIGEĽ, Michal (rec.) - SYRNÝ, Marek (rec.)]

AAA02 Krátke dejiny dolnozemských Slovákov / Miroslav Kmeť ; rec. Ladislav Lenovský, Michal Šmigeľ, Marek Syrný. 3. - 1. vyd. - Nadlak : Vydavateľstvo - Editura Ivan Krasko, 2018. - 225 s. [12,50 AH]. - ISBN 978-973-107-076-6 [KMEŤ, Miroslav (100%) - LENOVSKÝ, Ladislav (rec.) - ŠMIGEĽ, Michal (rec.) - SYRNÝ, Marek (rec.)]

AAA03 Krátke dejiny dolnozemských Slovákov / Miroslav Kmeť ; rec. Ladislav Lenovský, Michal Šmigeľ, Marek Syrný. 2. - 1. vyd. - Nadlak : Vydavateľstvo Ivan Krasko, 2017. - 185 s. [10,30 AH]. - ISBN 978-973-107-126-8 [KMEŤ, Miroslav (100%) - LENOVSKÝ, Ladislav (rec.) - ŠMIGEĽ, Michal (rec.) - SYRNÝ, Marek (rec.)]

AAA04 Na žírnej rovine... : z príbehu Čabäna Michala Žilinského / Miroslav Kmeť, Bernadeta Ottmárová ; rec. Pavol Martuliak, Karol Hollý. - 1. vyd. - Nadlak : Vydavateľstvo Ivan Krasko, 2014. - 248 s. [13,05 AH]. - ISBN 978-973-107-098-8 [KMEŤ, Miroslav (50%) - OTTMÁROVÁ, Bernadeta (50%) - HOLLÝ, Karol (rec.) - MARTULIAK, Pavol (rec.)]

AAA05 Historiografia dolnozemských Slovákov v prvej polovici 20. storočia / Miroslav Kmeť ; rec. Pavol Martuliak, Ladislav Lenovský, Anna Kováčová. - 1. vyd. - Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2013. - 248 s. [16,50 AH]. - ISBN 978-83-7490-679-1 [KMEŤ, Miroslav (100%) - MARTULIAK, Pavol (rec.) - LENOVSKÝ, Ladislav (rec.) - KOVÁČOVÁ, Anna (rec.)]

AAA06 Krátke dejiny dolnozemských Slovákov / Miroslav Kmeť ; rec. Július Alberty, Ján Botík, Alica Kurhajcová. 1. - 1. vyd. - Nadlak : Vydavateľstvo Ivan Krasko, 2012. - 383 s. [20,05 AH]. - ISBN 978-973-107-076-6 [KMEŤ, Miroslav (100%) - ALBERTY, Július (rec.) - BOTÍK, Ján (rec.) - KURHAJCOVÁ, Alica (rec.)]

AAA07 Historiografia dolnozemských Slovákov v 19. storočí / Miroslav Kmeť ; rec. Ján Botík, Roman Holec, Milan Podrimavský. - 1. vyd. - Békešská Čaba : Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2010. - 310 s. [15,50 AH]. - ISBN 978-963-88583-1-3 [KMEŤ, Miroslav (100%) - BOTÍK, Ján (rec.) - HOLEC, Roman (rec.) - PODRIMAVSKÝ, Milan (rec.)]. - 2. vydanie: Nadlak : Vydavateľstvo Ivan Krasko, 2010. 306 s. ISBN 978-973-107-057-5

AAA08 Na margo dvoch storočí : štúdie zo slovenských dejín 19. a 20. storočia / Miroslav Kmeť ; rec. Martin Pekár, Milan Podrimavský, Štefan Šutaj. - 1. vyd. - Békešská Čaba : Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, 2010. - 228 s. [11,45 AH]. - ISBN 978-963-88583-3-7 [KMEŤ, Miroslav (100%) - PEKÁR, Martin (rec.) - PODRIMAVSKÝ, Milan (rec.) - ŠUTAJ, Štefan (rec.)]

AAB01 Banderovci na Slovensku 1945 - 1947 : niektoré aspekty pôsobenia jednotiek Ukrajinskej povstaleckej armády na území krajiny / Michal Šmigeľ, Miroslav Kmeť ; rec. Marián Gajdoš, Stanislav Konečný. - 2. dopl. vyd. - Banská
7
Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2008. - 232 s. [11,65 AH]. - ISBN 978-80-8083-662-7 [ŠMIGEĽ, Michal (50%) - KMEŤ, Miroslav (50%) - GAJDOŠ, Marián (rec.) - KONEČNÝ, Stanislav (rec.)]

AAB02 Banderovci na Slovensku (1945 - 1947) : niektoré aspekty pôsobenia jednotiek Ukrajinskej povstaleckej armády na území krajiny / Michal Šmigeľ, Miroslav Kmeť ; rec. Marián Gajdoš, Stanislav Konečný. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Katedra histórie Fakulty humnitných vied UMB - Ústav vedy a výskumu UMB, 2007. - 196 s. [9,85 AH]. - ISBN 978-80-8083-483-8 [ŠMIGEĽ, Michal (50%) - KMEŤ, Miroslav (50%) - GAJDOŠ, Marián (rec.) - KONEČNÝ, Stanislav (rec.)]

Vysokoškolské učebnice:
ACB01 Dejiny Slovenska a Slovákov (1918 - 1945) / Peter Mičko, Miroslav Kmeť ; rec. Karol Janas, Ladislav Lenovský ... [et al.]. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2018. - 186 s. [9,30 AH]. - ISBN 978-80-557-1494-3 [MIČKO, Peter (50%) - KMEŤ, Miroslav (50%) - JANAS, Karol (rec.) - LENOVSKÝ, Ladislav (rec.) - TIŠLIAR, Pavol (rec.)]

Učebnice pre základné a stredné školy
BCB01 Slovenský jazyk = Szlovák nyelv / Jánosné Horváth ... [et al.] ; rec. Gáborné Komjáthi, Júlia Szabóné Marlok. - 1. vyd. - Budapest : SIKER-X Bt, 2019. - 312 s. [33,15 AH].- ISBN 978-963-7082-26-9 [HORVÁTH, Jánosné (25%) - KMEŤ, Miroslav (25%) - PECSENYA, Edit (25%) - PESTIOVÁ, Libuše (25%) - KOMJÁTHI, Gáborné (rec.) - SZABÓNÉ MARLOK, Júlia (rec.)]

BCB02 Dejepis pre 1. ročník stredných škôl 1 : pracovný zošit 2. časť / Miroslav Kmeť, Dana Vasilová. - 1. vyd. - Bratislava : Orbis Pictus Istropolitana, 2012. - 96 s. [4,85 AH].- ISBN 978-80-8120-126-4 [KMEŤ, Miroslav (60%) - VASILOVÁ, Dana (40%)]

BCB03 Dejepis pre 1. ročník stredných škôl 1 : pracovný zošit 1. časť / Miroslav Kmeť, Dana Vasilová. - 1. vyd. - Bratislava : Orbis Pictus Istropolitana, 2011. - 96 s. [4,85 AH].- ISBN 978-80-81120-059-5 [KMEŤ, Miroslav (60%) - VASILOVÁ, Dana (40%)]

Skriptá a učebné texty
BCI01 História a dejepis : (vybrané kapitoly z didaktiky dejepisu) / Miroslav Kmeť ; rec. Július Alberty, Ľuboš Kačírek. - 2. revid. a rozš. vyd. - Žilina : IPV Inštitút priemyselnej výchovy, 2018. - 198 s. [13,50 AH]. - ISBN 978-80-89902-11-8 [KMEŤ, Miroslav (100%) - ALBERTY, Július (rec.) - KAČÍREK, Ľuboš (rec.)]

BCI02 História a dejepis : (vybrané kapitoly z didaktiky dejepisu) / Miroslav Kmeť ; rec. Július Alberty, Ľuboš Kačírek. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2017. - 188 s. [12,50 AH]. - ISBN 978-80-557-1298-7 [KMEŤ, Miroslav (100%) - ALBERTY, Július (rec.) - KAČÍREK, Ľuboš (rec.)]

Vedecké práce v zahraničných a domácich karentovaných časopisoch, resp. časopisoch evidovaných v medzinárodných databázach s IF > 0,14
ADN Život a zvyky kaukazských Čerkesov: historicko-komparatívna sondáž cestopisov európskych cestovateľov od začiatku 16. do polovice 19. storočia = Life and traditions of Caucasian Circassians: Historical-comparative probe of travelogues of European travellers from the beginning of the 16th century to the half of the 19th century / Michal Šmigeľ, Aleksandr Cherkasov, Miroslav Kmeť.
In Muzeológia a kultúrne dedičstvo : vedecký recenzovaný časopis : peer-reviewed scholarly journal = Museology and Cultural Heritage. - Bratislava : Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, 2017. - ISSN 1339-2204. - Roč. 5, č. 2 (2017), s. 29-50. (2017). SJR = 0,398 (2017)

ADN Teaching of history of 19th century Russia in the Visegrád Group countries / Miroslav Kmeť.
In European journal of contemporary education : international bilingual scientific journal. - Bratislava : Academic Publishing House Researcher, 2017. - ISSN 2304-9650. - Vol. 6, no. 2 (2017), pp. 341-351. SJR = 0,191 (2017)

ADN Metamorfózy kresťanstva na Kaukaze: od jeho rozšírenia po začlenenie regiónu k Ruskému impériu v 19. storočí = Metamorphosis of christianity in the Caucasus: from its expansion to the integration of the region to the Russian empire in the 19th Century / Michal Šmigeľ, Aleksandr A. Cherkasov, Miroslav Kmeť.
In Konštantínove listy : medzinárodný vedecký časopis. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2019. - ISSN 1337-8740 (print). - Roč. 12, č. 2 (2019), s. 80-97. SJR = 0,542 (2018)

Vedecké práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch, monografiách
ABC "Ponachodené súvislosti“ : mýtografia a stereotypy v kultúrnych prejavoch južnodolnozemských Slovákov / Miroslav Kmeť.
In 19. století v nás : modely, instituce a reprezentace, které přetrvaly / ed. Milan Řepa; rec. Jiří Malíř, Jiři Pokorný. - Praha : Historický ústav Akadémie věd České republiky, 2008. - ISBN 978-80-7286-139-2. - ISSN 1210-6860. - S. 65-85 [1,35 AH].

AEC Dejiny dolnozemských Slovákov na stredoškolských seminároch z dejepisu / Miroslav Kmeť.
In 15 rokov Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku : A Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete 15 éve / zost. Anna Divičanová, Alžbeta Uhrinová; rec. Anna Divičanová, Miroslav Dudok. - Békescsaba : Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, 2005. - ISBN 963-86573-5-9. - S. 132-140.

AEC Vplyv školstva na zmeny jazykových a národnostných pomerov vo vybraných regiónoch (Banská Bystrica a Békešská Čaba) v druhej polovici 19. storočia / Miroslav Kmeť.
In Historie historica profesoru Lumíru Dokoupilovi k sedmdesátinám : sborník prací Filozofické fakulty Ostravské university / rec. Milan Myška, Blažena Gracová ... [et al.] [219/2005]. - Ostrava : Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2005. - ISBN 80-7368-044-0. - ISSN 1213-8452. - S. 153-163.

AEC Ľudovít Haan a Michal Žilinský (Zsilinszky) ako slovenskí cirkevní historici / Miroslav Kmeť.
In Kontexty identity : jubilejný zborník na počesť Anny Divičanovej / ed. Eva Krekovičová, Alžbeta Uhrínová, Mária Žiláková. - Békešská Čaba : Celoštátna slovenská samospráva, Filozofická fakulta Eötvösa Loránda, 2010. - ISBN 978-963-88583-0-6. - S. 328-335.

AEC Prejavy antisemitizmu v Maďarsku v období 1945 – 1948 = Antisemtism Expressions in Hungary in 1945-1948 / Miroslav Kmeť, Bernadeta Ottmárová.
In Colloquia Judaica : Dialog slowiansko-zidowski I. Studia / red. Roman Mnich, Antoni Czyz, Renata Tarasiuk ; rec. Leonid Frizman. - Siedlce ; Banská Bystrica : Instytut Filologii Polskiej a Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny ; Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2011. - ISBN 978-83-87845-50-6. - S. 95-110.

AEC Z cirkevných dejín katolíckych Slovákov v Maďarsku: "Spolok svätého Vojtecha v Uhorsku" (1941-1944) / Miroslav Kmeť.
In Cirkevná kultúra Slovákov v Maďarsku : otázky vývoja kultúry / eds. Anna Divičanová, Anna Kováčová ; rec. Ján Botík, Miroslav Kmeť. II. - 1. vyd. - Bekéšská Čaba : Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, 2011. - ISBN 978-963-88583-4-4. - S. 110-123.

AEC Békešská Čaba v reflexii regionálnej slovenskej historiografie v 19. storočí a v prvej polovici 20. storočia = Békéscsaba in the reflections of regional Slovak historiography in the 19th century and in the first half of the 20th century / Miroslav Kmeť.
In Kapitoly z minulosti a súčasnosti Slovákov v Békešskej Čabe / ed. Miroslav Kmeť, Tünde Tušková, Alžbeta Uhrinová ; rec. Anna Divičanová, Miroslav Dudok, Ádám Erdész. - Békešská Čaba : Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, 2018. - ISBN 978-615-5330-11-7. - S. 79-104.

AEC Békéscsaba a szlovák regionális történetírás tükrében a 19. században és a 20. század első évtizedében / Miroslav Kmeť.
In Fejezetek a békéscsabai szlovákok múltjából és jelenéből / ed. Miroslav Kmeť, Tuska Tünde, Uhrin Erzsébet et al. ; rec. Miroslav Dudok, Erdész Ádám, Gyiviczán Anna. - 1. vyd. - Békéscsaba : Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete, 2018. - ISBN 978-615-5330-12-4. - S. 83-111.

AEC Rusínska problematika v prácach slovenských intelektuálov v 19. storočí / Miroslav Kmeť.
In Łemkowie, Bojkowie, Rusini : historia, wspólczesność kultura materialna i duchowa. Tom II. - Zielona Góra - Słupsk : Drukarnia Wydawnictwo „Druk-Ar“, 2009. - ISBN 978-83-60087-38-1. - S. 159-164.

ADE Kultúrnohistorické fenomény vysťahovaleckých komunít na Dolnej zemi = Cultural and historical phenomena of emigrant communities in the Lower lands / Miroslav Kmeť.
In Národopis Slovákov v Maďarsku 2014 / red. Juraj Ando, Anna Divičanová. - Budapešť : Maďarská národopisná spoločnosť, 2014. - ISSN 0324-3001, 0139-4541. - Roč. 23 (2014), s. 107-126.
[KMEŤ, Miroslav (100%)]
 
Dátum, čas a miesto konania inauguračnej prednášky:
29.10.2020 o 9.00 hod., Filozofická fakulta UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
 
Dátum, od ktorého je vymenúvacie konanie prerušené, a lehotu, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:
-
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa oponentov.
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa členov inauguračnej komisie:
Oponenti:
prof. PhDr. Štefan Šutaj, DrSc.; FF UPJŠ, Košice, odbor slovenské dejiny
prof. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD.; FF UCM Trnava, odbor etnológia
prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc., FF UKF Nitra, odbor kulturológia


Inauguračná komisia:
prof. PhDr. Vladimír Varinský, CSc., KHi FF UMB, Banská Bystrica - predseda, odbor slovenské dejiny
prof. PhDr. Peter Švorc, CSc.; FF Prešovská Univerzita v Prešove, odbor slovenské dejiny
prof. PhDr. Robert Letz, CSc., PF UK Bratislava, odbor slovenské dejiny
prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc., Ústav českých dějin FF UK, zahraničný odborník, odbor české dějiny
 
Návrh inauguračnej komisie s odporúčaním schváliť návrhy na vymenovanie uchádzača za profesora v odbore, alebo neschváliť návrh na vymenovanie uchádzača v odbore:
Inauguračná komisia konštatuje, že uchádzač spĺňa stanovené podmienky v zmysle § 76 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj § 5 Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov docent a profesor.
Na základe uvedených skutočností inauguračná komisia odporúča predsedovi Vedeckej rady Filozofickej fakulty UMB v Banskej Bystrici s c h v á l i ť návrh na vymenovanie doc. PaedDr. Miroslava Kmeťa, PhD. za profesora v odbore habilitačného a inauguračného konania: slovenské dejiny.
 
Dátum skončenia vymenúvacieho konania:
29. 4. 2021
 
Dávod skončenia vymenúvacieho konania:
Vymenovanie za profesora prezidentkou SR.
 
Ďalšie údaje o priebehu konania na vymenovanie profesora:
-
 
Oponentský posudky

Posudok prof. Cukan_FF UKF,7. 10. 2020 15:01:46
Posudok prof. Lenovsky FF UCM,7. 10. 2020 15:03:42
Posudok prof Sutaj FF UPJS,7. 10. 2020 15:04:06

 
Rozhodnutia

Výpis z uznesenia VR FF UMB zo dňa 21.5.2020 k návrhu na zloženie inauguračnej komisie, oponentov a inauguračnej prednášky,8. 6. 2020 7:47:11
Výpis z uznesenia VR FF UMB zo dňa 29.10.2020 k hlasovaniu o návrhu na vymenovanie za profesora,30. 11. 2020 9:18:37

 
Prezenčné listiny

Prezenčná listina zo zasadnutia VR FF UMB dňa 21.5.2020,2. 6. 2020 13:56:21
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FF UMB spojeného s inauguračnou prednáškou dňa 29.10.2020 ,30. 11. 2020 9:33:33

 
Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy