Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy
 
Meno: Zdenka
Priezvisko: Musová
Rodné priezvisko: Zelienková
Rok narodenia: 1971
Názov študijného odboru: ekonomika a manažment podniku
Téma inauguračnej prednášky: Súčasné trendy a perspektívy v spoločensky zodpovednom správaní podnikov
Dátum doručenia žiadosti: 3. 6. 2020
 
Vysokoskolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvovanie ďalšieho vzdelávania:
Vysokoškolské štúdium:
Obchodná fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave, odbor: Ekonomika vnútorného obchodu, 1993
Doktorandské štúdium:
Obchodná fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave, rok odbor: 62-03-9 „Odvetvové a prierezové ekonomiky“, 2002 téma DzP: Spotrebiteľské poradenstvo a jeho uplatňovanie v SR.
Habilitačné konanie:
Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, odbor 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku, 2013; téma HP: Inovatívne prístupy v spoločensky zodpovednom marketingu.
 
Priebeh zamestnaní a priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):
Doktorandské štúdium v dennej forme, Katedra marketingu, Obchodná fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave, interný doktorand (10/1993 – 09/1996)
Katedra marketingu, Obchodná fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave, odborný asistent (10/1996 – 09/2003)
Katedra bankovníctva a poisťovníctva, Fakulta financií, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, odborný asistent (10/2003 – 08/2005)
Katedra ekonomiky a manažmentu podniku, Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, odborný asistent (09/2005 – 04/2014)
Katedra ekonomiky a manažmentu podniku, Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, docent na funkčnom mieste v študijnom odbore „ekonomika a manažment podniku“, (05/2014 – trvá)
Katedra ekonomiky a manažmentu podniku, Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
- Spoločensky zodpovedné podnikanie (prednáška, seminár, 1Ing., 2Ing.) – PVP
- Manažment vzťahov so zákazníkom (prednáška, seminár, 1Ing, 2Ing..) – PP, PVP
(v študijných programoch „Ekonomika a manažment malých a stredných podnikov“, „Marketingový manažment podniku“)
- Marketing finančných služieb (prednáška, seminár, 3Bc.) – PP
- Strategický a projektový manažment“ (prednáška, seminár, 1Ing.) – PP
- Finančné riadenie bánk a poisťovní (prednáška, seminár, 1Ing.) – PP
(v študijnom programe „Financie, bankovníctvo a investovanie“)
- Spoločenský marketing (seminár, 1Ing., 2Ing.) – VP
(v rôznych študijných programoch)

Okrem vyššie uvedených predmetov v predchádzajúcom období zabezpečovala aj výučbu predmetov:
Marketing, Finančný a bankový marketing, Etika podnikania, Riadenie komerčnej banky, Podnikanie bánk a poisťovní, Bankový manažment a marketing, Neziskový marketing, Prípadové štúdie z marketingu, Poisťovníctvo, Projektový manažment (na Fakulte financií Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2003 – 2005, na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2005 – 2013)
Základy marketingu, Prípadové štúdie v marketingu, Spotrebiteľské teórie a reálie (na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave, 1996 – 1998)
Spotrebiteľské teórie a reálie (na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, 1997)
 
Odborné alebo umelecké zameranie:
Spoločenská zodpovednosť v podnikaní, Marketingové aplikácie
 
Údaje o publikačnej činnosti vrátane rozsahu a kategórie evidencie
AAB: MUSOVÁ, Z. 2020. Vnímanie zodpovedných marketingových aktivít spotrebiteľmi. 1. vyd. Banská Bystrica :Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2020. 136 s. [6,63 AH]. ISBN 978-80-557-1678-7.
AAB: MUSOVÁ, Z. 2013. Spoločenská zodpovednosť v marketingovej praxi podnikov. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta v Banskej Bystrici,2013. 228 s. [10,52 AH].ISBN 978-80-557-0516-3.
ACB: MUSA, H., MUSOVÁ, Z. a kol. 2017. Medzinárodné financie 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. 248 s. [15,31 AH]. ISBN 978-80-8168-648-1.
BCI: MUSOVÁ, Z. 2019. Marketing finančných služieb. Banská Bystrica: Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2019.108 s.[8,55 AH]. ISBN 978-80-557-1669-5.
BCI: MUSOVÁ, Z. 2011. Bankový manažment a marketing (vybrané kapitoly). Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta v Banskej Bystrici, 2011. 72 s. [5,45 AH]. ISBN 978-80-557-0188-2.
BCI: MUSA, H., MUSOVÁ, Z. 2006. Platobný styk (vybrané kapitoly). Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta v spolupráci s OZ Ekonómia, 2006. 118 s. [5,80 AH]. ISBN 80-8083-299-4.
BCI: KITA, J. ... MUSOVÁ, Z. a kol. 1997. Marketing: prípadové štúdie. Bratislava: Ekonóm: 1999. 209 s. [10,45 AH]. ISBN 80-225-1064-5.
BCI: HRAŠKO, P., ... MUSOVÁ, Z. a kol. 1995. Spotrebiteľské teórie a reálie. Bratislava : Ekonóm, 1995. 246 s. [17,46 AH]. ISBN 80-225-0631-1.
 
Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu:
Citácie a ohlasy celkom: 262
z toho
- registrované v citačných indexoch Web of Science a databáze SCOPUS: 98 (1 – 82; 2 – 16)
- neregistrované v citačných indexoch: 163 (3 – 52; 4 – 111)
- recenzie v zahraničných a domácich publikáciách:1
 
Počet doktorandov, ktorým je alebo bol školiteľom s určením, koľký z nich štúdium ku dňu vyhotovenia životopisu riadne skončili:
školených: 3
ukončených: 2
 
Najvýznamnejšie vedecké práce, odborné práce alebo umelecké práce, učebnice, učebné texty, doklady o umeleckých dielach alebo umeleckých výkonoch:
Vedecká monografia
1. AAB: MUSOVÁ, Z. 2013. Spoločenská zodpovednosť v marketingovej praxi podnikov. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta v Banskej Bystrici, 2013. 228 s. ISBN 978-80-557-0516-3. [10,52 AH]
2. AAB: MUSOVÁ, Z. 2020. Vnímanie zodpovedných marketingových aktivít spotrebiteľmi. 1. vyd. Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2020. 136 s. ISBN 978-80-557-1678-7. [6,63 AH]

Vysokoškolské učebnice a učebné texty
3. ACB: MUSA, H., MUSOVÁ, Z. a kol. 2017. Medzinárodné financie 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. 248 s. [15,31 AH]. ISBN 978-80-8168-648-1. (vlastný podiel 4,13 AH)
4. BCI: MUSOVÁ, Z. 2019. Marketing finančných služieb. Banská Bystrica: Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2019. 108 s. ISBN 978-80-557-1669-5. [8,55 AH]
5. BCI: MUSOVÁ, Z. 2011. Bankový manažment a marketing (vybrané kapitoly). Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta v Banskej Bystrici, 2011. 72 s. ISBN 978-80-557-0188-2. [5,45 AH]Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach WoS alebo SCOPUS
6. ADM: MUSOVÁ, Z., MUSA, H., LUDHOVÁ, L. 2018. Environmentally responsible purchasing in Slovakia. In Economics & Sociology. Roč. 11, č. 4, s. 289 – 305. ISSN 2071-789X.
7. ADM: MUSA, H., DEBNÁROVÁ, L., MUSOVÁ, Z., KRIŠTOFÍK, P. 2017. Gender equality and corporate governance in Slovakia. In E+M Economics and Management. Roč. 20, č. 1, s. 98 – 110. ISSN 1212-3609.
8. ADM: MALÁ, D., SEDLIAČIKOVÁ, M.,... MUSOVÁ, Z. a kol. 2017. Green logistics in the context of sustainable development in small and medium enterprises. In Drvna industrija. Roč. 68, č. 1, s. 69 – 79. ISSN 0012-6772.
9. ADM: LUDBROOK, F., FRAJTOVÁ-MICHALÍKOVÁ, K., MUSOVÁ, Z., SULER, P. 2019. Business models for sustainable innovation in industry 4.0: Smart manufacturing processes, digitalization of production systems, and data-driven decision making. In Journal of Self-Governance and Management Economics. New York : Addleton Academic Publishers, 2019. Roč. 7, č. 3, s. 21 – 26. ISSN 2329-4175.
10. ADM: HUŇADY, J., PISÁR, P., MUSA, H., MUSOVÁ, Z. 2017. Innovation support and economic development at the regional level: panel data evidence from Visegrad countries. In Journal of international studies. Roč. 10, č. 3, s. 147 – 160. ISSN 2071-8330.
 
Dátum, čas a miesto konania inauguračnej prednášky:
25. 9. 2020 o 9.00 hod.
Aula Rotunda
Ekonomická fakulta UMB
Tajovského 10
Banská Bystrica
 
Dátum, od ktorého je vymenúvacie konanie prerušené, a lehotu, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:
-
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa oponentov.
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa členov inauguračnej komisie:
Oponenti:
prof. Ing. Jaroslav Ďaďo, PhD., EMP
Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
prof. Ing. Anna Križanová, CSc., EMP
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ŽU v Žiline
prof. Ing. Marek Vochozka, Ph.D., zahraničný odborník
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budejoviciach
Inauguračná komisia:
prof. Ing. Ján Závadský, PhD., predseda, EMP
Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
prof. Ing. Helena Majdúchová, CSc., EMP
Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave
prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD., EMP
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ŽU v Žiline
prof. Ing. Boris Popesko, Ph.D., zahraničný odborník
Fakulta managementu a ekonomiky UTB v Zlíne
 
Návrh inauguračnej komisie s odporúčaním schváliť návrhy na vymenovanie uchádzača za profesora v odbore, alebo neschváliť návrh na vymenovanie uchádzača v odbore:
Na základe predložených podkladov, pozitívnych oponentských posudkov a stanoviska inauguračnej komisie, priebehu inauguračnej prednášky, ako aj zhodnotenia plnenia kritérií schválených pre inauguračné konanie na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici, inauguračná komisia dospela k záveru, že doc. Ing. Zdenka Musová, PhD. je erudovanou vedeckou a pedagogickou osobnosťou, čo preukázala prezentáciou inauguračnej prednášky, ako aj svojou doterajšou pedagogickou, vedeckovýskumnou a publikačnou činnosťou.
Inauguračná komisia konštatuje, že uchádzačka spĺňa stanovené podmienky v zmysle § 76 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj § 5, ods. 11 Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov docent a profesor.
Na základe uvedených skutočností inauguračná komisia odporúča predsedovi Vedeckej rady Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici s c h v á l i ť návrh na vymenovanie doc. Ing. Zdenky Musovej, PhD. za profesorku v odbore habilitačného a inauguračného konania Ekonomika a manažment podniku v študijnom odbore Ekonómia a manažment.
 
Dátum skončenia vymenúvacieho konania:
29. 4. 2021
 
Dávod skončenia vymenúvacieho konania:
Vymenovanie za profesorku prezidentkou SR.
 
Ďalšie údaje o priebehu konania na vymenovanie profesora:
-
 
Oponentský posudky

prof. Ďaďo - oponent.pdf,8. 9. 2020 8:18:07
prof. Križanová - oponent.pdf,2. 9. 2020 8:07:53
prof. Vochozka - oponent.pdf,20. 8. 2020 6:40:56

 
Rozhodnutia

Výpis VR 25.9.20.pdf,2. 10. 2020 8:05:34
Výpis VR 29.6.20.pdf,9. 7. 2020 9:49:47

 
Prezenčné listiny

PL VR 25.9.20.pdf,30. 9. 2020 14:25:43
PL VR 29.6.20.pdf,1. 7. 2020 13:55:10

 
Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy