Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy
 
Meno: Peter
Priezvisko: Krištofík
Rodné priezvisko:
Rok narodenia: 1971
Názov študijného odboru: financie
Téma inauguračnej prednášky: Paradigmy finančného rozhodovania podnikov a ich reflexia v teórii a praxi
Dátum doručenia žiadosti: 8. 6. 2020
 
Vysokoskolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvovanie ďalšieho vzdelávania:
Vysokoškolské štúdium:
Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, odbor: Financie, 1995
Doktorandské štúdium:
Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita Brno, odbor: Ekonómia, program: Ekonomická teorie, 2002, téma DzP: Vplyv dlhového financovania na kapitálovú štruktúru podnikov.
Habilitačné konanie:
Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava odbor: Financie, 2011, téma HP: Finančná ekonómia s aplikáciou na rozvíjajúce sa trhy
 
Priebeh zamestnaní a priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):
09/1993 – 08/1994 úverový analytik, IRB, a.s., Banská Bystrica
09/1994 – 06/1995 lektor, Ekonomická fakulta UMB, Banská Bystrica
03/1997 – 08/2005 odborný asistent, Fakulta financií UMB, Banská Bystrica
09/2005 – 07/2011 odborný asistent, Ekonomická fakulta UMB, Banská Bystrica
01/2007 – 12/2010 prodekan pre MV, Ekono-mická fakulta UMB, Banská Bystrica
01/2011 – 12/2014 vedúci Katedry financií a účtovníctva, Ekonomická fakulta UMB, Banská Bystrica
08/2011 – doteraz, docent na funkčnom mieste v odbore Ekonómia a manažment
01/2015 – doteraz, dekan, Ekonomická fakulta UMB, Banská Bystrica
09/1993 – 08/1994 úverový analytik, IRB, a.s., Banská Bystrica
09/1994 – 06/1995 lektor, Ekonomická fakulta UMB, Banská Bystrica
03/1997 – 08/2005 odborný asistent, Fakulta financií UMB, Banská Bystrica
09/2005 – 07/2011 odborný asistent, Ekonomická fakulta UMB, Banská Bystrica
01/2007 – 12/2010 prodekan pre MV, Ekono-mická fakulta UMB, Banská Bystrica
01/2011 – 12/2014 vedúci Katedry financií a účtovníctva, Ekonomická fakulta UMB, Banská Bystrica
08/2011 – doteraz, docent na funkčnom mieste v odbore Ekonómia a manažment
01/2015 – doteraz, dekan, Ekonomická fakulta UMB, Banská Bystrica
Katedra financií a účtovníctva, EF UMB:
Podnikové financie, 1. stupeň štúdia, P
Finančný manažment 1, 2. stupeň štúdia, P, S
Financial management 1, 2. stupeň štúdia, P, S
Medzinárodný finančný manažment, 2. stupeň štúdia, P
Managerial accounting, 2. stupeň štúdia, P, S
Špeciálny seminár z financií a peňažníctva, 2. stupeň štúdia, S
Finančný manažment 3, 3. stupeň štúdia, P
Katedra ekonomiky a manažmentu podniku, EF UMB:
Financial management 1, 2. stupeň štúdia, P, S
Finančný manažment 2, 3. stupeň štúdia, P
V minulosti zabezpečoval predmety:
Fakulta financií UMB:
Finančný trh, 1. stupeň, 2017/2018, P
Prípadové štúdie z finančného manažmentu, 2. stupeň, 2008/2009, 2009/2010,2010/2011, S
Finančné trhy, 2. stupeň, 2008/2009, 2009/2010,2010/2011, S
Investition und Finanzierung (v nemeckom jazyku, 1997/98, 1998/99)
Lesnícka fakulta TU Zvolen:
Finančné trhy (1999/2000)
 
Odborné alebo umelecké zameranie:
Finančná ekonómia, finančný manažment, podnikové financie, finančné trhy
 
Údaje o publikačnej činnosti vrátane rozsahu a kategórie evidencie
1. monografie:
AAA KRIŠTOFÍK, P., LAMENT, M., MUSA, H., WOLAK-TUZIMEK, A. 2015. Financial tools in management of small and medium-sized enterprises. London : Sciemcee Publishing, 1. vyd., 2015. 245 s. [12,25 AH] ISBN 978-0-9928772-7-9
AAA LAMENT, M., WOLAK-TUZIMEK, A., MARÁKOVÁ, V., KRIŠTOFÍK, P. 2020. Innovation in selected sectors of the economy. 1. vyd. Radom : Publishing House Kazimierz Pu-laski University of Technology and Humanities, 2020. 226 s. [11,30 AH]. ISBN 978-83-7351-894-0. ISSN 1642-5278
AAB KRIŠTOFÍK, P. 2010. Finančná ekonó-mia s aplikáciou na rozvíjajúce sa trhy. 1. vyd. Bratislava : Iura Edition, 2010. 128 s. [6,50 AH] ISBN 978-80-8078-331-0.
AAB CULLIS, J.G., DANIEL, P., JONES, P. R., KRIŠTOFÍK, P. 1998. Hodnotenie investičných projektov vo verejnom sektore. 1. vyd. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 1998. 136 s. [5,96 AH]. ISBN 80-8055-141-3
2. Učebnice a kapitoly v učebniciach:
ACB KRIŠTOFÍK, P. a kol. 2005. Podnikové financie. Banská Bystrica : Duma, 2005. 158 s. [8,45 AH], ISBN 80-967833-5-1
ACB KRIŠTOFÍK, P. a kol. 2010. Podnikové financie 2. dopl. vyd. Banská Bystrica : Kníhkupectvo DUMA, 2010. 204 s. [11,78 AH] ISBN 978-80-967833-6-X
ACB ŠURANOVÁ, Z., KRIŠTOFÍK, P. 2006. Finančné účtovníctvo a riadenie s aplikáciou IAS/IFRS III. diel. 1. vyd., Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2006. - 360 s. [18,00 AH] ISBN 80-8083-302-8
ACB ŠURANOVÁ, Z. a kol. 2011. Finančné účtovníctvo a riadenie s aplikáciou IFRS:prak-tikum. 1. vyd. Bratislava : Iura Edition, 2011. 351 s. [17,50 AH] ISBN 978-80-8078-474-4
ACB ŠURANOVÁ, Z. a kol. 2015. Finančné účtovníctvo a riadenie s aplikáciou IFRS:prak-tikum. 2. dopln. a preprac. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. 384 s. [19,20 AH] ISBN 978-80-8168-161-5
ACD KRIŠTOFÍK, P., SAXUNOVÁ, D., ŠURANOVÁ, Z. 2009. Finančné účtovníctvo a riadenie s aplikáciou IAS/IFRS. 1. vyd., Bratislava : Iura Edition, 2009. 767 s. [38,30 AH] ISBN 978-80-8078-230-6
ACD KRIŠTOFÍK, P., SAXUNOVÁ, D., ŠURANOVÁ, Z. 2011. Finančné účtovníctvo a riadenie s aplikáciou IFRS. 2. preprac. a dopl. vyd., Bratislava : Iura Edition, 2011. 803 s. [40,10 AH] ISBN 978-80-8078-396-9
3. skriptá a odborné monografie:
BCI DANIEL, P., KRIŠTOFÍK, P. 1995. Podnikové financie 1 : Praktikum. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta financií, 1995. 174 s. [8,60 AH] ISBN 80-88825-25-09-1
BCI BORZOVÁ, A. a kol. 1997. Úvod do teórie financií a meny. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta financií, 1997. 287 s. [14,50 AH] ISBN 80-8055-091-3
BCI KRIŠTOFÍK, P. 2000. Podnikové financie. 1.vyd. Banská Bystrica : Duma, 2000. 94 s. [6,65 AH] ISBN 80-967833-3-5
BCI KRIŠTOFÍK, P. 2008. Financial derivates 1. vyd. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, 2008. 50 s. [3,10 AH] ISBN 978-80-8083-607-8
BCI POLÁCH, J. a kol. 2008. Peněžní a kapitálové trhy. 2. část. 2. nezmen. vyd. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008. 303 s. [15,25 AH] ISBN 978-80-7318-758-3
BCI MUSA, H., KRIŠTOFÍK, P., VINCZE-OVÁ, M. 2015. Finančný manažment. 1. vyd. Banská Bystrica : Belianum, 2015. 202 s. [14,50 AH] ISBN 978-80-557-0991-8
BAB KRIŠTOFÍK, P., SAXUNOVÁ, D., ŠURANOVÁ, Z. 2004. Finančné účtovníctvo a riadenie s aplikáciou IAS/IFRS. I. diel. 1. vyd. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2004. 220 s. [11,00 AH]. Stručný slovensko-anglický slovník pojmov. ISBN 80-8083-021-5
BAB VINCZEOVÁ, M., KRIŠTOFÍK, P. 2013. Corporate finance. 1. vyd. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2013. 133 s. [6,65 AH] ISBN 978-80-557-0490-6
 
Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu:
Citácie a ohlasy celkom: 175
z toho
- registrované v citačných indexoch WoS a databáze SCOPUS: 80 (1 – 65; 2 – 15)
- neregistrované v citačných indexoch: 95 (3 – 49; 4 – 46)
 
Počet doktorandov, ktorým je alebo bol školiteľom s určením, koľký z nich štúdium ku dňu vyhotovenia životopisu riadne skončili:
Školení doktorandi: 2
Ukončení doktorandi: 4
 
Najvýznamnejšie vedecké práce, odborné práce alebo umelecké práce, učebnice, učebné texty, doklady o umeleckých dielach alebo umeleckých výkonoch:
Vedecké monografie:
1. AAA KRIŠTOFÍK, P., LAMENT, M., MUSA, H., WOLAK-TUZIMEK, A. 2015. Financial tools in management of small and medium-sized enterprises. 1. vyd. London : Sciemcee Publishing, 2015. 245 s. [12,25 AH]. ISBN 978-0-9928772-7-9.
2. AAB KRIŠTOFÍK, P. 2010 Finančná ekonómia s aplikáciou na rozvíjajúce sa trhy. 1. vyd. Bratislava : Iura Edition, 2010. 128 s. [6,50 AH]. ISBN 978-80-8078-331-0.
3. AAB CULLIS, J., DANIEL, P., JONES, P., KRIŠTOFÍK, P. 1998. Hodnotenie investičných projektov vo verejnom sektore. 1. vyd. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 1998. 136 s. [5,96 AH]. ISBN 80-8055-141-3.
Vysokoškolské učebnice:
4. ACB ŠURANOVÁ, Z., KRIŠTOFÍK, P., LAPKOVÁ, M. STAŠOVÁ, J.: 2015. Finančné účtovníctvo a riadenie s aplikáciou IFRS : praktikum. 2. dopln. a preprac. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. 384 s. [19,20 AH]. ISBN 978-80-8168-161-5
5. ACB KRIŠTOFÍK, P. a kol. 2005. Podnikové financie. 1. vyd. Banská Bystrica : DUMA, 2005. 158 s. [8,45 AH]. ISBN 80-967833-5-1
Vedecké práce v karentovaných časopisoch:
6. ADC KRIŠTOFÍK, P., IŠTOK, M., NEDELOVÁ, G. 2016. Motívy zakladania onshore a offshore spoločností slovenskými podnikmi v roku 2014. In Politická ekonomie : vědecký časopis. Praha : Nakladatelství Oeconomica, Vysoká škola ekonomická, 2017. ISSN 0032-3233. Roč. 65, č. 2 (2017), s. 198-216. (0.380 - IF2017).
7. ADD KRIŠTOFÍK, P., KANDEROVÁ, M. 2009. The impact of financial reform on Slovak firms´ corporate capital structure. In Ekonomický časopis - Bratislava : Slovenská akadémia vied, 2009. ISSN 0013-3035. Roč. 57, č. 9, s. 891-902.
8. ADD KRIŠTOFÍK, P. 2002. Determinanty kapitálovej štruktúry a finančného rozhodovania v podmienkach slovenských podnikov. In Ekonomický časopis. - Bratislava : Slovenská akadémia vied, 2002. ISSN 0013-3035. Roč. 50, č. 2, s. 197-216.
Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch:
9. ADE KRIŠTOFÍK, P. a kol. 2012. Financial supply chain management - challenges and obstacles. In ACRN Journal of Entrepreneurship Perspectives. 2012. ISSN 2224-9729. Roč. 1, č. 2 (2012), s. 132-143.
Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
10. AEC ŠARKANOVÁ, B., KRIŠTOFÍK, P. 2018 Innovation through treasury centralization: the potential of the Visegrad countries for establishment of corporate treasury centres. In Modelling innovation sustainability and technologies : economic and policy perspectives. 1. vyd. Cham : Springer International Publishing AG, 2018. ISBN 978-3-319-67100-0. ISSN 2198-7246. Pp. 93-107.
 
Dátum, čas a miesto konania inauguračnej prednášky:
25. 9. 2020 o 12.00 hod.
Aula Rotunda
Ekonomická fakulta UMB
Tajovského 10
Banská Bystrica
 
Dátum, od ktorého je vymenúvacie konanie prerušené, a lehotu, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:
-
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa oponentov.
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa členov inauguračnej komisie:
Oponenti:
prof. Ing. Emília Zimková, PhD., FIN
Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
prof. Ing. Květa Kubátová, CSc., zahraničný odborník
Fakulta financií a účtovníctva VŠE v Prahe
prof. Ing. Pavol Ochotnický, CSc., Fin.a Bank.
Národohospodárska fakulta EU v Bratislave
Inauguračná komisia:
prof. Ing. Marta Orviská, PhD., predsedníčka, FIN
Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová, zahraničný odborník
Ekonomická fakulta VŠB-TU v Ostrave
prof. Ing. Eva Horvátová, PhD., Fin.a Bank.
Národohospodárska fakulta EU v Bratislave
prof. Ing. Mgr. Renáta Pitoňáková, PhD., Apl.ek.
Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave
 
Návrh inauguračnej komisie s odporúčaním schváliť návrhy na vymenovanie uchádzača za profesora v odbore, alebo neschváliť návrh na vymenovanie uchádzača v odbore:
Na základe predložených podkladov, pozitívnych oponentských posudkov a stanoviska inauguračnej komisie, priebehu inauguračnej prednášky, ako aj zhodnotenia plnenia kritérií schválených pre inauguračné konanie na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici, inauguračná komisia dospela k záveru, že doc. Ing. Peter Krištofík, Ph.D. je erudovanou vedeckou a pedagogickou osobnosťou, čo preukázal prezentáciou inauguračnej prednášky, ako aj svojou doterajšou pedagogickou, vedeckovýskumnou a publikačnou činnosťou.
Inauguračná komisia konštatuje, že uchádzač spĺňa stanovené podmienky v zmysle § 76 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj § 5, ods. 11 Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov docent a profesor.
Na základe uvedených skutočností inauguračná komisia odporúča podpredsedníčke Vedeckej rady Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici s c h v á l i ť návrh na vymenovanie doc. Ing. Petra Krištofíka, Ph.D. za profesora v odbore habilitačného a inauguračného konania Financie v študijnom odbore Ekonómia a manažment.

 
Dátum skončenia vymenúvacieho konania:
29. 4. 2021
 
Dávod skončenia vymenúvacieho konania:
Vymenovanie za profesora prezidentkou SR.
 
Ďalšie údaje o priebehu konania na vymenovanie profesora:
-
 
Oponentský posudky

prof. Kubátová - oponent.pdf,7. 9. 2020 8:27:02
prof. Ochotnický - oponent.pdf,4. 9. 2020 9:46:28
prof. Zimková - oponent.pdf,8. 9. 2020 8:29:04

 
Rozhodnutia

Výpis VR 25.9.20.pdf,1. 10. 2020 9:42:44
Výpis VR 29.6.20.pdf,9. 7. 2020 10:14:17

 
Prezenčné listiny

PL VR 25.9.20.pdf,30. 9. 2020 14:25:26
PL VR 29.6.20.pdf,1. 7. 2020 13:55:26

 
Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy