Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy
 
Meno: Ingrid
Priezvisko: Mencerová
Rodné priezvisko: Desátová
Rok narodenia: 1967
Názov študijného odboru: trestné právo
Téma inauguračnej prednášky: Recidíva ako kritérium hodnotenia účinnosti alternatívneho trestania
Dátum doručenia žiadosti: 10. 6. 2020
 
Vysokoskolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvovanie ďalšieho vzdelávania:
Mgr.: 1989, študijný odbor právo, Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave;
PhD.: 1998, odbor trestné právo, Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave;
JUDr.: 1999, študijný odbor právo, Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave;
Doc.: 2014, študijný odbor trestné právo, Paneurópska vysoká škola v Bratislave.

1994 – Certifikát o absolvovaní Letnej akadémie kriminológie v Erfurte;
2001 – 2003 ako členka Centra praktického vzdelávania právnikov účasť na viacerých workshopoch zameraných na inovatívne metódy výučby;
2008 - Certifikát ECDL Štart – Európsky vodičský preukaz na počítače;
2013 – Osvedčenie o absolvovaní kurzu Klinické formy vo výučbe práva, organizovaného Centrom pre klinické právne vzdelávanie Právnickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Kurz bol zameraný na moderné metódy výučby práva, vrátane klinického právneho vzdelávania a na princípy prípravy a organizácie výučby na vysokej škole.
 
Priebeh zamestnaní a priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):
1989 – 1993 Matador š. p. Bratislava;
1993 - 2015 Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave;
2008 - 2013 Katedra trestného práva Fakulty práva J. Jesenského Vysokej školy v Sládkovičove;
2016 - súčasnosť - Katedra trestného práva, kriminológie, kriminalistiky a forenzných disciplín, Právnická fakulta UMB, Banská Bystrica.

Pedagogická profilácia: vyučované predmety, prednášková činnosť - taxatívne vymenovanie jednotiek (disciplín) študijného programu tvoriacich náplň pedagogickej aktivity Právnickej fakulte, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (stupeň štúdia, názov):
Odbor: právo
1. stupeň (bakalárske štúdium):
Základy trestného práva - prednášky
2. stupeň (magisterské štúdium):
Trestné právo hmotné I. - prednášky, seminárne cvičenia
Trestné právo hmotné II. - prednášky, seminárne cvičenia
Kriminológia – prednášky, seminárne cvičenia
Právna klinika – prednášky, seminárne cvičenia
Odbor: trestné právo
3. stupeň (doktorandské štúdium)
Trestné právo hmotné – prednášky
Kriminológia - prednášky
Viktimológia - prednášky
 
Odborné alebo umelecké zameranie:
Vedecká činnosť zameraná najmä na obete kriminality z trestnoprávneho ale aj kriminologického pohľadu, na problematiku mnohosti trestnej činnosti a s tým súvisiace trestnoprávne a v prípade recidívy trestnej činnosti aj kriminologické aspekty ako aj na skúmanie účinnosti alternatívneho trestania.
 
Údaje o publikačnej činnosti vrátane rozsahu a kategórie evidencie
1.monografia:
AAA Electronic monitoring of persons - effects and possibilities / Miroslav Kelemen, Jaroslav Klátik, Ingrid Mencerová et al. - 1. vyd. - San Antonio : FedEx Print & Ship Center, 2018. - 174 p. [8,70 AH]. - ISBN 978-0-692-10738-6
[KELEMEN, Miroslav (15%) - KLÁTIK, Jaroslav (30%) - MENCEROVÁ, Ingrid (20%) - VALENTOVIČ, Zoltán (13%) - ELIAS, Erik (10%) - ORVISKÝ, Martin (12%)]
AAB Mencerová, I. (100%): Mnohosť trestnej činnosti. - 1. vyd. – Bratislava: C. H. Beck, 2013, 148 s. ISBN 978-80-89603 - 17 – 6
ABB Vybrané hmotnoprávne aspekty trestnej zodpovednosti právnických osôb / Ingrid Mencerová ... [et al.]. Kapitola 2. In Trestná zodpovednosť právnických osôb : vybrané aspekty trestnej zodpovednosti / - 1. vyd. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. [3,60 AH] - ISBN 978-80-8168-329-9. - S. 51-123. [MENCEROVÁ, Ingrid (28%) - PROKEINOVÁ, Margita (27%) - TOBIÁŠOVÁ, Lýdia (25%) - KRNÁČ, Martin (20%)]

2.učebnica:
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
ACB Mencerová, I., Tobiášová, L., Turayová, Y. a kol.: Trestné právo hmotné : všeobecná časť. - 1. vyd. - Šamorín : Heuréka, 2013. - 478 s. [36,8 AH] ISBN 978-80-89122-86-8 MENCEROVÁ, Ingrid vedúca autorského kolektívu [9,3 AH] (26%) - TOBIÁŠOVÁ, Lýdia (33%) - TURAYOVÁ, Yvetta (5%) - HUŤKA, Matúš (4%) - KAČÁNI, Michal (11%) - KRNÁČ, Martin (5%) - VALENT, Michal (16%).
ACD Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách
ACD Mencerová, Ingrid (100%): Trestné činy proti rodine a mládeži. In: Trestné právo hmotné : osobitná časť. - Šamorín : Heuréka, 2014. - S. 101-112 [1,00 AH]. ISBN 978-80-89122-96-7
ACD Mencerová, Ingrid (100%): Niektoré formy trestnej súčinnosti. In: Trestné právo hmotné : osobitná časť. - Šamorín : Heuréka, 2014. - S. 254-264 [1,00 AH]. ISBN 978-80-89122-96-7
ACD Mencerová, Ingrid (100%): Trestné činy všeobecne nebezpečné. In: Trestné právo hmotné : osobitná časť. - Šamorín : Heuréka, 2014. - S. 194-211 [1,32 AH]. ISBN 978-80-89122-96-7
ACD Mencerová, Ingrid (35%) - Valent, Michal (65%): Úvod do štúdia osobitnej časti Trestného zákona. In: Trestné právo hmotné : osobitná časť. - Šamorín : Heuréka, 2014. - S. 9-34. - ISBN 978-80-89122-96-7
ACD Tobiášová, Lýdia (74%) - Mencerová, Ingrid (26%): Trestné činy proti slobode a ľudskej dôstojnosti. In: Trestné právo hmotné : osobitná časť. - Šamorín : Heuréka, 2014. - S. 66-100. - ISBN 978-80-89122-96-7
ACD Mencerová, Ingrid (100%): Subjektívna stránka trestného činu. In: Trestné právo hmotné : všeobecná časť. - Šamorín : Heuréka, 2015. - S. 168-181 [1,08 AH]. ISBN 978-80-8175-011-5
ACD Mencerová, Ingrid (100%): Subjekt trestného činu. In: Trestné právo hmotné : všeobecná časť. - Šamorín : Heuréka, 2015. - S. 155-167 [1,05 AH]. - ISBN 978-80-8175-011-5
ACD Mencerová, Ingrid (100%) : Mnohosť trestnej činnosti. In: Trestné právo hmotné : všeobecná časť. - Šamorín : Heuréka, 2015. - S. 235-267. ISBN 978-80-8175-011-5
ACD Mencerová, Ingrid (100%): Okolnosti vylučujúce protiprávnosť činu : krajná núdza ; nutná obrana ; oprávnené použitie zbrane. In: Trestné právo hmotné : všeobecná časť. - Šamorín : Heuréka, 2015. - S. 93-106 [1,06 AH]. ISBN 978-80-8175-011-5
ACD Mencerová, Ingrid (100%): Pojem, funkcie a zásady trestného práva. In: Trestné právo hmotné : všeobecná časť. - Šamorín : Heuréka, 2015. - S. 13-27 [1,22 AH]. ISBN 978-80-8175-011-5
ACD Mencerová, Ingrid (100%) : Zánik trestnosti. In: Trestné právo hmotné : všeobecná časť. - Šamorín : Heuréka, 2015. - S. 268-283 [1,25 AH]. - ISBN 978-80-8175-011-5
ACD Mencerová, Ingrid (100%): Druhy trestných činov. Pokračovací trestný čin, hromadný trestný čin a trváci trestný čin. In: Trestné právo hmotné : všeobecná časť. - Šamorín : Heuréka, 2015. - S. 82-92 [1,00 AH]. ISBN 978-80-8175-011-5
ACD Úvod do štúdia osobitnej časti Trestného zákona / Ingrid Mencerová, Michal Valent. 0. kapitola. In Trestné právo hmotné : osobitná časť. 2. aktualizované a prepracované vydanie - Šamorín : Heuréka, 2018. - ISBN 978-80-8173-057-3. - S. 9-38 [1,50 AH]. [MENCEROVÁ, Ingrid (33%) - VALENT, Michal (67%)]
ACD Trestné činy proti životu a zdraviu / Ingrid Mencerová, Lýdia Tobiášová. 1. kapitola.
In Trestné právo hmotné : osobitná časť. 2. aktualizované a prepracované vydanie - Šamorín : Heuréka, 2018. - ISBN 978-80-8173-057-3. - S. 39-76 [1,90 AH]. [MENCEROVÁ, Ingrid (50%) - TOBIÁŠOVÁ, Lýdia (50%)]
ACD Trestné činy proti slobode a ľudskej dôstojnosti / Ingrid Mencerová, Lýdia Tobiášová. 2. kapitola. In Trestné právo hmotné : osobitná časť. 2. aktualizované a prepracované vydanie - Šamorín : Heuréka, 2018. - ISBN 978-80-8173-057-3. - S. 77-111 [1,75 AH]. [MENCEROVÁ, Ingrid (66%) - TOBIÁŠOVÁ, Lýdia (34%)]
ACD Trestné činy všeobecne nebezpečné a proti životnému prostrediu / Ingrid Mencerová, Michal Valent. 6. kapitola. In Trestné právo hmotné : osobitná časť. 2. aktualizované a prepracované vydanie - Šamorín : Heuréka, 2018. - ISBN 978-80-8173-057-3. - S. 228-262 [1,70 AH]. [MENCEROVÁ, Ingrid (53%) - VALENT, Michal (47%)]
ACD Trestné činy proti poriadku vo verejných veciach / Ingrid Mencerová, Michal Valent. 8. kapitola. In Trestné právo hmotné : osobitná časť. 2. aktualizované a prepracované vydanie - Šamorín : Heuréka, 2018. - ISBN 978-80-8173-057-3. - S. 278-324 [2,30 AH]. [MENCEROVÁ, Ingrid (24%) - VALENT, Michal (76%)]
ACD Trestné činy proti iným právam a slobodám / Ingrid Mencerová, Lýdia Tobiášová. 9. kapitola. In Trestné právo hmotné : osobitná časť. 2. aktualizované a prepracované vydanie. - Šamorín : Heuréka, 2018. - ISBN 978-80-8173-057-3. - S. 325-349 [1,20 AH]. [MENCEROVÁ, Ingrid (50%) - TOBIÁŠOVÁ, Lýdia (50%)]

3.skriptá
BCI Skriptá a učebné texty:
BCI Turayová, Yvetta (16%) - Fedorovičová, Iveta (8%) - Mencerová, Ingrid (16%) - Čečot, Vladimír (8%) - Prokeinová, Margita (8%) Havrlentová, Darina (16%): Vybrané kapitoly z kriminológie. - 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľské oddelenie Právnickej fakulty UK, 1999. - 143 s. - (Učebné texty Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave) ISBN 80-7160-128-4
BCI Čečot, Vladimír (33%) - Fedorovičová, Iveta (17%) - Kolesár, Juraj (6%) - Mathern, Vladimír (15%) - Mencerová, Ingrid (6%) - Prokeinová, Margita (7%) - Turayová, Yvetta (6%) - Toman, Roman (10%): Repetitórium z trestného práva hmotného. - 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľské oddelenie Právnickej fakulty UK, 2000. - 120 s. - (Učebné texty Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave) ISBN 80-7160-123-3
BCI Patakyová, Mária (21%) - Kurucová, Zuzana (25%) - Nováková, Mária (6%) - Moravčíková, Andrea (13%) - Mencerová, Ingrid (8%) - Mihálik, Marek (6%) - Škultétyová, Katarína (10%) - Števček, Marek (11%): Itinerár budúceho právnika - profesionála : (klinika práva). - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie, 2004. - 122 s. - (Učebné texty. Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta) ISBN 80-7160-180-2
BCI Turayová, Yvetta (16%) - Čečot, Vladimír (6%) - Fedorovičová, Iveta (5,5%) - Kurilovská, Lucia (6%) - Hanzel, Milan - Havrlentová, Darina (13%) - Mamojková, Eva - Mencerová, Ingrid (12%) - Polák,Peter - Prokeinová, Margita (6,5%): Vybrané kapitoly z kriminológie. - 2. upr. a dopln. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie, 2005. - 196 s. - (Učebné texty) ISBN 80-7160-196-9
BCI Mencerová, Ingrid (21%) - Burda, Eduard (11%) - Čečot, Vladimír (14%) - Fedorovičová, Iveta (11%) - Maďar, Miloš (14%) - Prikryl, Ondrej (6%) - Prokeinová, Margita (7%) - Tobiášová, Lýdia (13%) - Turayová, Yvetta (3%): Repetitórium z trestného práva hmotného. - 2. aktualizované a rozšírené vydanie - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2010. - 163 s. - (Učebné texty Právnickej fakulty) ISBN 978-80-7160-287-3
 
Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu:
Štatistika ohlasov (514):
Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch (9)
Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch (1)
Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch (114)
Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch (385)
Recenzie v domácich publikáciách (5)
 
Počet doktorandov, ktorým je alebo bol školiteľom s určením, koľký z nich štúdium ku dňu vyhotovenia životopisu riadne skončili:
Počet ukončených doktorandov: 3
Počet školených doktorandov: 3
 
Najvýznamnejšie vedecké práce, odborné práce alebo umelecké práce, učebnice, učebné texty, doklady o umeleckých dielach alebo umeleckých výkonoch:
KELEMEN, M. - KLÁTIK, J. - MENCEROVÁ, I. a kol. Electronic monitoring of persons - effects and possibilities / Miroslav Kelemen, Jaroslav Klátik, Ingrid Mencerová et al. - 1. vyd. - San Antonio : FedEx Print & Ship Center, 2018. - 174 p. [8,70 AH]. - ISBN 978-0-692-10738-6 [KELEMEN, Miroslav (15%) - KLÁTIK, Jaroslav (30%) - MENCEROVÁ, Ingrid (20%) - VALENTOVIČ, Zoltán (13%) - ELIAS, Erik (10%) - ORVISKÝ, Martin (12%)] (AAA)
MENCEROVÁ, I. (100%): Mnohosť trestnej činnosti. - 1. vyd. – Bratislava: C. H. Beck, 2013, 148 s. ISBN 978-80-89603 - 17 – 6 (AAB)
MENCEROVÁ, I. Vybrané hmotnoprávne aspekty trestnej zodpovednosti právnických osôb / Ingrid Mencerová ... [et al.]. Kapitola 2. In Trestná zodpovednosť právnických osôb : vybrané aspekty trestnej zodpovednosti / - 1. vyd. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. [3,60 AH] - ISBN 978-80-8168-329-9. - S. 51-123. [MENCEROVÁ, Ingrid (28%) - PROKEINOVÁ, Margita (27%) - TOBIÁŠOVÁ, Lýdia (25%) - KRNÁČ, Martin (20%)] (ABB)
MENCEROVÁ, I. Ochrana práv obetí trestných činov v Európskej únii = Protection of the rights of victims of crime in the European Union / Ingrid Mencerová. In Trestné právo Európskej únie v teórii a praxi : zborník vedeckých príspevkov so zameraním na teoretické a praktické otázky trestného práva Európskej únie, vrátane judikatúry Súdneho dvora Európskej únie. 1. vyd. - Brno : Tribun EU, 2020. - ISBN 978-80-263-1563-6. - S. 329-361 [1,73 AH]. [MENCEROVÁ, Ingrid (100%)] (AEC)
MENCEROVÁ, Ingrid (100%): Verbálne trestné činy v demokratickej spoločnosti = Verbal criminal offences in the democratic society / Ingrid Mencerová. kapitola 8. In Deset let od přijetí českého trestního zákoníku : kolektivní monografie. - 1. vyd. - Praha : Leges, 2019. - ISBN 978-80-7502-354-4. - S. 493-505. (AEC)
MENCEROVÁ, I. (100%) : Legislatívne nedostatky transpozície Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/93/EÚ. In: Trestní právo Evropské unie a jeho vliv na právní řád České republiky a Slovenské republiky. - Praha : Leges, 2015. - S. 303-312. - ISBN 978-80-7502-080-2 (AEC)
MENCEROVÁ, I. (25%) - GREGUŠOVÁ, D. (25%) - CHLIPALA, M. (25%) - SUSKO, B. (25%): Slovakia. In: International electronic evidence. - London : British Institute of International and Comparative Law, 2008. - S. 775-792. - ISBN 978-1-905221-29-5 (AEC)
MENCEROVÁ, I. (9,38 AH; 26,00 %) , TOBIÁŠOVÁ, L., TURAYOVÁ, Y. a kol. Trestné právo hmotné. Všeobecná časť. Šamorín: Heuréka, 2013, 478 s. ISBN 978-80-89122-86-8
MENCEROVÁ, I. (5,15 AH; 20,09 %), TOBIÁŠOVÁ, L., TURAYOVÁ, Y. a kol. Trestné právo hmotné. Osobitná časť. Šamorín: Heuréka, 2014. 384 s. ISBN 978-80-89122-96-7
MENCEROVÁ, I. (10,44 AH; 27,08 %) ,TOBIÁŠOVÁ, L., TURAYOVÁ, Y. a kol. Trestné právo hmotné. Všeobecná časť. 2. aktualizované a prepracované vydanie. Šamorín: Heuréka, 2015. 501 s. ISBN 978-80-8175-011-5
MENCEROVÁ, I. (8,33 AH; 28,94%) a kol. Trestné právo hmotné. Osobitná časť. 2. aktualizované a prepracované vydanie. Šamorín: Heuréka, 2018, 447 s. ISBN 978-80-8173-057-3
BURDA, E. (53%) - ČENTÉŠ, J. (1%) - KOLESÁR, J. (4%) - KORDÍK, M. (3%) - MENCEROVÁ, I. (4%) - MULARČÍK, O. (2%) - PROKEINOVÁ, M. (3%) - TOBIÁŠOVÁ, L. (20%) - VRÁBLOVÁ, M. (5%) - ZÁHORA, J. (5%): Trestný zákon : všeobecná časť ; komentár 1. diel (§1-143). - 1. vyd. - Praha : C.H. Beck, 2010. - xxiii, 1106 s. - (Komentované zákony). ISBN 978-80-7400-324-0 (BAA)
BURDA, E. (26%) - ČENTÉŠ, J. (6%) - KOLESÁR, J. (4%) - KORDÍK, M. (18%) - MENCEROVÁ, I. (2%) - PROKEINOVÁ, M. (7%) - TOBIÁŠOVÁ, L. (6%) - ZÁHORA, J. (10%) - LACIAK, O. (4%) - MARTVOŇ, A. (4%) - PUCHALLA, M. (6%) - STRÉMY, T. (5%) - TOMAN, P. (2%): Trestný zákon : osobitná časť ; komentár 2. diel (§144-440). - 1. vyd. - Praha : C.H. Beck, 2011. - xxiii, 1568 s. - (Komentované zákony). ISBN 978-80-7400-394-3 (BAA)
 
Dátum, čas a miesto konania inauguračnej prednášky:
09. novembra 2020 o 13,00 hod.
Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Komenského 20, Banská Bystrica
on-line prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams na linku: https://bit.ly/3m7Sx0r (link pre verejnosť bude zverejnený na web stránke PrF UMB https://www.prf.umb.sk/veda-a-vyskum/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/)
 
Dátum, od ktorého je vymenúvacie konanie prerušené, a lehotu, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:
-
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa oponentov.
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa členov inauguračnej komisie:
Oponenti:
prof. JUDr. Jaroslav FENYK, Ph.D., DSc.
Pracovisko: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Brno, ČR; Ústavný súd Českej republiky, ČR
zahraničný odborník, odbor habilitačného a inauguračného konania: trestné právo

prof. JUDr. Ivan ŠIMOVČEK, CSc.
Pracovisko: Trnavská univerzita, Právnická fakulta, Trnava, SR
odbor habilitačného a inauguračného konania: trestné právo

prof. JUDr. Jozef ZÁHORA, PhD.
Pracovisko: Paneurópska vysoká škola v Bratislave, Fakulta práva, Bratislava, SR
odbor habilitačného a inauguračného konania: trestné právo

Predseda inauguračnej komisie:
Dr. h. c. prof. JUDr. Jaroslav IVOR, DrSc.,
Pracovisko: Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta, Banská Bystrica, SR
odbor habilitačného a inauguračného konania: trestné právo

Členovia inauguračnej komisie:
prof. JUDr. Jiří JELÍNEK, CSc.
Pracovisko: Univerzita Karlova v Prahe, Právnická fakulta, Praha, ČR
zahraničný odborník, odbor habilitačného a inauguračného konania: trestné právo

prof. JUDr. Věra KALVODOVÁ, Dr.
Pracovisko: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Brno, ČR
zahraničná odborníčka, odbor habilitačného a inauguračného konania: trestné právo

prof. JUDr. Peter POLÁK, PhD.
Pracovisko: Paneurópska vysoká škola v Bratislave, Fakulta práva, Bratislava, SR
odbor habilitačného a inauguračného konania: trestné právo

 
Návrh inauguračnej komisie s odporúčaním schváliť návrhy na vymenovanie uchádzača za profesora v odbore, alebo neschváliť návrh na vymenovanie uchádzača v odbore:
Inauguračná komisia predkladá predsedovi Vedeckej rady Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela návrh s odporúčaním schváliť návrh na vymenovanie doc. JUDr. Ingrid MENCEROVÚ, PhD. za:
profesorku v odbore habilitačného konania a inauguračného konania trestné právo.
 
Dátum skončenia vymenúvacieho konania:
29. 4. 2021
 
Dávod skončenia vymenúvacieho konania:
Vymenovanie za vysokoškolskú profesorku prezidentkou SR, v odbore trestné právo.
 
Ďalšie údaje o priebehu konania na vymenovanie profesora:
-
 
Oponentský posudky

Posudok oponenta - prof. JUDr. I. Šimovčeka, CSc. v rámci vymenúvacieho konania doc. JUDr. I. Mencerovej, PhD.,25. 8. 2020 13:14:08
Posudok oponenta - prof. JUDr. J. Fenyka, Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof. v rámci vymenúvacieho konania doc. JUDr. I. Mencerovej, PhD.,22. 9. 2020 14:20:13
Posudok oponenta - prof. JUDr. J. Záhoru, PhD. v rámci vymenúvacieho konania doc. JUDr. I. Mencerovej, PhD.,8. 9. 2020 10:08:04

 
Rozhodnutia

Výpis uznesenia Vedeckej rady Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici o výsledku online hlasovania v dňoch 22. – 23. júna 2020 ,6. 7. 2020 9:57:53
Výpis uznesenia Vedeckej rady Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktoré sa uskutočnilo online formou prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams, dňa 09. novembra 2020 ,12. 11. 2020 14:21:32

 
Prezenčné listiny

Prezenčná listina z riadneho zasadnutia Vedeckej rady Právnickej fakulty UMB v Banskej Bystrici, ktoré sa uskutočnilo online formou prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams, dňa 09. novembra 2020 ,12. 11. 2020 14:23:29

 
Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy