Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy
 
Meno: Peter
Priezvisko: Čajka
Rodné priezvisko:
Rok narodenia: 1976
Názov študijného odboru: medzinárodné vzťahy
Téma inauguračnej prednášky: Význam znalostnej ekonomiky ako nástroja zvyšovania konkurencieschopnosti v kontexte transformujúceho sa globálneho prostredia
Dátum doručenia žiadosti: 30. 4. 2020
 
Vysokoskolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvovanie ďalšieho vzdelávania:
• Mgr. v odbore geografia a kartografia, špecializácia humánna geografia a demogeografia, Prírodovedecká fakulta Univerzita Komenského v Bratislave, 1999
• PhD. v odbore medzinárodné vzťahy, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela, 2004
• doc. v odbore medzinárodné vzťahy, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela, 2008
 
Priebeh zamestnaní a priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):
1999 – 2004 – interný doktorand, FPVaMV UMB
2004 – 2013 – odborný asistent na Katedre medzinárodných vzťahov a diplomacie, FPVaMV UMB
2013 – 2016 – prodekan pre štúdium a rozvoj, FPVaMV UMB
2016 – 2018 – prodekan pre vedu, výskum a rozvoj, FPVaMV UMB
2018 – trvá – docent na Katedre medzinárodných vzťahov a diplomacie, FPVaMV UMB
 
Odborné alebo umelecké zameranie:
medzinárodné vzťahy, regionálna politika, regionálny rozvoj, teritoriálne štádiá SR, Európy a vybraných regiónov sveta
 
Údaje o publikačnej činnosti vrátane rozsahu a kategórie evidencie
AAB - 3 (13,2 AH)
ABB - 1 (3,70 AH)
ABC - 2 (2,55 AH)
ABD - 1 (0,33 AH)

Učebnice
ACB - 2 (11,13 AH)
BCB - 1 (0,3 AH)
 
Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu:
Celkový počet citácií a recenzií: 266
• z toho SCI (kódy 1 a 2): 65
• z toho v zahraničných časopisoch a monografiách: 77

Scopus h-index – 2
WoS h-index – 3
 
Počet doktorandov, ktorým je alebo bol školiteľom s určením, koľký z nich štúdium ku dňu vyhotovenia životopisu riadne skončili:
Celkový počet doktorandov: 9
• z toho ukončených: 9
 
Najvýznamnejšie vedecké práce, odborné práce alebo umelecké práce, učebnice, učebné texty, doklady o umeleckých dielach alebo umeleckých výkonoch:
AAB Voda ako bezpečnostný fenomén / Peter Čajka, Tomáš Swiatlowski ; rec. Peter Terem, Milan Vošta. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2016. - 182 s. [8,79 AH]. - ISBN 978-80-557-1212-3
[ČAJKA, Peter (50%) - SWIATLOWSKI, Tomáš (50%) - TEREM, Peter (rec.) - VOŠTA, Milan (rec.)]

AAB Regionálny rozvoj a regionálna politika v kontexte poznatkovo-orientovanej spoločnosti / Peter Čajka, Lucia Rýsová ; rec. Koloman Ivanička, Peter Terem. - 1. vyd. - Zvolen : Bratia Sabovci, 2008. - 238 s. - ISBN 978-80-89241-20-0
[ČAJKA, Peter (50%) - RÝSOVÁ, Lucia (50%) - IVANIČKA, Koloman (rec.) - TEREM, Peter (rec.)]

ABB Vplyv demografických faktorov v globálnom a regionálnom meradle / Peter Čajka. 1. kapitola.
In Aktuálne otázky demografického vývoja : reflexia v podmienkach Slovenskej republiky / rec. Ján Liďák, Milan Vošta. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2017. - ISBN 978-80-557-1345-8. - S. 9-55 [3,70 AH].
[ČAJKA, Peter (100%)]

ABC Vzdelávanie a veda ako nástroj mäkkej moci / Peter Čajka. 3. kapitola.
In Koncept mäkkej moci a potenciál jeho využitia pre malé štáty / rec. Ján Liďák, Lucia Rýsová. - 1. vyd. - Praha : Naše vojsko, 2019. - ISBN 978-80-206-1844-3. - S. 48-72 [1,40 AH].
[ČAJKA, Peter (100%)]

ABC Development of the regional policy in Europe and in Slovakia / Peter Čajka. chapter 2.
In Slovakia in geopolitical and geo-economic context / rec. Alžbeta Ivaničková, Milan Vošta. - 1. vyd. - Praha : Professional Publishing, 2015. - ISBN 978-80-7431-120-8. - S. 39-61 [1,15 AH].
[ČAJKA, Peter (100%)]

ACB Regionálny rozvoj v 21. storočí / Peter Čajka ; rec. Václav Vybíhal, Lucia Rýsová. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2020. - 130 s. [7,10 AH]. - ISBN 978-80-557-1696-1
[ČAJKA, Peter (100%) - VYBÍHAL, Václav (rec.) - RÝSOVÁ, Lucia (rec.)]

ADM Migration as a factor of Germany´s security and sustainability / Peter Čajka, Barbora Olejárová, Andrea Čajková.
In Journal of security and sustainabilty issues [elektronický dokument]. - Vilnius : The General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania, 2018. - ISSN 2029-7017. - online, vol. 7, no. 3 (2018), pp. 399-408.
[ČAJKA, Peter (33%) - OLEJÁROVÁ, Barbora (34%) - ČAJKOVÁ, Andrea (33%)]

ADM Europe 2020 strategy: evaluation, implementation and prognoses for the Slovak Republic = Európska stratégia 2020: evaulácia, implementácia a prognózy pre Slovenskú republiku / Peter Terem, Peter Čajka, Lucia Rýsová.
In Economics and sociology. - Szczecin : Centre of Sociological Research, 2015. - ISSN 2071-789X. - Vol. 8, no. 2 (2015), pp. 154-171.
[TEREM, Peter (34%) - ČAJKA, Peter (33%) - RÝSOVÁ, Lucia (33%)]

ADM Migration incentives and flows between Belarus, Moldova, Ukraine and the European Union: a forecasting model / Peter Čajka, M. Jarosziewicz, W. Strielkowski.
In Economics and sociology. - Ternopil : Centre of sociological research (CSR), 2014. - ISSN 2071-789X. - Vol. 7, no. 4 (2014), pp. 11-25.
[ČAJKA, Peter (34%) - JAROSZIEWICZ, M. (33%) - STRIELKOWSKI, W. (33%)]

ADN Regional aspects of V4 countries´ economic development over a membership period of 15 years in the European Union / Peter Čajka, Josef Abrhám [elektronický dokument]. - Spôsob prístupu: http://sjps.fsvucm.sk/index.php/sjps/article/view/97.
In Slovak journal of political sciences [elektronický zdroj] = Slovenská politologická revue. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2019. - ISSN 1335-9096. - Vol. 19, no. 1 (2019), pp. 89-105.
[ČAJKA, Peter (80%) - ABRHÁM, Josef (20%)]
 
Dátum, čas a miesto konania inauguračnej prednášky:
16.12.2020 FPVaMV UMB, Kuzmányho 1, 974 01 Banská Bystrica
Verejná inagururačná prednáška sa koná online, link na pripojenie je: https://bit.ly/3m4tnQJ
 
Dátum, od ktorého je vymenúvacie konanie prerušené, a lehotu, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:
-
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa oponentov.
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa členov inauguračnej komisie:
Oponenti:
1. prof. PhDr. Zdeněk Veselý, CSc., profesor v odbore medzinárodné vzťahy, Fakulta mezinárodních vztahů, Vysoká škola ekonomická v Prahe, Česká republika
2. prof. Ing. Saleh Mothana Obadi, PhD., profesor v odbore medzinárodné vzťahy, Ekonomický ústav SAV v Bratislave
3. prof. PhDr. Ján Koper, PhD., profesor v odbore teória politiky, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, UMB Banská Bystrica
4. prof. JUDr. Stanislav Mráz, CSc., profesor v odbore medzinárodné vzťahy, Fakulta medzinárodných vzťahov EU Bratislava – náhradník
5. prof. PhDr. Eduard Gombár, CSc., profesor v odbore medzinárodné politické vzťahy, Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, Česká republika - náhradník

Komisia:
1. prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc. - profesorka v odbore medzinárodné vzťahy - Fakulta medzinárodných vzťahov EU Bratislava – predsedníčka komisie
2. prof. PhDr. Peter Terem, PhD. - profesor v odbore medzinárodné vzťahy - Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, UMB Banská Bystrica
3. prof. PhDr. Oskar Krejčí, CSc. - profesor v odbore medzinárodné vzťahy - riaditeľ Inštitútu globálnych studií UJAK v Praze, Česká republika (zahraničný odborník)
4. prof. PhDr. Ján Liďák, CSc. - profesor v odbore medzinárodné vzťahy - Academia Rerum Civilium – Vysoká škola politických a společenských věd, Česká republika
5. prof. PhDr. Monika Čambáliková, CSc. – profesorka v odbore politológia - Vysoká škola Danubius – náhradníčka
6. prof. zw. dr hab. Bogdan Koszel - profesor v odbore politológia - Faculty of Political Science and Journalism Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland (zahraničný odborník, náhradník)
 
Návrh inauguračnej komisie s odporúčaním schváliť návrhy na vymenovanie uchádzača za profesora v odbore, alebo neschváliť návrh na vymenovanie uchádzača v odbore:
Inauguračná komisia predkladá predsedovi Vedeckej rady Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici návrh s odporúčaním schváliť návrh na vymenovanie doc. PhDr. Petra Čajku, PhD. za profesora v odbore habilitačného konania a inauguračného konania medzinárodné vzťahy.
 
Ďalšie údaje o priebehu konania na vymenovanie profesora:
-
 
Oponentský posudky

Oponentský posudok - prof. Gombár.pdf,17. 3. 2021 12:49:50
Oponentský posudok - prof. Koper.pdf,17. 3. 2021 12:50:02
Oponentský posudok - prof. Obadi.pdf,17. 3. 2021 12:50:10

 
Rozhodnutia

Výpis z uznesení - ukončenie IK - 16.12.2020.docx,17. 3. 2021 12:58:02
Výpis z uznesení VR - začiatok IK - 17.6.2020.docx,17. 3. 2021 12:56:47
Výpis z uznesení VR - zmena člena IK - Koszel B. - 11.11.2020.docx,17. 3. 2021 12:57:49
Záznam o hlasovaní per rollam - návrh náhradného oponenta - 20.7.2020.doc,17. 3. 2021 12:57:36

 
Prezenčné listiny

Prezenčná listina - ukončenie IK - 16.12.2020.pdf,17. 3. 2021 13:06:04
Prezenčná listina - začatie IK - 17.6.2020.pdf,17. 3. 2021 13:05:33
Prezenčná listina - zmena člena IK - 11.11.2020.pdf,17. 3. 2021 13:05:55

 
Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy