Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy
 
Meno: Adriana
Priezvisko: Wiegerová
Rodné priezvisko: Majerčíková
Rok narodenia: 1969
Názov študijného odboru: Predškolská a elementárna pedagogika
Téma inauguračnej prednášky: Veda a deti, koncept aktérstva dieťaťa v prírodovednom vzdelávaní z pohľadu učiteľov materských škôl
Dátum doručenia žiadosti: 9. 1. 2020
 
Vysokoskolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvovanie ďalšieho vzdelávania:
•1992 Mgr. PdF UKF Nitra: Pedagogika – Biológia,
•1998 PaedDr. - rigorózna skúška v odbore Predškolská a elementárna pedagogika, PdF UK Bratislava,
•2001 PhD. - v odbore Pedagogika na FF UK Bratislava,
•2005 doc. – v odbore Pedagogika na PdF UK v Bratislave

Ďalšie vzdelanie
•1994 dvojsemestrálne štúdium na EU v Bratislave so zameraním na marketing a management v školstve,
•1993 kurz výchovy k zdravému spôsobu života,
•1994 Kurz francúzskeho jazyka pre mierne pokročilých
 
Priebeh zamestnaní a priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):
• 1992 - 1995 Iuventa, Centrum prieskumných a experimentálnych aktivít v Bratislave, od roku jeho vedúca, súbežne (50% úväzok) výučba na ZŠ v Petržalke – Tematínska ul.
• 1995 – 1996 materská dovolenka
• 1996 – 1997 Pedagogická fakulta UKF v Nitre, Katedra pedagogiky, asistentka,
• 1997 – 2011 Pedagogická fakulta UK v Bratislave, Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky, odborná asistentka, od roku 2005 funkčné miesto docenta, od roku 2009 miesto mimoriadneho profesora
•Od roku 2011 – doteraz Fakulta humanitných štúdií, Univerzita Tomáša Baťu, Zlín, Ústav školskej pedagogiky

Priebeh pedagogickej činnosti:
Predškolské zariadenia:
Praktikant v Materskej škole na Röntgenovej ulici v Bratislave

Základné školstvo:
Učiteľ druhého stupňa ZŠ – rok 2013 na ZŠ Tematínska v Bratislave, skúsenosť i s vyučovaním v 3. ročníku ZŠ (tzv. pološpecializované vyučovanie – predmet prírodoveda)

Stredné školy: pedagogická prax na Strednej pedagogickej škole v Leviciach (výučba pedagogiky a biológie dieťaťa) a na Gymnáziu v Nitre (výučba biológie)

Vysoké školstvo:
• 1995 – 2005 odborná asistentka na UKF v Nitre a PdF UK v Bratislave
• 2005 – 2007 docentka na PdF UK v Bratislave
• 2008 – 2011 mimoriadna profesorka na PdF UK v Bratislave
• 2011 – doposiaľ docentka na FHS UTB v Zlíne, Česká republika
a)Bakalářský stupeň: Učitelství pro mateřské školy
Pedagogická propedeutika
Didaktika mateřské školy
Rozvoj přírodovědné gramotnosti
Profesní identita učitele MŠ
Podpora zdraví a výchova ke zdraví
b)Magisterský stupeň: Pedagogika předškolního věku
Předškolní pedagogika
Přírodovědné vzdělávání v MŠ
Osobnost učitele MŠ
c)Magisterský stupeň: Učitelství pro první stupeň základní školy
Primární pedagogika s praxí 1
Didaktika přírodovědného vzdělávání 1 a 2
Základy přírodních věd
Analýza a reflexe profesní praxe
d)Doktorský studijní program: Pedagogika
Pedeutologie
Pedagogika preprimárního vzdělávání
Nové trendy ve školní pedagogice
Doktorský seminář 1 - 4
 
Odborné alebo umelecké zameranie:
•Vyučujúca na univerzite (KTK PF UMB: 1996 – 2019
•Na PdF UK v Bratislave – koordinátor programu Erasmus v rokoch 2003 – 2008
•zástupkyňa vedúcej katedry, od roku 2005 - 2011
•Od roku 2009 do roku 2011 – prodekanka pre pedagogickú činnosť
•od roku 2012 do roku 2017 prodekanka pre vedu a výskum a doktorandské štúdium.,
•od roku 2013 - doposiaľ riaditeľka Ústavu školskej pedagogiky,
 
Údaje o publikačnej činnosti vrátane rozsahu a kategórie evidencie
Monografie:
1. AAA (AH 1,8)
2. AAB (AH 27,1)
3. BAB (AH 11,875)

Učebnice:
ACA (AH 5, 55)
BCB (AH 16,55)

Skriptá:
BCI (AH 5,4)
autorka učebníc prvouky a prírodovedy pre 1. stupeň ZŠ
 
Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu:
Citácie v zahraničných publikáciách, regisstrované v citačných indexoch WoS a Scopus – 24
Citácie v domácich publikáciách, registrované v citačných indexoch WoS a Scopus - 4
Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch - 51
Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch - 64
Recenzie v zahraničných publikáciách - 3
Recenzie v domácich publikáciách - 17
 
Počet doktorandov, ktorým je alebo bol školiteľom s určením, koľký z nich štúdium ku dňu vyhotovenia životopisu riadne skončili:
Počet ukončených doktorandov: 5
Počet školených doktorandov: 7
 
Najvýznamnejšie vedecké práce, odborné práce alebo umelecké práce, učebnice, učebné texty, doklady o umeleckých dielach alebo umeleckých výkonoch:
-
 
Dátum, čas a miesto konania inauguračnej prednášky:
7. 10. 2020 o 11.30 h. na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici (prednášková miestnosť D006 - učebňové bloky)
 
Dátum, od ktorého je vymenúvacie konanie prerušené, a lehotu, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:
-
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa oponentov.
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa členov inauguračnej komisie:
Oponenti:
prof. PaedDr. Alena Doušková, PhD., PF UMB Banská Bystrica - predškolská a elementárna pedagogika
prof. PhDr. Eva Šmelová, Ph.D., PF UP Olomouc (ČR) - predškolská a elementárna pedagogika
Dr. h. c. prof. PhDr. Ján Průcha, DrSc. (ČR) - pedagogika

Predseda:
prof. PhDr. Bronislava Kasáčová, CSc., PF UMB Banská Bystrica - predškolská a elementárna pedagogika
Členovia:
prof. PhDr. Hana Lukášová, CSc., FHS UTB Zlín (ČR) - predškolská a elementárna pedagogika
prof. Dr. hab. Ewa Filipiak, WP UKW, Bydgoszcz (PL) - predškolská a elementárna pedagogika
prof. PhDr. Iveta Kovalčíková, PhD., PF PU Prešov - predškolská a elementárna pedagogika
 
Návrh inauguračnej komisie s odporúčaním schváliť návrhy na vymenovanie uchádzača za profesora v odbore, alebo neschváliť návrh na vymenovanie uchádzača v odbore:
Inauguračná komisia komplexne posúdila predložené práce, posudky oponentov a ostatné podklady pre inauguračné konanie. Členovia zhodne konštatujú, že inaugurantka spĺňa scientometrické kritériá na vymenovanie za profesora. Inauguračnú prednášku doc. Wiegerovej hodnotili pozitívne, skonštatovali, že na pripomienky a otázky z posudkov uchádzačka reagovala erudovane a kultivovane. Vo svojom tajnom hlasovaní vyjadrili kladné stanovisko k vymenovaniu za profesora. Preto inauguračná komisia odporúča Vedeckej rade Pedagogickej fakulty UMB schváliť návrh na vymenovanie doc. PaedDr. Adriany Wiegerovej, PhD. za profesorku v odbore Predškolská a elementárna pedagogika
 
Dátum skončenia vymenúvacieho konania:
29. 4. 2021
 
Dávod skončenia vymenúvacieho konania:
vymenovaním za profesorku v odbore Predškolská a elementárna pedagogika prezidentkou SR dňa 29. 04. 2021
 
Ďalšie údaje o priebehu konania na vymenovanie profesora:
-
 
Oponentský posudky

Posudok prf. Doušková.docx,4. 11. 2020 11:21:38
Posudok prof.Šmelová.pdf,25. 11. 2020 8:55:56
Recenzný posudok Prucha.pdf,13. 1. 2021 11:49:58

 
Rozhodnutia

Výpis doc. Wiegerová 29.1.2020.docx,4. 11. 2020 11:23:04
Výpis doc. Wiegerová 7.10.2020.docx,25. 11. 2020 8:31:24

 
Prezenčné listiny

Prezenčná listina VR PF UMB 7.10.2020.doc,25. 11. 2020 8:32:04

 
Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy