Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy
 
Meno: Peter
Priezvisko: Mičko
Rodné priezvisko: Mičko
Rok narodenia: 1977
Názov študijného odboru: slovenské dejiny
Téma inauguračnej prednášky: Charakteristika slovenského hospodárstva počas Slovenskej republiky (1939 – 1945) (vplyvy pôsobiace na jeho rozvoj a úpadok)
Dátum doručenia žiadosti: 3. 7. 2020
 
Vysokoskolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvovanie ďalšieho vzdelávania:
1997 – 2002 Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, odbor história – slovenský jazyk (Mgr.)
2002 – 2005 Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, interné doktorandské štúdium
2003 rigorózna skúška a obhajoba rigoróznej práce na Fakulte humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (PhDr.)
2004 absolvovanie dizertačnej skúšky
2006 obhajoba dizertačnej práce (PhD.)
2009 obhajoba habilitačnej práce
2009 – udelenie vedecko – pedagogického titulu docent, Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied
 
Priebeh zamestnaní a priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):
vedecko–pedagogická prax na Katedre histórie, Fakulty humanitných vied/Filozofickej fakulty, Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (2002 – trvá)
15-mesačná odborná vedecká prax na Historickom oddelení Múzea SNP v Banskej Bystrici (2004 – 2005)
4-ročná odborná vedecká prax na Ústave vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (2005 – 2009)

Filozofická fakulta/Fakulta humanitných vied UMB v Banskej Bystrici
Slovensko v 20. storočí, Bc. – prednáška/seminár: 3/0
Úvod do štúdia histórie 20. storočie, Bc. – prednáška/seminár: 2/0
Drevársky priemysel na Slovensku v rokoch 1939 – 1945. Mgr. – prednáška/seminár: 0/2
Odborná prax, Bc. – prednáška/seminár: 0/2
Slovenské dejiny 20. storočia, Bc. – prednáška/seminár: 3/0
Historický proseminár z novších dejín, Bc.– prednáška/seminár: 0/2
Hospodárska situácia Slovenska v rokoch 1918 – 1945, Bc., - prednáška/seminár: 2/0
Situácia Slovenska po získaní autonómie a príčiny vzniku 1.SR (1939-1945), Bc., – prednáška/seminár: 0/2
Hospodárske dejiny Slovenska, Mgr. – prednáška/seminár: 2/0
Vybrané kapitoly z hospodárskych dejín Slovenska v 1. pol. 20. storočia Mgr. – prednáška/seminár: 2/0
Problémy novších dejín strednej Európy, Mgr. – prednáška/seminár: 2/0
Dejiny Slovenska a Slovákov po roku 1945 – prednáška/seminár: 2/0
Dejiny Slovenska a Slovákov v rokoch 1939 – 1945 prednáška/seminár: 2/0
Slovenské dejiny 1918 – 1945, rozširujúce štúdium - prednáška

 
Odborné alebo umelecké zameranie:
Profilácia na dejiny Slovenska v prvej polovici 20. storočia s dôrazom na hospodársku a sociálnu situáciu na Slovensku v jednotlivých historických etapách. Táto profilácia zahŕňa aj geopolitické zmeny v priestore strednej Európy a príčiny, ktoré viedli k vzniku Československej republiky (1918 – 1938) a Slovenskej republiky (1939 – 1945). Vedecko-výskumná činnosť nadväzuje na odborné zameranie v oblasti hospodárskych a politických dejín Slovenska v prvej polovici 20. storočia a mapuje politické a hospodárske zmeny v jednotlivých historických etapách.
 
Údaje o publikačnej činnosti vrátane rozsahu a kategórie evidencie
1. Monografia
Počet: 2 AAA (30,91 AH)
Počet: 2 AAB (10,58 AH)
Počet: 1 ABA (3,00 AH)
Počet: 1 ABB (3,19 AH)

2. Učebnica
Počet: 1 ACB (4,65 AH)

3. Skriptá
Počet: 1 BCI (11,30 AH)

 
Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu:
Citácie v zahraničných publikáciách, registrované v citačných indexoch Web of
Science a databáze SCOPUS – 1
Citácie v domácich publikáciách, registrované v citačných indexoch Web of
Science a databáze SCOPUS – 7
Citácie v zahraničných publikáciách, neregistrované v citačných indexoch – 47
Citácie v domácich publikáciách, neregistrované v citačných indexoch Web of
Science a databáze SCOPUS – 133
Recenzie v zahraničných publikáciách - 1
Recenzie v domácich publikáciách - 5
Súčet: 194 k 21. 04. 2020
 
Počet doktorandov, ktorým je alebo bol školiteľom s určením, koľký z nich štúdium ku dňu vyhotovenia životopisu riadne skončili:
6 školených / 5 ukončených
 
Najvýznamnejšie vedecké práce, odborné práce alebo umelecké práce, učebnice, učebné texty, doklady o umeleckých dielach alebo umeleckých výkonoch:
Vedecké práce v zahraničných a domácich karentovaných časopisoch, resp. časopisoch evidovaných v medzinárodných databázach
(1) ADD 01 Vplyv nemeckého kapitálu na slovenský drevársky a papierenský priemysel v rokoch 1939-1945 / Peter Mičko. In Historický časopis / Historický ústav SAV, Bratislava. - Bratislava : SAP - Slovak Academic Press, 2006. - ISSN 0018-2575. - Roč. 54, č. 2 (2006), s. 187-272. (2006). [MIČKO, Peter]
(2) ADD 02 Pracovné, sociálne a kultúrne podmienky slovenských robotníkov v Nemeckej ríši v rokoch 1939 - 1945 / Peter Mičko. In Historický časopis / Historický ústav SAV, Bratislava. - Bratislava : SAP - Slovak Academic Press, 2009. - ISSN 0018-2575. - Roč. 57, č. 4 (2009), s. 659-678. (2009). [MIČKO, Peter (100%)]
2
(3) ADD 03 Úloha Nemecka v drevárskom priemysle Slovenska 1939-1945. Inštitucionálny vývoj a obchod s drevom = The role of Germany in the Slovak timber industry 1939-1945. The institutional development of the timber trade = Die Rolle Deutschlands in der Holzindustrie der Slowakei 1939-1945. Institutionelle Entwicklung und Handel mit Holz / Ľudovít Hallon, Peter Mičko, Miroslav Sabol. In Historický časopis : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2019. - ISSN 0018-2575. - Roč. 67, č. 2 (2019), s. 289-310. [HALLON, Ľudovít (34%) - MIČKO, Peter (33%) - SABOL, Miroslav (33%)]
(4) ADD O4 Úloha Nemecka v drevárskom priemysle Slovenska 1939 - 1945 = The role of Germany in the Slovak timber industry 1939-1945. Capital relationships = Die Aufgabe Deutschlands in der Holzindustrie der Slowakei 1939 - 1945. Kapitalbeziehungen : kapitálové vzťahy / Ľudovít Hallon, Peter Mičko, Miroslav Sabol. In Historický časopis : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2019. - ISSN 0018-2575. - Roč. 67, č. 3 (2019), s. 521-539. (2019). [HALLON, Ľudovít (34%) - MIČKO, Peter (33%) - SABOL, Miroslav (33%)]
(5) ADN 01 Slovenskí evanjelici a. v. na Dolnej zemi v rokoch 1938 - 1945 = Slovak lutherans in the "Lower land" 1938 - 1945 (To the relation between cultural environment and politics in the times of the World War II) : (k vzťahu kultúrneho zázemia a politiky v čase druhej svetovej vojny) / Anton Hruboň, Peter Mičko. In Studia Historica Nitriensia. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2018. - ISSN 1338-7219. - Roč. 22, č. 2 (2018), s. 335-361. [HRUBOŇ, Anton (50%) - MIČKO, Peter (50%)]

Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách;
(6) ABC 01 The development specifications of Slovak industry from „Munich“ 1938 and its perspective after the creation of the Slovak state / Peter Mičko. In Die wirtschaftlichen und politischen Auswirkungen der Meilensteine 1848–1968 = The Economic and Political Implications of the Milestones of 1848–1968 / František Stellner u. a. ; rec. Stanislav Tumis, Ladislav Tajovský. - Praha : Vysoká škola ekonomická, Nakladateľstvo Oeconomia, 2010. - ISBN 978-80-245-1672-1. - S. 152-168 [1 AH]. [MIČKO, Peter (100%)]. - der Text entstandt im Rahmen des Projekts " Vztah ekonomie, práva a politiky na příkladu Velké hospodářské krize v Německu, GAČR 402/09/0316
(7) ABC 02 Sonda do problematiky zmien majetkových pomerov v rodinných papierenských a drevárskych firmách na Slovensku po vzniku Slovenského štátu / Peter Mičko. In Rodinné podnikání v moderní době / rec. Dušan Škvarna, Pavel Kladiwa. - 1. vyd. -3 Praha : Historický ústav AV ČR, 2018. - ISBN 978-80-7286-318-1. - S. 359-372 [1,10 AH]. [MIČKO, Peter (100%)]
(8) AEC 01 Akcie Československej armády a Zboru národnej bezpečnosti proti oddielom ukrajinskej povstaleckej armády (UPA) na Slovensku v roku 1946 / Peter Mičko. In České, slovenské a československé dějiny 20. století : moderní přístupy k soudobým československým dějinám / zostavili Veronika Středová, Jan Mervart a kol. - Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, 2006. - S. 114-127. [MIČKO, Peter]
(9) AEC 02 Národnostné menšiny na Slovensku po roku 1989 / Peter Mičko. In Mniejszości narodowe w Europie Środkowo-Wschodniej : po upadku komunizmu / red. nauk. Bohdan Halczak. - Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2006. - ISBN 978-83-7481-066-1. - S. 289-301. [MIČKO, Peter]
(10) AEC 03 Hospodárstvo Slovenskej krajiny na prelome rokov 1938/1939 s dôrazom na organizáciu ministerstva hospodárstva Slovenskej krajiny / Peter Mičko. In České, slovenské a československé dějiny 20. století : osudové osmičky v našich dějinách / zost. Jan Mervart, Jiří Štěpán; rec. Zdeněk Beneš, Valerián Bystrický, Michal Šmigeľ, Vladimír Goněc, Zdeněk Kárník. - Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, 2008. - ISBN 978-80-7405-032-9. - S. 237-253. [MIČKO, Peter]
(11) AEC 04 Dôležité aspekty rozvoja zahraničného obchodu Slovenského štátu / Peter Mičko. In České, slovenské a československé dějiny 20. století IV. / Jan Mervart, Veronika Středová a kol. - 1. vyd. - Ústí nad Orlicí : Oftis, 2009. - ISBN 978-80-7405-064-0. - S. 159-169. [MIČKO, Peter (100%)]
(12) AEC 05 Ekonomická a sociálna starostlivosť o slovenských robotníkov v Protektoráte Čechy a Morava v rokoch 1939-1945 / Peter Mičko. In Společnost a kultura v Českých zemích : 1939 - 1949 / Ivan Malý a kol. ; rec. Bohuslav Šalanda, Petr Janeček. - Praha : Národní museum, 2013. - ISBN 978-80-7036-391-1. - S. 60-76 [1,00 AH]. [MIČKO, Peter (100%)]
(13) AEC 06 Sociálne postavenie slovenských priemyselných a poľnohospodárskych robotníkov odchádzajúcich za prácou do Nemecka v rokoch 1939 – 1945 / Peter Mičko. In Chudinství a chudoba jako sociálně historický fenomén : ambivalence dobových perspektiv, individuální a kolektivní strategie chudých a instrumentária řešení / rec. Olga Fejtová, Dušan Škvarna. - 1. vyd. - Praha : Historický ústav AV ČR, 2013. - ISBN 978-80-7286-225-2. - S. 579-605 [1,51 AH]. [MIČKO, Peter (100%)]
4
(14) AEC 07 Ekonomická situácia Slovenska v roku 1944 a hospodárske zabezpečenie SNP / Peter Mičko. In Období nesvobody / rec. Ladislav Vojáček, Ladislav Soukup. - 1. vyd. - Ostrava : The European Society for History of Law, Key Publishing, 2014. - ISBN 978-80-87475-41-6, 978-80-7418-211-2. - S. 295-310. [MIČKO, Peter (100%)]
(15) AEC 10 Hospodárske špecifiká života v Békešskej Čabe v prvej polovici 20. storočia (mozaiky) = Economic specifics of life in Békéscsaba in the first half of the 20th century (mosaics) / Peter Mičko. In Kapitoly z minulosti a súčasnosti Slovákov v Békešskej Čabe / ed. Miroslav Kmeť, Tünde Tušková, Alžbeta Uhrinová ; rec. Anna Divičanová, Miroslav Dudok, Ádám Erdész. - Békešská Čaba : Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, 2018. - ISBN 978-615-5330-11-7. - S. 365-376. [MIČKO, Peter (100%)]
(16) AEC 11 Hospodárske východiská Slovenska po vzniku Československej republiky a špecifické problémy vybraných hospodárskych odvetví v medzivojnovom období / Peter Mičko, Zuzana Mičková. 5. kapitola. In Vznik Československej republiky a Slovensko / ed. Ivana Šošková ; rec. Miroslav Kmeť, Pavel Salák. - 1. vyd. - Praha : Leges, 2019. - ISBN 978-80-7502-338-4. - S. 97-116 [1,05 AH]. [MIČKO, Peter (50%) - MIČKOVÁ, Zuzana (50%)]
(17) AEC 12 Charakteristika slovenského hospodárstva v rokoch 1939 - 1945 = Characteristics featres of Slovak economy in the years 1939 - 1945 / Peter Mičko. In Ve stínu války : protektorát Čechy a Morava, Slovenská republika, Říšská župa Sudety a další odtržená československá území v letech 1938/39 - 1945 / rec. Vojtěch Kessler, Michal Pehr. - 1. vyd. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2019. - ISBN 978-80-7494-500-7. - S. 44-72. [MIČKO, Peter (100%)]
 
Dátum, čas a miesto konania inauguračnej prednášky:
29.04.2021 o 9.15 hod., Filozofická fakulta UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
 
Dátum, od ktorého je vymenúvacie konanie prerušené, a lehotu, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:
-
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa oponentov.
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa členov inauguračnej komisie:
Oponenti:
prof. PhDr. Pavol Tišliar, PhD., Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Masarykovej univerzity v Brne, odbor: slovenské dejiny
prof. PhDr. Pavol Martuliak, CSc., Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, odbor: história
prof. PaedDr. Martin Pekár, PhD., Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, odbor: slovenské dejiny


Inauguračná komisia:
Predseda:
prof. PhDr. Vladimír Varinský, CSc., Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, odbor slovenské dejiny

Členovia:
PhDr. Ľudovít Hallon, DrSc., Historický ústav Slovenskej akadémie vied v Bratislave, odbor: slovenské dejiny
prof. PhDr. Róbert Letz, CSc., Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, odbor: slovenské dejiny
prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc., Ústav českých dějin, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Prahe, odbor: české dějiny - zahraničný odborník
 
Návrh inauguračnej komisie s odporúčaním schváliť návrhy na vymenovanie uchádzača za profesora v odbore, alebo neschváliť návrh na vymenovanie uchádzača v odbore:
Inauguračná komisia konštatuje, že uchádzač spĺňa stanovené podmienky v zmysle § 76 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj § 5 Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov docent a profesor.
Na základe uvedených skutočností inauguračná komisia odporúča predsedovi Vedeckej rady Filozofickej fakulty UMB v Banskej Bystrici s c h v á l i ť návrh na vymenovanie doc. PhDr. Petra Mička, PhD. za profesora v odbore habilitačného konania a inauguračného konania: slovenské dejiny.
 
Ďalšie údaje o priebehu konania na vymenovanie profesora:
-
 
Oponentský posudky

Posudok - prof. Pekár,30. 4. 2021 12:30:06
Posudok - prof. Martuliak,2. 2. 2021 12:31:39
Posudok - prof. Tisliar,2. 2. 2021 12:31:25

 
Rozhodnutia

Výpis z uznesenia VR FF UMB 2020-10-29 k návrhu tém inauguračnej prednášky, oponentov a zloženie inauguračnej komisie,7. 12. 2020 8:39:35
Výpis z uznesenia VR FF UMB 2021-04-29 hlasovanie o návrhu na menovanie za profesora,25. 5. 2021 10:59:24

 
Prezenčné listiny

Prezenčná listina zo zasadnutia VR FF UMB dňa 29.10.2020,7. 12. 2020 8:52:01
Prezenčná listina z verejnej inauguračnej prednášky doc. PhDr. Petra Mička,PhD. dňa 29.04.2021,30. 4. 2021 12:01:07
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FF UMB dňa 29.04.2021,30. 4. 2021 12:16:41

 
Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy