Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy
 
Meno: Miroslav
Priezvisko: Krystoň
Rodné priezvisko: Krystoň
Rok narodenia: 1964
Názov študijného odboru: 1.1.4. Pedagogika
Téma inauguračnej prednášky: Axiologické transformácie voľného času v edukačnom kontexte
Dátum doručenia žiadosti: 30. 1. 2013
 
Vysokoskolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvovanie ďalšieho vzdelávania:
1978-1982 Gymnázium tr. SNP 54 v Banskej Bystrici
1982-1987 Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici
odbor Slovenský jazyk - Pedagogika
1995 CSc. v odbore Pedagogika, FF UK v Bratislave
2005 docent v odbore Pedagogika, PF UMB v Banskej Bystrici

1. Program celoživotného vzdelávania
kurz: Kvalifikovaný lektor vzdelávania dospelých v Českej republike a Slovenskej republike
miesto: Univerzita Palackého v Olomouci (ČR)
dátum ukončenia: 26. jún 2007

2. Program ďalšieho vzdelávania
kurz: Vzdelávanie vysokoškolských učiteľov UMB, zodpovedných za riadenie vysokoškolského vzdelávania
miesto: UMB v Banskej Bystrici
dátum ukončenia: 2. marec 2012


 
Priebeh zamestnaní a priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):
1987 – 1992 vedecká ašpirantúra na katedre pedagogiky PF Banská Bystrica
1992 – 1995 asistent na katedre pedagogiky PF UMB Banská Bystrica
1995 – 2005 odborný asistent na katedre pedagogiky PF UMB Banská Bystrica
2006 – 2008 docent na katedre pedagogiky PF UMB Banská Bystrica
2008 – doteraz docent na katedre andragogiky PF UMB – vedúci katedry

1987 – 2008 Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici – Katedra pedagogiky.
Predmety: Teória výchovy, Pedagogika voľného času, Andragogika, Pedagogické praxe
2008 – doposiaľ Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici – Katedra andragogiky
Predmety: Kultúrna andragogika, Komparatívna andragogika, Základy andragogiky, Miestna a regionálna kultúra
 
Odborné alebo umelecké zameranie:
Pedagogika voľného času, Kultúrna andragogika, Komparatívna andragogika, Edukácia seniorov
 
Údaje o publikačnej činnosti vrátane rozsahu a kategórie evidencie
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
Monografie:
AAB: KRYSTOŇ, M. 2003. Edukácia detí a mládeže vo voľnom čase. Banská Bystrica : PF UMB. 90 s. ISBN 80-8055-804-3 (4,5 AH)
AAB: KRYSTOŇ, M. a kol. 2011. Záujmové vzdelávanie dospelých – Teoretické východiská. Banská Bystrica : PF UMB. 238 s. ISBN 978-80-557-0211-7 (autorský podiel: 1,45 AH)
AAB: KRYSTOŇ, M. 2011. Andragogické aspekty využívania voľného času. Banská Bystrica : PF UMB. 144 s. ISBN 978-80-557-0240-7 (7,2 AH)
Spolu: 13,15 AH

Učebnice:
ACB: KRYSTOŇ, M. – SABOLOVÁ, G. 2003. Úvod do andragogiky a psychológie dospelých. Banská Bystrica : PF UMB. 108 s. ISBN 80-8055-851-5 (autorský podiel : 3 AH)

Skriptá:
BCI: KRYSTOŇ, M. 2012. Vybrané kapitoly z andragogiky. Banská Bystrica : PF UMB. 88 s. ISBN 978-80-557-0440-1 (4,4 AH)
 
Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu:
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
Citácie a ohlasy
a) doma – počet: 99
b) v zahraničí – počet: 41
 
Počet doktorandov, ktorým je alebo bol školiteľom s určením, koľký z nich štúdium ku dňu vyhotovenia životopisu riadne skončili:
ukončení: 5
školení: 5 (z toho 3 po dizertačnej skúške)
 
Najvýznamnejšie vedecké práce, odborné práce alebo umelecké práce, učebnice, učebné texty, doklady o umeleckých dielach alebo umeleckých výkonoch:
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
 
Dátum, čas a miesto konania inauguračnej prednášky:
15.5.2013 o 11.00 hod., Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici
 
Dátum, od ktorého je vymenúvacie konanie prerušené, a lehotu, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:
-
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa oponentov.
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa členov inauguračnej komisie:
Oponenti:
prof. PhDr. Igor Kominarec, PhD., FHPV PU Prešov
prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc., PF UKF Nitra
prof. PhDr. Dušan Šimek, FF UP Olomouc

Predseda:
prof. PhDr. Jolana Hroncová, PhD., PF UMB Banská Bystrica
Členovia:
prof. PhDr. Milan Portik, CSc., PF PU Prešov
prof. PhDr. Blahoslav Kraus, CSc., PF UHK Hradec Králové
prof. PhDr. Karel Paulík, CSc., FF OU Ostrava
 
Návrh inauguračnej komisie s odporúčaním schváliť návrhy na vymenovanie uchádzača za profesora v odbore, alebo neschváliť návrh na vymenovanie uchádzača v odbore:
Ako predsedníčka inauguračnej komisie a tiež garantka odboru Pedagogika, v ktorom sa vymenúvacie konanie realizuje som vyjadrila kladné stanovisko k jeho vymenúvaciemu konaniu za profesora v odbore 1. 1. 4 P e d a g o g i k a. Pozitívne stanovisko vyjadrili k vymenúvaciemu konaniu za profesora aj ďalší členovia inauguračnej komisie menovite prof. PhDr. Milan Portík, PhD., prof. PhDr. Blahoslav Kraus, CSc. a prof. PhDr. Karel Paulík, CSc. Pozitívne stanovisko vo svojich posudkoch k vedecko-pedagogickej a publikačnej činnosti vyjadrili aj všetci nižšie uvedení oponenti.
Inauguračná komisia i celá Vedecká rada PF UMB vysoko pozitívne hodnotili tiež inauguračnú prednášku doc. Krystoňa, ktorá bola po obsahovej, odbornej i rétorickej stránke prednesená na nadštandardnej úrovni.

Inauguračná komisia a oponenti v zložení:

Predsedníčka: prof. PhDr. Jolana Hroncová, PhD., PF UMB
Banská Bystrica
Členovia: prof. PhDr. Milan Portík, PhD., PF PU Prešov
prof. PhDr. Blahoslav Kraus, CSs., PF UHK Hradec
Králové
prof. PhDr. Karel Paulík, CSc., FF OU Ostrava

Oponenti: prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc., PF UKF Nitra
prof. PhDr. Igor Kominarec, PhD., FHPV PU Prešov
prof. PhDr. Dušan Šimek, CSs., FF UP Olomouc

komplexne posúdili podklady pre vymenúvacie konanie za profesora doc. PaedDr. Miroslava Krystoňa, CSc. a vyjadrili kladné stanovisko k inauguračnému konaniu. Po inauguračnej prednáške doc. PaedDr. Miroslava Krystoňa, CSc. a obhajobe predložených prác k inauguračnému konaniu v tajnom hlasovaní vyjadrili členovia inauguračnej komisie pozitívne stanovisko.
Inauguračná komisia na základe hlasovania preto odporúča Vedeckej rade Pedagogickej fakulty UMB schváliť doc. PaedDr. Miroslava Krystoňa, CSc. za profesora v odbore

1. 1. 4 P e d a g o g i k a
 
Dátum skončenia vymenúvacieho konania:
26. 11. 2013
 
Dávod skončenia vymenúvacieho konania:
vymenovaním za profesora v odbore 1.1.4 Pedagogika prezidentom SR dňa 26.11.2013
 
Ďalšie údaje o priebehu konania na vymenovanie profesora:
-
 
Oponentský posudky

Posudok prof. Kominarec.pdf,5. 5. 2014 10:56:28
Posudok prof. Petrová.doc,23. 7. 2013 8:59:06
Posudok prof. Šimek.pdf,5. 5. 2014 10:56:35

 
Rozhodnutia

Výpis 15.5.2013 doc. Krystoň.doc,23. 7. 2013 9:07:54
vypis zo 7.2.2013 doc. Krystoň.doc,23. 7. 2013 9:07:03

 
Prezenčné listiny

Zoznam clenov VR PF UMB 2013.doc,24. 10. 2013 10:46:43

 
Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy