Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy
 
Meno: Miriam
Priezvisko: Niklová
Rodné priezvisko: Maľová
Rok narodenia: 1981
Názov študijného odboru: Pedagogika
Téma inauguračnej prednášky: Sociálna pedagogika v medzinárodnom porovnaní – problémy a súčasné trendy
Dátum doručenia žiadosti: 11. 1. 2021
 
Vysokoskolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvovanie ďalšieho vzdelávania:
• 2000 – 2003 Bc. v odbore Sociálna práca, Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici
• 2003-2005 Mgr. v odbore Pedagogika so špecializáciou na sociálnu pedagogiku, Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici
• 2006 - Rigorózne skúšky – PhDr.
• 2005-2008 PhD. – interné doktorandské štúdium v odbore 1.1.4 Pedagogika 3. stupeň terciárneho vzdelávania
• 2013 - úspešné habilitačné konanie v odbore 1.1.4 Pedagogika na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici (titul Doc.)

Ďalšie vzdelávanie:
• v roku 2017 sociálno-psychologický tréning zameraný na rozvoj manažérskych a komunikačných spôsobilostí Centrum vzdelávania doktorandov
• v rokoch 2011-2012 absolvovanie vzdelávania vysokoškolských učiteľov v oblasti vysokoškolskej pedagogiky v rámci projektu Zvýšenie kvality riadenia a vysokoškolského vzdelávania v podmienkach UMB
• v roku 2012 absolvovanie kurzu pod názvom Ochrana duševného vlastníctva v rámci projektu rozvoj znalostných a pedagogických kompetencií pracovníkov vedy a výskumu a doktorandov na UMB
• v roku 2012 absolvovanie kurzu Efektívne komunikačné zručnosti v rámci projektu rozvoj znalostných a pedagogických kompetencií pracovníkov vedy a výskumu a doktorandov na UMB
• 2018 Cez inkluzívny prístup k rozvoju (Eduma)
• 2019 Tréning Facilitácie (PDCS)

 
Priebeh zamestnaní a priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):
• v rokoch 2000-2003 supervízorka na Detskej linke záchrany v Banskej Bystrici - poradenstvo
• od roku 2005 interná doktorandka na Katedre pedagogiky Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici do roku 2008,
• od roku 2008 ako odborná asistentka na Katedre pedagogiky Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici
• od roku 2014: docentka na Katedre pedagogiky, PF UMB Banská Bystrica
• od roku 2018: zástupkyňa vedúcej Katedry pedagogiky PF UMB
• od 1.9. 2020: poverená vedením Katedry pedagogiky PF UMB

Priebeh pedagogickej činnosti:
Vysoké školstvo:
• od r. 2008 – 2013: odborná asistentka, od r. 2014: docentka na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici na funkčnom mieste v odbore „Pedagogika“, výučba a garancia predmetov:

I. bakalársky stupeň: seminár k bakalárskej práci, Úvod do metodológie vied o výchove, Sociálna patológia a jej prevencia

II. magisterský stupeň: Metodológia edukačných vied, Sociálno-pedagogická práca v školách a školských zariadeniach, Sociálno-výchovné poradenstvo, Sociálno-výchovná práca s rizikovou mládežou, Kolokvium k sociálno-výchovnej prevencii, Sociológia výchovy a sociálna patológia

III. doktorandský stupeň: Prevencia sociálnej patológie v škole, Sociálna patológia v zahraničí
Kogarantka št. programu Pedagogika- vychovávateľstvo – Bc.
Kogarantka št. programu Sociálna pedagogika – Mgr.
 
Odborné alebo umelecké zameranie:
• Vyučujúca na univerzite (Katedra pedagogiky PF UMB)
• Zástupkyňa vedúcej Katedry pedagogiky 2018-2020
• Poverená vedením Katedry pedagogiky (2020)
• Poskytovanie odborného expertného poradenstva pri tvorbe vzdelávacích programov a učebných zdrojov podľa rámcového opisu v projekte (2020-2021).
• Lektorská a prednášková činnosť pre učiteľov a sociálnych pedagógov (MPC, Asociácia sociálnych pedagógov)
• Realizácia preventívno-výchovných aktivít pre žiakov základných a stredných škôl v spolupráci so študentami VŠ.
• Členka odborného podporného tímu pre profesie pracujúce v oblasti pedagogickej inklúzie a intervencie v školách: participácia na príprave metodiky a aktivít (pre vydavateľstvo Raabe)
 
Údaje o publikačnej činnosti vrátane rozsahu a kategórie evidencie
Monografie:
1. AAB – 9 (25,1 AH)
Učebnice:
2. ACB – 6 (23,1 AH)
3. BCB – 3 (7,5 AH)
4. ACD – 2 (2 AH)
Skriptá:
5. BCI – 3 (11,5 AH)

 
Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu:
- Citácie v zahraničných publikáciách, registrované v citačných indexoch Web of Science a databáze SCOPUS 13
- Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 127
- Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 328
- Recenzie v zahraničných publikáciách 2
- Recenzie v domácich publikáciách 13
 
Počet doktorandov, ktorým je alebo bol školiteľom s určením, koľký z nich štúdium ku dňu vyhotovenia životopisu riadne skončili:
1 doktorandka pred dizertačnou skúškou
2 doktorandi ukončení
 
Najvýznamnejšie vedecké práce, odborné práce alebo umelecké práce, učebnice, učebné texty, doklady o umeleckých dielach alebo umeleckých výkonoch:
ADM01 Pupils’ aggressive behaviour towards teachers in elementary schools in Slovakia / Miriam Niklová, Michaela Šajgalová. In The New Educational Review. - Katowice ; Ostrava : Uniwersytet Silesia, Instytut Pedagogiki i Psychologii, 2016. - ISSN 1732-6729. - Vol. 46, no. 4 (2016), pp. 104-115.(2016: 8 - H-index, Q3 - SJR Best Q, 0.214 - SJR, 0.615 - SNIP).
[NIKLOVÁ, Miriam (50%) - LIETAVOVÁ, Michaela (50%)]

ADM02 Forms of cyber-bullying from the aspect of cyber-victims – elementary and secondary school pupils / Miriam Niklová, Jana Makúchová. In The New Educational Review. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018. - ISSN 1732-6729. - Vol. 51, no. 1 (2018), pp. 150-161.(2018: 12 - H-index, Q3 - SJR Best Q, 0.205 - SJR, 0.593 - SNIP).
[NIKLOVÁ, Miriam (50%) - MAKÚCHOVÁ, Jana (50%)]

ADM03 Risk aspects of online activities in victims of cyberbullying / Miriam Niklová, Michal Novocký, Mário Dulovics.
In European Journal of Mental Health. - Budapest : Semmelweis University, 2019. - ISSN 1788-4934. - Vol. 14, no. 1 (2019), pp. 156-167(2019: 8 - H-index, Q4 - SJR Best Q, 0.158 - SJR, 0.261 - SNIP).
[NIKLOVÁ, Miriam (30%) - NOVOCKÝ, Michal (35%) - DULOVICS, Mário (35%)]

ADM04 Cyberbullying of primary and secondary school pupils from the aspect of cyber-aggressors - selected problems and possibilities of prevention / Miriam Niklová, Jana Makúchová.
In Ad Alta : journal of interdisciplinary research. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2019. - ISSN 1804-7890. - Vol. 9, no. 2 (2019), pp. 228-232.
[NIKLOVÁ, Miriam (60%) - MAKÚCHOVÁ, Jana (40%)]

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
ADE01 Environment´s impact on the emergence of drug addictions of children and youth, possibilities of their prevention = Vplyv sociálneho prostredia na vznik sociálnopatologických javov u detí a mládeže a možnosti ich prevencie / Miriam Maľová. In The New educational review. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2007. - ISSN 1732-6729. - Vol., 2007 (2), pp. 63-71.
[NIKLOVÁ, Miriam (100%)]. - Článok je evidovaný v databáze WoS.

ADE02 Prevention of drug addiction at primary and secondary schools on the Slovak Republic / Miriam Niklová.
In The New Educational Review. - Ostrava : University of Ostrava, Pedagogical Faculty, 2009. - ISSN 1732-6729. - Vol. 19, no. 3-4 (2009), pp. 193-204.
[NIKLOVÁ, Miriam (100%)]. - Článok je evidovaný v databáze WoS a Scopus.
 
Dátum, čas a miesto konania inauguračnej prednášky:
31. 3. 2021 o 12.00 h. na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici
 
Dátum, od ktorého je vymenúvacie konanie prerušené, a lehotu, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:
-
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa oponentov.
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa členov inauguračnej komisie:
Oponenti:
prof. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D., PF UJEP Ústí nad Labem, ČR, Pedagogika
prof. PhDr. Blahoslav Kraus, CSc., PF UHK Hradec Králové, ČR, Pedagogika
prof. PaedDr. Ctibor Határ, PhD., PF UKF Nitra, Pedagogika

Predsedníčka:
prof. PaedDr. Dana Hanesová, PhD, PF UMB Banská Bystrica, Pedagogika
Členovia:
prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D., PF UK Praha, ČR, Pedagogika
prof. zw. dr. hab. Andrzej Radziewicz-Winnicki, Katowice, Poľsko, Pedagogika
prof. PaedDr. Ján Danek, CSc., FF UCM Trnava, Pedagogika
 
Návrh inauguračnej komisie s odporúčaním schváliť návrhy na vymenovanie uchádzača za profesora v odbore, alebo neschváliť návrh na vymenovanie uchádzača v odbore:
Predkladáme predsedovi vedeckej rady a Vedeckej rade Pedagogickej fakulty UMB návrh pokračovať v inauguračnom konaní doc. PhDr. Miriam Niklovej, PhD. v odbore pedagogika.
 
Ďalšie údaje o priebehu konania na vymenovanie profesora:
-
 
Oponentský posudky

Posudok prof. Határ.doc,19. 4. 2021 11:56:55
Posudok prof. J. Škoda.pdf,19. 4. 2021 11:56:38
Posudok prof. Kraus.docx,19. 4. 2021 11:56:47

 
Rozhodnutia

Výpis doc. Niková 27.1.2021.docx,19. 4. 2021 11:58:00
Výpis doc. Niková 31.3.2021.docx,19. 4. 2021 11:58:16

 
Prezenčné listiny

Zoznam VR PF UMB 27.1.2021.docx,1. 6. 2021 12:02:23
Zoznam VR PF UMB 31.3.2021.docx,1. 6. 2021 12:02:43

 
Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy