Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy
 
Meno: Jana
Priezvisko: Tlapák Navrátilová
Rodné priezvisko: Němcová
Rok narodenia: 1973
Názov študijného odboru: trestné právo
Téma inauguračnej prednášky:
Dátum doručenia žiadosti: 16. 2. 2021
 
Vysokoskolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvovanie ďalšieho vzdelávania:
2012 Habilitace (doc.)
Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Obor: Trestné právo hmotné a procesné

1998 Doktorské štúdium
Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha
Odbor: Verejné právo III

1998 Udelenie titulu JUDr. (zo zákona)

1996 Magisterské štúdium (Mgr.)
Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha
Odbor: Právo

1997 Magisterské štúdium (Mgr.)
Matematicko fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, Praha
Odbor: Matematické struktury

1997 Magisterské štúdium (Mgr.)
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha Odbor: Filosofie
 
Priebeh zamestnaní a priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):
1998-2013 Odborný asistent
Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha

2013 trvá Docent
Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha

1998-2001 Advokátský koncipient

2001 — trvá Advokát
 
Odborné alebo umelecké zameranie:
-
 
Údaje o publikačnej činnosti vrátane rozsahu a kategórie evidencie
Knižné publikácie: 23
Vedecké práce a publikácie vo vedeckých časopisech a zborníkoch: 74
Odborné a ostatné práce: 14
 
Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu:
Spolu: 61
- kód 3: 25x
- kód 4: 35x
- kód 6: 1x
 
Počet doktorandov, ktorým je alebo bol školiteľom s určením, koľký z nich štúdium ku dňu vyhotovenia životopisu riadne skončili:
Počet školených doktorandov: 10
Počet ukončených doktorandov: 2
 
Najvýznamnejšie vedecké práce, odborné práce alebo umelecké práce, učebnice, učebné texty, doklady o umeleckých dielach alebo umeleckých výkonoch:
-
 
Dátum, čas a miesto konania inauguračnej prednášky:
-
 
Dátum, od ktorého je vymenúvacie konanie prerušené, a lehotu, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:
Dátum prerušenia vymenúvacieho konania: 02.03.2021.
Lehota na odstránenie nedostatkov žiadosti: 15.02.2022.
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa oponentov.
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa členov inauguračnej komisie:
-
 
Návrh inauguračnej komisie s odporúčaním schváliť návrhy na vymenovanie uchádzača za profesora v odbore, alebo neschváliť návrh na vymenovanie uchádzača v odbore:
-
 
Ďalšie údaje o priebehu konania na vymenovanie profesora:
-
 
Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy