Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy
 
Meno: Daniela
Priezvisko: Gandžalová
Rodné priezvisko: Országhová
Rok narodenia: 1962
Názov študijného odboru: občianske právo
Téma inauguračnej prednášky: Dokazovanie a jeho význam v civilnom procese
Dátum doručenia žiadosti: 26. 5. 2021
 
Vysokoskolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvovanie ďalšieho vzdelávania:
1985, Právnická fakulta Univerzita Karlova v Prahe, odbor: Právo
JUDr.: 1986, Právnická fakulta Univerzita Karlova v Prahe, odbor: Občianske a pracovné právo
PhD.: 2003, odbor Občianske právo, Právnická fakulta Trnavská univerzita v Trnave, téma: Dedičské právo a konanie o dedičstve
Docent: 2014, odbor Občianske právo, Paneurópska vysoká škola – Fakulta práva v Bratislave, téma: Vývoj dedičského práva a jeho ďalšie smerovanie

Absolvovanie komerčných skúšok na Komore komerčných právnikov so sídlom v Žilne v roku 1998 s následným zapísaním do zoznamu Komerčných právnikov SR a od 1. 1. 2002 do roku 2021 zapísaná do zoznamu advokátov vedeného Slovenskou advokátskou komorou

Vzdelávanie vysoko-školských učiteľov v oblasti vysokoškolskej pedagogiky / Education of university teachers in the field of higher education pedagogy Rozvoj znalostných a pedagogických kompetencií pracovníkov vedy a výskumu na UMB v B. Bystrici (ITMS 26110230019)

Kurz projektovania a manažovania vedecko-výskumných aktivít v rámci vzdelávania: Rozvoj znalostných a pedagogických kompetencií pracovníkov vedy a výskumu na UMB v B. Bystrici (ITMS 26110230019) / Course of design and management of scientific research activities within education: Development of knowledge and pedagogical competencies of science and research workers at MBU in B. Bystrica (ITMS 26110230019)
 
Priebeh zamestnaní a priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):
od r. 1987 do r. 1989 justičná čakateľka, Krajský súd Praha, Spálená ulica, OS Beroun

od r. 1990 do r. 1993 Ministerstvo národnej obrany ČSFR, právnik

od r. 1994 do r. 1996 Ekonomická fakulta UMB v B. Bystrici, odborná asistentka na Katedre spoločenských vied

od r. 1997 do r. 2014 Právnická fakulta UMB v B. Bystrici, odborná asistentka na Katedre občianskeho práva

od r. 2014 dodnes Právnická fakulta UMB v B. Bystrici, docentka na Katedre občianskeho a pracovného práva


Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici (1994-1997), Katedra spoločenských vied – zabezpečované predmety:
Občianske právo, pracovné právo, správne právo
Právnická fakulta UMB v Banskej Bystrici od roku 1997 do súčasnosti:
Príprava študijných programov - vypracovanie učebného programu pre študijný predmet Občianske právo procesné (pod aktuálnym označením OPP I. a OPP II.), následne schváleného Akademickým senátom a Vedeckou radou Právnickej fakulty UMB v Banskej Bystrici.
Zabezpečovanie výučby predmetov:
Občianske právo hmotné (I., II. stupeň štúdia) – prednášky, semináre (od r. 1997–2000)
Občianske právo procesné I. – prednášky, semináre (I. stupeň štúdia)
Občianske právo procesné II. – prednášky, semináre (I. stupeň štúdia)
Aktuálne otázky z občianskeho práva (II. stupeň štúdia)
Civilné právo procesné (III. stupeň štúdia)
Dedičské právo (III. stupeň štúdia)
Dokazovanie v civilnom procese (III. stupeň štúdia)

 
Odborné alebo umelecké zameranie:
Študijný odbor habilitačného a inauguračného konania občianske právo
 
Údaje o publikačnej činnosti vrátane rozsahu a kategórie evidencie
AAA - počet:2 – [6,05AH]; [4,05AH]

AAB - počet:3 – [6,60AH]; [8,80AH]; [15,85AH]

ACA - počet:1 – [7,65AH]

ACB - počet:7

BCK - počet:3

BCI - počet:3

 
Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu:
1 Citácie v zahraničných publikáciách, registrované v citačných indexoch Web of Science a databáze SCOPUS 2
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 14
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 38
6 Recenzie v domácich publikáciách 2
 
Počet doktorandov, ktorým je alebo bol školiteľom s určením, koľký z nich štúdium ku dňu vyhotovenia životopisu riadne skončili:
Ukončení: 5
Školení doktorandi po dizertačnej skúške: 1
Školení doktorandi pred dizertačnou skúškou: 3

 
Najvýznamnejšie vedecké práce, odborné práce alebo umelecké práce, učebnice, učebné texty, doklady o umeleckých dielach alebo umeleckých výkonoch:
AAA GANDŽALOVÁ, D.: Konanie o dedičstve; rec. Ján Cirák, Michal Turošík, Eva Hudecová. – 1. vyd. – Praha: Nakladatelství Leges, 2020. – 121 s. [6,05 AH]. – ISBN 978-80-7502-446-6 [GANDŽALOVÁ, Daniela (90 %) - GANDŽALOVÁ, Lucia (10 %) (kategória A)

AAA GANDŽALOVÁ, D.: Adopcia - Právne rodičovstvo / Daniela Gandžalová ; rec. Katarína Ševcová, Juraj Takáč. - 1. vyd. - Praha : Leges, 2021. - 81 s. [4,05 AH]. - ISBN 978-80-7502-510-4 [GANDŽALOVÁ, Daniela (100%) - ŠEVCOVÁ, Katarína (rec.) - TAKÁČ, Juraj (rec.)] (kategória A)

AAB GANDŽALOVÁ, D.: Control of the legality of public administration; rec. Ján Cirák, Marián Ďurana, Juraj Takáč. – 1. vyd. – Banská Bystrica: Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela – Belianum, 2019. – 132 s. [6,60 AH]. – ISBN 978-80-557-1621-3 (kategória A)

ACA GANDŽALOVÁ. D.: Základy občianskeho procesného práva / Daniela Gandžalová, Ján Nota. – Brno: Akademie Sting, o. p. s., soukromá vysoká škola, 2011. – 153 s. – ISBN 978-80-86342-97-9, rozsah 7,25 AH (kategória B)

ACB GANDŽALOVÁ. D.: Občianske právo hmotné / Ján Lazar a kolektív. 1, Všeobecná časť. Rodinné právo. Vecné práva. Dedičské právo. – 3. dopl. a preprac. vyd. – Bratislava: Iura edition, 2006. – 598 s. – ISBN 80-8078-084-6, rozsah 3,05 AH [LAZAR, Ján – CIRÁK, Ján – DULAK, Anton – GANDŽALOVÁ, Daniela – KUBÍČKOVÁ, Gabriela – RICHTEROVÁ, Natália – ŠVIDROŇ, Ján] (kategória B)

AAB GANDŽALOVÁ. D.: Dedičské právo. 1. vyd. – Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2006. – 317 s. – ISBN 80-8083-347-8, Ján Švidroň [rec.], Peter Vojčík [rec.], Ján Cirák [rec.], rozsah 15,85 AH (kategória B)

AAB GANDŽALOVÁ, D.: Vývoj dedičského práva a jeho ďalšie smerovanie / Daniela Gandžalová; rec. Ján Cirák, Eva Hudecová, Katarína Ševcová. – 1. vyd. – Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta, 2012. – 176 s. [8,80 AH]. – ISBN 978-80-557-0282-7 [GANDŽALOVÁ, Daniela (100 %) – CIRÁK, Ján (rec.) – HUDECOVÁ, Eva (rec.) – ŠEVCOVÁ, Katarína (rec.)]

ACB GANDŽALOVÁ, D.: Civilné právo procesné: základné konanie a správne súdnictvo / Marek Števček, Jana Baricová… [et al.]; rec. Renáta Šínová, Jana Bajánková. – 3. zmen. a dopln. vyd. – Žilina: Eurokódex, 2014. – 760 s. [38,00 AH]. – ISBN 978-80-8155-043-0
[ŠTEVČEK, Marek (29 %) – BARICOVÁ, Jana (12 %) – CIBULKA, Ľubor (5 %) – CIRÁK, Ján (2 %) – GANDŽALOVÁ, Daniela (8 %) – GEŠKOVÁ, Katarína (2 %) – HENČEKOVÁ, Jana (7 %) – KOTRECOVÁ, Alexandra (16 %) – DZIAKOVÁ, Dominika (4 %) – SMYČKOVÁ, Romana (7 %) – STAVINOHOVÁ, Jaruška (8 %) – ŠINOVÁ, Renáta (rec.) – BAJÁNKOVÁ, Jana (rec.)]

AEC GANDŽALOVÁ, D.: Settlement of joint property of spouses - selected issues / Daniela Gandžalová, Lucia Gandžalová. In European journal of public matters. No. 2. – 1. vyd. – Olsztyn: University of Warmia and Mazury in Olsztyn, 2018. – ISSN 2544-3399. – Pp. 127–138.
[GANDŽALOVÁ, Daniela (50 %) – GANDŽALOVÁ, Lucia (50 %)]

ADE GANDŽALOVÁ, D.: Consumer protection in SR and its concept within the common European environment = Ochrana spotrebiteľa v SR po vstupe SR do Európskej únie / Daniela Gandžalová.
In Studia universitatis "Vasile Goldis" Arad: seria Stiinte Economice. Partea I. – Arad: Universitatea De Vest "Vasile Goldis" din Arad, 2009. – ISSN 1584-2339. – Č. 1–2 (2009), s. 199–206. [GANDŽALOVÁ, Daniela (100 %)]
 
Dátum, čas a miesto konania inauguračnej prednášky:
-
 
Dátum, od ktorého je vymenúvacie konanie prerušené, a lehotu, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:
-
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa oponentov.
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa členov inauguračnej komisie:
Oponenti:
prof. JUDr. Peter VOJČÍK, CSc.
Pracovisko: Univerzita P. J. Šafárika, Právnická fakulta, Košice, SR
odbor habilitačného a inauguračného konania: občianske právo

prof. JUDr. Ivo TELEC, CSc.
Pracovisko: Univerzita Palackého, Právnická fakulta, Olomouc, ČR
zahraničný odborník, odbor habilitačného a inauguračného konania: občianske právo

prof. JUDr. Milan ĎURICA, PhD.
Pracovisko: Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta, Banská Bystrica, SR
odbor habilitačného a inauguračného konania: obchodné a finančné právo

Predseda inauguračnej komisie:
prof. JUDr. Ján CIRÁK, CSc.
Pracovisko: Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta, Banská Bystrica, SR
odbor habilitačného a inauguračného konania: občianske právo

Členovia inauguračnej komisie:
prof. JUDr. Ján HURDÍK, DrSc.
Pracovisko: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Brno, ČR
zahraničný odborník, odbor habilitačného a inauguračného konania: občianske právo

prof. JUDr. Milana HRUŠÁKOVÁ, CSc.
Pracovisko: Univerzita Palackého, Právnická fakulta, Olomouc, ČR
zahraničná odborníčka, odbor habilitačného a inauguračného konania: občianske právo

prof. JUDr. Marek ŠTEVČEK, PhD.
Pracovisko: Univerzita Komenského, Právnická fakulta, Bratislava, SR
odbor habilitačného a inauguračného konania: občianske právo
 
Návrh inauguračnej komisie s odporúčaním schváliť návrhy na vymenovanie uchádzača za profesora v odbore, alebo neschváliť návrh na vymenovanie uchádzača v odbore:
-
 
Ďalšie údaje o priebehu konania na vymenovanie profesora:
-
 
Oponentský posudky

Posudok oponenta - prof. JUDr. I. Teleca, CSc. v rámci vymenúvacieho konania doc. JUDr. D. Gandžalovej, PhD.,5. 10. 2021 8:50:12
Posudok oponenta - prof. JUDr. M. Ďuricu, PhD. v rámci vymenúvacieho konania doc. JUDr. D. Gandžalovej, PhD.,14. 9. 2021 10:13:45
Posudok oponenta - prof. JUDr. P. Vojčíka, CSc. v rámci vymenúvacieho konania doc. JUDr. D. Gandžalovej, PhD.,16. 8. 2021 13:06:23

 
Rozhodnutia

Výpis uznesenia Vedeckej rady Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktoré sa uskutočnilo online formou prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams, dňa 7. júna 2021 ,21. 6. 2021 10:11:14
Zápisnica o elektronickom hlasovaní Vedeckej rady Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktoré sa konalo v dňoch 29.-30.06.2021,9. 7. 2021 8:40:22

 
Prezenčné listiny

PREZENČNÁ LISTINA z výsledku online hlasovania Vedeckej rady Právnickej fakulty UMB v Banskej Bystrici, ktoré sa konalo v dňoch 29.–30.06.2021 ,9. 7. 2021 8:43:33
PREZENČNÁ LISTINA z riadneho zasadnutia Vedeckej rady Právnickej fakulty UMB v Banskej Bystrici, ktoré sa uskutočnilo online formou prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams, dňa 07. júna 2021 ,21. 6. 2021 10:12:05

 
Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy