Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy
 
Meno: Jaroslav
Priezvisko: Ušiak
Rodné priezvisko:
Rok narodenia: 1983
Názov študijného odboru: medzinárodné vzťahy
Téma inauguračnej prednášky: Perspektívy výskumu bezpečnosti v medzinárodných vzťahoch v kontexte vychádzajúcich bezpečnostných hrozieb
Dátum doručenia žiadosti: 4. 5. 2021
 
Vysokoskolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvovanie ďalšieho vzdelávania:
Mgr.: 2007, odbor: Politológia, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

CSc./PhD.: 2010, odbor: Teória politiky, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, téma dizertačnej práce: Postavenie štátu a nové dimenzie bezpečnosti na začiatku 21. storočia

doc.: 2015 , odbor: Medzinárodné vzťahy, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, téma habilitačnej práce/prednášky: Strategická kultúra ako faktor formovania modernej bezpečnostnej politiky štátov Vyšehradskej štvorky / Model budúcej kooperácie štátov Vyšehradskej štvorky v oblasti bezpečnosti
 
Priebeh zamestnaní a priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):
2016 - súčasnosť: Prodekan pre medzinárodné vzťahy a vzťahy s verejnosťou; Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Kuzmányho 1, 974 01, Banská Bystrica, Slovenská republika

2015 - súčasnosť: vysokoškolský pedagóg – docent v odbore medzinárodné vzťahy, Vzdelávanie - prednášanie a vedecko-výskumná činnosť v oblastiach: bezpečnosti, medzinárodných vzťahov, politológie; Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Kuzmányho 1, 974 01, Banská Bystrica, Slovenská republika

2010 - 2015: vysokoškolský pedagóg – odborný asistent; Vzdelávanie - prednášanie a vedecko-výskumná činnosť v oblastiach: bezpečnosti, medzinárodných vzťahov, politológie; Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Kuzmányho 1, 974 01, Banská Bystrica, Slovenská republika

2007 –2010: projektový manager, prekladateľské služby; Príprava a implementácia projektov – zameranie na vzdelávaciu podporu a európske vzdelávacie politiky, Prekladateľské služby – Anglický jazyk - Slovenský jazyk; EFO Consulting, spol. s.r.o., Partizánska cesta 97, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika

2007 –2010: Interný doktorand v odbore Teória Politiky; Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Kuzmányho 1, 974 01, Banská Bystrica, Slovenská republika
 
Odborné alebo umelecké zameranie:
medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá, politológia, teórie medzinárodných vzťahov, teórie bezpečnostných štúdií, stredoeurópska regionálna spolupráca
 
Údaje o publikačnej činnosti vrátane rozsahu a kategórie evidencie
Monografie:
AAA - 1 (5,76 AH)
AAB - 3 (33,97 AH)
ABA - 1 (4,42 AH)
ABC - 5 (6,53 AH)
ABD - 3 (3,82 AH)

Učebnice
ACB - 1 (22,57 AH)

Skriptá
BCB - 1 (19,74 AH)
 
Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu:
Celkový počet citácií a recenzií: 432
• z toho SCI (kódy 1 a 2): 83
• z toho v zahraničných časopisoch a monografiách: 90
• z toho v domácich časopisoch a monografiách: 259
SCOPUS h-index – 4
Web of Science h-index – 4
 
Počet doktorandov, ktorým je alebo bol školiteľom s určením, koľký z nich štúdium ku dňu vyhotovenia životopisu riadne skončili:
Celkový počet doktorandov: 6
- z toho ukončených: 2
- z toho po dizertačnej skúške: 3
 
Najvýznamnejšie vedecké práce, odborné práce alebo umelecké práce, učebnice, učebné texty, doklady o umeleckých dielach alebo umeleckých výkonoch:
AAB02 Bezpečnosť ako kategória / Jaroslav Ušiak, Jana Lasicová ; rec. Oskar Krejčí, Pavel Nečas. - 1. vyd. - Bratislava : Veda, 2012. - 267 s. [18,80 AH]. - ISBN 978-80-224-1284-1 [UŠIAK, Jaroslav (50%) - LASICOVÁ, Jana (50%) - KREJČÍ, Oskar (rec.) - NEČAS, Pavel (rec.)]

AAA01 Security policy of the Slovak Republic = Bezpečnostná politika Slovenskej republiky - vývoj, východiská a implikácie : development, cornerstones and implications / Jaroslav Ušiak ; rec. Pavel Nečas, Jana Lasicová. - 1. vyd. - Praha : Kamil Mařík - Professional Publishing, 2013. - 102 s. [5,76 AH] - ISBN 978-80-7431-123-9. [UŠIAK, Jaroslav (100%) - NEČAS, Pavel (rec.) - LASICOVÁ, Jana (rec.)]

AAB03 Nový prístup k bezpečnosti štátu na začiatku 21. storočia : vedecká monografia / Pavel Nečas, Jaroslav Ušiak ; rec. Vladimír Sedlák, Vojtech Jurčák, Jana Lasicová. - 1. vyd. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši, 2010. - 167 s. [9,90 AH] - ISBN 978-801-8040-401-7. [NEČAS, Pavel (50%) - UŠIAK, Jaroslav (50%)]

AAB01 Security and strategic culture of the Visegrad group countries / Jaroslav Ušiak ; rec. Pavel Nečas, Jana Lasicová. - 1. vyd. - Banská Bystrica, Slovensko : Univerzita Mateja Bela, 2013. - 200 s. [14,67 AH]. - ISBN 978-80-557-0515-6 [UŠIAK, Jaroslav (100%) - NEČAS, Pavel (rec.) - LASICOVÁ, Jana (rec.)]

ABC01 Representatives of liberalism and the theory of international relations / Jaroslav Ušiak. 2. In Liberal values in international relations / rec. Antoni Olak, Jana Lasicová. - 1. vyd. - Kraków : University of public and individual security APEIRON, 2020. - ISBN 978-83-64035-73-9. - Pp. 33-56 [1,20 AH]. [UŠIAK, Jaroslav (100%)]

ADE04 Security-related cooperation among the V4 states / Jaroslav Ušiak. In Politics in Central Europe. - Praha : Metropolitní univerzita Praha, 2018. - ISSN 1801-3422. - Vol. 14, no. 2 (2018), pp. 39-56. [UŠIAK, Jaroslav (100%)]

ACB01 Bezpečnostná politika Slovenskej republiky a vybrané bezpečnostné dokumenty / Jaroslav Ušiak ; rec. Štefan Danics, Pavel Nečas, Vojtech Jurčák. - 2. preprac. a dopln. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2020. - 265 s. [22,57 AH]. - ISBN 978-80-557-1795-1 [UŠIAK, Jaroslav (100%) - DANICS, Štefan (rec.) - NEČAS, Pavel (rec.) - JURČÁK, Vojtech (rec.)]

ADE02 Visegrad Group as institution for Central European cooperation: Ups and downs of small international organisations / Jaroslav Ušiak. In Revista UNISCI : UNISCI Journal. - Madrid : Universidad Complutense de Madrid, 2020. - ISSN 2386-9453. - No. 54 (2020), pp. 9-28. [UŠIAK, Jaroslav (100%)]

ADM02 Military recruitment model for armed forces of small states and middle powers = El modelo de reclutamiento militar para las fuerzas armadas de pequeños Estados y potencias medias. El ejemplo europeo / Jaroslav Ušiak, Erik Görner. In Revista UNISCI = UNISCI Journal. - Madrid : Universidad Complutense Madrid, 2018. - ISSN 2386-9453. - Č. 46 (2018), s. 197-218. [UŠIAK, Jaroslav (50%) - GÖRNER, Erik (50%)]

ADM04 What is the threat perception of the Slovak Republic? / Samuel Goda, Jaroslav Ušiak. In Central European journal of international and security studies [elektronický zdroj]. - Praha : Metropolitni Univerzita Praha, 2016. - ISSN 1802-548X. - online, vol. 10, no. 1 (2016), pp. 61-87. [GODA, Samuel (50%) - UŠIAK, Jaroslav (50%)]
 
Dátum, čas a miesto konania inauguračnej prednášky:
-
 
Dátum, od ktorého je vymenúvacie konanie prerušené, a lehotu, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:
-
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa oponentov.
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa členov inauguračnej komisie:
1. Dr.h.c. prof. Ing. Pavel Nečas, PhD., MBA - profesor v odbore Národná a medzinárodná bezpečnosť - Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovenská republika

2. prof. PhDr. Ján Liďák, CSc. - profesor v odbore Medzinárodné vzťahy - Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, Česká republika (zahraničný odborník)

3. prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD. - profesorka v odbore Teória politiky - Sociologický ústav, Slovenská akadémia vied v Bratislave, Slovenská republika

4. prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D. - profesor v odbore Politológia - Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita v Brne, Česká republika (zahraničný odborník) – náhradník
 
Návrh inauguračnej komisie s odporúčaním schváliť návrhy na vymenovanie uchádzača za profesora v odbore, alebo neschváliť návrh na vymenovanie uchádzača v odbore:
1. prof. PhDr. Monika Čambáliková, CSc. - profesorka v odbore Teória politiky - Fakulta verejnej politiky a verejnej správy, Vysoká škola Danubius v Sládkovičove, Slovenská republika – predsedníčka komisie

2. prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D. - profesor v odbore Politológia - Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita v Brne, Česká republika (zahraničný odborník)

3. prof. PhDr. Peter Terem, PhD. - profesor v odbore Medzinárodné vzťahy - Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovenská republika

4. prof. Ing. Saleh Mothana Obadi, PhD. - profesor v odbore Medzinárodné vzťahy - Ekonomický ústav, Slovenská akadémia vied v Bratislave, Slovenská republika

5. prof. PhDr. Darina Malová, PhD. - profesorka v odbore Politológia – Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika – náhradníčka
 
Ďalšie údaje o priebehu konania na vymenovanie profesora:
-
 
Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy