Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy
 
Meno: Katarína
Priezvisko: Chovancová
Rodné priezvisko:
Rok narodenia: 1977
Názov študijného odboru: všeobecná jazykoveda
Téma inauguračnej prednášky: Manažment jazykového transferu v ústnej viacjazyčnej komunikácii
Dátum doručenia žiadosti: 31. 5. 2021
 
Vysokoskolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvovanie ďalšieho vzdelávania:
2001 – Mgr. – učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, aprobácia anglický jazyk a literatúra – francúzsky jazyk a literatúra - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied
2004 – DEA – diplome d´études approfondies (postgraduálne štúdium) – Université Rennes 2, Rennes, Francúzsko
2005 – PhDr. – Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta
2008 – PhD. – Université Rennes 2, Rennes, Francúzsko
2013 – doc. – Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta
Vizuálna komunikácia 2007 – FHV UMB
Vzdelávanie vysokoškolských učiteľov UMB zodpovedných za riadenie vysokoškolského vzdelávania 2012 – UMB
Projektovanie a manažovanie vedeckovýskumných aktivít 2011 – UMB
Leadership Development 2016 – Plus Academia, Bratislava
 
Priebeh zamestnaní a priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):
2001 – 2002 – Fakulta humanitných vied UMB – asistentka
2003 – 2013 – Fakulta humanitných vied UMB – odborná asistentka
2013 – doteraz – Filozofická fakulta UMB – docentka

Priebeh pedagogickej činnosti:
2001 – 2002 FHV UMB a 2003 – 20021 FHV/FF UMB
výučba v študijnom odbore Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov(ŠP Učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry) od r. 2001 a v študijnom odbore Prekladateľstvo a tlmočníctvo (ŠP Francúzsky jazyk a kultúra) od r. 2007

2005 – 2006 výučba v medzinárodných intenzívnych vzdelávacích kurzoch v rámci projektu ISTEPEC (Intercultural Studies in Teacher Education to Promote European Citizenship – Interkultúrne štúdiá vo vzdelávaní učiteľov s cieľom propagovať európske občianstvo)

2003 – 2005 výučba v kultúrnom centre Alliance française (Francúzska aliancia) v Banskej Bystrici

2001 – 2004 výučba v rámci podiplomového špecializačného štúdia odborného prekladu na FHV UMB v Banskej Bystrici

2004 – 2005 výučba na Hornobretónskej univerzite v Rennes (Francúzsko)
 
Odborné alebo umelecké zameranie:
Doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD. pôsobí v oblasti komunikačne orientovaného výskumu jazyka a reči. Zameriava sa na skúmanie sprostredkovanej komunikácie v jej rôznych podobách (komunikácia prenášaná prostredníctvom elektronického média, ale aj komunikácia mediovaná prostredníctvom živej osoby, napríklad tlmočníka, spravodajcu či komentátora), najmä na jej syntaktické a pragmatické špecifiká. V spojitosti s uvedenou nosnou témou výskumu sa v čiastkových výskumných úlohách venovala aj súvisiacim oblastiam, akými sú internetové diskusie a mediálny diskurz. Novšie sa podieľa na kontrastívnom výskume terminológie jazykovedy a na hľadaní optimálnej metódy deskripcie jazyka s cieľom sprostredkovať ho exolingválnemu príjemcovi.
 
Údaje o publikačnej činnosti vrátane rozsahu a kategórie evidencie
1. Monografie: 4 AAB (celkový rozsah 41,35 AH ; rozsah autorky 27,37 AH)
2. Učebnice: 1 ACB (celkový rozsah 10,50 AH; rozsah autorky 0,42 AH)
3. Skriptá: 5 BCI (celkový rozsah 35,47 AH; rozsah autorky 16,80 AH)
 
Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu:
Citácie v zahraničných publikáciách, registrované v citačných indexoch Web of Science a databáze SCOPUS – 4
Citácie v domácich publikáciách, registrované v citačných indexoch Web of Science a databáze SCOPUS – 6
Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch – 38
Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch – 50
Recenzie v zahraničných publikáciách – 4
Recenzie v domácich publikáciách – 2
 
Počet doktorandov, ktorým je alebo bol školiteľom s určením, koľký z nich štúdium ku dňu vyhotovenia životopisu riadne skončili:
3 školení, 1 ukončená
 
Najvýznamnejšie vedecké práce, odborné práce alebo umelecké práce, učebnice, učebné texty, doklady o umeleckých dielach alebo umeleckých výkonoch:
ADE Ilot textuel et d`autres formes de la presentation du discours autre dans un corpus de textes de presse = Textual islet and other forms of representation of other discourse in a journalistic text / Katarína Chovancová. In Verbum Analecta Neolatina. - Piliscaba : Akadémiai Kiado, 2008. - ISSN 1585-079X. - Roč. 10, č. 2 (december 2008), s. 365-374.
AFD Valency potential of Slovak and French verbs in contrast / Katarína Chovancová ... [et al.]. In Jazykovedný časopis = Journal of Linguistics. - Bratislava : Slovenská akadémia vied, 2017. - ISSN 0021-5597. - Roč. 68, č. 2 (2017), s. 156-168. (2017: 4 - H-index, Q4 - SJR Best Q, 0.101 - SJR, 0.245 - SNIP).
[CHOVANCOVÁ, Katarína (25%) - RÁČKOVÁ, Lucia (25%) - ZÁZRIVCOVÁ, Monika (25%) - VESELÁ, Dagmar (25%)]. - Článok je evidovaný v databáze Scopus.
AFD Anticipation in exolingual communication / Katarína Chovancová, Monika Zázrivcová, Katarína Gajdošová. In SKASE Journal of theoretical linguistics : selected papers from the conference Anticipation in consecutive and simultaneous cognitive tasks, Kosice, 20 - 22 June, 2019. Special number. - Košice : SKASE, 2020. - ISSN 1336-782X. - Vol. 17, no. 4 (2020), pp. 59-70.
[CHOVANCOVÁ, Katarína (40%) - ZÁZRIVCOVÁ, Monika (30%) - GAJDOŠOVÁ, Katarína (30%)]. - Príspevok je uverejnený v databáze WoS.
ADM Le parallélisme fonctionnel des constructions verbales transformées en slovaque et en français = The functional parallelism of transformed verbal constructions in Slovak and in French / Katarína Chovancová, Simona Krafčíková. In Romanica Olomucensia. - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2020. - ISSN 1803-4136. - Vol. 32, no. 2 (2020), pp. 231-242. [CHOVANCOVÁ, Katarína (60%) - KRAFČÍKOVÁ, Simona (40%)]
ABC Une grammaire pédagogique contextualisée / K. Chovancová, D. Rašová. 1. In Conception d`une nouvelle grammaire slovaque pour les francophones : système linguistique et valence verbale / ed. Katarína Chovancová, Patrice Pognan ; rec. Pierre Escudé, Elena Baranová. - 1. vyd. - Paris : Éditions des archives contemporaines, 2018. - ISBN 978-2-8130-0290-7. - S. 1-16 [1,16 AH]. [CHOVANCOVÁ, Katarína (50%) - ČMEHÝLOVÁ RAŠOVÁ, Dominika (50%)]
AFC Interkomprehenzia slovenčiny a češtiny v kontexte západoslovanských jazykov / Katarína Chovancová. - Spôsob prístupu: https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/book/226. In Intercomprehensio Slavica [elektronický zdroj] / rec. Metka Zupančič, Jarmila Panevová. - 1. vyd. - Ľubľana : Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2020. - ISBN 978-961-06-0350-4. - S. 51-67.
[CHOVANCOVÁ, Katarína (100%)]
AFC L`enseignement contextualisé de la grammaire française / Katarína Chovancová. In Revue japonaise de la didactique du français : Actes du IVe Congrès régional de la Commission Asie-Pacifique. - Kyoto : Société japonaise de didactique du français, 2018. - ISSN 2433-1902. - numéro spécial (2018), pp. 214-220.
[CHOVANCOVÁ, Katarína (100%)]
AFC L´intercompréhension: un outil, une piste, un défi / Katarína Chovancová, Lucia Ráčková, Monika Zázrivcová. In Français langue ardente : actes du XIVe congrès mondial de la FIPF, Liège 2016 / ed. Cynthia Eid, Annick Englebert, Geneviève Géron. Volume 5, Le français pour et par la diversité et l`éducation plurilingue et interculurelle. - 1. vyd. - Paris : Fédération internationale des professeurs de français, 2018. - ISBN 978-2-36315-731-7. - S. 93-99.
[CHOVANCOVÁ, Katarína (34%) - RÁČKOVÁ, Lucia (33%) - ZÁZRIVCOVÁ, Monika (33%) - CASTELLOTTI, Véronique (rec.) - LOUIS, Vincent (rec.)]
 
Dátum, čas a miesto konania inauguračnej prednášky:
12.10.2021, 10.00 hod., Vzdelávacie centrum Mateja Bela, Univerzitná knižnica UMB, Tajovského 51, Banská Bystrica
 
Dátum, od ktorého je vymenúvacie konanie prerušené, a lehotu, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:
-
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa oponentov.
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa členov inauguračnej komisie:
Oponenti:
prof. PhDr. Peter KOPECKÝ, CSc., Filozofická fakulta UKF v Nitre, odbor translatológia

prof. Patrice POGNAN, PhD., Université Paris – Sorbonne (Paris IV) + INALCO v Paríži, zahraničný odborník, odbor slavistika

prof. PhDr. Zuzana BOHUŠOVÁ, PhD., Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici, zamestnankyňa VŠ, na ktorej sa vymenúvacie konanie uskutočňuje, odbor cudzie jazyky a kultúry

Inauguračná komisia:
prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc., Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici - predseda, zamestnanec VŠ, na ktorej sa vymenúvacie konanie uskutočňuje, odbor všeobecná jazykoveda

prof. Marie-Claude Le BOT, Université Rennes 2 v Rennes, zahraničná odborníčka, odbor všeobecná jazykoveda

prof. PhDr. Oľga ORGOŇOVÁ, PhD., Filozofická fakulta UK v Bratislave, odbor slovenský jazyk

prof. PaedDr. Zdenka GADUŠOVÁ, CSc., Filozofická fakulta UKF v Nitre, odbor teória vyučovania cudzích jazykov
 
Návrh inauguračnej komisie s odporúčaním schváliť návrhy na vymenovanie uchádzača za profesora v odbore, alebo neschváliť návrh na vymenovanie uchádzača v odbore:
-
 
Ďalšie údaje o priebehu konania na vymenovanie profesora:
-
 
Oponentský posudky

Oponentský posudok_prof Bohušová,13. 9. 2021 9:16:16
Oponentský posudok_prof Kopecký,25. 8. 2021 9:13:55

 
Rozhodnutia

Výpis z uznesenia VR FF UMB zo dňa 16.06.2021 k návrhu na zloženie komisie, oponentov a tém prednášky,30. 6. 2021 10:02:57

 
Prezenčné listiny

Prezenčná listina zo zasadnutia VR FF UMB dňa 16.06.2021,30. 6. 2021 10:02:20

 
Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy