Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy
 
Meno: Katarína
Priezvisko: Seresová
Rodné priezvisko: Balážová
Rok narodenia: 1967
Názov študijného odboru: všeobecná jazykoveda
Téma inauguračnej prednášky: Glokalizácia a dynamika súčasných jazykov zo všeobecnolingvistických hľadísk
Dátum doručenia žiadosti: 27. 5. 2021
 
Vysokoskolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvovanie ďalšieho vzdelávania:
2010 habilitácia, odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
1997 – 2002, doktorandské štúdium v odbore: jazykoveda konkrétnych jazykových skupín, špecializácia germanistika, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
1985 – 1990, študijný odbor: učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov slovenský jazyk a literatúra – nemecký jazyk a literatúra, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
2012 – 2016 študijný odbor Marketingový manažment, Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave

Ďalšie vzdelávanie:
1996 Institut für interkulturelle Kommunikation Düsseldorf, Nemecko
2005 študijný pobyt na Wirtschaftsuniversität Linz, Rakúsko
2006 certifikát ECDL
2009 študijný pobyt na Wirtschaftsuniversität Wien, Rakúsko
2018 Fachhochschule Burgendland, Eisenstadt, Rakúsko

 
Priebeh zamestnaní a priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):
2010 – doteraz: docentka, Fakulta aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave, Katedra jazykovedy a translatológie
1995 – 2010 odborná asistentka, Ústav jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave, Katedra nemeckého jazyka
1990 – 1995 učiteľka, Gymnázium Metodova, Bratislava

2010- doteraz Fakulta aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave – predmety v rámci študijného programu Cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia (1. a 2. stupeň štúdia) Akademický jazyk, odborný ekonomický jazyk, lexikológia, prekladový seminár v nemeckom jazyku 1. – 3., preklad a tlmočenie v nemeckom jazyku 1. – 4., Bakalársky seminár, Frauen in der Geschichte
1995 – 2010 Ústav jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave – odborný nemecký jazyk pre manažment, obchod a národné hospodárstvo
1990 – 1995 Gymnázium Metodova – predmety slovenský jazyk a nemecký jazyk
 
Odborné alebo umelecké zameranie:
Lingvistika, lexikológia, akademický jazyk, odborný ekonomický nemecký jazyk), translatológia (preklad, tlmočenie)
 
Údaje o publikačnej činnosti vrátane rozsahu a kategórie evidencie
Monografie - 2
AAA Jobben oder arbeiten? Anglizismen ein bisschen anders. Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 2019. ISBN 978-3-339-11354-2. [7,11 AH]
AAB Nemecký odborný text ako predmet prekladu. Bratislava: Ekonóm, 2010. ISBN 978-80-225-2970-9. [5,892AH]
Učebnice: 2
ACB Wissenschaftliches Schreiben. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 94 s. [3,14 AH]. KEGA 029EU-4/2016. ISBN 978-80-225-4547-1.
ACB Translatologie in der Praxis. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2861-0. [4,334 AH]
Skriptá –2
BCI Helmová, Milena - Seresová, Katarína [3,1 AH].): Nácvik testov z nemeckého jazyka (2. časť). - 1. vyd. - Bratislava : Ekonóm, 2000. - 123 s. ISBN 80-225-1283-4
BCI Lišková, Danuša - Seresová, Katarína [3,905AH]. Wirtschaftsdeutsch in der Volkswirtschaft. - 1. vyd. - Bratislava : Ekonóm, 2009. - 94 s. ISBN 978-80-225-2689-0
 
Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu:
Citácie v zahraničných publikáciách, registrované v citačných indexoch Web of Science a databáze SCOPUS: 2
Citácie v domácich publikáciách, registrované v citačných indexoch Web of Science a databáze SCOPUS: 5
Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch: 52
Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch: 80
Recenzie v domácich publikáciách: 4
SPOLU: 143
 
Počet doktorandov, ktorým je alebo bol školiteľom s určením, koľký z nich štúdium ku dňu vyhotovenia životopisu riadne skončili:
3 ukončení doktorandi
 
Najvýznamnejšie vedecké práce, odborné práce alebo umelecké práce, učebnice, učebné texty, doklady o umeleckých dielach alebo umeleckých výkonoch:
Vedecké práce v zahraničných a domácich karentovaných časopisoch, resp. časopisoch evidovaných v medzinárodných databázach s IF > 0,14
- ADM ČIEFOVÁ, Michaela - SERESOVÁ, Katarína. Teaching foreign languages at the University of economics in Bratislava in connection to the needs of the labour market. - Registrovaný: Web of Science. In Advanced Education. - Kyiv : National Technical University of Ukraine, Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute. ISSN 2410-8286, 2017, no. 8, pp. 28-34 online.
- ADM SERESOVÁ, Katarína - BREVENÍKOVÁ, Daniela. Towards Text Didactisation for the Purpose of Developing Translation Skills. - Registrovaný: Web of Science. In Advanced Education. - Kyiv : National Technical University of Ukraine, Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute. ISSN 2410-8286, 2018, no. 9, pp. 96-100 online. KEGA 029EU-4/2016.
- ADM ČIEFOVÁ, Michaela - SERESOVÁ, Katarína. Intercultural Issues in Border Regions: the Case of Austria and Slovakia. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Journal of Comparative Politics. - Ljubljana: CAAPPI – Centre for the Analysis of Administrative-Political Processes and Institutions. ISSN 1338-1385, 2021, vol. 14, no. 1, pp. 60-70 online.

Vedecké monografie zásadného významu pre oblasť výskumu, vedecké monografie vydané v svetovom jazyku v zahraničnom vydavateľstve registrované podľa vyhlášky AAA
- AAA SERESOVÁ, Katarína. Jobben oder arbeiten? Anglizismen ein bisschen anders. Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 2019. ISBN 978-3-339-11354-2. [7,11 AH]
 
Dátum, čas a miesto konania inauguračnej prednášky:
-
 
Dátum, od ktorého je vymenúvacie konanie prerušené, a lehotu, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:
-
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa oponentov.
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa členov inauguračnej komisie:
OPONENTI
prof. PhDr. Jana Rakšányiová, CSc., Filozofická fakulta UK v Bratislave
prof. PhDr. Ľubomír Guzi, PhD., Filozofická fakulta PU v Prešove
prof. PhDr. Lenka Vaňková, Dr., Filozofická fakulta OU v Ostrave - zahraničná odborníčka

ČLENOVIA KOMISIE
prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc., Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici - predseda. Zamestnanec VŠ, na ktorej sa konanie uskutočňuje
prof. PaedDr. Eva Stranovská, PhD., Filozofická fakulta UKF v Nitre
prof. PhDr. Alena Jaklová, PhD., Filozofická fakulta JčU v Č. Budějoviciach - zahraničná odborníčka
prof. PhDr. Mária Vajičková, CSc., Pedagogická fakulta UK v Bratislave
 
Návrh inauguračnej komisie s odporúčaním schváliť návrhy na vymenovanie uchádzača za profesora v odbore, alebo neschváliť návrh na vymenovanie uchádzača v odbore:
-
 
Ďalšie údaje o priebehu konania na vymenovanie profesora:
-
 
Rozhodnutia

Výpis z uznesenia VR FF UMB zo dňa 12.10.2021 k návrhu na zloženie komisie, oponentov a tém prednášky,16. 11. 2021 23:03:09

 
Prezenčné listiny

Prezenčná listina zo zasadnutia VR FF UMB dňa 12.10.2021,16. 11. 2021 23:03:26

 
Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy