Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy
 
Meno: Ján
Priezvisko: Závadský
Rodné priezvisko:
Rok narodenia: 1975
Názov študijného odboru: ekonomika a manažment podniku
Téma inauguračnej prednášky: Determinanty integrácie procesného manažmentu do systému riadenia podniku
Dátum doručenia žiadosti: 25. 3. 2013
 
Vysokoskolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvovanie ďalšieho vzdelávania:
Ing. Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, 1999, odbor: Manažment priemyselných podnikov.
CSc./PhD.: 2002, odbor 62-70-9 Ekonomika a riadenie podnikov, Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, téma: Model procesne riadeného podniku.
docent: 2005, odbor Ekonomika a riadenie podnikov, Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici, téma: Riadenie výkonnosti podnikových procesov.
Ďalšie: 1999, pedagogická spôsobilosť vyučovať odborné predmety (štvorsemestrálne štúdium), Slovenská technická univerzita v Bratislave, štátna záverečná skúška s obhajobou záverečnej práce
 
Priebeh zamestnaní a priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):
1999 Procesný analytik, IDC Holding, a.s. v Bratislave
1999 – 2003 Odborný asistent, Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave
2003 – 2005 Odborný asistent, Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
2005 – súčasnosť Docent, Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
2007 – súčasnosť Vedúci Inštitútu manažérskych systémov EF UMB v Poprade
 
Odborné alebo umelecké zameranie:
- pedagogická profilácia:
predmety: 15 (Manažment 1, Manažment 2, Teória riadenia, Procesný manažment, Manažérstvo kvality 1, Manažérstvo kvality 3, Audity kvality, Zavádzanie systémov kvality a ich certifikácia, Manažment inovácií, Manažment výroby, Manažment technologických systémov, Projektový manažment, Projektový manažment 2, Logistika, Nástroje zabezpečovania kvality).
vedenie bakalárskych prác: 10 v odbore 3.3.16. Ekonomika a manažment podniku.
vedenie diplomových prác: 64 (38 v odbore Ekonomika a riadenie podnikov, 2 v odbore Ekonomika a správa území, 1 v odbore 3.3.15. Manažment, 23 v odbore 3.3.16. Ekonomika a manažment podniku).
vedenie dizertačných prác: 6 (3 ukončené, 3 vedené).
prednášková činnosť vo vzdelávacích kurzoch pre prax:
Vzdelávanie v akreditovanom kurze Manažér kvality a Interný audítor kvality na Ekonomickej fakulte UMB.
- garant predmetov: 12 (Procesný manažment, Projektový manažment,
Projektový manažment 2, Projektový manažment v cestovnom ruchu, Manažment inovácií, Project Management, Riadenie procesov, Manažment 2, Manažment výroby, Manažment rizika, Teória riadenia, Manažérstvo kvality 3).
- prednášková činnosť na domácich (22) a zahraničných (7) vedeckých konferenciách a seminároch s orientáciou na všeobecný manažment a teóriu riadenia, procesný manažment a manažérstvo kvality.
- prednášková činnosť v anglickom jazyku v treťom stupni štúdia v odbore 3.3.16. Ekonomika a manažment podniku pri výučbe zahraničných študentov.
 
Údaje o publikačnej činnosti vrátane rozsahu a kategórie evidencie
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
AAA01 Systémové pojednání o procesním řízení / Ján Závadský ; rec. Alexander
Mateides, František Horňák, Ján Kapusta. - 1. vyd. - Praha : Alfa Publishing, 2005. - 80 s. -
ISBN 80-86851-15-X
[ZÁVADSKÝ, Ján (100%) - MATEIDES, Alexander (rec.) - HORŇÁK, František (rec.) -
KAPUSTA, Ján (rec.)]
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01 Operatívna a strategická výkonnosť podnikových procesov / Ján Závadský,
Marcela Kovaľová ; vedec. red. Pavol Molnár ; rec. Pavol Molnár, Helena Čierna, Veronika
Kuchárová Mačkayová. - 1. vyd. - Bratislava : Slovenský komitét pre vedecké riadenie
ZSVTS, 2011. - 84 s. - ISBN 978-80-970684-1-7
[ZÁVADSKÝ, Ján (55%) - KOVAĽOVÁ, Marcela (45%) - MOLNÁR, Pavol (vedec. red.) -
MOLNÁR, Pavol (rec.) - ČIERNA, Helena (rec.) - KUCHÁROVÁ MAČKAYOVÁ,
Veronika (rec.)]
AAB02 Manažment : teoretické aspekty vybraných manažérskych procesov : vedecká
monografia Slovenského komitétu pre vedecké riadenie ZSVTS / Ján Závadský, Veronika
Kuchárová - Mačkayová, Zuzana Závadská ; rec. Václav Řepa, Vladimír Hiadlovský. - 1.
vyd. - Bratislava : Slovenský komitét pre vedecké riadenie ZSVTS, 2011. - 144 s. - ISBN
978-80-970684-0-0
[ZÁVADSKÝ, Ján (50%) - KUCHÁROVÁ MAČKAYOVÁ, Veronika (30%) -
ZÁVADSKÁ, Zuzana (20%) - ŘEPA, Václav (rec.) - HIADLOVSKÝ, Vladimír (rec.)]
AAB03 Riadenie výkonnosti podnikových procesov / Ján Závadský ; rec. Ľubica
Lesáková, Ján Štefánik. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2005. - 120 s. -
ISBN 80-8033-077-9
[ZÁVADSKÝ, Ján (100%) - LESÁKOVÁ, Ľubica (rec.) - ŠTEFÁNIK, Ján (rec.)]
ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
ABD01 Operatívna a strategická výkonnosť logistických procesov / Ján Závadský,
Marcela Kovaľová, Tomáš Hyben.
In Logistika výkonného podniku / rec. Jozef Mihok, Igor Ščepka, Ján Štefánik. - Trnava : SP
Synergia, 2009. - ISBN 978-80-254-5754-2. - S. 237-251 [1 AH].
[ZÁVADSKÝ, Ján (34%) - KOVAĽOVÁ, Marcela (33%) - HYBEN, Tomáš (33%)]
ABD02 Analýza a modelovanie logistických procesov podniku / Ján Závadský,
Marcela Kovaľová, Tomáš Hyben.
In Logistika výkonného podniku / rec. Jozef Mihok, Igor Ščepka, Ján Štefánik. - Trnava : SP
Synergia, 2009. - ISBN 978-80-254-5754-2. - S. 221-236 [1,1 AH].
[ZÁVADSKÝ, Ján (34%) - KOVAĽOVÁ, Marcela (33%) - HYBEN, Tomáš (33%)]
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
ACB01 Manažment III : systémový prístup k manažmentu a auditu organizácie / Ján
Závadský ... [et al.] ; rec. Pavol Molnár, Jaroslav Sivák. - 1. vyd. - Bratislava : IURA Edition,
2
2012. - 174 s. - ISBN 978-80-8078-512-3
[ZÁVADSKÝ, Ján (20%) - SAKÁL, Peter (20%) - POMFFYOVÁ, Mária (20%) -
HRDINOVÁ, Gabriela (20%) - ZÁVADSKÁ, Zuzana (20%) - MOLNÁR, Pavol (rec.) -
SIVÁK, Jaroslav (rec.)]
ACB02 Manažment I : ako plánovať, organizovať a rozhodovať : historické a moderné
aspekty manažmentu / Dagmar Kokavcová a kolektív ; rec. Mária Seková, Michal Pružinský.
- 1. vyd. - Bratislava : Iura Edition, 2012. - 156 s. - ISBN 978-80-8078-513-0
[KOKAVCOVÁ, Dagmar (40%) - ZÁVADSKÝ, Ján (20%) - KUCHÁROVÁ
MAČKAYOVÁ, Veronika (20%) - ZÁVADSKÁ, Zuzana (20%) - SEKOVÁ, Mária (rec.) -
PRUŽINSKÝ, Michal (rec.)]
BAB Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách
BAB01 Manažérstvo kvality vo vzdelávacích organizáciách / Ján Závadský ... [et al.] ;
red. Pavol Molnár ; rec. Ladislav Kulčár, Lucia Bartková. - 1. vyd. - Poprad : Výskumný
ústav ekonomiky a manažmentu, 2011. - 139 s. - ISBN 978-80-970458-2-1
[ZÁVADSKÝ, Ján (40%) - PÁSTOROVÁ, Kamila (10%) - HOTÁKOVÁ, Monika (30%) -
ZÁVADSKÁ, Zuzana (20%) - MOLNÁR, Pavol (vedec. red.) - KULČÁR, Ladislav (rec.) -
BARTKOVÁ, Lucia (rec.)]
BAB02 Business Process Manager - Professional / Ján Závadský. - Poprad : Slovenská
asociácia procesného riadenia, 2007. - 96 s. - ISBN 978-80-969519-2-5
[ZÁVADSKÝ, Ján (100%)]
12
BAB03 Stratégia zvyšovania výkonnosti organizácie aplikáciou procesného riadenia
[elektronický zdroj] / Tomáš Hyben, Ján Závadský ; recenzenti: Katarína Zimermanová, Ján
Kapusta. - 1. vyd. - Elektronické dokumenty (listy, články, monografie). - Poprad, 2006 :
Slovenská asociácia procesného riadenia. - 1 elektronický optický disk (CD-Rom), 70 s. -
ISBN 80-969519-1-2
[ZÁVADSKÝ, Ján (50%) - HYBEN, Tomáš (50%) - ZIMERMANOVÁ, Katarína (rec.) -
KAPUSTA, Ján (rec.)]
BAB04 Ako zaviesť systém riadenia kvality podľa STN EN ISO 9001:2001 v
organizácii / Alexander Mateides, Ján Závadský. - Bratislava : EPOS, 2005. - 217 s. - ISBN
80-8057-632-7
[MATEIDES, Alexander (50%) - ZÁVADSKÝ, Ján (50%)]
BAB05 Procesný manažment v praxi manažéra / Ján Závadský. - 1. vyd. - Trnava : SP
SYNERGIA, 2004. - 238 s. - ISBN 80-968734-8-2
[ZÁVADSKÝ, Ján (100%)]
BAB06 Procesný manažment : odborná knižná práca / Ján Závadský ; rec. Alexander
Mateides, Peter Sakál. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická
fakulta, 2004. - 147 s. - ISBN 80-8083-010-X
[ZÁVADSKÝ, Ján (100%) - MATEIDES, Alexander (rec.) - SAKÁL, Peter (rec.)]
BBB Kapitoly v odborných monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
BBB01 Manažovanie strategickej výkonnosti / Ján Závadský.
In Strategický manažment v praxi manažéra : Peter Sákal ... [et al.]. - Trnava : SP-Synergia,
2007. - ISBN 978-80-89291-04-5. - S. 430-461.
[ZÁVADSKÝ, Ján (100%)]
BBB02 Procesný prístup v systémoch kvality / Ján Závadský. VIII. kapitola.
In Manažérstvo kvality : história, koncepty, metódy / Alexander Mateides a kolektív. -
Bratislava : EPOS, 2006. - ISBN 80-8057-656-4. - S. 275-348.
[ZÁVADSKÝ, Ján (100%)]
BBB03 Metódy, nástroje a techniky manažérstva kvality / Ján Závadský. XI. kapitola.
In Manažérstvo kvality : história, koncepty, metódy / Alexander Mateides a kolektív. -
Bratislava : EPOS, 2006. - ISBN 80-8057-656-4. - S. 434-601.
[ZÁVADSKÝ, Ján (100%)]
BCI Skriptá a učebné texty
BCI01 Metódy, nástroje a techniky manažérstva kvality / Ján Závadský. - 1. vyd. -
Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2006. - 178 s. - ISBN 80-8083-189-0
[ZÁVADSKÝ, Ján (100%)]
BCI02 Manažérstvo kvality : (učebný text - dištančné vzdelávanie) [elektronický
zdroj] / Ján Závadský, Alexander Mateides, Peter Pohančaník ; recenzenti: Pavol Molnár,
Peter Laco. - 1. vyd. - Elektronické dokumenty (listy, články, monografie). - Banská Bystrica,
2006 : Ekonomická fakulta v spolupráci s OZ Ekonómia : Univerzita Mateja Bela. - 1
elektronický optický disk (CD-Rom); 7,73 AH. - ISBN 80-8083-277-3
13
[ZÁVADSKÝ, Ján (50%) - MATEIDES, Alexander (40%) - POHANČANÍK, Peter (10%) -
MOLNÁR, Pavol (rec.) - LACO, Peter (rec.)]
BCI03 Logistika : (učebný text - dištančné vzdelávanie) [elektronický zdroj] / Ján
Závadský ; recenzenti: Alexander Mateides, Pavol Kráľ. - 1. vyd. - Elektronické dokumenty
(listy, články, monografie). - Banská Bystrica, 2006 : Ekonomická fakulta v spolupráci s OZ
Ekonómia : Univerzita Mateja Bela. - 1 elektronický optický disk (CD-Rom); 4,17 AH. -
ISBN 80-8083-278-1
[ZÁVADSKÝ, Ján (100%) - MATEIDES, Alexander (rec.) - KRÁĽ, Pavol (rec.)]
BCK Kapitoly v učebniciach a učebných textoch
BCK01 Procesný manažment – podstata, princípy a metodika implementácie do
existujúceho systému podniku / Ján Závadský.
In Integrovaný manažment : modul 1 / rec. Miroslav Majtán, Štefan Marsina ... [et al.]. - 1.
vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2004. - ISBN 80-225-1893-X. - S. 82-101.
[ZÁVADSKÝ, Ján (100%)]
BCK02 Procesný manažment – podstata, princípy a metodika implementácie do
existujúceho systému podniku / Ján Závadský.
In Integrovaný manažment : modul 1 / rec. Pavol Hraško, Pavol Molnár, Štefan Slávik. - 1.
vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2002. - ISBN 80-225-1651-1. - S. 83-101.
[ZÁVADSKÝ, Ján (100%)]
 
Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu:
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
Alexander Mateides, Ján Závadský. - Bratislava : EPOS, 2005. - 217 s. - ISBN 80-8057-632-7
[MATEIDES, Alexander (50%) - ZÁVADSKÝ, Ján (50%)]
Ohlasy:
1. [3] URAMOVÁ, Mária - RÜCKSCHOLOSS, Michal. Skúsenosti z uplatňovania
systému manažérstva kvality (na príklade EF UMB v Banskej Bystrici). In
Wspólczesne wyzwania wobec zarzadzania. Katowice : Universytet Śląski, 2009. ISBN
978-83-913962-6-1, s. 319-326.
2. [6] PAULOVÁ, Iveta. Recenzia publikácie Mateides, A., Závadský J.: Ako
zaviesť systém riadenia kvality podľa STN EN ISO 9001:2001 v organizácii. In Kvalita
: odborný časopis Slovenskej spoločnosti pre kvalitu. ISSN 1335-9231, 2005, roč. 13, č.
3, s. 48-49.
3. [6] GÚČIK, Marian. Kvalita ako konkurenčná prednosť v cestovnom ruchu. In
Ekonomická revue cestovného ruchu. ISSN 0139-8660, 2005, roč. 38, č. 3, s. 191-192.
4. [4] TVRDOŇOVÁ, Katarína. Nákladová analýza projektu zavedenia systému
manažérstva kvality v stredisku cestovného ruchu. In Scientia Iuventa : zborník
príspevkov z medzinárodnej doktorandskej konferencie [CD-Rom]. Banská Bystrica :
Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, 2006. ISBN 80-8083-338-9.
5. [4] HANESOVÁ, Lívia. Projekt zavedenia systému manažérstva kvality na
príklade vybraného hotela. In Scientia Iuventa : zborník príspevkov z medzinárodnej
doktorandskej konferencie [CD-Rom]. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela,
Ekonomická fakulta, 2006. ISBN 80-8083-338-9, s. [1-17].
6. [4] VEČERA, Pavel. Model manažérstva kvality CAF v podmienkach verejnej
správy. In Scientia Iuventa : zborník príspevkov z medzinárodnej doktorandskej
konferencie [CD-Rom]. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta,
2006. ISBN 80-8083-338-9.
7. [3] TEPLICKÁ, Katarína. Vykonávanie interných auditov systému manažérstva
kvality. In Qmagazín : internetový časopis o jakosti [online]. 2008, únor [cit. 2013-02-
19]. ISSN 1213-0451. Dostupné z: http://katedry.fmmi.vsb.cz/639/magazin.htm
8. [3] TEPLICKÁ, Katarína - BIRČÁKOVÁ, Zuzana. Základný pohľad na systém
manažérstva kvality podľa EN ISO 9001:2001. In Qmagazín : internetový časopis o
jakosti [online]. 2008, únor [cit. 2013-02-19]. ISSN 1213-0451. Dostupné z:
http://katedry.fmmi.vsb.cz/639/magazin.htm
ADF Štrukturálne aspekty merania a hodnotenia výkonnosti podnikových procesov =
Structural Aspects of Process Performance Measurement and Evaluation / Ján Závadský.
In Ekonomika a spoločnosť : vedecký časopis Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici :
= the scientific journal of the Faculty of Economics Matej Bel University Banská Bystrica = =
The Journal of economics and social research. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB,
2005. - ISSN 1335-7069. - Roč. 6, č. 1 (2005), s. 28-37.
[ZÁVADSKÝ, Ján (100%)]
Ohlasy:
1. [4] KOVAĽOVÁ, Marcela. Riadenie strategickej a operatívnej výkonnosti
podnikových procesov. In Scientia Iuventa 2009 : proceedings of reviewed papers from
international scientific conference of PhD. students [CD-Rom]. Banská Bystrica :
2
Univerzita Mateja Bela, 2009. ISBN 978-80-8083-793-8, s. [1-12].
2. [4] MOLNÁR, Pavol. Inovačné aktivity firiem vo svetle nových
environmentálnych zákonov. In Výkonnosť organizácie, prístupy k jej meraniu a
hodnoteniu : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava : Slovenský
komitét pre vedecké riadenie ZSVTS, 2005. ISBN 80-968080-5-2, s. 46-48.
ADF Výkonnosť podnikových procesov / Ján Závadský.
In Manažment priemyselných podnikov : vedecký časopis Univerzitnej vedeckotechnickej
spoločnosti, Zvolen. - Zvolen : Vydavateľstvo Technickej univerzity, 2005. - Roč. 2., č. 1
(2005), s. 43-47.
[ZÁVADSKÝ, Ján (100%)]
Ohlasy:
1. [3] HUDYMAČOVÁ, Martina - Marek HILA. Výkonnosť podniku. In QMagazín:
internetový časopis o jakosti [online]. 2011, říjen [cit. 2013-02-18]. ISSN 1213-0451.
Dostupné z: http://www.fmmi.vsb.cz/639/clanek.html
2. [3] PUDŁO, Patrycja - GAVUROVÁ, Beáta. Prepojenie pracovnej motivácie s
výkonnosťou v systéme Balanced Scorecard. In Pracownicy jako akcelerator : (teoria i
wyniki badań). Rzeszów : Rzeszowska univerzita, 2012. ISBN 978-83-61798-64-4, s.
21-50.
3. [3] PUDŁO, Patrycja - GAVUROVÁ, Beáta. Úloha motivačných komponentov v
riadení ľudských zdrojov systému Balanced Scorecard. In Pracownicy jako akcelerator
: (teoria i wyniki badań). Rzeszów : Rzeszowska univerzita, 2012. ISBN 978-83-61798-
64-4, s. 89-114.
AFD Optimalizácia ľudských zdrojov využitím softvéru QPR ProcessGuide / Ján Závadský.
In Manažment ľudského potenciálu v podniku : zborník referátov medzinárodnej vedeckej
konferencie Manažment ľudského potenciálu v podniku konanej 16. - 17. marca 2005 v
Žiline. - Žilina : Žilinská univerzita, 2005. - ISBN 80-8070-360-4. - S. 189-193.
[ZÁVADSKÝ, Ján (100%)]
Ohlasy:
1. [4] KUCHÁROVÁ MAČKAYOVÁ, Veronika. Parametrické porovnávanie
výkonnosti zamestnancov aplikáciou benchmarkingu. In Manažment priemyselných
podnikov : vedecký časopis Univerzitnej vedeckotechnickej spoločnosti. ISSN 1336-
5592, 2005, roč. 2, č. 2, s. 28-32.
AAB Riadenie výkonnosti podnikových procesov / Ján Závadský ; rec. Ľubica Lesáková,
Ján Štefánik. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2005. - 120 s. - ISBN 80-
8033-077-9
[ZÁVADSKÝ, Ján (100%) - LESÁKOVÁ, Ľubica (rec.) - ŠTEFÁNIK, Ján (rec.)]
Ohlasy:
1. [3] GAVUROVÁ, Beáta - ŠOLTÉS, Vincent. Information systems and
technologies in management practice of the public and private sector organizations. In
Pracownicy jako akcelerator : (teoria i wyniki badań). Rzeszów : Rzeszowska
univerzita, 2012. ISBN 978-83-61798-64-4, s. 758-800.
2. [3] HUDYMAČOVÁ, Martina - Marek HILA. Výkonnosť podniku. In QMagazín:
internetový časopis o jakosti [online]. 2011, říjen [cit. 2013-02-18]. ISSN 1213-0451.
Dostupné z: http://www.fmmi.vsb.cz/639/clanek.html
3. [3] PUDŁO, Patrycja - GAVUROVÁ, Beáta. Prepojenie pracovnej motivácie s
výkonnosťou v systéme Balanced Scorecard. In Pracownicy jako akcelerator : (teoria i
wyniki badań). Rzeszów : Rzeszowska univerzita, 2012. ISBN 978-83-61798-64-4, s.
3
21-50.
4. [3] PUDŁO, Patrycja - GAVUROVÁ, Beáta. Úloha motivačných komponentov v
riadení ľudských zdrojov systému Balanced Scorecard. In Pracownicy jako akcelerator
: (teoria i wyniki badań). Rzeszów : Rzeszowska univerzita, 2012. ISBN 978-83-61798-
64-4, s. 89-114.
5. [1] GAVUROVÁ, Beáta. Identifikácia zdrojov potenciálnej nefunkčnosti systému
Balanced Scorecard a ich vplyv na funkčnosť systému. In E+M Ekonomie a
Management. ISSN 1212-3609, 2012, roč. 15, č. 3, s. 76-89., Scopus
6. [3] KOVAĽOVÁ, Marcela - TURČOK, Lukáš. Simulation of business processes
as a means of efficiency and performance of business processes. In Współczesne
wyzwania wobec zarządzanias. Katowice : Uniwersytet Śląski, 2009. ISBN 978-83-
913962-6-1, s. 221-227.
7. [4] KUCHÁROVÁ MAČKAYOVÁ, Veronika - ZÁVADSKÁ, Zuzana -
SIROTIAKOVÁ, Mária. Comparison of Job Analysis Traditional and Process
Approach. In Human Resources Management and Ergonomics. ISSN 1337-0871, 2010,
vol. 4, no. 2, pp. 80-95.
8. [4] BALCIAR, Andrej. Measuring the Influence of Customers, Suppliers and
Employees on the Value Added Creation in the Enterprice. In Výkonnosť organizácie :
prístupy k jej meraniu a hodnoteniu ; zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie.
Bratislava : Slovenský komitét pre vedecké riadenie ZS VTS Bratislava, 2005. ISBN
80-968080-5-2, s. 76-81.
9. [4] KOVAĽOVÁ, Marcela. Makroekonomicky orientovaný model Balanced
Scorecard. In Scientia Iuventa 2008 : proceedings of reviewed papers from international
scientific conference of PhD. students [CD-Rom]. Banská Bystrica : Ekonomická
fakulta Univerzity Mateja Bela, 2008. ISBN 978-80-8083-582-8, s. [1-10].
10. [4] HYBEN, Tomáš. Aplikácia systému merania a monitorovania procesov v
organizácii poskytujúcej zdravotnú starostlivosť. In Scientia Iuventa 2007 : proceedings
of reviewed papers from international scientific conference of PhD. students [CDRom].
Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2007. ISBN 978-
80-8083-398-5, s. [1-4].
11. [4] KOVAĽOVÁ, Marcela. Riadenie strategickej a operatívnej výkonnosti
podnikových procesov. In Scientia Iuventa 2009 : proceedings of reviewed papers from
international scientific conference of PhD. students [CD-Rom]. Banská Bystrica :
Univerzita Mateja Bela, 2009. ISBN 978-80-8083-793-8, s. [1-12].
12. [4] HYBEN, Tomáš. Riadenie výkonnosti procesov v organizácii poskytujúcej
zdravotnú starostlivosť. In Procesný manažér : odborný časopis Slovenskej asociácie
procesného riadenia. ISSN 1336-8680, 2006, roč. 1, č. 1, s. 12-16.
13. [4] SABOL, Ján - ZOLOTOVÁ, Iveta. Multikriteriálne hodnotenie výkonnosti
podnikových procesov. In Procesný manažér : odborný časopis Slovenskej asociácie
procesného riadenia. ISSN 1336-8680, 2012, roč. 7, č. 1, s. 4-13.
14. [4] SABOL, Ján - TKÁČ, Michal. Multikriteriálne hodnotenie výkonnosti a
Balanced Scorecard. In Výkonnosť podniku : vedecký časopis Výskumného ústavu
ekonomiky a manažmentu. ISSN 1338-435X, 2012, roč. 2, č. 2, s. 95-106.
15. [4] GAVUROVÁ, Beáta - SZABO, Stanislav. Meranie výkonnosti v zdravotných
zariadeniach na Slovensku. In Výkonnosť organizácie : prístupy k zvyšovaniu
výkonnosti organizácie ; zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie.
Vysoké Tatry : Výskumný ústav ekonomiky a manažmentu, 2011. ISBN 978-80-
970458-3-8, s. 139-149.
16. [4] GAVUROVÁ, Beáta - SZABO, Stanislav. Význam motivačných
determinantov v strategickom systéme merania a riadenia výkonnosti. In Výkonnosť
4
organizácie : prístupy k zvyšovaniu výkonnosti organizácie ; zborník príspevkov z
medzinárodnej vedeckej konferencie. Vysoké Tatry : Výskumný ústav ekonomiky a
manažmentu, 2011. ISBN 978-80-970458-3-8, s. 249-262.
17. [4] HYBEN, Tomáš. Riadenie výkonnosti procesov v organizácii poskytujúcej
zdravotnú starostlivosť. In Procesný manažér : odborný časopis Slovenskej asociácie
procesného riadenia. ISSN 1336-8680, 2006, roč. 1, č. 1, s. 12-16.
BDF Klasifikácia procesných analýz podľa optimalizačných cieľov podniku / Ján Závadský.
In Procesný manažér : odborný časopis Slovenskej asociácie procesného riadenia. - Poprad :
Slovenská asociácia procesného riadenia, 2006. - ISSN 1336-8680. - Roč. 1, č. 2(2006), s. 20-
22.
[ZÁVADSKÝ, Ján (100%)]
Ohlasy:
1. [3] KOVAĽOVÁ, Marcela - TURČOK, Lukáš. Simulation of business processes
as a means of efficiency and performance of business processes. In Współczesne
wyzwania wobec zarządzanias. Katowice : Uniwersytet Śląski, 2009. ISBN 978-83-
913962-6-1, s. 221-227.
2. [4] KOVAĽOVÁ, Marcela. Teoretické východiská modelovania podnikových
procesov. In Procesný manažér : odborný časopis Slovenskej asociácie procesného
riadenia. ISSN 1336-8680, 2006, roč. 1, č. 3, s. 5-9.
BCI Metódy, nástroje a techniky manažérstva kvality / Ján Závadský. - 1. vyd. - Banská
Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2006. - 178 s. - ISBN 80-8083-189-0
[ZÁVADSKÝ, Ján (100%)]
Ohlasy:
1. [4] KULČÁR, Ladislav - KALETA, Maroš. Faktory nespokojnosti zamestnancov
v práci určené metodikou Paretovej analýzy. In Najkonferencia 2012 : zborník
recenzovaných príspevkov z medzinárodnej doktorandskej konferencie, 3. - 4. máj
2012, Nový Smokovec. Nový Smokovec : Východoeurópska agentúra pre rozvoj, 2012.
ISBN 978-80-970836-9-4, s. 132-140.
BBB Metódy, nástroje a techniky manažérstva kvality / Ján Závadský. XI. kapitola.
In Manažérstvo kvality : história, koncepty, metódy / Alexander Mateides a kolektív. -
Bratislava : EPOS, 2006. - ISBN 80-8057-656-4. - S. 434-601.
[ZÁVADSKÝ, Ján (100%)]
Ohlasy:
1. [6] GÚČIK, Marian. Mateides, A. a kol. Manažérstvo kvality (história, koncepty,
metódy). In Ekonomika a spoločnosť : vedecký časopis Ekonomickej fakulty
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. ISSN 1335-7069, 2006, roč. 7, č. 1, s. 100-
101.
ADF Vysoko výkonní zamestnanci - nositelia kľúčových znalostí / Veronika Kuchárová
Mačkayová, Ján Závadský.
In Fórum manažéra : teória a prax v riadení podniku. - Trnava : Vivaeduca, o.z., 2006. - ISSN
1336-7773. - Roč. 2, č. 1(2006), s. 22-24.
[KUCHÁROVÁ MAČKAYOVÁ, Veronika (50%) - ZÁVADSKÝ, Ján (50%)]
Ohlasy:
1. [3] MINÁROVÁ, Martina. Zamestnanci ako intelektuálny kapitál organizácie. In
Ekonomika - Management - Inovace : vědecko-odborný časopis Moravské vysoké
školy Olomouc. ISSN 1804-1299, 2011, roč. 3, č. 1, s. 60-65.
5
2. [3] GYURAK BABELOVA, Zdenka - VANOVA, Jaromira - HOLKOVA,
Andrea. The approach of companies in Slovakia to the managerial competencies and
competency models. In Annals of DAAAM for 2010 & Proceedings : of the 21st
international DAAAM Symposium "Intelligent Manufacturing & Automation: Focus on
Interdisciplinary Solutions", 20-23rd October 2010, Zadar, Croatia. Vienna : Daam
international, 2010. ISBN 978-3-901509-73-5, pp. 683-684.
3. [3] GYURÁK BABEĽOVÁ, Zdenka. Competency approach and development of
interpersonal skills of managers. In Toyotarity : knowledge using in service
management. Warszawa : Instytut Wydawniczy PTM, 2010. ISBN 978-83-61949-24-4,
s. 137-146.
4. [3] GYURÁK BABEĽOVÁ, Zdenka. Rozvoj manažérskych kompetencií v
organizáciách na Slovensku. In Periodica Academica : sborník konference Ekonomika a
právo - synergie nebo antagonismus? ISSN 1802-2626, 2010, roč. 5, č. 2, s. 86-93.
5. [3] VAŇOVÁ, Jaromíra - GYURÁK BABEĽOVÁ, Zdenka. Declaration of
corporate values by managers as a tool for organisational performance management. In
Recent Issues in Management - 2012. ISSN 2029-6932, 2012, vol. 3, pp. 120-125.
6. [3] VAŇOVÁ, Jaromíra - GYURÁK BABEĽOVÁ, Zdenka. Managerial
competencies and purpose of their assessment. In Intercathedra. ISSN 1640-3622, 2011,
no. 27/3, pp. 70-74.
BBB Manažovanie strategickej výkonnosti / Ján Závadský.
In Strategický manažment v praxi manažéra : Peter Sákal ... [et al.]. - Trnava : SP-Synergia,
2007. - ISBN 978-80-89291-04-5. - S. 430-461.
[ZÁVADSKÝ, Ján (100%)]
Ohlasy:
1. [3] KUCHÁROVÁ MAČKAYOVÁ, Veronika. Holisticko-antropocentrický
prístup k hodnoteniu ľudských zdrojov. In Wspólczesne wyzwania wobec zarządzania.
Katowice : Universytet Śląski, 2009. ISBN 978-83-913962-6-1, s. 367-374.
AFC Systémový prístup k zvyšovaniu výkonnosti organizácie / Ján Závadský.
In In Look Days 2010 : international scientific conference 11. - 13. November 2010,
Hédervár. - Inter M & K : 2010. - ISBN 978-80-970118-1-9. - S. [1-7].
[ZÁVADSKÝ, Ján (100%)]
Ohlasy:
1. [4] PÁSTOROVÁ, Kamila. Optimalizácia organizačnej štruktúry certifikovaného
systému manažérstva kvality. In Nové trendy v manažérstve kvality : 4. ročník
medzinárodného vedeckého seminára, 12. - 13. apríla 2011, Trnava. Trnava :
AlumniPress, MTF STU, 2011. ISBN 978-80-8096-143-5, s. 199-204.
AAB Operatívna a strategická výkonnosť podnikových procesov / Ján Závadský, Marcela
Kovaľová ; vedec. red. Pavol Molnár ; rec. Pavol Molnár, Helena Čierna, Veronika
Kuchárová Mačkayová. - 1. vyd. - Bratislava : Slovenský komitét pre vedecké riadenie
ZSVTS, 2011. - 84 s. - ISBN 978-80-970684-1-7
[ZÁVADSKÝ, Ján (55%) - KOVAĽOVÁ, Marcela (45%) - MOLNÁR, Pavol (vedec. red.) -
MOLNÁR, Pavol (rec.) - ČIERNA, Helena (rec.) - KUCHÁROVÁ MAČKAYOVÁ,
Veronika (rec.)]
Ohlasy:
1. [3] GAVUROVÁ, Beáta - ŠOLTÉS, Vincent. Information systems and
technologies in management practice of the public and private sector organizations. In
Pracownicy jako akcelerator : (teoria i wyniki badań). Rzeszów : Rzeszowska
6
univerzita, 2012. ISBN 978-83-61798-64-4, s. 758-800.
2. [3] PUDŁO, Patrycja - GAVUROVÁ, Beáta. Prepojenie pracovnej motivácie s
výkonnosťou v systéme Balanced Scorecard. In Pracownicy jako akcelerator : (teoria i
wyniki badań). Rzeszów : Rzeszowska univerzita, 2012. ISBN 978-83-61798-64-4, s.
21-50.
3. [3] PUDŁO, Patrycja - GAVUROVÁ, Beáta. Úloha motivačných komponentov v
riadení ľudských zdrojov systému Balanced Scorecard. In Pracownicy jako akcelerator
: (teoria i wyniki badań). Rzeszów : Rzeszowska univerzita, 2012. ISBN 978-83-61798-
64-4, s. 89-114.
AAB Manažment : teoretické aspekty vybraných manažérskych procesov : vedecká
monografia Slovenského komitétu pre vedecké riadenie ZSVTS / Ján Závadský, Veronika
Kuchárová - Mačkayová, Zuzana Závadská ; rec. Václav Řepa, Vladimír Hiadlovský. - 1.
vyd. - Bratislava : Slovenský komitét pre vedecké riadenie ZSVTS, 2011. - 144 s. - ISBN
978-80-970684-0-0
[ZÁVADSKÝ, Ján (50%) - KUCHÁROVÁ MAČKAYOVÁ, Veronika (30%) -
ZÁVADSKÁ, Zuzana (20%) - ŘEPA, Václav (rec.) - HIADLOVSKÝ, Vladimír (rec.)]
Ohlasy:
1. [4] POVAZSAYOVÁ, Lucia. Rozhodovanie prostredníctvom Analytického
hierarchického procesu (AHP), metódy založenej na systémovom prístupe. In
Výkonnosť podniku : vedecký časopis Výskumného ústavu ekonomiky a manažmentu.
ISSN 1338-435X, 2011, roč. 2, č. 2, s. 85-94.
ACB Manažment III : systémový prístup k manažmentu a auditu organizácie / Ján Závadský
... [et al.] ; rec. Pavol Molnár, Jaroslav Sivák. - 1. vyd. - Bratislava : IURA Edition, 2012. -
174 s. - ISBN 978-80-8078-512-3
[ZÁVADSKÝ, Ján (20%) - SAKÁL, Peter (20%) - POMFFYOVÁ, Mária (20%) -
HRDINOVÁ, Gabriela (20%) - ZÁVADSKÁ, Zuzana (20%) - MOLNÁR, Pavol (rec.) -
SIVÁK, Jaroslav (rec.)]
Ohlasy:
1. [4] POVAZSAYOVÁ, Lucia. Rozhodovanie prostredníctvom Analytického
hierarchického procesu (AHP), metódy založenej na systémovom prístupe. In
Výkonnosť podniku : vedecký časopis Výskumného ústavu ekonomiky a manažmentu.
ISSN 1338-435X, 2011, roč. 2, č. 2, s. 85-94.
2. [3] GAVUROVÁ, Beáta - ŠOLTÉS, Vincent. Information systems and
technologies in management practice of the public and private sector organizations. In
Pracownicy jako akcelerator : (teoria i wyniki badań). Rzeszów : Rzeszowska
univerzita, 2012. ISBN 978-83-61798-64-4, s. 758-800.
AAA Systémové pojednání o procesním řízení / Ján Závadský ; rec. Alexander Mateides,
František Horňák, Ján Kapusta. - 1. vyd. - Praha : Alfa Publishing, 2005. - 80 s. - ISBN 80-
86851-15-X
[ZÁVADSKÝ, Ján (100%) - MATEIDES, Alexander (rec.) - HORŇÁK, František (rec.) -
KAPUSTA, Ján (rec.)]
Ohlasy:
1. [4] HYBEN, Tomáš. Aplikácia systému merania a monitorovania procesov v
organizácii poskytujúcej zdravotnú starostlivosť. In Scientia Iuventa 2007 : proceedings
of reviewed papers from international scientific conference of PhD. students [CDRom].
Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2007. ISBN 978-
80-8083-398-5, s. [1-4].
7
2. [4] KOVAĽOVÁ, Marcela. Riadenie strategickej a operatívnej výkonnosti
podnikových procesov. In Scientia Iuventa 2009 : proceedings of reviewed papers from
international scientific conference of PhD. students [CD-Rom]. Banská Bystrica :
Univerzita Mateja Bela, 2009. ISBN 978-80-8083-793-8, s. [1-12].
3. [4] HYBEN, Tomáš. Riadenie výkonnosti procesov v organizácii poskytujúcej
zdravotnú starostlivosť. In Procesný manažér : odborný časopis Slovenskej asociácie
procesného riadenia. ISSN 1336-8680, 2006, roč. 1, č. 1, s. 12-16.
4. [4] KOVAĽOVÁ, Marcela. Teoretické východiská modelovania podnikových
procesov. In Procesný manažér : odborný časopis Slovenskej asociácie procesného
riadenia. ISSN 1336-8680, 2006, roč. 1, č. 3, s. 5-9.
5. [4] TURČOK, Lukáš. Využitie vybraných metód a modelov operačnej analýzy pre
riešenie problematiky optimalizácie. In Scientia Iuventa 2011 : proceedings of reviewed
papers from international scientific conference of PhD. students [CD-Rom]. Banská
Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2011. ISBN 978-80-557-0190-5, s. [1-5].
6. [3] ROLÍNEK, Ladislav. Manažérsky audit a rozvoj MSP. In Acta Oeconomica
Pragensia. ISSN 0572-3043, 2007, no. 3, pp. 71-75.
7. [3] TURČOK, Lukáš. Optimalizace procesů. In Modelování, simulace a
optimalizace podnikových procesů v praxi : sborník z konference konané dne 29.
března 2011. Praha : ČSOP, 2011. ISBN 978-80-260-0023-5, s. 469-473.
8. [4] HYBEN, Tomáš. Riadenie výkonnosti procesov v organizácii poskytujúcej
zdravotnú starostlivosť. In Procesný manažér : odborný časopis Slovenskej asociácie
procesného riadenia. ISSN 1336-8680, 2006, roč. 1, č. 1, s. 12-16.
AFD Radikálny rozvoj firmy aplikáciou reengineeringu / Ján Závadský.
In Podnikateľské prostredie v Slovenskej republike - súčasný stav a perspektívy II. : zborník z
vedeckej konferencie konanej n Ekonomickej univerzite v Bratislave, 24. 5. 2000 / rec.
Miroslav Grznár, Mária Režňáková. II. - Bratislava : Ekonomická univerzita, 2000. - ISBN
80-225-1734-8. - S. 170-172.
[ZÁVADSKÝ, Ján (100%)]
Ohlasy:
1. [3] KUCHÁROVÁ MAČKAYOVÁ, Veronika. Uplatňovanie etických princípov v
hodnotení ľudských zdrojov. In Jakost 2005 : sborník přednášek 14. mezinárodní
konference, 17.-18. květen 2005, Ostrava. Ostrava : Dům techniky, 2005. ISBN 80-02-
01729-3, s. 7-11.
AFD Znalostný manažment v inovačnom procese firmy / Ján Závadský.
In Stratégia rozvoja manažmentu výroby v hospodárskej sfére : zborník z vedeckého
seminára, Bratislava, 16. 5. 2000 / rec. Andrej Dupaľ, Dušan Hordoš. - Bratislava :
Ekonomická univerzita, Fakulta podnikového manažmentu, 2000. - ISBN 80-225-1271-0. - S.
143-147.
[ZÁVADSKÝ, Ján (100%)]
Ohlasy:
1. [3] KUCHÁROVÁ MAČKAYOVÁ, Veronika. Uplatňovanie etických princípov v
hodnotení ľudských zdrojov. In Jakost-Quality 2005 : sborník přednášek 14.
mezinárodní konference, 17.-18. květen 2005, Ostrava. Ostrava : Dům techniky, 2005.
ISBN 80-02-01729-3, s. 7-11.
2. [3] ZIMERMANOVÁ, Katarína. Small and middle sized enterprises and their
relationship to foreign trade. In IMEA 2004 : the 4th annual of international conference.
Pardubice : Univerzita Pardubice, 2004. ISBN 80-7194-679-6, s. 399-403.
8
BAB Procesný manažment v praxi manažéra / Ján Závadský. - 1. vyd. - Trnava : SP
SYNERGIA, 2004. - 238 s. - ISBN 80-968734-8-2
[ZÁVADSKÝ, Ján (100%)]
Ohlasy:
1. [4] CHOVANEC, Rastislav. Metódy zlepšovania podnikových procesov. In
Trendy v systémoch riadenia podnikov : zborník zo 7. medzinárodnej vedeckej
konferencie, 9.-10. november 2004, Herľany [CD-Rom]. Košice : Technická univerzita,
Strojnícka fakulta, 2004. ISBN 80-8073-202-7, s. [1-4].
2. [3] KOVAĽOVÁ, Marcela - TURČOK, Lukáš. Simulation of business processes
as a means of efficiency and performance of business processes. In Współczesne
wyzwania wobec zarządzanias. Katowice : Uniwersytet Śląski, 2009. ISBN 978-83-
913962-6-1, s. 221-227.
3. [4] SABOL, Ján - ZOLOTOVÁ, Iveta. Multikriteriálne hodnotenie výkonnosti
podnikových procesov. In Procesný manažér : odborný časopis Slovenskej asociácie
procesného riadenia. ISSN 1336-8680, 2012, roč. 7, č. 1, s. 4-13.
4. [4] SABOL, Ján - TKÁČ, Michal. Multikriteriálne hodnotenie výkonnosti a
Balanced Scorecard. In Výkonnosť podniku : vedecký časopis Výskumného ústavu
ekonomiky a manažmentu. ISSN 1338-435X, 2012, roč. 2, č. 2, s. 95-106.
5. [4] KOVAĽOVÁ, Marcela. Teoretické východiská modelovania podnikových
procesov. In Procesný manažér : odborný časopis Slovenskej asociácie procesného
riadenia. ISSN 1336-8680, 2006, roč. 1, č. 3, s. 5-9.
6. [4] GAVUROVÁ, Beáta. Aplikácia vybraných podporných nástrojov v
problematických fázach systému Balanced Scorecard. Košice : Technická univerzita v
Košiciach, 2012. 131 s. ISBN 978-80-553-0847-0.
7. [3] POMFFYOVÁ, Mária - ZIMERMANOVÁ, Katarína. How to manage
effectively an enterprise in the crisis. In Współczesne wyzwania wobec zarządzanias.
Katowice : Uniwersytet Śląski, 2009. ISBN 978-83-913962-6-1, s. 179-286.
8. [4] SAKÁL, Peter. Možnosti využitia systémového prístupu v procese výchovy
manažérov priemyselných podnikov. In Výkonnosť organizácie : prístupy k jej meraniu
a hodnoteniu ; zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava : Slovenský
komitét pre vedecké riadenie ZS VTS Bratislava, 2005. ISBN 80-968080-5-2, s. 55-63.
9. [4] ZÁVADSKÁ, Zuzana. Manažment výkonnosti podnikových procesov. In
Trendy v systémoch riadenia podnikov : zborník zo 7. medzinárodnej vedeckej
konferencie, 9. - 10. november 2004, Herľany [CD-Rom]. Košice : Technická
univerzita, Strojnícka fakulta, 2004. ISBN 80-8073-202-7, s. [1-5].
10. [4] PÁSTOROVÁ, Kamila. Optimalizácia organizačnej štruktúry certifikovaného
systému manažérstva kvality. In Nové trendy v manažérstve kvality : 4. ročník
medzinárodného vedeckého seminára, 12. - 13. apríla 2011, Trnava. Trnava :
AlumniPress, MTF STU, 2011. ISBN 978-80-8096-143-5, s. 199-204.
11. [4] TURČOK, Lukáš. Simulácia - metóda ako optimalizovať podnikové procesy.
In Scientia Iuventa 2010 : proceedings of reviewed papers from international scientific
conference of PhD. students [CD-Rom]. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela,
2010. ISBN 978-80-8083-965-9, s. [1-8].
12. [4] TURČOK, Lukáš. Využitie vybraných metód a modelov operačnej analýzy pre
riešenie problematiky optimalizácie. In Scientia Iuventa 2011 : proceedings of reviewed
papers from international scientific conference of PhD. students [CD-Rom]. Banská
Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2011. ISBN 978-80-557-0190-5, s. [1-5].
13. [3] SIROTIAKOVÁ, Mária. Process Performance Management and its Nature. In
Mekon 2005 : sborník příspěvků ze 7. ročníku mezinárodní konference Výsledky
vědecké práce studentů Doktorského studia EKF VŠB-TU Ostrava 2005 [CD-Rom].
9
Ostrava : VŠB - Technická univerzita, 2005. ISBN 80-248-0846-3, s. [1-3].
14. [4] HATIAR, Karol. Moderná ergonómia. In Produktivita a inovácie. ISSN 1335-
5961, 2008, roč. 9, č. 6, s. 22-24.
15. [4] JERZ, Vladimír. Význam počítačovej simulácie pre procesný manažment. In
Procesný manažér : odborný časopis Slovenskej asociácie procesného riadenia. ISSN
1336-8680, 2008, roč. 3, č. 1, s. 5-7.
16. [3] TURČOK, Lukáš. Optimalizace procesů. In Modelování, simulace a
optimalizace podnikových procesů v praxi : sborník z konference konané dne 29.
března 2011. Praha : ČSOP, 2011. ISBN 978-80-260-0023-5, s. 469-473.
17. [4] HATIAR, Karol - COOK, Thomas M. - SAKÁL, Peter. Ergonómia ako súčasť
podnikových procesov. In Procesný manažér : odborný časopis Slovenskej asociácie
procesného riadenia. ISSN 1336-8680, 2007, roč. 2, č. 2, s. 23-30.
18. [4] SAKÁL, Peter - DOLINKOVÁ, Zuzana. Návrh tvorby environmentálne
orientovaného BSC. In Procesný manažér : odborný časopis Slovenskej asociácie
procesného riadenia. ISSN 1336-8680, 2006, roč. 1, č. 2, s. 5-15.
19. [4] KONEČNÝ, Milan. The methods for evaluating performance of small nonprofit
organizations and their applications. In Výkonnosť podniku : vedecký časopis
Výskumného ústavu ekonomiky a manažmentu. ISSN 1338-435X, 2011, roč. 1, č. 3, s.
66-75.
20. [4] PAULOVÁ, Iveta et al. Perspektívy rozvoja manažérstva kvality v súvislosti s
požiadavkami trhu Slovenskej republiky. Trnava : AlumniPress, 2010. 296 s. ISBN
978-80-8096-129-9.
21. [4] DŽUBAKOVA, Martina - LICHNEROVÁ, Linda. Znalostný manažment v
procesnom riadení podniku. In Výkonnosť organizácie : prístupy k zvyšovaniu
výkonnosti organizácie ; zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie.
Vysoké Tatry : Výskumný ústav ekonomiky a manažmentu v Poprade, 2011. ISBN
978-80-970458-3-8, s. 121-126.
BAB Procesný manažment : odborná knižná práca / Ján Závadský ; rec. Alexander
Mateides, Peter Sakál. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická
fakulta, 2004. - 147 s. - ISBN 80-8083-010-X
[ZÁVADSKÝ, Ján (100%) - MATEIDES, Alexander (rec.) - SAKÁL, Peter (rec.)]
Ohlasy:
1. [3] KOVAĽOVÁ, Marcela - TURČOK, Lukáš. Simulation of business processes
as a means of efficiency and performance of business processes. In Współczesne
wyzwania wobec zarządzanias. Katowice : Uniwersytet Śląski, 2009. ISBN 978-83-
913962-6-1, s. 221-227.
BDF Implementácia procesného manažérstva v zhode s požiadavkami normy ISO
9001:2000 / Ján Závadský.
In Kvalita : odborný časopis Slovenskej spoločnosti pre kvalitu. - Žilina : MASM, 2001. -
Roč. 9, č. 2 (2001), s. 8-10.
[ZÁVADSKÝ, Ján (100%)]
Ohlasy:
1. [4] KUBIŠ, Juraj. Procesy podniku a ich modelovanie. Bratislava : Vydavateľstvo
Ekonóm, 2007. 284 s. ISBN 978-80-225-2468-1.
AFD Optimalizácia výrobného procesu využitím nástroja QPR ProcessGuide =
Optimalisation of the production processe using QPR processguide / Ján Závadský.
In Informačné technológie v manažmente výrobných systémov : zborník referátov z
10
medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra, 20. - 21. mája 2004 / zost. Jozef Ďuďák, Ľubomír
Marhavý ... [et al.] ; rec. Ladislav Nozdrovický, Miroslav Kavka ... [et al.]. - Nitra : Slovenská
poľnohospodárska univerzita, 2004. - ISBN 80-8069-364-1. - S. 282-287.
[ZÁVADSKÝ, Ján (100%)]
Ohlasy:
1. [3] SAKÁL, P. - GLIVIAK, F. Project management and network analysis. In
Upravlenje ekonomickoj metody modeli technologii : materialy IV Vserossijskoj
naučnoj konferencii s meždunarodnym učastijem. Ufa : Ufimskij gosudarstvennyj
aviacionnyj techničeskij universitet, 2004. ISBN 5-86911-479-9, s. 44-47.
AFD Zákaznícka orientácia podnikových procesov / Ján Závadský.
In Stratégia rozvoja manažmentu výroby v hospodárskej sfére II : zborník z vedeckého
seminára, Bratislava, 17. 5. 2001 / rec. Andrej Dupaľ, Dušan Hordoš ... [et al.]. - Bratislava :
Ekonomická univerzita, Fakulta podnikového manažmentu, 2001. - ISBN 80-225-1405-5. - S.
25-28.
[ZÁVADSKÝ, Ján (100%)]
Ohlasy:
1. [3] FLOREKOVÁ, Slavka. Zohľadnenie nákladov pri tvorbe cien výrobkov. In
Adaptační a rozvojové procesy firem po vstupu do EU : mezinárodní vědecký seminář,
Květen 2004. Praha : Vysoká škola ekonomická, 2004. ISBN 80-245-0678-5, s. 101-
106.
AFD Možnosti riadenia inovačných procesov / Ján Závadský.
In Stratégia rozvoja manažmentu výroby v hospodárskej sfére III : zborník z vedeckého
seminára, Bratislava, máj 2003 / rec. Andrej Dupaľ, Dušan Hordoš ... [et al.]. - Bratislava :
Ekonomická univerzita, Fakulta podnikového manažmentu, 2003. - ISBN 80-225-1405-5. - S.
73-75.
[ZÁVADSKÝ, Ján (100%)]
Ohlasy:
1. [4] KUCHÁROVÁ MAČKAYOVÁ, Veronika. Nové tendencie v hodnotení
ľudských zdrojov. In Manažment ľudského potenciálu v podniku : zborník z
medzinárodnej vedeckej konferencie Zvolen 18-19. máj 2004. Zvolen : Technická
univerzita, 2004. ISBN 80-228-1330-3, s. 217-221.
AEC Reengineering v malej firme s diverzifikovanou ponukou služieb / Ján Závadský.
In Reengineering a management změn : sborník článků, přednášek a studií / ed. Jaroslav
Tománek. - 1. vyd. - Praha : Computer Press, 2001. - ISBN 80-7226-428-1. - S. 444-448.
[ZÁVADSKÝ, Ján (100%)]
Ohlasy:
1. [3] PITEKOVÁ, Jana - BALÁŽOVÁ, Veronika. The economy of society and its
position in a global market environment. In Ecoma 2005 : economy and management of
enterprises in transition economies in the global market environment ; proceedings of
the international scientific conference, Lázně Bohdaneč, Czech republic, 29.-30.6.2005.
Pardubice : University of Pardubice, 2005. ISBN 80-7194-806-3.
2. [4] RYBÁROVÁ, Daniela. Špecifiká hodnotenia investičných projektov. In
Podnik a podnikateľské prostredie v Slovenskej republike v období vstupu do
Európskej únie : zborník z vedeckej konferencie, Modra 13.-14.5. 2004. Bratislava :
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta podnikového manažmentu, 2004. ISBN
80-225-1870-0, s. 135-137.
3. [4] PITEKOVÁ, Jana - BALÁŽOVÁ, Veronika. The Economy of Society as a
11
New Form of Entrepreneurship in Small and Medium-sized Businesses. In Future of
small and medium sized enterprises in united Europe : zborník z medzinárodnej
vedeckej konferencie, Banská Bystrica [CD-Rom]. Banská Bystrica : Univerzita Mateja
Bela, 2005. ISBN 80-8083-096-7, s. [1-6].
AFC Procesný benchmarking / Ján Závadský.
In Evropský týden kvality v České republice - rozmanitostí ke kvalitě : sborník přednášek z
mezinárodní konference, Praha 9. - 10. listopadu 2004. - Praha : Česká společnost pro jakost,
2004. - ISBN 80-02-01673-4. - S. 388-394.
[ZÁVADSKÝ, Ján (100%)]
Ohlasy:
1. [4] KUCHÁROVÁ MAČKAYOVÁ, Veronika. Parametrické porovnávanie
výkonnosti zamestnancov aplikáciou benchmarkingu. In Manažment priemyselných
podnikov : vedecký časopis Univerzitnej vedeckotechnickej spoločnosti. ISSN 1336-
5592, 2005, roč. 2, č. 2, s. 28-32.
2. [4] KUCHÁROVÁ MAČKAYOVÁ, Veronika. Benchmarking - aplikácia v
hodnotení ľudských zdrojov. In Acta Academica Trenchiniensis : zborník referátov z
medzinárodnej konferencie "Personálny manažment - trendy, výzvy, inšpirácie", 9. a
10. marca 2005, Trenčín. Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, 2005, s.
170-174.
AFC Procesný manažment a jeho uplatňovanie v podnikoch s certifikovaným systémom
riadenia kvality / Ján Závadský.
In Systémové řízení : sborník referátů z mezinárodní konference konané ve dnech 12. a 13.
června v Brně. - Brno : Masarykova univerzita, 2002. - ISBN 80-210-2831-9. - S. 616-622.
[ZÁVADSKÝ, Ján (100%)]
Ohlasy:
1. [3] MAJDÁN, Ján. Identifikácia podielu zamestnanca na tvorbe pridanej hodnoty
pre zákazníka. In Rozmanitostí ke kvalitě : sborník přednášek z mezinárodní
konference Evropský týden kvality v České republice, Praha, 9. - 10. listopadu 2004.
Praha : Česká společnost pro jakost, 2004. ISBN 80-02-01673-4, s. 395-402.
AFD Model procesne riadeného podniku / Ján Závadský.
In CO-MAT-TECH 2002 : 10. mezinárodná vedecká konferencia, Trnava, 24. - 25. október
2002. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2002. - ISBN 80-227-1768-1. - S. 224-
229.
[ZÁVADSKÝ, Ján (100%)]
Ohlasy:
1. [4] CHOVANEC, Rastislav. Metódy zlepšovania podnikových procesov. In
Trendy v systémoch riadenia podnikov : zborník zo 7. medzinárodnej vedeckej
konferencie, 9.-10. november 2004, Herľany [CD-Rom]. Košice : Technická univerzita,
Strojnícka fakulta, 2004. ISBN 80-8073-202-7, s. [1-4].
2. [3] SIROTIAKOVÁ, Mária. Process Performance Management and its Nature. In
Mekon 2005 : sborník příspěvků ze 7. ročníku mezinárodní konference. Ostrava :
Technická univerzita, 2005. ISBN 80-248-0846-3, s. [1-3].
3. [3] ZÁVADSKÁ, Zuzana. Process Management - new management discipline
with long history. In Zarzadzanie Procesem Inwestycyjnym w Budownictwie "BUDIN
2004". Wroclaw : Dolnoslaskie wydawnictwo edukacyjne, 2004. ISBN 83-7125-127-0,
s. 171-174.
4. [3] MAJDÁN, Ján. Identifikácia podielu zamestnanca na tvorbe pridanej hodnoty
12
pre zákazníka. In Rozmanitostí ke kvalitě : sborník přednášek z mezinárodní
konference Evropský týden kvality v České republice, Praha, 9. - 10. listopadu 2004.
Praha : Česká společnost pro jakost, 2004. ISBN 80-02-01673-4, s. 395-402.
ADF Metódy a koncepcie založené na procesnom prístupe / Ján Závadský.
In Produktivita : dvojmesačník Slovenského centra produktivity v Žiline. - Žilina. - ISSN
1335-5961. - Roč. 4, č. 6 (2003), s. 8-10.
[ZÁVADSKÝ, Ján (100%)]
Ohlasy:
1. [4] ZÁVADSKÁ, Zuzana. Manažment výkonnosti podnikových procesov. In
Trendy v systémoch riadenia podnikov : zborník zo 7. medzinárodnej vedeckej
konferencie, 9. - 10. november 2004, Herľany [CD-Rom]. Košice : Technická
univerzita, Strojnícka fakulta, 2004. ISBN 80-8073-202-7, s. [1-5].
AFD Process Management and Its Nature / Ján Závadský.
In Akademická Dubnica 2004 : zborník prednášok z 10. národnej vedeckej konferencie s
medzinárodnou účasťou 16. a 17. júna 2004, Dubnica nad Váhom. I. diel. - Bratislava :
Slovenská technická univerzita, 2004. - ISBN 80-227-2076-3. - S. 667-670.
[ZÁVADSKÝ, Ján (100%)]
Ohlasy:
1. [3] ZÁVADSKÁ, Zuzana. Process Management - new management discipline
with long history. In Zarzadzanie Procesem Inwestycyjnym w Budownictwie "BUDIN
2004". Wroclaw : Dolnoslaskie wydawnictwo edukacyjne, 2004. ISBN 83-7125-127-0,
s. 171-174.
AFC Modelovanie a simulácia finančných procesov / Ján Závadský.
In Řízení a modelování finančních rizik : sborník vybraných příspěvků z 2. mezinárodní
konference, Ostrava 8. - 9. září 2004 / rec. Dana Dluhošová, Zdeněk Zmeškal. - Ostrava :
Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2004. - ISBN 80-248-0618-5. - S. 345-350.
[ZÁVADSKÝ, Ján (100%)]
Ohlasy:
1. [3] SAKÁL, P. - GLIVIAK, F. Project management and network analysis. In
Upravlenje ekonomickoj metody modeli technologii : materialy IV Vserossijskoj
naučnoj konferencii s meždunarodnym učastijem. Ufa : Ufimskij gosudarstvennyj
aviacionnyj techničeskij universitet, 2004. ISBN 5-86911-479-9, s. 44-47.
BDE Manažment podnikových procesov - štrukturálne aspekty / Ján Závadský.
In Moderní řízení. - Praha : Economia. - ISSN 0026-8720. - Roč. 37, č. 4 (2002), s. 24-26.
[ZÁVADSKÝ, Ján (100%)]
Ohlasy:
1. [4] SIROTIAKOVÁ, Mária. How to Implement Process Approach into Existing
Management Systems. In Výkonnosť organizácie prístupy k jej meraniu a hodnoteniu :
zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Banská Bystrica : Univerzita Mateja
Bela, Ekonomická fakulta, 2005. ISBN 80-968080-5-2, s. 219-222.
2. [4] GRENČÍKOVÁ, Adriana - HAJŠOVÁ, Mária. Riadenie multikultúrnych
tímov v procese globalizácie. In Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky ´04 :
zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 6. - 7. október 2004,
Rajecké Teplice. Žilina : EDIS - vydaveteľstvo ŽU, 2004. ISBN 80-8070-310-8, s. 108-
112.
3. [4] LESÁKOVÁ, Ľubica. Firemné plánovanie v malých a stredných podnikoch :
13
(učebný text - dištančné vzdelávanie) [CD-Rom]. Banská Bystrica : Univerzita Mateja
Bela, 2005. 150 s. ISBN 80-8083-051-7.
BDE Procesní audit / Ján Závadský.
In Moderní řízení : měsíčník Hospodářských novin. - Praha : Economia, 2012. - ISSN 0026-
8720. - Roč. 39, č. 12 (2004), s. 21-23.
[ZÁVADSKÝ, Ján (100%)]
Ohlasy:
1. [4] ZÁVADSKÁ, Zuzana. Využívanie procesného modelu podniku v práci
manažérov. In Manažment ľudského potenciálu v podniku : zborník vedeckých prác,
27. - 28. jún 2012, Banská Bystrica. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela,
Ekonomická fakulta, 2012. ISBN 978-80-557-0361-9, s. 484-491.
2. [3] BALÁŽOVÁ, Veronika - KUCHÁROVÁ MAČKAYOVÁ, Veronika.
Analysis of employees permormance using principles of process audit. Mekon 2005 :
sborník příspěvků ze VII. ročníku mezinárodní konference Výsledky vědecké práce
studentů Doktorského studia EKF VŠB-TU Ostrava 2005 [CD-Rom]. Ostrava : VŠB -
Technická univerzita, 2005. ISBN 80-248-0846-3, s. [1-4].
AFD Hodnotenie zamestnancov v integrovanom modeli merania výkonnosti podnikových
procesov / Ján Závadský.
In Manažment ľudského potenciálu v podniku : zborník referátov medzinárodnej vedeckej
konferencie, Zvolen 18. - 19. máj 2004. - Zvolen : Technická univerzita, 2004. - ISBN 80-
228-1330-3. - S. 277-281.
[ZÁVADSKÝ, Ján (100%)]
Ohlasy:
1. [3] POMFFYOVÁ, Mária. Educational perspectives in EU. In Studia Univeristatis
"Vasile Goldiş" Arad : seria ştiinţe economice. ISSN 158-2339, 2005, vol. 6, no. 15, pp.
27-34.
2. [3] MAJDÁN, Ján. Identifikácia podielu zamestnanca na tvorbe pridanej hodnoty
pre zákazníka. In Rozmanitostí ke kvalitě : sborník přednášek z mezinárodní
konference Evropský týden kvality v České republice, Praha, 9. - 10. listopadu 2004.
Praha : Česká společnost pro jakost, 2004. ISBN 80-02-01673-4, s. 395-402.
3. [4] KUCHÁROVÁ MAČKAYOVÁ, Veronika. Parametrické porovnávanie
výkonnosti zamestnancov aplikáciou benchmarkingu. In Manažment priemyselných
podnikov : vedecký časopis Univerzitnej vedeckotechnickej spoločnosti. ISSN 1336-
5592, 2005, roč. 2, č. 2, s. 28-32.
4. [3] BALÁŽOVÁ, Veronika - KUCHÁROVÁ MAČKAYOVÁ, Veronika.
Analysis of employees permornance using principles of process audit. In Mekon 2005 :
sborník příspěvků ze VII. ročníku mezinárodní konference Výsledky vědecké práce
studentů doktorského studia EKF VŠB-TU Ostrava 2005 [CD-Rom]. Ostrava : VŠB -
Technická univerzita, 2005. ISBN 80-248-0846-3, s. [1-4].
ADF Teoretické východiská riadenia výkonnosti podnikových procesov / Ján Závadský.
In Výkonnosť podniku : vedecký časopis Výskumného ústavu ekonomiky a manažmentu /
vedec. red. Ján Závadský. - Poprad : Výskumný ústav ekonomiky a manažmentu, 2011. -
ISSN 1338-435X. - Roč. 1, č. 2 (2011), s. 46-57.
[ZÁVADSKÝ, Ján (100%)]
Ohlasy:
1. [4] KAĽAVSKÁ, Anna. Výsledok hospodárenia ako ukazovateľ merania a
hodnotenia výkonnosti podniku podľa slovenskej právnej úpravy. In Výkonnosť
14
podniku : vedecký časopis Výskumného ústavu ekonomiky a manažmentu. ISSN 1338-
435X, 2011, roč. 1, č. 3, s. 4-10.
AFD Klasifikácia procesných analýz podľa optimalizačných cieľov podniku / Ján Závadský.
In Procesné riadenie 2006 : zborník z medzinárodnej odbornej konferencie, Poprad, 15.-16. 6.
2006. - Poprad : Slovenská asociácia procesného riadenia, 2006. - ISBN 80-969519-0-4. - S.
211-213.
[ZÁVADSKÝ, Ján (100%)]
Ohlasy:
1. [4] MOŠAŤ, Miroslav. Podstata a zlepšovanie procesného riadenia. In Výkonnosť
organizácie : prístupy k zvyšovaniu výkonnosti organizácie ; zborník príspevkov z
medzinárodnej konferencie. Vysoké Tatry : Výskumný ústav ekonomiky a
manažmentu, 2011. ISBN 978-80-970458-3-8, s. 206-211.
GII Procesný manažment / Ján Závadský.
In Procesné riadenie : zborník prednášok z odborného seminára pre vrcholový manažment
podnikov. - Bratislava : MKP, 2003. - S. 1-17.
[ZÁVADSKÝ, Ján (100%)]
Ohlasy:
1. [4] SABLIK, Jozef - ŠUTAJ-EŠTOK, Andrej. Procesé riadenie, riadenie procesov,
procesný prístup - súvszťažnosti. In Vedecké práce Materiálovotechnologickej fakulty
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave so sídlom v Trnave. ISSN 1336-1589,
2004, č. 17, s. 155-158.
AFD Implementing Phases of Process Management into Existing Management System of an
Enterprise / Ján Závadský.
In CO-MAT-TECH 2004 : 12. mezinárodná vedecká konferencia Trnava, 14. - 15. október
2004 : zborník príspevkov. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2004. - ISBN 80-
227-2121-2. - S. 1527-1534.
[ZÁVADSKÝ, Ján (100%)]
Ohlasy:
1. [4] CHOVANEC, Rastislav. Metódy zlepšovania podnikových procesov. In
Trendy v systémoch riadenia podnikov : zborník zo 7. medzinárodnej vedeckej
konferencie, 9.-10. november 2004, Herľany [CD-Rom]. Košice : Technická univerzita,
Strojnícka fakulta, 2004. ISBN 80-8073-202-7, s. [1-4].
BDF Meranie a hodnotenie výkonnosti podnikových procesov / Ján Závadský.
In Kvalita : odborný časopis Slovenskej spoločnosti pre kvalitu. - Žilina : MASM, 2004. -
Roč. 12, č. 3 (2004), s. 10-12.
[ZÁVADSKÝ, Ján (100%)]
Ohlasy:
1. [3] KOVAĽOVÁ, Marcela - TURČOK, Lukáš. Simulation of business processes
as a means of efficiency and performance of business processes. In Współczesne
wyzwania wobec zarządzanias. Katowice : Uniwersytet Śląski, 2009. ISBN 978-83-
913962-6-1, s. 221-227.
2. [4] KUCHÁROVÁ MAČKAYOVÁ, Veronika - ZÁVADSKÁ, Zuzana -
SIROTIAKOVÁ, Mária. Comparison of Job Analysis Traditional and Process
Approach. In Human Resources Management and Ergonomics. ISSN 1337-0871, 2010,
vol. 4, no. 2, pp. 80-95.
3. [4] KOVAĽOVÁ, Marcela. Riadenie strategickej a operatívnej výkonnosti
15
podnikových procesov. In Scientia Iuventa 2009 : proceedings of reviewed papers from
international scientific conference of PhD. students [CD-Rom]. Banská Bystrica :
Univerzita Mateja Bela, 2009. ISBN 978-80-8083-793-8, s. [1-12].
4. [4] ZÁVADSKÁ, Zuzana. Manažment výkonnosti podnikových procesov. In
Trendy v systémoch riadenia podnikov : zborník zo 7. medzinárodnej vedeckej
konferencie, 9. - 10. november 2004, Herľany [CD-Rom]. Košice : Technická
univerzita, Strojnícka fakulta, 2004. ISBN 80-8073-202-7, s. [1-5].
BCK Procesný manažment – podstata, princípy a metodika implementácie do existujúceho
systému podniku / Ján Závadský.
In Integrovaný manažment : modul 1 / rec. Pavol Hraško, Pavol Molnár, Štefan Slávik. - 1.
vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2002. - ISBN 80-225-1651-1. - S. 83-101.
[ZÁVADSKÝ, Ján (100%)]
Ohlasy:
1. [4] FLOREKOVÁ, Slavka. Miesto fixných nákladov v rozpočtovaní režijných
nákladov. In Podnik a podnikateľské prostredie v Slovenskej republike v období vstupu
do Európskej únie : zborník z vedeckej konferencie, Modra - Harmónia, 13. - 14. 5.
2004. Bratislava : Ekonomická univerzita, 2004. ISBN 80-225-1870-0, s. 31-33.
2. [4] KUCHÁROVÁ MAČKAYOVÁ, Veronika. 360-stupňová spätná väzba - nová
metóda hodnotenia pracovného výkonu. In Moderné prístupy k manažmentu podniku.
Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2004. ISBN 80-969189-0-7, s. 243-246.
3. [4] FLOREKOVÁ, Slavka. Miesto fixných nákladov v rozpočtovaní režijných
nákladov. In International Business Cooperation. ISSN 1336-2828, 2004, roč. 15, č. 4,
s. 19.
4. [3] RYBÁROVÁ, Daniela. Hodnotenie ekonoomickej efektívnosti projektov. In
Adaptační a rozvojové procesy firiem po vstupu do EU : mezinárodní vědecký seminář,
Květen 2004. Praha : Vysoká škola ekonomická, 2004. ISBN 80-245-0678-5, s. 463-
168.
5. [3] ZÁVADSKÁ, Zuzana. Process Management - new management discipline
with long history. In Zarzadzanie Procesem Inwestycyjnym w Budownictwie "BUDIN
2004". Wroclaw : Dolnoslaskie wydawnictwo edukacyjne, 2004. ISBN 83-7125-127-0,
s. 171-174.
6. [4] KUCHÁROVÁ MAČKAYOVÁ, Veronika - SIROTIAKOVÁ, Mária.
Methodological Approaches to Evaluation of Human Resources. In CO-MAT-TECH
2004 : zborník z 12. medzinárodnej vedeckej konferencie, Trnava, 14. - 15. október
2004. Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2004. ISBN 80-227-2121-2, s. 714-
723.
7. [4] ŠAGÁTOVÁ, Slávka. Kalkulácia cieľových nákladov. In Procesný manažér :
odborný časopis Slovenskej asociácie procesného riadenia. ISSN 1336-8680, 2006, roč.
1, č. 1, s. 17-19.
 
Počet doktorandov, ktorým je alebo bol školiteľom s určením, koľký z nich štúdium ku dňu vyhotovenia životopisu riadne skončili:
6 vedených doktorandov, z toho 3 doktorandi ukončení (Ing. Kovaľová, Ing. Hyben, Ing. Turčok)
 
Najvýznamnejšie vedecké práce, odborné práce alebo umelecké práce, učebnice, učebné texty, doklady o umeleckých dielach alebo umeleckých výkonoch:
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
Najvýznamnejšie publikované práce (za ostatných 5 rokov)
1. ZÁVADSKÁ, Z., ZÁVADSKÝ, J., SIROTIAKOVÁ, M. 2013. Process model and its real application in the selected management areas. In: E+M Ekonomie a Management, Roč. 16, 2013, č. 1, s. 113-127. ISSN 1212-3609
2. ZÁVADSKÝ, J. a kol. 2012. Manažment III – systémový prístup k manažmentu a auditu organizácie. Bratislava: IURA Edition, 2012. 174 s. ISBN 978-80-8078-512-3
3. ZÁVADSKÝ, J. 2012. Plánovanie. In: KOKAVCOVÁ, D. a kol. Manažment I – ako plánovať, organizovať, rozhodovať – historické a moderné aspekty manažmentu. Bratislava: IURA Edition, 2012. s. 48 - 80. ISBN 978-80-8078-513-0
4. ZÁVADSKÝ, J., KOVAĽOVÁ, M. 2011. Operatívna a strategická výkonnosť podnikových procesov. Bratislava: Slovenský komitét pre vedecké riadenie ZSVTS, 2011. 84 s. ISBN 978-80-970684-1-7
5. ZÁVADSKÝ, J., TURČOK, L. 2010. Simulation and its purpose in implementing of Business Process Management. In: Advances in Management, Roč. 3, 2010, č. 3, s. 9-12. ISSN 0974-2611

10 najvýznamnejších prác (monografia, učebnica, vedecká štúdia, samostatná vedecká práca, patenty, vzory, medzinárodné príspevky, diela, ktoré majú medzinárodný význam):
1. ZÁVADSKÝ, J. 2004. Procesný manažment v praxi manažéra. Trnava: SP Synergia, 2004. 243 s. ISBN 80-968734-3-
2. MATEIDES, A. - ZÁVADSKÝ, J. 2005. Ako zaviesť systém riadenia kvality podľa STN ISO 9001:2001 v organizácii. Bratislava: Epos, 2005. 217 s. ISBN 80-8057-632-7
3. ZÁVADSKÝ, J. 2005. Systémové pojednání o procesním řízení. Praha: Alfa Publishing, 2005, 76 s. ISBN 80-86851-15-X.
4. ZÁVADSKÝ, J. 2005. Riadenie výkonnosti podnikových procesov. Banská Bystrica: Ekonomická fakulta UMB - OZE, 2005, 120 s. ISBN 80-8083-077-0
5. ZÁVADSKÝ, J. 2007. Manažovanie strategickej výkonnosti. In: Strategický manažment v praxi manažéra. Trnava: SP - Synergia, 2007. s. 430-461, ISBN 978-80-89291-04-5
6. ZÁVADSKÝ, J., KOVAĽOVÁ, M. 2011. Operatívna a strategická výkonnosť podnikových procesov. Bratislava: Slovenský komitét pre vedecké riadenie ZSVTS, 2011. 84 s. ISBN 978-80-970684-1-7
7. ZÁVADSKÝ, J. a kol. 2012. Manažment III – systémový prístup k manažmentu a auditu organizácie. Bratislava: IURA Edition, 2012. 174 s. ISBN 978-80-8078-512-3
8. ZÁVADSKÝ, J. 2012. Plánovanie. In: KOKAVCOVÁ, D. a kol. Manažment I – ako plánovať, organizovať, rozhodovať – historické a moderné aspekty manažmentu. Bratislava: IURA Edition, 2012. s. 48 - 80. ISBN 978-80-8078-513-0
9. ZÁVADSKÁ, Z., ZÁVADSKÝ, J., SIROTIAKOVÁ, M. 2013. Process model and its real application in the selected management areas. In: E+M Ekonomie a Management, Roč. 16, 2013, č. 1, s. 113-127. ISSN 1212-3609
10. ZÁVADSKÝ, J. 2006. Metódy, nástroje a techniky manažérstva kvality. Banská Bystrica: Ekonomická fakulta UMB - OZE, 2006. 180 s. ISBN 80-8083-189-0
 
Dátum, čas a miesto konania inauguračnej prednášky:
20. 6. 2013 o 8,00 hod.
Ekonomická fakulta UMB
Tajovského 10
Banská Bystrica
 
Dátum, od ktorého je vymenúvacie konanie prerušené, a lehotu, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:
-
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa oponentov.
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa členov inauguračnej komisie:
Oponenti:
prof. Ing. Ján Štefánik, CSc.
Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne
prof. Ing. Václav Řepa, CSc., zahraničný odborník
Fakulta informatiky a štatistiky VŠE v Prahe, ČR
prof. Ing. Ivan Jáč, CSc., zahraničný odborník
Ekonomická fakulta TU v Liberci, ČR
Inauguračná komisia:
prof. Ing. Ľubica Lesáková, PhD., predseda
Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
profesorka v odbore "odvetvové a prierezové ekonomiky"
dr.h.c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD.
Žilinská univerzita v Žiline
prof. Ing. Peter Sakál, CSc.
Materiálovotechnologická fakuta STU v Trnave
prof. Ing. Anna Šatanová, PhD.
Drevárska fakulta TU vo Zvolene
 
Návrh inauguračnej komisie s odporúčaním schváliť návrhy na vymenovanie uchádzača za profesora v odbore, alebo neschváliť návrh na vymenovanie uchádzača v odbore:
Na základe predložených podkladov, pozitívnych oponentských posudkov a stanoviska inauguračnej komisie, priebehu inauguračnej prednášky, ako aj zhodnotenia plnenia kritérií schválených pre vymenúvacie konanie na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici, inauguračná komisia dospela k záveru, že doc. Ing. Ján Závadský, PhD. je erudovanou vedeckou a pedagogickou osobnosťou, čo preukázal svojou doterajšou pedagogickou, vedeckovýskumnou a publikačnou činnosťou
Inauguračná komisia konštatuje, že uchádzač spĺňa stanovené podmienky v zmysle § 76 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj § 4, ods. 11 vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov docent a profesor.
Na základe uvedených skutočností inauguračná komisia odporúča predsedovi Vedeckej rady Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici s c h v á l i ť návrh na vymenovanie doc. Ing. Jána Závadského, PhD. za profesora v študijnom odbore 3.3.16. ekonomika a manažment podniku.
 
Dátum skončenia vymenúvacieho konania:
26. 5. 2014
 
Dávod skončenia vymenúvacieho konania:
Vymenovanie za profesora prezidentom SR.
 
Ďalšie údaje o priebehu konania na vymenovanie profesora:
Návrh na vymenovanie za profesora prerokovala Vedecká rada Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici na svojom zasadnutí dňa 24. 10. 2013.
 
Oponentský posudky

Jáč.doc,18. 7. 2013 14:34:12
Řepa.pdf,18. 7. 2013 14:34:18
Štefánik.docx,18. 7. 2013 14:34:36

 
Rozhodnutia

Výpis VR 20.6.13.jpeg,25. 10. 2013 14:15:46
Výpis VR 4.4.13.jpeg,25. 10. 2013 14:14:29

 
Prezenčné listiny

VEDRADA - zloženie.docx,25. 10. 2013 14:27:59

 
Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy