Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy
 
Meno: Beáta
Priezvisko: Mikušová Meričková
Rodné priezvisko: Meričková
Rok narodenia: 1976
Názov študijného odboru: verejná ekonomika a služby
Téma inauguračnej prednášky: Externalizácia produkcie služieb vo verejnom sektore - teoretické východiská úspechu a dôvody zlyhaní v praxi
Dátum doručenia žiadosti: 25. 3. 2013
 
Vysokoskolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvovanie ďalšieho vzdelávania:
Ing.:Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2000, odbor: Verejná ekonomika a správa, študijná špecializácia: Ekonomika a správa území

CSc./PhD.: 2003, odbor: 62-03-9 odvetvové a prierezové ekonomiky, téma: Zabezpečovanie verejných služieb verejným a súkromným sektorom

docent: 2006, odbor: 3.3.23. verejná ekonomika a služby, téma: Vybrané problémy partnerstva verejného a súkromného sektora

 
Priebeh zamestnaní a priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):
2011 -
Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja, Ekonomická Fakulta UMB, Banská Bystrica :
Docentka – pedagogická a vedeckovýskumná činnosť
2007 - 2011
Katedra verejnej ekonomiky, Ekonomická Fakulta UMB, Banská Bystrica :
Docentka – pedagogická a vedeckovýskumná činnosť
2003 - 2007
Katedra verejnej ekonomiky, Ekonomická Fakulta UMB, Banská Bystrica :
Odborná asistentka – pedagogická a vedeckovýskumná činnosť
2000 – 2003
Katedra verejnej ekonomiky, Ekonomická Fakulta UMB, Banská Bystrica :
Interná doktorandka - pedagogická a vedeckovýskumná činnosť
2001 – 2003
Gymnázium A. Sládkoviča, Banská Bystrica:
Učiteľka - pedagogická činnosť
2002 - 2003
Academia Istrapolitana NOVA , Bratislava:
Externá pracovníčka - Organizačno technické zabezpečovanie projektu vzdelávania zamestanancov štátnej správy v oblasti verejnej politiky
2002 - 2004
Slovenský inštitút vzdelávania, Bratislava
Lektorka ekonómie - Pedagogická činnosť
 
Odborné alebo umelecké zameranie:
- pedagogická profilácia - Beáta Meričková v rámci pedagogickej činnosti na Katedre verejnej ekonomiky úspešne vedie prednášky a semináre k predmetom Verejný sektor, Verejná ekonómia I., Verejná ekonómia II., ktoré sú nosnými predmetmi študijného odboru „Verejná ekonomika a služby“ na Ekonomickej fakulte UMB. Okrem týchto predmetov pedagogicky pôsobí v predmetoch Seminár k bakalárskej práci, Metodológia výskumu, Seminár k bakalárskej štátnej skúške a Seminár k inžinierskej štátnej skúške. V rámci doktorandského štúdia v odbore Verejná ekonomika a služby vyučuje predmety Ekonómia verejného sektora a Prognózovanie a plánovanie služieb.
V rámci pedagogickej činnosti sa orientuje na oblasť verejného sektora, verejnej správy, verejných financií a verejných služieb.
Od roku 2000 bola vedúcou 64 diplomových prác, 19 bakalárskych prác a 5 prác študentskej vedeckej odbornej činnosti riešených v uvedených oblastiach. Viedla dve dizertačné práce, ktoré boli úspešne obhájené v r. 2012 a naďalej vedie dizertačnú prácu, kde má doktorandka úspešne absolvovanú dizertačnú skúsku.
Svoju odbornú pripravenosť v rámci pedagogického procesu si v období rokov 2001 – 2002 zvyšovala absolvovaním pedagogického vzdelávania vysokoškolských učiteľov UMB na Pedagogickej fakulte UMB, ktoré úspešne ukončila obhajobou záverečnej práce na tému „Aktivizačné metódy v pedagogickom procese“ a záverečnou skúškou. Výsledky vedecko-výskumnej činnosti orientovanej na obsah vyučovaných predmetov a zameranie študijného odboru sú využívané k skvalitneniu pedagogickej činnosti a prepájaniu prednášaných teórií s výsledkami analytických štúdií reálneho stavu v praxi.
- garant študijného programu - Beáta Meričková je garantkou študijného programu 1. stupňa vysokoškolského štúdia Verejná ekonomika a služby, zároveň garantuje v rámci rovnomenného študijného odboru viaceré predmety: Verejná ekonómia I, Verejný sektor, Seminár k bakalárskej práci, Seminár k bakalárskej štátnej skúške na 1. stupni VŠ štúdia, Verejná ekonómia II na 2. stupni VŠ štúdia a Ekonómia verejného sektoru, Prognózovania a plánovanie služieb na 3. stupni VŠ štúdia v odbore Verejná ekonomika a služby.

 
Údaje o publikačnej činnosti vrátane rozsahu a kategórie evidencie
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
AAA01 Optimalizace outsourcingu ve veřejném sektoru / Beáta Mikušová Meričková,
Petr Franta a kol. ; rec. František Ochrana, Leoš Vítek. - 1. vyd. - Praha : Wolters Kluwer,
2012. - 144 s. - ISBN 978-80-7357-990-6
[MIKUŠOVÁ MERIČKOVÁ, Beáta (50%) - NEMEC, Juraj (15%) - VOZÁROVÁ, Zuzana
(13%) - FANTA, Petr (4%) - PÁLENÍKOVÁ, Markéta (8%) - ŠUMPÍKOVÁ, Markéta (2%)
- PAVELKA, František (7%) - PETROVÁ, Martina (1%) - OCHRANA, František (rec.) -
VÍTEK, Leoš (rec.)]
AAA02 Efektivnost zabezpečování vybraných veřejných služeb na úrovni obcí =
Efektívnosť zabezpečovania vybraných verejných služieb na úrovni obcí / František Ochrana
...[et al.]. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, 2007. - 149 s. - ISBN 978-80-245-
1259-4
[OCHRANA, František - FANTOVÁ ŠUMPÍKOVÁ, Markéta - PAVEL, Jan - NEMEC,
Juraj - MERIČKOVÁ, Beáta - KLAZAR, Stanislav - ROUSEK, Pavel]
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01 Verejné financie / Jozef Medveď, Juraj Nemec a kolektív ; rec. Květa
Kubátová, Vincent Šoltés, Jan Šelešovský. - 1. vyd. - Bratislava : Sprint dva, 2011. - 607 s. -
ISBN 978-80-89393-46-6
[MEDVEĎ, Jozef (12%) - NEMEC, Juraj (15%) - HAMERNÍKOVÁ, Bojka (2%) -
ORVISKÁ, Marta (18%) - OCHRANA, František (5%) - JAKUBÍKOVÁ, Emília (13%) -
ŠIROKÝ, Jan (5%) - MIKUŠOVÁ MERIČKOVÁ, Beáta (5%) - MALÝ, Ivan (1%) -
ŠAGÁT, Vladimír (12%) - VÍTEK, Leoš (8%) - PAVEL, Jan (2%) - MAAYTOVÁ, Alena
(1%) - ŠPALEK, Jiří (1%) - KUBÁTOVÁ, Květa (rec.) - ŠOLTÉS, Vincent (rec.) -
ŠELEŠOVSKÝ, Jan (rec.)]
AAB02 Kontrahovanie služieb vo verejnom sektore / Beáta Meričková...[et al.] ; rec.
František Ochrana, Daniela Zemanovičová. - Bratislava : Transparency International, 2010. -
164 s. - ISBN 978-80-89244-65-2
[MERIČKOVÁ, Beáta (40%) - NEMEC, Juraj (30%) - SIČÁKOVÁ-BEBLAVÁ, Emília
(15%) - BEBLAVÝ, Miroslav (15%) - OCHRANA, František (rec.) - ZEMANOVIČOVÁ,
Daniela (rec.)]
AAB03 Alternatívne prístupy k poskytovaniu miestnych verejných služieb / Beáta
Meričková. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2005. - 130 s. - ISBN 80-
8083-167-X
[MERIČKOVÁ, Beáta (100%)]
ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
ABC01 Decentralizimi i Sherbimeve Publike Lokale - Situata dhe Prijet ne Sllovaki
dhe Republiken Ceke = Nové prístupy k poskytovaniu miestnych verejných služieb –
skúsenosti SR a ČR / Beáta Meričková, Juraj Nemec.
In Mesime dhe Rekomandime per te Bere Permiresime = Nové prístupy k poskytovaniu
2
miestnych verejných služieb - skúsenosti SR a ČR : Administrata Publike ne Evropen
Qendrore dhe Lindore / red. Andri Koxhaj. - Tirana : ASET Forumi, 2008. - ISBN 978-9995-
34-02-5. - S. 163-174 [1 AH].
[MERIČKOVÁ, Beáta (50%) - NEMEC, Juraj (50%)]
ACA Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách
ACA01 Veřejná ekonomie / Beáta Mikušová Meričková, Jan Stejskal ; zodp. red. Eva
Matějová; rec. Helena Kuvíková, Romana Provazníková. - 1. vyd. - Pardubice : Fakulta
ekonomicko - správní, 2013. - 102 s. - ISBN 978-80-7395-578-6
[MIKUŠOVÁ MERIČKOVÁ, Beáta (50%) - STEJSKAL, Jan (50%) - MATĚJOVÁ, Eva
(100%) (zodp. red.) - KUVÍKOVÁ, Helena (rec.) - PROVAZNÍKOVÁ, Romana (rec.)]
ACA02 Základy verejných financií / Beáta Mikušová Meričková, Ján Šebo, Janka
Štrangfeldová ; rec. Juraj Nemec, František Ochrana. - 1. vyd. - Brno : Rašínova vysoká
škola, 2011. - [327] s. - ISBN 978-80-87001-26-4
[MIKUŠOVÁ MERIČKOVÁ, Beáta (35%) - ŠEBO, Ján (55%) - ŠTRANGFELDOVÁ, Jana
(10%) - NEMEC, Juraj (rec.) - OCHRANA, František (rec.)]
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
ACB01 Vybrané problémy finančnej kontroly a všeobecné východiská [elektronický
zdroj] / Helena Kuvíková ...[et al.]. - 1 elektronický optický disk (CD ROM). - ISBN 80-
8055-933-3
[KUVÍKOVÁ, Helena (20%) - NEMEC, Juraj (20%) - MERIČKOVÁ, Beáta (20%) -
HRONEC, Štefan (20%) - MAZÚREKOVÁ, Marica (20%)]
ACB02 Ekonomika verejných služieb / Jozef Benčo, Helena Kuvíková a kol. ; rec.
Juraj Nemec, Valéria Michalová, Jaroslav Rektořík. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita
Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2011. - 333 s. - ISBN 978-80-557-0323-7
[BENČO, Jozef (21%) - KUVÍKOVÁ, Helena (27%) - MIKUŠOVÁ MERIČKOVÁ, Beáta
(21%) - ŠEBO, Ján (27%) - ŠTRANGFELDOVÁ, Jana (4%) - NEMEC, Juraj (rec.) -
MICHALOVÁ, Valéria (rec.) - REKTOŘÍK, Jaroslav (rec.)]
ACB03 Základy verejných financií / Jozef Medveď, Juraj Nemec a kolektív. - [1. vyd.].
- Bratislava : Sprint - vydavateľská, filmová a reklamná agentúra, 2007. - 269 s. - ISBN 80-
89085-84-2
[MEDVEĎ, Jozef - NEMEC, Juraj - MERIČKOVÁ, Beáta - ORVISKÁ, Marta - ŠEBO, Ján -
ČIŽMÁRIK, Pavol]
BAB Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách
BAB01 Tvorba a realizácia zdravotníckej politiky = Health policy making / Helena
Kuvíková a kolektív. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2006. - 209 s. -
ISBN 80-8083-340-0
[KUVÍKOVÁ, Helena (19%) - MERIČKOVÁ, Beáta (18%) - ŠTRANGFELDOVÁ, Jana
(16%) - BLAHÚTOVÁ, Jana (16%) - ČERCHLANOVÁ, Silvia (16%) - ŠEBO, Ján (15%)]
BCI Skriptá a učebné texty
BCI01 Informačné systémy vo verejnom sektore / Štefan Hronec, Beáta Meričková, Jana
Štrangfeldová. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta,
22
2008. - 134 s. - ISBN 978-80-8083-694-8
[HRONEC, Štefan (40%) - MERIČKOVÁ, Beáta (25%) - ŠTRANGFELDOVÁ, Jana (35%)]
BCI02 Teória a prax kontroly vo verejnom sektore / Štefan Hronec, Beáta Meričková, Peter
Vlček. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2006. - 122 s. - ISBN 80-8083-
187-4
[HRONEC, Štefan (34%) - MERIČKOVÁ, Beáta (33%) - VLČEK, Peter (33%)]
BCI03 Metodológia a prax kontroly vo verejnej správe / Štefan Hronec, Beata Meričková,
Peter Vlček. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, 2005. - 124 s.
[1,2 AH]. - ISBN 80-8083-178-4
[HRONEC, Štefan (34%) - VLČEK, Peter (33%) - MIKUŠOVÁ MERIČKOVÁ, Beáta
(33%)]
BCI04 Verejné služby / Ľuboslava Majlingová...[et al.]. - 1. vyd. - Banská Bystrica :
Univerzita Mateja Bela, 2002. - 312 s. - ISBN 80-8055-754-3
[MAJLINGOVÁ, Ľuboslava - NEMEC, Juraj - KRÍŽOVÁ, Dunja - MAZÚREKOVÁ,
Marica - DORČÍKOVÁ, Božena - BENČO, Jozef - KAMOĎA, Ján - KLIMENTOVÁ, Lenka
- DANIŠOVÁ, Kveta - ŠAGÁT, Vladimír - NEMEC, Juraj - MERIČKOVÁ, Beáta -
ŠVIHLOVÁ, Dana]
 
Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu:
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
AFC Formy zabezpečovania verejných služieb na komunálnej úrovni v ČR / Beáta
Meričková.
In Veřejná ekonomika a správa 2001 : sborník z mezinárodní konference konané u příležitosti
25. výročí založení Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava,
Ostrava, září 2001 / rec. Jaroslav Pilný, Jaroslav Rektořík. - Ostrava : Vysoká škola báňská -
Technická univerzita Ostrava, 2001. - ISBN 80-7078-936-0. - S. 146-157.
[MERIČKOVÁ, Beáta (100%)]
Ohlasy:
1. [4] BALÁŽOVÁ, Eva. Benchmarking služieb miestnej samosprávy na Slovensku.
Bratislava : Transparency International Slovensko, Adin, 2006. ISBN 80-89244-09-2.
AED The Delivery System for Local Public Communal Services in the City of Turzovka,
Slovakia / Beáta Meričková.
In Public Management in the Central and Eastern European Transition: Concepts and Cases. -
Bratislava : NISPAcee, 2002. - ISBN 80-89013-08-2. - S. 363-370.
[MERIČKOVÁ, Beáta (100%)]
Ohlasy:
1. [4] NEMEC, Juraj - ŠAGÁT, Vladimír - ŠUMPÍKOVÁ, Markéta. Experience with
the outsourcing in the public sector : Czechia and Slovakia. In Acta aerarii publici :
vedecký časopis Ekonomickej fakutly Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. ISSN
1336-8818, 2011, roč. 8, č. 2, s. [1-11].
ADF Partnerstvo súkromného a verejného sektora v procese poskytovania verejných služieb
na komunálnej úrovni na Slovensku / Beáta Meričková.
In Ekonomika a spoločnosť : vedecký časopis Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici.
- Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, 2001. - Roč. 2, č. 2 (2001),
s. 179-186.
[MERIČKOVÁ, Beáta (100%)]
Ohlasy:
1. [3] NEMEC, Juraj - FANTOVÁ ŠUMPÍKOVÁ, Markéta. The impact of the
quality of public management education on the performance of public organisations:
The case of Central and Eastern Europe. In 6th QS APPLE Conference : proceedings of
the 6th QS APPLE Conference Singapore, 17th - 19th November, 2010. Cairns : James
Cook University, 2011. ISBN 978-0-9775642-3-1, s. [1-16].
2. [3] NEMEC, Juraj - ŠPAČEK, David - ŠAGÁT, Vladimír. Public management
education in CEE region as one of possible factors determining limited success of NPM
type mechanisms. In IASIA annual conference : Rome, Italy, June 13-18, 2011. Rím :
IASIA, 2011, s. [1-8].
3. [3] NEMEC, Juraj - ŠPAČEK, David - SUWAJ, Patrycja Joanna -
MODRZEJEWSKI, Artur. Public Management as a University Discipline in New
European Union Member States : the Central European Case. In Public Management
Review. ISSN 1471-9037, 2012, vol. 14, no. 8, pp. 1087-1108.
ADF Vplyv štrukturálnych zmien ekonomiky na štruktúru vzdelávaných na Slovensku po
roku 1989 / Štefan Hronec, Beáta Meričková.
In Ekonomika a spoločnosť = The Journal of economics and social research : vedecký časopis
2
Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici : the scientific journal of the Faculty of
Economics Matej Bel University Banská Bystrica. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta
UMB. - ISSN 1335-7069. - Roč. 4, č. 1(2003), s. 33-49.
[HRONEC, Štefan (50%) - MERIČKOVÁ, Beáta (50%)]
Ohlasy:
1. [4] URAMOVÁ, Mária. Sociálno-ekonomické súvislosti nezamestnanosti. Banská
Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2005. 98 s. ISBN 80-8083-057-6.
AEC Štandardizácia a efektívnosť verejného sektora / Štefan Hronec ; Beáta Meričková.
In Standardizace veřejných služeb jako předpoklad efektivnosti rozvoje regionů / edit.
Vladimír Hyánek. - Brno : Masarykova univerzita, 2003. - ISBN 80-210-3192-1. - S. 74-82.
[HRONEC, Štefan (50%) - MERIČKOVÁ, Beáta (50%)]
Ohlasy:
1. [4] ŠTRANGFELDOVÁ, Jana - VIDLIČKOVÁ, Katarína. Súčasný stav prognózy
dlhodobej starostlivosti v SR. In Determinanty sociálneho rozvoja. Sociálne podnikanie
V. : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Banská Bystrica : Univerzita
Mateja Bela, Ekonomická fakulta. 2007. ISBN 978-80-8083-494-4, s. 238-249.
2. [4] ŠTRANGFELDOVÁ, Jana. Sieť lôžkových zdravotníckych zariadení v SR. In
Aktuálne otázky verejných financií 2007 : zborník z medzinárodnej vedeckej
konferencie. Banská Bystrica : Občianske združenie EuroPro, 2007. ISBN 978-80-
969870-1-6, s. 1-6.
3. [3] ŠTRANGFELDOVÁ, Jana - ČERCHLANOVÁ, Silvia. Zdravotnícka politika
v regiónoch. In Současné problémy rozvoje regionů a přístup veřejné správy k jejich
řešení : sborník referátů z III. mezinárodní vědecké konference mladých vědeckých
pracovníků a doktorandů, Brno 2006. Brno : Masarykova univerzita, 2006. ISBN 80-
210-4148-X, s. 270-276.
4. [4] ŠTRANGFELDOVÁ, Jana - TOPINKOVÁ, Lenka. Stav organizačnoprávneho
postavenia nemocníc v SR v roku 2006. In Determinanty sociálneho rozvoja
Sociálne podnikanie IV. : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Banská
Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, 2006. ISBN 80-8083-280-3, s.
188-193.
5. [4] ŠTRANGFELDOVÁ, Jana. Nemocnica ako firma. In Diagnostika podniku,
controlling a logistika (IV. medzinárodná vedecká konferencia). Žilina : Žilinská
univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, 2008. ISBN 978-
80-8070-819-1, s. 316-321.
6. [3] ŠTRANGFELDOVÁ, Jana. Vývoj práv pacientov v Európe a súčasný stav v
SR. In Zdravotnické fórum. ISSN 1804-9664, 2012, č. 5, s. 24-27.
7. [3] ŠTRANGFELDOVÁ, Jana. Komparácia účtov krajín Vyšehradskej štvorky. In
Teoretické a praktické aspekty veřejných financí : XVII. ročník mezinárodní odborné
konference, Vysoká škola ekonomická v Praze, 13. - 14. 4. 2012 [CD-Rom]. Praha :
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2012. ISBN 978-80-245-1764-3, s. [1-7].
AFD Municipalita ako poskytovateľ verejných služieb (Kompetencie samosprávy v oblasti
komunálnych a sociálnych služieb / Katarína Jakab ; Beáta Meričková.
In Teória a prax verejnej správy : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie
organizovanej Fakultou verejnej správy UPJŠ v Košiciach 24. - 25. 10. 2003 / zostavovateľ
Ladislav Lovaš. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2003. - ISBN 80-7097-551-2. -
S. 195-207.
[JAKAB, Katarína (50%) - MERIČKOVÁ, Beáta (50%)]
3
Ohlasy:
1. [4] ČAJKA, Peter - RÝSOVÁ, Lucia - PEŠOUT, Ivan. Praktické prístupy ku
štúdiu regionálnej politiky. 1. vyd. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2005. 181
s. ISBN 80-8083-075-4.
AFD Contracting out of Local Public Services / Beáta Meričková, Ján Šebo.
In Aktuálne otázky verejných financií : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie,
Podbanské, Vysoké Tatry, 4. máj 2004. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2004.
- ISBN 80-8055-922-8. - S. [1-9].
[MERIČKOVÁ, Beáta (50%) - ŠEBO, Ján (50%)]
Ohlasy:
1. [4] RAGUSEO, Domenico - VLČEK, Peter. Health care efficiency : a
multidimensional international comparison. In Európske financie - teória, politika, prax
: zborník z medzinárodného vedeckého seminára, 10. november 2006. Banská Bystrica
: Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, 2006. ISBN 80-8083-335-4.
2. [3] RAGUSEO, Domenico - VLČEK, Peter. The Healthcare in Europe : a multicriteria
approach. In Narodnostopanski arhiv. ISSN 0323-9004, 2007, roč. 70, č. 3, s.
46-55.
AFD Úloha a financovanie neziskových organizácií v procese poskytovania sociálnych
služieb / Beáta Meričková, Štefan Hronec.
In Príležitosti, šance a výzvy pre viaczdrojové financovanie neziskových organizácií : zborník
z medzinárodnej konferencie / zostavila Helena Kuvíková. - Banská Bystrica : Ekonomická
fakulta UMB, 2004. - ISBN 80-8055-930-9. - S. 212-228.
[MERIČKOVÁ, Beáta (50%) - HRONEC, Štefan (50%)]
Ohlasy:
1. [4] ČAJKA, Peter - RÝSOVÁ, Lucia - PEŠOUT, Ivan. Praktické prístupy ku
štúdiu regionálnej politiky. 1. vyd. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2005. 181
s. ISBN 80-8083-075-4.
BDF Postup obcí nie je systematický / Juraj Nemec, Beáta Meričková.
In Verejná správa : časopis vlády pre štátnu správu a samosprávu / Ministerstvo vnútra SR,
Bratislava. - Bratislava : Ministerstvo vnútra SR. - ISSN 1335-7883. - Roč. 59, č. 4(2004), s.
22-23.
[NEMEC, Juraj (50%) - MERIČKOVÁ, Beáta (50%)]
Ohlasy:
1. [4] VÝROSTOVÁ, Eva. ABC/M - jedna z moderných metód riadenia nákladov. In
Manažment v teórii a praxi : on-line odborný časopis o nových trendoch v manažmente
[online]. 2007, roč. 3, č. 1-2 [cit. 2013-03-12]. ISSN 1336-7137. Dostupné z:
http://casopisy.euke.sk/mtp/clanky/1-2-2007/3.vyrostova.pdf
AFE Contracting-out on local government level in transitional economies: theory and
selected evidence from Czech and Slovak republics / Juraj Nemec, Beáta Meričková, Leoš
Vítek.
In The Eight International Research Symposium on Public Management (IRSPM VIII). -
Budapest : Budapest University of Economic Sciences and Public Administration, 2004. - S.
[1-2].
[NEMEC, Juraj (34%) - MERIČKOVÁ, Beáta (33%) - VÍTEK, Leoš (33%)]
Ohlasy:
1. [4] PAVEL, Jan. Modelování chování obecní obchodní firmy. In Európske
4
financie - teória, politika, prax : zborník z medzinárodného vedeckého seminára, 10.
november 2006. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, 2006.
ISBN 80-8083-335-6, s. 1-6.
2. [3] OCHRANA, František. Cílově orientované rozpočtování jako rozpočtová
metoda pro optimalizovanou alokaci zdrojů na úrovni kapitol státního rozpočtu ČR. In
Teoretické a praktické aspekty veřejných financí : XVI. ročník mezinárodní odborné
konference [CD-Rom]. Praha : Vysoká škola ekonomická, 2011. ISBN 978-80-245-
1763-6, s. [1-10].
3. [3] OCHRANA, František. Veřejné výdajové programy, veřejné projekty a
zákazky : jejich tvorba, hodnocení a kontrola. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2011. 220 s.
ISBN 978-80-7357-644-8.
4. [3] OCHRANA, František - PŮČEK, Milan. Efektivní zavádění a řízení změn ve
veřejné správě : smart administration. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2011. 248 s. ISBN
978-80-7357-667-7.
5. [3] PŮČEK, Milan - OCHRANA, František et al. Smart administration : cohesion
policy. Praha : Ministry of Regional Development, 2009. ISBN 978-80-86616-25-4.
6. [3] PŮČEK, Milan - OCHRANA, František a kol. Chytrá veřejná správa : kohézní
politika. Praha : Ministerstvo pro místní rozvoj, Národní orgán pro koordinaci, 2009.
ISBN 978-80-86616-27-4.
7. [3] OCHRANA, František - MAATYOVÁ, Alena. Východiska pro vytváření
transparentního a nekorupčního systému zadávání veřejných zakázek. In Teoretické a
praktické aspekty veřejných financí : XVII. ročník mezinárodní odborné konference,
Vysoká škola ekonomická v Praze, 13. - 14. 4. 2012 [CD-Rom]. Praha : Vysoká škola
ekonomická v Praze, 2012. ISBN 978-80-245-1764-3, s. [1-12].
8. [3] OCHRANA, František - PŮČEK, Milan. Dosahování úspor a omezování
plýtvání ve veřejném sektoru. Praha : Wolters Kluwer, 2012. 228 s. ISBN 978-80-7357-
909-8.
BDF Benchmarking v procese zberu a likvidácie tuhého komunálneho odpadu : veľké
rozdiely medzi skúmanými obcami / Ľuboslava Majlingová, Beáta Meričková.
In Verejná správa : časopis vlády pre štátnu správu a samosprávu / Ministerstvo vnútra SR,
Bratislava. - Bratislava : Ministerstvo vnútra SR, 2005. - ISSN 1335-7883. - Roč. 60, č. 4
(2005), s. 22-23.
[MAJLINGOVÁ, Ľuboslava (50%) - MERIČKOVÁ, Beáta (50%)]
Ohlasy:
1. [3] NEMEC, Juraj - ŠPAČEK, David - SUWAJ, Patrycja Joanna -
MODRZEJEWSKI, Artur. Public Management as a University Discipline in New
European Union Member States : the Central European Case. In Public Management
Review. ISSN 1471-9037, 2012, vol. 14, no. 8, pp. 1087-1108.
AFD Možnosti zvyšovania kvality vo verejnom sektore / Beáta Meričková.
In Multidimenzionálne aspekty kvality Q VII. [Elektronický zdroj] : zborník z vedeckej
konferencie s medzinárodnou účasťou. - [1. vyd.]. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta
Univerzity Mateja Bela, 2005. - ISBN 80-8080-082-7. - S. [1-3]. (2005).
[MERIČKOVÁ, Beáta (100%)]
Ohlasy:
1. [4] ŠTRANGFELDOVÁ, Jana - TOPINKOVÁ, Lenka. Možnosti tvorby cien
zdravotníckych výkonov v SR. In Európske financie - teória, politika a prax. Banská
Bystrica : Fakulta financií UMB, 2006. ISBN 80-8083-335-4, s. 1-10.
5
2. [3] PAVEL, Jan. Ekonomické aspekty veřejných zakázek. Praha : Vysoká škola
ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2007. ISBN 978-80-245-1260-0.
ADC Contracting-out at local government level : theory and selected evidence from the
Czech and Slovak Republics / Juraj Nemec, Beata Merickova, Leos Vitek.
In Public management review. - Abingdon : Routledge Journal Taylor & Francis, 2005. -
ISSN 1471-9037. - Roč. 7, č. 4 (2005), s. 637-647.
[NEMEC, Juraj (34%) - MERIČKOVÁ, Beáta (33%) - VÍTEK, Leoš (33%)]
Ohlasy:
1. [3] OCHRANA, František. Zabezpečování veřejných služeb : vybraná
metodologická východiska. In Analýza způsobů zabezpečování veřejných služeb a
zkoumání jejich dopadu na efektivnost veřejných výdajů [online]. Praha: Vysoká škola
ekonomická, Katedra veřejných financí, 2005-2007 [cit. 2013-03-12]. Dostupné z:
http://kvf.vse.cz/storage/1169476748_sb_ochrana1.pdf
2. [4] FANTOVÁ - ŠUMPÍKOVÁ, Markéta - ROUSEK, Pavel. Jaké trendy se
projevují v zajišťovaní služeb obcemi? In Aktuálne otázky verejných financií 2007 :
zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Banská Bystrica : Občianske združenie
EuroPro, 2007. ISBN 978-80-969870-1-6, s. 1-8.
3. [1] LEMBER, Veiko. Purchase-of-service contracting in Estonia. In Halduskultuur
- Administrative Culture. ISSN 1736-6089, 2010, vol. 11, no. 2, pp. 239-254., Scopus
4. [4] OCHRANA, František. Optimalizovaná alokace zdrojů (návrhy postupů pro
úroveň kapitol státního rozpočtu). In Acta Aerrarii Publici : vedecký časopis
Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. ISSN 1336-5797,
2010, roč. 7, č. 1, s. 90-104.
5. [3] ŠTRANGFELDOVÁ, Jana - VOZÁROVÁ, Zuzana. Ekonomická efektívnosť
zariadení sociálnych služieb v Banskobystrickom samosprávnom kraji. In Nové trendy -
nové nápady 2011 : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference, Znojmo,
listopad 2011. Znojmo : Soukromá vysoká škola ekonomická, 2011. ISBN 978-80-
87314-20-3, s. [1-7].
6. [1] PAVEL, Jan - SICAKOVA-BEBLAVA, Emilia. Post-contractual behaviour of
public contractiong authorities in the Slovak republik. In Politicka ekonomie. ISSN
0032-3233, 2012, vol. 60, no. 5, pp. 635-648., WoS
7. [1] PAVEL, Jan. The analysis of the relationship between the rate of competition
and the prices of large transport infrastructure buildings. In Politicka ekonomie. ISSN
0032-3233, 2010, vol. 58, no. 3, pp. 343-356., WoS
8. [2] PAVEL, Jan - SLAVIKOVA, Lenka - JILKOVA, Jirina. Economic
Instruments of Environmental Policy : costly Taxes and Low Effectiveness. In
Ekonomicky casopis. ISSN 0013-3035, 2009, vol. 57, no. 2, pp. 132-144., WoS
AFG Public-private-civil mix: nástroj zvyšovania efektívnosti verejných výdavkových
programov / Juraj Nemec, Beáta Meričková, Markéta Šumpíková.
In Teoretické a praktické aspekty veřejných financí = Theoretical and practical aspects of
public finance : Sborník příspěvků z IX. mezinárodní konference pořádané katedrou
veřejných financí pod záštitou děkanky Fakulty financí a účetnictví doc. Ing. Bojky
Hamerníkové, CSc., Praha 26. - 27.3.2004. - Praha : Oeconomica, 2004. - ISBN 80-245-0677-
7. - S. 37.
[NEMEC, Juraj (34%) - MERIČKOVÁ, Beáta (33%) - ŠUMPÍKOVÁ, Markéta (33%)]
Ohlasy:
1. [4] VÍTEK, Leoš. Hodnocení dopadů vládních regulací v ČR - institucionální
rámec. In Aktuálne otázky verejných financií 2007 : zborník z medzinárodnej vedeckej
6
konferencie. Banská Bystrica : Občianske združenie EuroPro, 2007. ISBN 978-80-
969870-1-6, s. 1-8.
2. [3] OCHRANA, František. Cílově orientované rozpočtování jako rozpočtová
metoda pro optimalizovanou alokaci zdrojů na úrovni kapitol státního rozpočtu ČR. In
Teoretické a praktické aspekty veřejných financí : XVI. ročník mezinárodní odborné
konference [CD-Rom]. Praha : Vysoká škola ekonomická, 2011. ISBN 978-80-245-
1763-6, s. [1-10].
3. [3] OCHRANA, František. Veřejné výdajové programy, veřejné projekty a
zákazky : jejich tvorba, hodnocení a kontrola. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2011. 220 s.
ISBN 978-80-7357-644-8.
4. [3] OCHRANA, František - PŮČEK, Milan. Efektivní zavádění a řízení změn ve
veřejné správě : smart administration. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2011. 248 s. ISBN
978-80-7357-667-7.
5. [3] PŮČEK, Milan - OCHRANA, František et al. Smart administration : cohesion
policy. Praha : Ministry of Regional Development, 2009. ISBN 978-80-86616-25-4.
6. [3] PŮČEK, Milan - OCHRANA, František et al. Chytrá veřejná správa : kohézní
politika. Praha : Ministerstvo pro místní rozvoj, Národní orgán pro koordinaci, 2009.
ISBN 978-80-86616-27-4.
7. [3] OCHRANA, František - PŮČEK, Milan. Dosahování úspor a omezování
plýtvání ve veřejném sektoru. Praha : Wolters Kluwer, 2012. 228 s. ISBN 978-80-7357-
909-8.
AAB Alternatívne prístupy k poskytovaniu miestnych verejných služieb / Beáta Meričková.
- 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2005. - 130 s. - ISBN 80-8083-167-X
[MERIČKOVÁ, Beáta (100%)]
Ohlasy:
1. [3] NEMEC, Juraj - FANTOVÁ ŠUMPÍKOVÁ, Markéta. The impact of the
quality of public management education on the performance of public organisations :
the case of Central and Eastern Europe. In 6th QS APPLE Conference : proceedings of
the 6th QS APPLE Conference Singapore, 17th - 19th November, 2010. Cairns : James
Cook University, 2011. ISBN 978-0-9775642-3-1, s. [1-16].
2. [4] VOZÁROVÁ, Zuzana. Benchmarking v organizáciách verejného sektora. In
Európa 2010 - Spoločne v boji proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu v kontexte
miléniových rozvojových cieľov a význam rozvojovej pomoci : zborník príspevkov z
medzinárodnej vedeckej konferencie [CD-Rom]. Banská Bystrica : Ekonomická fakulta
Univerzity Mateja Bela, 2010. ISBN 978-80-970604-2-8, s. [1-7].
3. [3] NEMEC, Juraj - ŠPAČEK, David - ŠAGÁT, Vladimír. Public management
education in CEE region as one of possible factors determining limited success of NPM
type mechanisms. In IASIA annual conference, Rome, Italy, June 13-18, 2011. Rím :
IASIA, 2011, s. [1-8].
4. [3] VOZÁROVÁ, Zuzana. Multikriteriálna analýza dopadov kontrahovania na
zabezpečovanie verejných služieb. In Veřejná ekonomika a správa 2011 : teoretické a
praktické otázky veřejné ekonomiky a správy [CD-Rom]. Ostrava : VŠB-TU, 2011.
ISBN 978-80-248-2493-2.
5. [3] ŠTRANGFELDOVÁ, Jana - VOZÁROVÁ, Zuzana. Ekonomická efektívnosť
zariadení sociálnych služieb v Banskobystrickom samosprávnom kraji. In Nové trendy -
nové nápady 2011 : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference, Znojmo,
listopad 2011. Znojmo : Soukromá vysoká škola ekonomická, 2011. ISBN 978-80-
87314-20-3, s. [1-7].
6. [4] NEMEC, Juraj - ŠAGÁT, Vladimír - ŠUMPÍKOVÁ, Markéta. Experience with
7
the outsourcing in the public sector : Czechia and Slovakia. In Acta aerarii publici :
vedecký časopis Ekonomickej fakutly Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. ISSN
1336-8818, 2011, roč. 8, č. 2, s. [1-11].
7. [4] LITTEROVÁ, Martina. "Slovenská transparentnosť" alebo miesto kontroly vo
verejnej správe na Slovensku. In Interpolis ´10 : zborník príspevkov zo VII. vedeckej
konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov s medzinárodnou účasťou
v Banskej Bystrici, 25. novembra 2010. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela,
2010. ISBN 978-80-557-0155-4, s. 38-42.
8. [3] NEMEC, Juraj - ŠPAČEK, David - SUWAJ, Patrycja Joanna -
MODRZEJEWSKI, Artur. Public Management as a University Discipline in New
European Union Member States : the Central European Case. In Public Management
Review. ISSN 1471-9037, 2012, vol. 14, no. 8, pp. 1087-1108.
ACB Vybrané problémy finančnej kontroly a všeobecné východiská [elektronický zdroj] /
Helena Kuvíková ...[et al.]. - 1 elektronický optický disk (CD ROM). - ISBN 80-8055-933-3
[KUVÍKOVÁ, Helena (20%) - NEMEC, Juraj (20%) - MERIČKOVÁ, Beáta (20%) -
HRONEC, Štefan (20%) - MAZÚREKOVÁ, Marica (20%)]
Ohlasy:
1. [4] ŠTRANGFELDOVÁ, Jana. Postavenie a kompetencie regionálnych inštitúcií
verejnej zdravotníckej politiky v Slovenskej republike. In Verejná správa a regionálny
rozvoj : vedecký časopis. ISSN 1337-2955, 2007, roč. 3, č. 2, s. 55-62.
2. [4] KORIMOVÁ, Gabriela. Sociálne podnikanie. Banská Bystrica : Vydavateľstvo
Kopernikus, 2007. 202 s. ISBN 978-80-89288-14-4.
3. [3] TOPINKOVÁ, Lenka - VIDLIČKOVÁ, Katarína. Strategické plánovanie ako
predpoklad rozvoja samosprávy mesta. In Management územní samosprávy (využití
nástrojů zvyšování přijmů a snižování výdajů rozpočtů územních samosprávných celků)
: sborník referátů Sekce II. semináře pořádaného Katedrou veřejné ekonomie ESF MU.
Brno : Masarykova univerzita, 2006. ISBN 80-210-3957-4, s. 221-227.
DAI Vybrané problémy partnerstva verejného a súkromného sektora : [habilitačná práca] /
Beáta Meričková. - Banská Bystrica : [s.n.], 2006. - 167 s. - Ekonomická fakulta Univerzity
Mateja Bela v Banskej Bystrici
[MERIČKOVÁ, Beáta (100%)]
Ohlasy:
1. [3] PAVEL, Jan. Ekonomické aspekty veřejných zakázek. Praha : Vysoká škola
ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2007. ISBN 978-80-245-1260-0.
2. [3] NEMEC, Juraj - FANTOVÁ ŠUMPÍKOVÁ, Markéta. The impact of the
quality of public management education on the performance of public organisations :
the case of Central and Eastern Europe. In 6th QS APPLE Conference : proceedings of
the 6th QS APPLE Conference Singapore, 17th - 19th November, 2010. Cairns : James
Cook University, 2011. ISBN 978-0-9775642-3-1, s. [1-16].
3. [3] VOZÁROVÁ, Zuzana. Projekty partnerstva verejného a súkromného sektora.
In Bílá místa teorie a černé díry reforem ve veřejném sektoru III : sborník příspěvků z
mezinárodního vědeckého semináře, Šlapanice, 20. - 21. ledna 2011. Brno :
Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2011. ISBN 978-80-210-5385-4,
s. [1-12].
4. [4] VOZÁROVÁ, Zuzana. Benchmarking v organizáciách verejného sektora. In
Európa 2010 - Spoločne v boji proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu v kontexte
miléniových rozvojových cieľov a význam rozvojovej pomoci : zborník príspevkov z
medzinárodnej vedeckej konferencie [CD-Rom]. Banská Bystrica : Ekonomická fakulta
8
Univerzity Mateja Bela, 2010. ISBN 978-80-970604-2-8, s. [1-7].
5. [3] NEMEC, Juraj. Ako reagovať na "krízu verejných financií" - reštrikcia verzus
reštrukturalizácia? In Teoretické a praktické aspekty veřejných financí : XVI. ročník
mezinárodní odborné konference [CD-Rom]. Praha : Vysoká škola ekonomická, 2011.
ISBN 978-80-245-1763-6, s. [1-10].
6. [4] NEMEC, Juraj. Modernizácia verejnej správy v SR ako nevyhnutná reakcia na
súčasnú krízu. In Aktuálne trendy v manažmente verejnej správy : zborník príspevkov z
medzinárodného vedeckého seminára, Bratislava, 28. apríla 2011. Bratislava : Vysoká
škola ekonómie a manažmentu verejnej správy, 2011. ISBN 978-80-8137-001-4, s.
247-253.
7. [3] NEMEC, Juraj - ŠPAČEK, David - ŠAGÁT, Vladimír. Public management
education in CEE region as one of possible factors determining limited success of NPM
type mechanisms. In IASIA annual conference, Rome, Italy, June 13-18, 2011. Rím :
IASIA, 2011, s. [1-8].
8. [3] OCHRANA, František. Veřejné výdajové programy, veřejné projekty a
zákazky : jejich tvorba, hodnocení a kontrola. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2011. 220 s.
ISBN 978-80-7357-644-8.
9. [3] OCHRANA, František - PŮČEK, Milan. Efektivní zavádění a řízení změn ve
veřejné správě : smart administration. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2011. 248 s. ISBN
978-80-7357-667-7.
10. [3] NEMEC, Juraj. Slovakia. In Government agencies : practices and lessons from
30 countries. Hampshire : Palgrave Macmillan, 2012. ISBN 978-0-230-35435-7, s. 323-
334.
11. [3] NEMEC, Juraj - ORVISKÁ, Marta - HUŇADY, Ján. Public Finance Crisis :
how to React? In Analysis of the Impact of the Economic Crisis on Public Finances.
Praha : Wolters Kluwer ČR, 2011. ISBN 978-80-7357-763-6, s. 15-44.
12. [3] NEMEC, Juraj - ŠPAČEK, David - SUWAJ, Patrycja Joanna -
MODRZEJEWSKI, Artur. Public Management as a University Discipline in New
European Union Member States : the Central European Case. In Public Management
Review. ISSN 1471-9037, 2012, vol. 14, no. 8, pp. 1087-1108.
13. [3] OCHRANA, František - PŮČEK, Milan. Dosahování úspor a omezování
plýtvání ve veřejném sektoru. Praha : Wolters Kluwer, 2012. 228 s. ISBN 978-80-7357-
909-8.
AFC Finančný manažment vo verejnoprávnych a súkromnoprávnych neziskových
organizáciách / Beáta Meričková, Ján Šebo.
In Management územní samosprávy (využití nástrojů zvyšování přijmů a snižování výdajů
rozpočtů územních samosprávných celků) : sborník referátů Sekce II semináře pořádaného
Katedrou veřejné ekonomie ESF MU. - Brno : Masarykova univerzita, 2006. - ISBN 80-210-
3957-4. - S. 102-110.
[MERIČKOVÁ, Beáta (50%) - ŠEBO, Ján (50%)]
Ohlasy:
1. [4] KORIMOVÁ, Gabriela. Sociálne podnikanie. Banská Bystrica : Vydavateľstvo
Kopernikus, 2007. 202 s. ISBN 978-80-89288-14-4.
2. [3] HRONEC, Štefan - KUVÍKOVÁ, Helena. Nezamestnanosť ako determinant
rozvoja vysokoškolského vzdelávania. In Polska Europa Świat : korporacja
transnarodowe. Lublin : Polihymnia, 2007. ISBN 978-83-7270-536-4, s. 99-107.
3. [4] ŠTRANGFELDOVÁ, Jana. Postavenie a kompetencie regionálnych inštitúcií
verejnej zdravotníckej politiky v Slovenskej republike. In Verejná správa a regionálny
rozvoj : vedecký časopis. ISSN 1337-2955, 2007, roč. 3, č. 2, s. 55-62.
9
4. [4] HRONEC, Š., MARCINEKOVÁ, Z. Nové vzdelávacie modely pre sociálne
podnikanie. In Determinanty sociálneho rozvoja. Sociálne podnikanie V. : zborník z
medzinárodnej vedeckej konferencie, Banská Bystrica, 2007. Banská Bystrica :
Ekonomická fkulta UMB, 2007. ISBN 978-80-8083-494-4, s. 229-237.
5. [4] VACEKOVÁ, Gabriela. Finančné riadenie neziskových organizácií. In
Sociálne podnikanie verzus chudoba a dobrovoľníctvo [CD-Rom] : recenzovaný
zborník príspevkov, medzinárodná vedecká konferencia, Banská Bystrica, 26. - 27. 5.
2011. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, 2011. ISBN 978-
80-557-0259-9, s. [1-9].
6. [4] VACEKOVÁ, Gabriela. Modernizácia finančného riadenia neziskových
organizácií. In Interpolis ´11 : zborník príspevkov z VIII. vedeckej konferencie
doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov s medzinárodnou účasťou v Banskej
Bystrici, 10. novembra 2011. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta
politických vied a medzinárodných vzťahov, 2011. ISBN 978-80-557-0337-4, s. 243-
248.
BCI Teória a prax kontroly vo verejnom sektore / Štefan Hronec, Beáta Meričková, Peter
Vlček. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2006. - 122 s. - ISBN 80-8083-
187-4
[HRONEC, Štefan (34%) - MERIČKOVÁ, Beáta (33%) - VLČEK, Peter (33%)]
Ohlasy:
1. [4] LITTEROVÁ, Martina. "Slovenská transparentnosť" alebo miesto kontroly vo
verejnej správe na Slovensku. In Interpolis ´10 : zborník príspevkov zo VII. vedeckej
konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov s medzinárodnou účasťou
v Banskej Bystrici, 25. novembra 2010. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela,
2010. ISBN 978-80-557-0155-4, s. 38-42.
ACB Základy verejných financií / Jozef Medveď, Juraj Nemec a kolektív. - [1. vyd.]. -
Bratislava : Sprint - vydavateľská, filmová a reklamná agentúra, 2007. - 269 s. - ISBN 80-
89085-84-2
[MEDVEĎ, Jozef - NEMEC, Juraj - MERIČKOVÁ, Beáta - ORVISKÁ, Marta - ŠEBO, Ján -
ČIŽMÁRIK, Pavol]
Ohlasy:
1. [4] ŠTRANGFELDOVÁ, Jana - HRONEC, Štefan. Finančné riadenie
regionálneho školstva. In Aktuálne otázky verejných financií 2007 : zborník z
medzinárodnej vedeckej konferencie. Banská Bystrica : Občianske združenie EuroPro,
2007. ISBN 978-80-969870-1-6, s. 1-8.
2. [3] VOZÁROVÁ, Zuzana. Projekty partnerstva verejného a súkromného sektora.
In Bílá místa teorie a černé díry reforem ve veřejném sektoru III : sborník příspěvků z
mezinárodního vědeckého semináře, Šlapanice, 20. - 21. ledna 2011. Brno :
Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2011. ISBN 978-80-210-5385-4,
s. [1-12].
3. [3] OCHRANA, František. Veřejné výdajové programy, veřejné projekty a
zákazky : jejich tvorba, hodnocení a kontrola. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2011. 220 s.
ISBN 978-80-7357-644-8.
4. [3] OCHRANA, František - PŮČEK, Milan. Efektivní zavádění a řízení změn ve
veřejné správě : smart administration. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2011. 248 s. ISBN
978-80-7357-667-7.
5. [4] NEČAS, Pavel - IVANČÍK, Radoslav. Globaliziácia, obrana a bezpečnosť.
Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, 2011. ISBN 978-
10
80-8040-425-3.
6. [3] PŮČEK, Milan - OCHRANA, František et al. Smart administration : cohesion
policy. Praha : Ministry of Regional Development, 2009. ISBN 978-80-86616-25-4.
7. [4] PEKÁR, Bernard. Globalizácia a verejné financie. In Sociálne podnikanie
verzus chudoba a dobrovoľníctvo [CD-Rom]: recenzovaný zborník príspevkov. Banská
Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2011. ISBN 978-80-557-0259-9., s. [1-7].
8. [4] HRONEC, Štefan. Ekonomické súvislosti vzdelávania. In Sociálne podnikanie
verzus chudoba a dobrovoľníctvo [CD-Rom] : recenzovaný zborník príspevkov. Banská
Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2011. ISBN 978-80-557-0259-9, s. [1-9].
9. [3] OCHRANA, František. Metody hodnocení veřejných projektů a jejich využití
v investičním podnikatelském rozhodování. In Veřejné finance a monetární politika v
EU a jejich vliv na mezinárodní podnikání. Praha : Matfyzpress, 2011. ISBN 978-80-
7378-111-8.
10. [3] PŮČEK, Milan - OCHRANA, František a kol. Chytrá veřejná správa : kohézní
politika. Praha : Ministerstvo pro místní rozvoj, Národní orgán pro koordinaci, 2009.
ISBN 978-80-86616-27-4.
11. [3] OCHRANA, František - PAVEL, Jan - VÍTEK, Leoš a kol. Veřejný sektor a
veřejné finance : financování nepodnikatelských a podnikatelských aktivit. Praha :
Grada Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-3228-2.
12. [4] IVANČÍK, Radoslav. Obrana z pohľadu ekonomickej teórie. In Almanach :
aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. ISSN 1337-0715, 2011, roč. 6, č. 2, s.
64-77.
13. [4] POMPURA, Ladislav. Administratívne náklady zdanenia v SR. In Acta Aerarii
Publici : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej
Bystrici. ISSN 1336-5797, 2011, roč. 8, č. 2, s. 62-73.
14. [4] IVANČÍK, Radoslav. Alokačná a technická efektívnosť financovania obrany v
Slovenskej republike. Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála M. R.
Štefánika, 2012. 146 s. ISBN 978-80-8040-444-4.
15. [4] KELEMEN, Miroslav - IVANČÍK, Radoslav. Obranné plánovanie a výdavky
na obranu: súčasť krízového plánovania štátu. Košice ; Bratislava : Vysoká škola
bezpečnostného manažérstva v Košiciach ; Akadémia Policajného zboru v Bratislave,
2012. 208 s. ISBN 978-80-89282-77-7.
16. [4] MARTINCOVÁ, Marta. Nezamestnanosť v kontexte Veľkej hospodárskej
krízy a globálnej hospodárskej krízy v súčastnosti. In Nová ekonomika : vedecký
časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. ISSN 1336-
1732, 2012, roč. 5, č. 1, s. 66-78.
17. [3] OCHRANA, František - PŮČEK, Milan. Dosahování úspor a omezování
plýtvání ve veřejném sektoru. Praha : Wolters Kluwer, 2012. 228 s. ISBN 978-80-7357-
909-8.
18. [4] IVANČÍK, Radoslav. Bezpečnosť z pohľadu ekonomickej teórie. In Politické
vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné
štúdiá. ISSN 1335-2741, 2012, roč. 15, č. 3, s. 100-124.
19. [4] IVANČÍK, Radoslav. Obrana ako integrálna súčasť verejného sektora z
pohľadu ekonomickej teórie. In Verejná správa a regionálny rozvoj : vedecký časopis
Vysokej školy ekonomie a manažmentu verejnej správy v Bratislave. ISSN 1337-2955,
2012, roč. 7, č. 1, s. 45-55.
AFC Zmluvné zabezpečovanie verejných služieb v rozmere efektívnosti a kvality / Juraj
Nemec, Beáta Meričková.
In Theoretical and Practical Aspects of Public Finance : XII. mezinárodní vědecká konference
11
"Teoretické a praktické aspekty veřejných financí", 13.-14. 4. 2007, University of Economics,
Prague [CD ROM]. - Praha : Ekonomická univerzita, 2007. - ISBN 978-80-245-1188-7. - [8]
s..
[NEMEC, Juraj (50%) - MERIČKOVÁ, Beáta (50%)]
Ohlasy:
1. [4] ŘEŽUCHOVÁ, Markéta. Factors influencing the choice of public service
provider. In State and administration in a changing world, May 14-16, 2009, Budva,
Montenegro. Bratislava : NISPAcee, 2010. ISBN 978-80-89013-50-0, s. 177-201.
2. [3] ŠPINEROVÁ, Zuzana. Slabé miesta kontroly verejného obstarávania. In
Teoretické a praktické aspekty veřejných financí : XVII. ročník mezinárodní odborné
konference, Vysoká škola ekonomická v Praze, 13. - 14. 4. 2012 [CD-Rom]. Praha :
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2012. ISBN 978-80-245-1764-3, s. [1-7].
ADE Contracting out at local government level in Slovakia and the Czech Republic =
Zmluvné zabezpečenie miestnych verejných služieb v SR a ČR / Juraj Nemec, Beáta
Meričková, Markéta Fantová Šumpíková.
In E+M. Ekonomie a management = Economics and Management : vědecký ekonomický
časopis / Hospodářská fakulta Technické univerzity. - Liberec : Technická univerzita v
Liberci, Ekonomická fakulta. - ISSN 1212-3609. - Roč. X., č. 3(2007), s. 5-14.
[NEMEC, Juraj (34%) - MERIČKOVÁ, Beáta (33%) - FANTOVÁ ŠUMPÍKOVÁ, Markéta
(33%)]
Ohlasy:
1. [3] VOZÁROVÁ, Zuzana. Multikriteriálna analýza dopadov kontrahovania na
zabezpečovanie verejných služieb. Veřejná ekonomika a správa 2011 : teoretické a
praktické otázky veřejné ekonomiky a správy [CD-Rom]. Ostrava : VŠB-TU, 2011.
ISBN 978-80-248-2493-2.
2. [3] ŠTRANGFELDOVÁ, Jana - VOZÁROVÁ, Zuzana. Ekonomická efektívnosť
zariadení sociálnych služieb v Banskobystrickom samosprávnom kraji. In Nové trendy -
nové nápady 2011 : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference, Znojmo,
listopad 2011. Znojmo : Soukromá vysoká škola ekonomická, 2011. ISBN 978-80-
87314-20-3, s. [1-7].
AEC Contracting-out Local Public Services - Situation and Trends in Slovakia and the
Czech Republic = Zmluvné zabezpečovanie verejných služieb - situácie a trendy v SR a ČR /
Beáta Meričková, Juraj Nemec.
In Lessons and Recommendations for Improvement = Skúsenosti a odporúčania pre zlepšenie
: Central and Eastern European Public Administration and Public Policy / ed. Juraj Nemec. -
Bratislava : The Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and
Eastern Europe, 2007. - ISBN 978-80-89013-31-9. - S. 191-204.
[MERIČKOVÁ, Beáta (50%) - NEMEC, Juraj (50%)]
Ohlasy:
1. [3] PAVEL, Jan. Ekonomické aspekty veřejných zakázek. Praha : Vysoká škola
ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2007. ISBN 978-80-245-1260-0.
ADE Regional Health Policy and Health Care Reform in Slovakia (Analysis and suggested
approach) = Regionálna zdravotnícka politika a reforma zdravotníctva na Slovensku (Analýzy
a navrhované prístupy) / Beáta Meričková, Ján Šebo, Helena Kuvíková. - Spôsob prístupu:
http://www.atiner.gr/docs/2006HealthCONT.htm.
In Health Care Issues: An International Perspective / edited by J.N. Yfantopoulos, G.T.
12
Papanikos, Z. Boutsioli. - Atény : ATINER, 2007. - ISBN 978-960-6672-15-6. - S. 493-517.
[MERIČKOVÁ, Beáta (20%) - ŠEBO, Ján (60%) - KUVÍKOVÁ, Helena (20%)]
Ohlasy:
1. [4] ŠTRANGFELDOVÁ, Jana - VIDLIČKOVÁ, Katarína. Význam, vývoj a
súčasný stav zdravotného poistenia a zdravotných poisťovní. In Acta oeconomica No
21. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, 2007. ISBN 978-
80-8083-407-4, s. [1-8].
2. [4] RAGUSEO, DomeNico - VLČEK, Peter - BALCIAR, Andrej. Non-profit
sector in Europe: Homogenity and determinants of development. In Acta oeconomica
No 21. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, 2007. ISBN
978-80-8083-407-4, s. [1-6].
AAA Efektivnost zabezpečování vybraných veřejných služeb na úrovni obcí = Efektívnosť
zabezpečovania vybraných verejných služieb na úrovni obcí / František Ochrana ...[et al.]. -
Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, 2007. - 149 s. - ISBN 978-80-245-1259-4
[OCHRANA, František - FANTOVÁ ŠUMPÍKOVÁ, Markéta - PAVEL, Jan - NEMEC,
Juraj - MERIČKOVÁ, Beáta - KLAZAR, Stanislav - ROUSEK, Pavel]
Ohlasy:
1. [4] ŘEŽUCHOVÁ, Markéta. Factors influencing the choice of public service
provider. In State and administration in a changing world, May 14-16, 2009, Budva,
Montenegro. Bratislava : NISPAcee, 2010. ISBN 978-80-89013-50-0, s. 177-201.
ADF Potenciál benchmarkingu pri zvyšovaní efektívnosti verejného sektora / Beáta
Meričková.
In Ekonomika a spoločnosť : vedecký časopis Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici :
= the scientific journal of the Faculty of Economics Matej Bel University Banská Bystrica = =
The Journal of economics and social research. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB,
2004. - ISSN 1335-7069. - Roč. 5, č. 1 (2004), s. 45-56.
[MERIČKOVÁ, Beáta (100%)]
Ohlasy:
1. [4] NEMEC, Juraj - ŠAGÁT, Vladimír. Performance Financing of Universities:
Selected Pervasive Effects of Czech and Slovak System. In Acta aerarii publicii :
vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. ISSN
1336-8818, 2007, roč. 4, č. 1, s. 72-79.
2. [4] ŠEBO, Ján. Fiskálna decentalizácia a jej meranie v podmienkach SR. In
Aktuálne otázky verejných financií 2007 : zborník z medzinárodnej vedeckej
konferencie. Banská Bystrica : Občianske združenie EuroPro, 2007. ISBN 978-80-
969870-1-6, s. 1-7.
3. [3] JIRÁSKOVÁ, Soňa. Možnosti využitia outsourcingu v organizáciách
verejného sektora. In Mezinárodní vědecká konference doktorandů a mladých
vědeckých pracovníků : sborník příspěvků. Opava : Slezská univerzita, 2008. ISBN
978-80-7248-504-8, s. 952-959.
4. [4] NEMEC, Juraj - ŠAGÁT, Vladimír - ŠUMPÍKOVÁ, Markéta. Experience with
the outsourcing in the public sector : Czechia and Slovakia. In Acta aerarii publici :
vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. ISSN
1336-8818, 2011, roč. 8, č. 2, s. [1-11].
5. [3] ŠTRANGFELDOVÁ, Jana. Vývoj práv pacientov v Európe a súčasný stav v
SR. In Zdravotnické fórum. ISSN 1804-9664, 2012, č. 5, s. 24-27.
6. [3] ŠTRANGFELDOVÁ, Jana. Komparácia účtov krajín Vyšehradsej štvorky. In
Teoretické a praktické aspekty veřejných financí : XVII. ročník mezinárodní odborné
13
konference, Vysoká škola ekonomická v Praze, 13. - 14. 4. 2012 [CD-Rom]. Praha :
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2012. ISBN 978-80-245-1764-3, s. [1-7].
AFD Sociálne služby a zmeny sociálno-ekonomických podmienok v transformujúcich sa
ekonomikách / Beáta Meričková.
In Determinanty sociálneho rozvoja : sociálne služby v modernej spoločnosti : zborník
príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie / zost. Gabriela Korimová. - Banská
Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta v Banskej Bystrici, 2002. - ISBN 80-
8055-758-6. - S. 66-75.
[MERIČKOVÁ, Beáta (100%)]
Ohlasy:
1. [4] VÍTEK, Leoš. Příprava strategických dokumentů socioekonomického vývoje v
resortu MPSV ČR. In Aktuálne otázky verejných financií 2007 : zborník z
medzinárodnej vedeckej konferencie. Banská Bystrica : Občianske združenie EuroPro,
2007. ISBN 978-80-969870-1-6, s. 1-9.
2. [4] NEMEC, Juraj - ŠAGÁT, Vladimír. Performance financing of univesities :
selected pervasive effects of Czech and Slovak systems. In Aktuálne otázky verejných
financií 2007 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Banská Bystrica :
Občianske združenie EuroPro, 2007. ISBN 978-80-969870-1-6, s. 1-9.
3. [4] ŠTRANGFELDOVÁ, Jana - VOZÁROVÁ, Zuzana. Ekonomické ukazovatele
pre hodnotenie ekonomickej efektívnosti v zariadeniach sociálnych služieb. In Sociálne
podnikanie verzus chudoba a dobrovoľníctvo : recenzovaný zborník príspevkov,
medzinárodná vedecká konferencia, Banská Bystrica, 26. - 27. 5. 2011 [CD-Rom].
Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, 2011. ISBN 978-80-
557-0259-9, s. [1-11].
4. [4] ŠTRANGFELDOVÁ, Jana - VOZÁROVÁ, Zuzana. Financovanie zariadení
sociálnych služieb. In Regional Management : theory, practice and development,
scientific papers. Žilina : University of Žilina, Faculty of management science and
informatics, 2012. ISBN 978-80-554-0558-2.
ADE The medicine Education Investment Evaluation Methods = Metódy hodnotenia
investícií do medicínskeho vzdelávania / Štefan Hronec, Beáta Meričková, Zuzana
Marcineková.
In E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis / Hospodářská fakulta
Technické univerzity. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, Hospodářska fakulta, 2008. -
ISSN 1212-3609. - Roč. 11, č. 2 (2008), s. 89-97.
[HRONEC, Štefan (34%) - MERIČKOVÁ, Beáta (33%) - MARCINEKOVÁ, Zuzana (33%)]
Ohlasy:
1. [4] NEMEC, Juraj - ŠAGÁT, Vladimír - ŠUMPÍKOVÁ, Markéta. Experience with
the outsourcing in the public sector : Czechia and Slovakia. In Acta aerarii publici :
vedecký časopis Ekonomickej fakutly Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. ISSN
1336-8818, 2011, roč. 8, č. 2, s. [1-11].
2. [1] MINAŘÍK, Jakub - KRAFTOVÁ, Ivana. Lekářská praxe jako objekt
oceňování. In E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. ISSN
1212-3609, 2012, roč. 15, č. 2, s. 54-65., WoS
ADC Introducing benchmarking in the Czech Republic and Slovakia : processes, problems
and lessons / Juraj Nemec, Beáta Meričková, František Ochrana.
In Public Management Review. - Routledge, 2008. - ISSN 1471-9037. - Roč. 10, č. 5 (2008),
14
s. 673-684.
[NEMEC, Juraj (34%) - MERIČKOVÁ, Beáta (33%) - OCHRANA, František (33%)]
Ohlasy:
1. [4] HRONEC, Štefan. Ekonomické súvislosti vzdelávania. In Sociálne podnikanie
verzus chudoba a dobrovoľníctvo : recenzovaný zborník príspevkov [CD-Rom]. Banská
Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2011. ISBN 978-80-557-0259-9, s. [1-9].
2. [3] ŠTRANGFELDOVÁ, Jana - VOZÁROVÁ, Zuzana. Ekonomická efektívnosť
zariadení sociálnych služieb v Banskobystrickom samosprávnom kraji. In Nové trendy -
nové nápady 2011 : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference, Znojmo,
listopad 2011. Znojmo : Soukromá vysoká škola ekonomická, 2011. ISBN 978-80-
87314-20-3, s. [1-7].
3. [1] NOMM, Kuelli - RANDMA-LIIV, Tiina. Performance measurement and
performance information in new democracies : a study of the Estonian central
government. In Public management review. ISSN 1471-9037, 2012, vol. 14, no. 7, pp.
859-879., WoS
4. [1] ANDREWS, Rhys - BOYNE, George. Better Public Services. In Public
management review. ISSN 1471-9037, 2010, vol. 12, no. 3, pp. 307-321., WoS
5. [1] OCHRANA, F. - MAAYTOVÁ, A. Východiska pro vytváření transparentního
a nekorupčního systému zadávání veřejných zakázek. In Ekonomicky Casopis, 2012,
vol. 60, iss. 7, pp. 732-745., Scopus
6. [1] MERIČKOVÁ, B. M. - VOZÁROVÁ, Z. Determinanty Prínosu
Outsourcovania Sluzieb Vo Verejnom Sektore. In E a M: Ekonomie a Management,
2012, vol. 15, iss. 3, pp. 63-75., Scopus
7. [1] WILLIAMS, J. - BROWN, C. - SPRINGER, A. Overcoming benchmarking
reluctance : a literature review. In Benchmarking, 2012, vol. iss. 19, 2, pp. 255-276.,
Scopus
8. [1] NEMEC, J. - MERICKOVA, B. - FANTOVA, M. S. Is the Estonian municipal
benchmarking really better? : the impacts of research methodology on research results.
In Public Management Review, 2011, vol. 13, no. 4, pp. 539-549., Scopus
9. [2] SICAKOVA-BEBLAVA, E. - BEBLAVÝ, M. Rozhodovanie slovenských
miest o postupoch obstarávania verejných služieb. In Ekonomicky Casopis, 2009, vol.
57, iss. 7, pp. 667-681., Scopus
10. [2] NEKOLA, M. - OCHRANA, F. Economic evaluation of public programs. In
Ekonomicky Casopis, 2009, vol. 57, iss. 5, pp. 458-474., Scopus
AFD Transakčné náklady a kontrahovanie verejných služieb / Emília Sičáková-Beblavá,
Beáta Meričková.
In Lisabonská stratégia pre rast a zamestnanosť : zborník príspevkov z medzinárodnej
vedeckej konferencie, Banská Bystrica, 2. 10. 2008 / vedec. red. Marta Orviská, Peter Pisár ;
rec. Juraj Nemec, Leoš Vítek [CD ROM]. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela,
Ekonomická fakulta, 2008. - ISBN 978-80-969535-9-2. - S. [1-10].
[SIČÁKOVÁ-BEBLAVÁ, Emília (50%) - MERIČKOVÁ, Beáta (50%)]
Ohlasy:
1. [3] NEMEC, Juraj - FANTOVÁ ŠUMPÍKOVÁ, Markéta. The impact of the
quality of public management education on the performance of public organisations:
The case of Central and Eastern Europe. In 6th QS APPLE Conference : proceedings of
the 6th QS APPLE Conference Singapore, 17th - 19th November 2010. Cairns : James
Cook University, 2011. ISBN 978-0-9775642-3-1, s. [1-16].
15
AFC Zavádzanie modelov na zvyšovanie efektívnosti vo verejnej správe - benchmarking
[Elektronický zdroj] / Beáta Meričková.
In Decentralizácia a efektívnosť verejnej správy v podmienkach regiónov EÚ [1 el. optický
disk (CD-ROM)] : medzinárodná vedecká konferencia : Banská Bystrica 1. a 2. 10. 2009 / ed.
Martin Klus, Ján Králik, Eleonóra Kováčová, Dušan Dobrovodský, Jolana Gubalová, Hana
Mohelská, Marcela Šabatová. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta politických
vied a medzinárodných vzťahov, 2009. - ISBN 978-80-8083-837-9. - S. [1-12].
[MERIČKOVÁ, Beáta (100%)]
Ohlasy:
1. [3] KOVÁČOVÁ, Eleonóra. Efektívnosť verejnej správy - nové metódy a nástroje
manažmentu. In Finance a management v teorii a praxi : sborník příspěvků z
konference, 30. dubna 2010, Ústí nad Labem. Ústí nad Labem : Univerzita J. E.
Purkyně, Fakulta sociálně ekonomická, 2010. ISBN 978-80-7414-247-5, s. 65-75.
ADF Outsourcing v zdravotníctve / Beáta Meričková, Jana Štrangfeldová.
In Acta aerarii publici : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v
Banskej Bystrici / vedec. red. Juraj Nemec ; výk. red. Marta Orviská. - Banská Bystrica :
Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, 2009. - ISSN 1336-8818. - Roč. 6, č. 2 (2009),
s. 52-61.
[MERIČKOVÁ, Beáta (50%) - ŠTRANGFELDOVÁ, Jana (50%)]
Ohlasy:
1. [3] HRONEC, Štefan. Problémy finančného plánovania vo verejnom sektore. In
Bílá místa teorie a černé díry reforem ve veřejném sektoru III. : sborník příspěvků z
mezinárodního vědeckého semináře pořádaného Katedrou veřejné ekonomie
Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity. Brno : Masarykova univezita,
Ekonomicko-správní fakulta, 2011. ISBN 978-80-210-5385-4, s. [1-6].
AFC Multikriteriálne hodnotenie efektívnosti kontrahovania služieb vo verejnom sektore =
Multicriterial efficiency evaluation of concracting out services in public sector / Beáta
Meričková, Zuzana Vozárová.
In Bílá místa teorie a černé díry reforem ve veřejném sektoru II : sborník příspěvků z
mezinárodního vědeckého semináře, Šlapanice, 21. - 22. ledna 2010 / rec. Petr Suchánek. -
Brno : Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2010. - ISBN 978-80-7399-907-
0. - S. [1-12].
[MERIČKOVÁ, Beáta (50%) - VOZÁROVÁ, Zuzana (50%)]
Ohlasy:
1. [4] HRČKOVÁ, Mária. Kritériá hodnotenia zabezpečovania pomocných služieb
vo verejnom sektore. In Európa 2010 - Spoločne v boji proti chudobe a sociálnemu
vylúčeniu v kontexte miléniových rozvojových cieľov a význam rozvojovej pomoci :
zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie [CD-Rom]. Banská Bystrica
: Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, 2010. ISBN 978-80-970604-2-8, s. [1-
6].
ADE The ownership form of hospitals from the viewpoints of economic theory and Slovak
practice / Juraj Nemec, Beáta Meričková, Jana Štrangfeldová.
In E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis = Economics and
Management / Hospodářská fakulta Technické univerzity. - Liberec : Technická univerzita v
Liberci, Hospodářska fakulta, 2010. - ISSN 1212-3609. - Roč. 13, č. 2 (2010), s. 19-31.
[NEMEC, Juraj (34%) - MERIČKOVÁ, Beáta (33%) - ŠTRANGFELDOVÁ, Jana (33%)]
16
Ohlasy:
1. [3] OCHRANA, František - MAATYOVÁ, Alena. Východiska pro vytváření
transparentního a nekorupčního systému zadávání veřejných zakázek. In Teoretické a
praktické aspekty veřejných financí : XVII. ročník mezinárodní odborné konference,
Vysoká škola ekonomická v Praze, 13. - 14. 4. 2012 [CD-Rom]. Praha : Vysoká škola
ekonomická v Praze, 2012. ISBN 978-80-245-1764-3, s. [1-12].
2. [2] OCHRANA, František - MAATYOVÁ, Alena. Východiska pro vytváření
transparentního a nekorupčního systému zadávání veřejných zakázek. In Ekonomický
časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločenskoekonomické
prognózovanie. ISSN 0013-3035, 2012, roč. 60, č. 7, s. 732-745., WoS
AAB Kontrahovanie služieb vo verejnom sektore / Beáta Meričková...[et al.] ; rec. František
Ochrana, Daniela Zemanovičová. - Bratislava : Transparency International, 2010. - 164 s. -
ISBN 978-80-89244-65-2
[MERIČKOVÁ, Beáta (40%) - NEMEC, Juraj (30%) - SIČÁKOVÁ-BEBLAVÁ, Emília
(15%) - BEBLAVÝ, Miroslav (15%) - OCHRANA, František (rec.) - ZEMANOVIČOVÁ,
Daniela (rec.)]
Ohlasy:
1. [3] VOZÁROVÁ, Zuzana. Multikriteriálna analýza dopadov kontrahovania na
zabezpečovanie verejných služieb. Veřejná ekonomika a správa 2011 : teoretické a
praktické otázky veřejné ekonomiky a správy [CD-Rom]. Ostrava : VŠB-TU, 2011.
ISBN 978-80-248-2493-2.
2. [3] ŠTRANGFELDOVÁ, Jana - VOZÁROVÁ, Zuzana. Ekonomická efektívnosť
zariadení sociálnych služieb v Banskobystrickom samosprávnom kraji. In Nové trendy -
nové nápady 2011 : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference, Znojmo,
listopad 2011. Znojmo : Soukromá vysoká škola ekonomická, 2011. ISBN 978-80-
87314-20-3, s. [1-7].
3. [3] OCHRANA, František - MAATYOVÁ, Alena. Východiska pro vytváření
transparentního a nekorupčního systému zadávání veřejných zakázek. In Teoretické a
praktické aspekty veřejných financí : XVII. ročník mezinárodní odborné konference,
Vysoká škola ekonomická v Praze, 13. - 14. 4. 2012 [CD-Rom]. Praha : Vysoká škola
ekonomická v Praze, 2012. ISBN 978-80-245-1764-3, s. [1-12].
4. [4] OCHRANA, František - MAATYOVÁ, Alena. Východiska pro vytváření
transparentního a nekorupčního systému zadávání veřejných zakázek. In Ekonomický
časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločenskoekonomické
prognózovanie. ISSN 0013-3035, 2012, roč. 60, č. 7, s. 732-745.
ADE Gosudarstvenno - častnoje partnerstvo v boľničnom sektore: opyt Slovakii / Juraj
Nemec, Beáta Meričková, Jana Štrangfeldová.
In Upravlenije zdravoochranenijem. - Moskva : Institut ekonomiki RAN, 2010. - ISSN 1608-
909X. - Roč. 26, č. 1 (2010), s. 39-51.
[NEMEC, Juraj (34%) - MERIČKOVÁ, Beáta (33%) - ŠTRANGFELDOVÁ, Jana (33%)]
Ohlasy:
1. [3] SADOVNIČIJ, V. A. - GRIGORJEVA, N. S. - ČUBAROVA, T. V. Ot tradicij
k innovacijam : reformy zdravoochranenija v sovremennom mire. Moskva :
Ekonomika, 2012. 286 s. ISBN 978-5-282-03216-1.
AFD Faktory úspešnosti kontrahovania služieb vo verejnom sektore z pohľadu teórie
principal - agent / Beáta Meričková.
In Aktuálne otázky verejných financií 2010 : zborník z medzinárodného vedeckého seminára
17
18. 5. 2010 v Banskej Bystrici / zost. Mária Hrčková ; rec. Juraj Nemec, Leoš Vítek. - Banská
Bystrica : OZ EuroPro, 2010. - ISBN 978-80-970455-0-0. - S. [1-13].
[MERIČKOVÁ, Beáta (100%)]
Ohlasy:
1. [4] HRČKOVÁ, Mária. Kritériá hodnotenia zabezpečovania pomocných služieb
vo verejnom sektore. In Európa 2010 - Spoločne v boji proti chudobe a sociálnemu
vylúčeniu v kontexte miléniových rozvojových cieľov a význam rozvojovej pomoci :
zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie [CD-Rom]. Banská Bystrica
: Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2010. ISBN 978-80-970604-2-8, s. [1-6].
2. [3] VOZÁROVÁ, Zuzana. Multikriteriálna analýza dopadov kontrahovania na
zabezpečovanie verejných služieb. Veřejná ekonomika a správa 2011 : teoretické a
praktické otázky veřejné ekonomiky a správy [CD-Rom]. Ostrava : VŠB-TU, 2011.
ISBN 978-80-248-2493-2.
ADC Is the Estonian Municipal Benchmarking Really Better? The impacts of research
methodology on research results = Je skutočne municipálny benchmarking v Estónsku
efektívnejší? Vplyv metodológie výskumu na výsledky výskumu / Juraj Nemec, Beáta
Meričková, Markéta Fantová Šumpíková.
In Public Management Review. - Routledge journals : Abingdon, 2011. - ISSN 1471-9037. -
Roč. 13, č. 4 (2011), s. 539-549.
[NEMEC, Juraj (34%) - MERIČKOVÁ, Beáta (33%) - FANTOVÁ ŠUMPÍKOVÁ, Markéta
(33%)]
Ohlasy:
1. [3] ŠTRANGFELDOVÁ, Jana - VOZÁROVÁ, Zuzana. Ekonomická efektívnosť
zariadení sociálnych služieb v Banskobystrickom samosprávnom kraji. In Nové trendy -
nové nápady 2011 : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference, Znojmo,
listopad 2011. Znojmo : Soukromá vysoká škola ekonomická, 2011. ISBN 978-80-
87314-20-3, s. [1-7].
2. [2] OCHRANA, František - MAATYOVÁ, Alena. Východiska pro vytváření
transparentního a nekorupčního systému zadávání veřejných zakázek. In Ekonomický
časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločenskoekonomické
prognózovanie. ISSN 0013-3035, 2012, roč. 60, č. 7, s. 732-745., WoS
3. [1] NOMM, Kuelli - RANDMA-LIIV, Tiina. Performance measurement and
performance information in new democracies : a study of the Estonian central
government. In Public management review. ISSN 1471-9037, 2012, vol. 14, no. 7, pp.
859-879., WoS
AFC Kontrahovanie verejných služieb z pohľadu teórie transakčných nákladov / Beáta
Mikušová Meričková.
In Teoretické a praktické aspekty veřejných financí : zborník ze XVI. ročníku mezinárodní
odborné konference, Praha, 8. - 9. 4. 2011. - Praha : Vysoká škola ekonomická, Fakulta
financí a účetnictví, 2011. - ISBN 978-80-245-1763-6. - S. [1-13].
[MIKUŠOVÁ MERIČKOVÁ, Beáta (100%)]
Ohlasy:
1. [4] NEMEC, Juraj - ŠAGÁT, Vladimír - ŠUMPÍKOVÁ, Markéta. Experience with
the outsourcing in the public sector : Czechia and Slovakia. In Acta aerarii publici :
vedecký časopis Ekonomickej fakutly Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. ISSN
1336-8818, 2011, roč. 8, č. 2, s. [1-11].
18
AAB Verejné financie / Jozef Medveď, Juraj Nemec a kolektív ; rec. Květa Kubátová,
Vincent Šoltés, Jan Šelešovský. - 1. vyd. - Bratislava : Sprint dva, 2011. - 607 s. - ISBN 978-
80-89393-46-6
[MEDVEĎ, Jozef (12%) - NEMEC, Juraj (15%) - HAMERNÍKOVÁ, Bojka (2%) -
ORVISKÁ, Marta (18%) - OCHRANA, František (5%) - JAKUBÍKOVÁ, Emília (13%) -
ŠIROKÝ, Jan (5%) - MIKUŠOVÁ MERIČKOVÁ, Beáta (5%) - MALÝ, Ivan (1%) -
ŠAGÁT, Vladimír (12%) - VÍTEK, Leoš (8%) - PAVEL, Jan (2%) - MAAYTOVÁ, Alena
(1%) - ŠPALEK, Jiří (1%) - KUBÁTOVÁ, Květa (rec.) - ŠOLTÉS, Vincent (rec.) -
ŠELEŠOVSKÝ, Jan (rec.)]
Ohlasy:
1. [4] ARVAJOVIČOVÁ, Kristína - SAMUELČÍK, Ondrej. Analýza úrokovorastového
diferenciálu Slovenskej republiky. In Acta aerarii publici : vedecký časopis
Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. ISSN 1336-8818,
2011, roč. 8, č. 1, s. [5-12].
2. [4] MINDOVÁ, Lenka. Možnosti a participácia miestnych samospráv na
využívaní fondov EÚ. In Acta aerarii publici : vedecký časopis Ekonomickej fakulty
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. ISSN 1336-8818, 2011, roč. 8, č. 1, s. 27-
43.
3. [4] LIBIČ, Ján. Vzájomný vzťah deficitov a verejného dlhu v ekonomickom a
politickom cykle. In Európa 2020 - Stratégia pre inteligentnú, udržateľnú a inkluzívnu
Európu : zborník abstraktov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 18. október 2011,
Banská Bystrica. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, 2011.
ISBN 978-80-970959-0-1, s. [1-6].
4. [4] PĚLUCHA, Martin - KVĚTOŇ, Viktor - POTLUKA, Oto - FANTA, Petr.
Politika soudržnosti v ČR a její regionální dimenze. In Európa 2020 - Stratégia pre
inteligentnú, udržateľnú a inkluzívnu Európu : zborník abstraktov z medzinárodnej
vedeckej konferencie, 18. október 2011, Banská Bystrica. Banská Bystrica : Univerzita
Mateja Bela, Ekonomická fakulta, 2011. ISBN 978-80-970959-0-1, s. [1-11].
5. [3] SAMUELČÍK, Ondrej. Analýza dlhovej pasce Slovenskej republiky. In
Teoretické a praktické otázky veřejné ekonomiky a správy : CD příspěvků z
mezinárodní vědecké konference, Ostrava 6. - 8. září 2011 [CD-Rom]. Ostrava :
Vysoká škola báňská -TU, Ekonomická fakulta, 2011. ISBN 978-80-248-2493-2, s. [1-
6].
6. [4] IVANČÍK, Radoslav. Obrana z pohľadu ekonomickej teórie. In Almanach :
aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. ISSN 1337-0715, 2011, roč. 6, č. 2, s.
64-77.
7. [4] PĚLUCHA, Martin - KVĚTOŇ, Viktor - POTLUKA, Oto - FANTA, Petr.
Politika soudržnosti v ČR a její regionální dimenze. In Acta Aerarii Publici : vedecký
časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. ISSN 1336-
5797, 2011, roč. 8, č. 2, s. 48-60.
8. [4] POMPURA, Ladislav. Administratívne náklady zdanenia v SR. In Acta Aerarii
Publici : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej
Bystrici. ISSN 1336-5797, 2011, roč. 8, č. 2, s. 62-73.
9. [5] KORYTIAK, Marian - PALAJOVÁ, Adriána. Predpoklady právnej
harmonizácie daní obchodných spoločností v Eurozóne alebo regulačná funkcia práva
aplikovateľného v EÚ. In Zborník príspevkov z vedeckých seminárov katedier v
akademickom roku 2011/2012. Banská Bystrica : BIVŠ, zahraničná vysoká škola,
2012. ISBN 978-80-970422-3, s. 64-69.
10. [4] HUŇADY, Ján. Zhluková analýza daňových ukazovateľov v krajinách EÚ. In
Zborník príspevkov z vedeckých seminárov katedier v akademickom roku 2011/2012.
19
Banská Bystrica : BIVŠ, zahraničná vysoká škola, 2012. ISBN 978-80-970422-3, s. 70-
80.
11. [4] IVANČÍK, Radoslav. Alokačná a technická efektívnosť financovania obrany v
Slovenskej republike. Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála M. R.
Štefánika, 2012. 146 s. ISBN 978-80-8040-444-4.
12. [4] KELEMEN, Miroslav - IVANČÍK, Radoslav. Obranné plánovanie a výdavky
na obranu: súčasť krízového plánovania štátu. Košice ; Bratislava : Vysoká škola
bezpečnostného manažérstva v Košiciach ; Akadémia Policajného zboru v Bratislave,
2012. 208 s. ISBN 978-80-89282-77-7.
13. [4] BAŠTEKOVÁ, Andrea. Vplyv korupcie na ľudský rozvoj vo vybraných
rozvojových krajinách. In Acta Aerrarii Publici : vedecký časopis Ekonomickej fakulty
Univerzity Mateja Bela. ISSN 1336-8818, 2012, roč. 9, č. 1, s. 4-14.
14. [4] ČIŽMÁRIK, Pavol. Výsledky predvýskumu vyvolaných nákladov zdanenia v
SR. In Acta Aerrarii Publici : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja
Bela. ISSN 1336-8818, 2012, roč. 9, č. 1, s. 15-21.
ACB Ekonomika verejných služieb / Jozef Benčo, Helena Kuvíková a kol. ; rec. Juraj
Nemec, Valéria Michalová, Jaroslav Rektořík. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja
Bela v Banskej Bystrici, 2011. - 333 s. - ISBN 978-80-557-0323-7
[BENČO, Jozef (21%) - KUVÍKOVÁ, Helena (27%) - MIKUŠOVÁ MERIČKOVÁ, Beáta
(21%) - ŠEBO, Ján (27%) - ŠTRANGFELDOVÁ, Jana (4%) - NEMEC, Juraj (rec.) -
MICHALOVÁ, Valéria (rec.) - REKTOŘÍK, Jaroslav (rec.)]
Ohlasy:
1. [6] GÚČIK, Marian. Jozef Benčo, Helena Kuvíková a kol.: Ekonomika verejných
služieb. In Ekonomika a spoločnosť : vedecký časopis Ekonomickej fakulty UMB v
Banskej Bystrici. ISSN 1335-7069, 2012, roč. 13, č. 1, s. 104-105.
DAI Zabezpečovanie verejných služieb verejným a súkromným sektorom / Beáta
Meričková ; školiteľ: Milan Murgaš. - 2003. - 199 s.
[MERIČKOVÁ, Beáta (100%) - MURGAŠ, Milan (727)]
Ohlasy:
1. [3] NEMEC, Juraj - ORVISKÁ, Marta - HUŇADY, Ján. Public Finance Crisis :
how to react? In Analysis of the Impact of the Economic Crisis on Public Finances.
Praha : Wolters Kluwer ČR, 2011. ISBN 978-80-7357-763-6, s. 15-44.
2. [3] OCHRANA, František - PŮČEK, Milan. Dosahování úspor a omezování
plýtvání ve veřejném sektoru. Praha : Wolters Kluwer, 2012. 228 s. ISBN 978-80-7357-
909-8.
ACA Základy verejných financií / Beáta Mikušová Meričková, Ján Šebo, Janka
Štrangfeldová ; rec. Juraj Nemec, František Ochrana. - 1. vyd. - Brno : Rašínova vysoká
škola, 2011. - [327] s. - ISBN 978-80-87001-26-4
[MIKUŠOVÁ MERIČKOVÁ, Beáta (35%) - ŠEBO, Ján (55%) - ŠTRANGFELDOVÁ, Jana
(10%) - NEMEC, Juraj (rec.) - OCHRANA, František (rec.)]
Ohlasy:
1. [4] HRONEC, Štefan - KORÓNY, Samuel. Trh vysokoškolského vzdelávania a
nezamestnanosť. In Socialia 2011 : participácia inštitúcií verejnej správy a
pomáhajúcich profesií na prevencii sociálno-patologických javov u detí, mládeže a
dospelých v Slovenskej republike a v iných krajinách Európskej únie. Banská Bystrica :
Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2011. ISBN 978-80-557-0305-3, s. 165-
169.
20
2. [4] LIBIČ, Ján. Vzájomný vzťah deficitov a verejného dlhu v ekonomickom a
politickom cykle. In Európa 2020 - Stratégia pre inteligentnú, udržateľnú a inkluzívnu
Európu : zborník abstraktov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 18. október 2011,
Banská Bystrica. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, 2011.
ISBN 978-80-970959-0-1, s. [1-6].
3. [4] BAŠTEKOVÁ, Andrea. Vplyv korupcie na ľudský rozvoj vo vybraných
rozvojových krajinách. In Acta Aerrarii Publici : vedecký časopis Ekonomickej fakulty
Univerzity Mateja Bela. ISSN 1336-8818, 2012, roč. 9, č. 1, s. 4-14.
 
Počet doktorandov, ktorým je alebo bol školiteľom s určením, koľký z nich štúdium ku dňu vyhotovenia životopisu riadne skončili:
3 vedení doktorandi, z toho 2 doktorandi ukončení (Ing. Virdzek, Ing. Vozárová)
 
Najvýznamnejšie vedecké práce, odborné práce alebo umelecké práce, učebnice, učebné texty, doklady o umeleckých dielach alebo umeleckých výkonoch:
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
Vedecké monografie a vysokoškolské učebnice
1. MIKUŠOVÁ Meričková, B., FANTA, P. 2012. Opltimalizace outsourcingu ve veřejném sektoru. Praha : Wolters Kluwer, 2012, ISBN 978-80-7357-990-6. (3,4 AH)
2. MIKUŠOVÁ MERIČKOVÁ, B. 2011. kap. 2.2. Verejné služby v teórii verejných financií, 4. Ekonomická podstata verejných služieb, 8. Reforma verejných služieb v SR, 9. Partnerstvo verejného a súkromného sektora v zabezpečovaní verejných služieb. In: Kuvíková, H. – Benčo, J. a kol. 2011. Ekonomika verejných služieb. Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, s . 333, ISBN 978-80-557-0323-7 (4,41 AH, 21,2%)
3. MIKUŠOVÁ MERIČKOVÁ, B., ŠEBO, J., ŠTRANGFELDOVÁ, J. 2011. Základy verejných financií. Brno: RAŠÍNOVA VYSOKÁ ŠKOLA, s.r.o., ISBN 978-80-87001-26-4 (3,2 AH)
4. MIKUŠOVÁ MERIČKOVÁ, B. 2011. Kontrahovanie služieb vo verejnom sektore. Projekty partnerstva verejného a súkromného sektora. In: MEDVEĎ, J., NEMEC, J. a kol. Verejné financie. Bratislava : Sprint, 2011, ISBN 978-80-89393-46-6 (1 AH)
5. MERIČKOVÁ, B. – NEMEC, J. – SIČÁKOVÁ BEBLAVÁ, E. – BEBLAVÝ, M. 2010. Kontrahovanie služieb vo verejnom sektore. Bratislava : Transparency Internation Slovensko, ISBN 978-80-89244-65-2 (4,14 AH)
6. MERIČKOVÁ, B. 2007. kap. 1.1: Teoretická reflexe problému a kap. 4: Analýza efektívnosti poskytovania vybraných verejných služieb na úrovni obci v SR. In: Efektivnost zabezpečování vybraných veřejných služeb na úrovni obcí. Praha : VŠE Praha, Nakladatelství Oeconomica, ISBN 978-80-245-1259-4 (1 AH)
7. MERIČKOVÁ, B. 2007. 1. kap. Funkcie a rozsah verejných financií. 8.kap. Verejné výdavky. In: MEDVEĎ, J., NEMEC, J. a kol. Verejné financie. Bratislava : Sprint, 2007, ISBN 978-80-89085-84-2 (1,89 AH)
Karentované časopisy
1. MERIČKOVÁ, B. - NEMEC, J. – ŠUMPÍKOVÁ. 2010. Is the Estonian municipal benchmarking really better? The impacts of research methodology on research results. In: Public Management Review, Vol. 13 (4), 2010, s. 539-550, ISSN 1471-9037. Impact factor: 1.295.
2. NEMEC, J. – MERIČKOVÁ, B. – OCHRANA, F. 2008. INTRODUCING BENCHMARKING IN THE CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA. Processes, problems and lessons Public Management Review, Vol. 10 (5), 2008, s. 673-684. ISSN 1471-9037. Impact factor: 1.295.

Impaktované časopisy
3. MIKUŠOVÁ MERIČKOVÁ, B. – NEMEC, J. – VOZÁROVÁ, Z. 2011. Agencification in Slovakia: the current situation and lessons learned In: Transylvanian Review of Administrative Science. Cluj-Napoca : Babes-Bolyai University, Faculty of Political, Administrative and Communication Sciences, s. 140 – 150 ISSN 1842-2845 dostupné na http://rtsa.ro/en/files/TRAS-35E-SI-9-NEMEC,%20MIKUSOVA%20MERICKOVA,%20VOZAROVA.pdf ( zaradené vSocial Sciences Citation Index - Web of Science, Thomson Scientific), Impact factor: 0,212

4. MERIČKOVÁ, B. - NEMEC, J. 2010. Conctracting out local public services in Slovakia. In: Journal of US-China Public Administration . Libertyville,: David Publishing Company, 2010, vol. 7, n. 4, pp. 1-11. ISSN1548-6591 Impact Factor: 2011 still computing; Confirm from Thomsonreuters viď na stránke: http://journalseeker.researchbib.com/?issn=15486591
5. NEMEC, J. - MERIČKOVÁ, B. – ŠTRANGFELDOVÁ, J. 2010. The ownership form of hospitals from the point of view of economic theory and the slovak practice In: Ekonomie a manažment. Liberec : Technická univerzita v Liberci, ročník XIII, č. 2 s. 19 – 31, ISNN1212-3609. Impact factor: 0,278.
6. MERIČKOVÁ, B., Hronec, Š., Marcineková, Z. 2008. THE MEDICINE EDUCATION INVESTMENT EVALUATION METHODS. In: Ekonomie a manažment. Liberec : Technická univerzita v Liberci, ročník XI, č. 2. s. 89 – 98, ISNN 1212-3609, Impact factor: 0,278

9. 10 najvýznamnejších prác za celé obdobie
Vedecké monografie a vysokoškolské učebnice
1. MIKUŠOVÁ Meričková, B., FANTA, P. 2012. Opltimalizace outsourcingu ve veřejném sektoru. Praha : Wolters Kluwer, 2012, ISBN 978-80-7357-990-6. (3,4 AH)
2. MERIČKOVÁ, B. – NEMEC, J. – SIČÁKOVÁ BEBLAVÁ, E. – BEBLAVÝ, M. 2010. Kontrahovanie služieb vo verejnom sektore. Bratislava : Transparency Internation Slovensko, ISBN 978-80-89244-65-2 (4,14 AH)
3. MERIČKOVÁ, B. 2005. Alternatívne prístupy k poskytovaniu miestnych verejných služieb. Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2005. ISNB 80-8083-167-X (6,17 AH)

Karentované časopisy
4. MERIČKOVÁ, B. - NEMEC, J. – ŠUMPÍKOVÁ. 2010. Is the Estonian municipal benchmarking really better? The impacts of research methodology on research results. In: Public Management Review, Vol. 13 (4), 2010, s. 539-550, ISSN 1471-9037. Impact factor: 1.295.
5. NEMEC, J. – MERIČKOVÁ, B. – OCHRANA, F. 2008. INTRODUCING BENCHMARKING IN THE CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA. Processes, problems and lessons Public Management Review, Vol. 10 (5), 2008, s. 673-684. ISSN 1471-9037. Impact factor: 1.295.
6. NEMEC, J. – VÍTEK, L. - MERIČKOVÁ, B. 2005. Contracting-out at Local Government level: Theory and Selected Evidence from Czech and Slovak Republics. Public Management Review, Vol. 7(4), 2005, s. 638-647. ISSN 1471-9037.

Impaktované časopisy
7. MERIČKOVÁ, B. - NEMEC, J. 2010. Conctracting out local public services in Slovakia. In: Journal of US-China Public Administration . Libertyville,: David Publishing Company, 2010, vol. 7, n. 4, pp. 1-11. ISSN1548-6591 Impact Factor: 2011 still computing; Confirm from Thomsonreuters viď na stránke: http://journalseeker.researchbib.com/?issn=15486591
8. NEMEC, J. - MERIČKOVÁ, B. – ŠTRANGFELDOVÁ, J. 2010. The ownership form of hospitals from the point of view of economic theory and the slovak practice In: Ekonomie a manažment. Liberec : Technická univerzita v Liberci, ročník XIII, č. 2 s. 19 – 31, ISNN1212-3609. Impact factor: 0,278.
9. MERIČKOVÁ, B., Hronec, Š., Marcineková, Z. 2008. THE MEDICINE EDUCATION INVESTMENT EVALUATION METHODS. In: Ekonomie a manažment. Liberec : Technická univerzita v Liberci, ročník XI, č. 2. s. 89 – 98, ISNN 1212-3609, Impact factor: 0,278
10. NEMEC, J., MERIČKOVÁ, B., ŠUMPÍKOVÁ, M. 2007. Concracting out at Local Government Level in Slovakia and Czech Republic. In: Ekonomie a manažment. Liberec : Technická univerzita v Liberci, ročník 10, č. 3. s. 5 – 13, ISNN1212-3609, Impact factor: 0,278
 
Dátum, čas a miesto konania inauguračnej prednášky:
20. 6. 2013 o 10,00 hod.
Ekonomická fakulta UMB
Tajovského 10
Banská Bystrica
 
Dátum, od ktorého je vymenúvacie konanie prerušené, a lehotu, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:
-
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa oponentov.
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa členov inauguračnej komisie:
Oponenti:
prof. PhDr. František Ochrana, DrSc., odborník zo zahraničia
Fakulta sociálnych vied UK v Prahe
prof. Ing. Juraj Nemec, CSc.
Ekonomicko-správna fakulta MU v Brne
prof. Ing. Květa Kubátová, CSc., odborník zo zahraničia
Vysoká škola ekonomická v Prahe
Inauguračná komisia:
prof. Ing. Helena Kuvíková, PhD.,
profesor v odbore "odvetvové a prierezové ekonomiky"
Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
prof. Ing. Jana Široký, CSc.
Ekonomická fakulta VŠB-TU v Ostrave
prof. Ing. Bojka Hamerníková, CSc.
Newton College, a.a. v Brne
prof. Ing. et Ing. Dušan Halásek, CSc.,
Vysoká škola logistiky, o.p.s. v Přerove
 
Návrh inauguračnej komisie s odporúčaním schváliť návrhy na vymenovanie uchádzača za profesora v odbore, alebo neschváliť návrh na vymenovanie uchádzača v odbore:
Na základe predložených podkladov, pozitívnych oponentských posudkov a kladného stanoviska inauguračnej komisie, priebehu inauguračnej prednášky, ako aj zhodnotenia plnenia kritérií schválených pre vymenúvacie konanie na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici, inauguračná komisia dospela k záveru, že doc. Ing. Beáta Mikušová Meričková, PhD. je erudovanou vedeckou a pedagogickou osobnosťou, čo preukázala svojou doterajšou pedagogickou, vedeckovýskumnou a publikačnou činnosťou.
Inauguračná komisia konštatuje, že uchádzačka spĺňa stanovené podmienky v zmysle § 76 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj § 4, ods. 11 vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov docent a profesor.
Na základe uvedených skutočností inauguračná komisia odporúča predsedovi Vedeckej rady Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici s c h v á l i ť návrh na vymenovanie doc. Ing. Beáty Mikušovej Meričkovej, PhD. za profesorku v študijnom odbore 3.3.23. verejná ekonomika a služby.
 
Dátum skončenia vymenúvacieho konania:
26. 5. 2014
 
Dávod skončenia vymenúvacieho konania:
Vymenovanie za profesorku prezidentom SR.
 
Ďalšie údaje o priebehu konania na vymenovanie profesora:
Návrh na vymenovanie za profesorku prerokovala Vedecká rada Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici na svojom zasadnutí dňa 24. 10. 2013.
 
Oponentský posudky

Kubátová.pdf,18. 7. 2013 14:52:31
Nemec.docx,18. 7. 2013 14:52:38
Ochrana.doc,18. 7. 2013 14:52:46

 
Rozhodnutia

Výpis VR 20.6.13.jpeg,25. 10. 2013 14:22:51
Výpis VR 4.4.13.jpeg,25. 10. 2013 14:21:33

 
Prezenčné listiny

VEDRADA - zloženie.docx,25. 10. 2013 14:28:16

 
Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy