Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy
 
Meno: Alena
Priezvisko: Doušková
Rodné priezvisko: Golaisová
Rok narodenia: 1956
Názov študijného odboru: 1.1.5. Predškolská a elementárna pedagogika
Téma inauguračnej prednášky: Premeny chápania disciplíny v škole
Dátum doručenia žiadosti: 25. 1. 2013
 
Vysokoskolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvovanie ďalšieho vzdelávania:
1972 - 1975 Gymnázium V. P. Tótha Martin
1977 - 1980 Pedagogická fakulta B. Bystrica
 Mgr. v odbore Učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ
1988 - 1989 Pedagogická fakulta B. Bystrica
 PaedDr. v odbore Učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ

1988 - 2001Pedagogická fakulta UMB B. Bystrica
 PhD. v študijnom odbore 75-02-9 Teória predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy v špecializácii: teória vyučovania predmetov na 1. st. ZŠ

2005 Pedagogická fakulta UMB v B. Bystrici
 doc. v odbore 75-01-9 Pedagogika

 1991/1992 – špecializačné štúdium Komunikatívne aspekty práce na 1. stupni ZŠ (ÚMC MŠaV SR Bratislava)
 1994 – Certificaat van Nascholing - kurz zvyšovania odbornosti „Teaching the Teachers“ (Hogeschool van Amsterdam a IPABO Amsterdam v rámci Programma Samenwerking Oost-Europa)
 Integrated Thematic Instruction (Susan Kovalik & Associates)
 
Priebeh zamestnaní a priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):
 1975 - 1976 ONV Dolný Kubín: nekvalifikovaná učiteľka ZŠ Zakamenné
 1980 - 1981 ONV Martin: učiteľka na 1. st. ZŠ Sučany
 1981 - 1988 ONV Banská Bystrica:
1981 - 1982 učiteľka MŠ Harmanec,
1982 - 1983 učiteľka na 1. st. ZŠ Slovenská Ľupča
1983 - 1984 učiteľka na 1. st. ZŠ Harmanec
1984 - 1988 učiteľka na 1. st. ZŠ Radvaň
 1988 - 2005 odborná asistentka (Katedra pedagogiky pre 1. stupeň ZŠ, Katedra vlastivedy a prírodovedy, Katedra elementárnej a predškolskej pedagogiky), Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici
 od 2005 docentka (Katedra elementárnej a predškolskej pedagogiky), Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici
 1997 – 2008 zástupkyňa vedúcej katedry elementárnej a predškolskej pedagogiky PF UMB v B. Bystrici
 od 2008 – vedúca katedry elementárnej a predškolskej pedagogiky PF UMB v B. Bystrici

Pedagogická fakulta UMB v B. Bystrici - Katedra elementárnej a predškolskej pedagogiky:
garantka predmetov: Elementárna pedagogika, Didaktika a školský manažment, Prírodovedné a spoločenskovedné vzdelávanie, Teória a didaktika etickej výchovy, Stratégie rozvíjania poznania
 
Odborné alebo umelecké zameranie:
všeobecná didaktika, prírodovedné a spoločenskovedné vzdelávanie, stratégie rozvíjania poznania detí predškolského a mladšieho školského veku a pedagogická prax
 
Údaje o publikačnej činnosti vrátane rozsahu a kategórie evidencie
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
Monografie:
AAB: DOUŠKOVÁ, A. Prvouka - učenie o sebe, prírode a spoločnosti : Rozvíjajúce vyučovanie v elementárnych triedach. Prešov : Metodické centrum, 2001. 119 s. ISBN 80-8045-247-4.
AAB: DOUŠKOVÁ, A. Učebné ciele a projektovanie výučby. Banská Bystrica : PF UMB, 2006. 205 s. ISBN 80-8083-269-2.
AAB: DOUŠKOVÁ, A. - TRNKA, M. Intervenčné spôsobilosti cvičných učiteľov. Výstupný materiál z riešenia výskumnej úlohy projektu VEGA č. 1/4503/07. Banská Bystrica : PF UMB, 2009. 74 s. ISBN 978-80-8083-896-6.
AAB: TOMKULIAKOVÁ, R. – DOUŠKOVÁ, A. Stratégie výučby prírodovedy v primárnom vzdelávaní. Banská Bystrica : PF UMB, 2012. 156 s. ISBN 980-80-557-0386-2. (2,7 AH)

Učebnice:
BCB: ŽIGOVÁ, L. - JANČICHOVÁ, A. – DOUŠKOVÁ, A. Prvouka pre 1. ročník základných škôl. Bratislava : Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r.o., 2006. 63 s. : prílohy. ISBN 80-7158-724-9.
BCB: ŽIGOVÁ, L. - JANČICHOVÁ, A. – DOUŠKOVÁ, A. Prvouka pre 1. ročník základných škôl : metodická príručka. Bratislava : Orbis Pictus Istropolitana, 2006. 85 s. ISBN 80-7158-734-6.
BCB: ŽIGOVÁ, L. - JANČICHOVÁ, A. – DOUŠKOVÁ, A. Prvouka pre 1. ročník základných škôl. Bratislava : Orbis Pictus Istropolitana, 2007. 80 s. ISBN 978-80-7158-776-7.
BCB: ŽIGOVÁ, L. - JANČICHOVÁ, A. – DOUŠKOVÁ, A. Prvouka pre 2. ročník základných škôl. Bratislava : Orbis Pictus Istropolitana, 2007. 64 s. ISBN 978-80-7158-786-6.
BAB: ŽIGOVÁ, L. - JANČICHOVÁ, A. – DOUŠKOVÁ, A. Prírodoveda pre 1. ročník základných škôl : metodická príručka . 1. vyd. Bratislava : Orbis Pictus Istropolitana, spol. s. r. o., 2008. 87 s. ISBN 978-80-7158-893-1.
BCB: ŽIGOVÁ, L. - JANČICHOVÁ, A. – DOUŠKOVÁ, A. Prírodoveda pre 1. ročník základných škôl : pracovný zošit . Bratislava : Orbis Pictus Istropolitana, spol. s.r.o, 2008. 44 s. ISBN 978-80-7158-902-0.
BAB: ŽIGOVÁ, L. - JANČICHOVÁ, A. – DOUŠKOVÁ, A. Prírodoveda pre 2. ročník základných škôl : metodická príručka. 1. vyd. Bratislava : Orbis Pictus Istropolitana, spol. s. r. o., 2009. 84 s. ISBN 978-80-7158-976-1.
BCB: ŽIGOVÁ, L. - JANČICHOVÁ, A. – DOUŠKOVÁ, A. Prírodoveda pre 2. ročník základných škôl : pracovný zošit . Bratislava : Orbis Pictus Istropolitana, spol. s. r.o, 2009. 44 s. ISBN 978-80-7158-971-6.
ACB: DOUŠKOVÁ, A. – PORUBSKÝ, Š. Didaktický model materskej školy. Banská Bystrica : PF UMB, 2008. 116 s. ISBN 978-80-8083-660-3.
ACB: BABIAKOVÁ, S. – DOUŠKOVÁ, A. – KRATOCHVÍLOVÁ, J. – PODROUŽEK, L. Obsahová integrácia v elementárnej a predškolskej edukácii : študijné texty pre študijné programy: Učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ a Predškolská pedagogika II. stupeň vysokoškolského štúdia Mgr. Banská Bystrica : PF UMB, 2009. 152 s. ISBN 978-80-8083-754-9.
ACB: DOUŠKOVÁ, A. Riadenie triedy a výchova k sebakontrole. Banská Bystrica : PF UMB, 2012. 179 s. ISBN 978-80-557-0419-7. (9 AH)

Skriptá:
BCI: DOUŠKOVÁ, A. Učenie sa žiaka v prírodovednom a spoločenskom kontexte : Učebné texty pre študentov elementárnej a predškolskej pedagogiky. Banská Bystrica : PF UMB, 2003. 144 s. ISBN 80-8055-807-8.
BCI: DOUŠKOVÁ, A. – KRUŽLICOVÁ, M. Edukačná aktivita a zážitkové učenie v materskej škole. 1. vyd. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, Občianske združenie Pedagóg, 2011. 90 s. ISBN 978-80-557-0076-2.
BCI: DOUŠKOVÁ, A. a kol. Zo študenta učiteľ - Odborná učiteľská prax v Učiteľstve pre primárne vzdelávanie. 1. vyd. Banská Bystrica : Združenie Pedagóg o. z., 2011. 76 s. ISBN 978-80-557-0225-4.
BCI: DOUŠKOVÁ, A. a kol. Zo študenta učiteľ I. Pokyny a organizácia odbornej učiteľskej praxe pre študentov učiteľstva primárneho vzdelávania. Banská Bystrica : Združenie Pedagóg, 2012. 93 s. ISBN 978-80-557-0401-2.
 
Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu:
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
Citácie a ohlasy
a) doma - počet: 99
b) v zahraničí - počet: 42
 
Počet doktorandov, ktorým je alebo bol školiteľom s určením, koľký z nich štúdium ku dňu vyhotovenia životopisu riadne skončili:
ukončení: 3
školení: 2 (z toho 1 po dizertačnej skúške,
1 v 1. ročníku štúdia)
 
Najvýznamnejšie vedecké práce, odborné práce alebo umelecké práce, učebnice, učebné texty, doklady o umeleckých dielach alebo umeleckých výkonoch:
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
 
Dátum, čas a miesto konania inauguračnej prednášky:
15.5.2013 o 9.00 hod., Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici
 
Dátum, od ktorého je vymenúvacie konanie prerušené, a lehotu, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:
-
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa oponentov.
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa členov inauguračnej komisie:
Oponenti:
prof. PhDr. Vladimíra Spilková, CSc., PF KU Praha
prof. PhDr. Milan Portik, CSc., PF PU Prešov
prof. PaedDr. Karol László, CSc., PF UMB Banská Bystrica

Predseda:
prof. PaedDr. Vojtech Korim, CSc., PF UMB Banská Bystrica
Členovia:
prof. PhDr. Zuzana Stanislavová, CSc., PF PU Prešov
prof. PhDr. Erich Petlák, CSc., DTI Dubnica nad Váhom
prof. PhDr. Hana Lukášová-Kantorková, CSc., PF OU Ostrava
 
Návrh inauguračnej komisie s odporúčaním schváliť návrhy na vymenovanie uchádzača za profesora v odbore, alebo neschváliť návrh na vymenovanie uchádzača v odbore:
Všetci členovia komisie i oponenti vo svojich posudkoch konštatujú, že doc. PaedDr. Alena Doušková, PhD. spĺňa a vo viacerých ukazovateľoch aj prekračuje kritériá stanovené VR PF UMB, ktoré sú kladené na inauguračné konanie. Komisia oceňuje aktívnu pedagogickú činnosť inaugurantky, jej cielenú a dlhoročnú zameranosť na riešenie aktuálnych problémov elementárnej a predškolskej pedagogiky.
Svojou publikačnou činnosťou je známa nielen v Slovenskej republike, ale aj v zahraničí – ČR, Poľsku a inde. Komisia oceňuje pedagogickú, publikačnú a vedeckú činnosť – najmä profil vedeckovýskumných projektov, riešených doktorandmi, ktorých vedie.
Na základe uvedeného i pozitívneho hodnotenia inauguračnej prednášky i jej reagencií vo verejnej rozprave komisia odporúča VR PF UMB odporučiť VR UMB schváliť vymenovanie doc. PaedDr. Aleny Douškovej, PhD. za profesorku v odbore 1.1.5. Predškolská a elementárna pedagogika.
 
Dátum skončenia vymenúvacieho konania:
26. 11. 2013
 
Dávod skončenia vymenúvacieho konania:
vymenovaním za profesorku v odbore 1.1.5 Predškolská a elementárna pedagogika prezidentom SR dňa 26.11.2013
 
Ďalšie údaje o priebehu konania na vymenovanie profesora:
-
 
Oponentský posudky

Posudok prof. László.pdf,30. 4. 2014 11:39:38
Posudok prof. Portík.docx,23. 7. 2013 8:57:28
Posudok prof. Spilková.pdf,23. 7. 2013 8:57:38

 
Rozhodnutia

Výpis 15.5.2013 doc. Doušková.doc,23. 7. 2013 9:08:32
vypis zo 7.2.2013 doc. Doušková.doc,23. 7. 2013 9:09:03

 
Prezenčné listiny

Zoznam clenov VR PF UMB 2013.doc,24. 10. 2013 10:43:58

 
Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy