Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy
 
Meno: Ingrid
Priezvisko: Emmerová
Rodné priezvisko: Emmerová
Rok narodenia: 1977
Názov študijného odboru: 1.1.4. Pedagogika
Téma inauguračnej prednášky: Profesionalizácia prevencie sociálnopatologických javov v školskom prostredí v SR a komparácia s vybranými krajinami EÚ
Dátum doručenia žiadosti: 3. 5. 2013
 
Vysokoskolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvovanie ďalšieho vzdelávania:
Absolventka Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici,
rok 2001, odbor Pedagogika – špecializácia: sociálna pedagogika
PhD.: rok 2004, odbor 75-01-9 Pedagogika, PF UMB v Banskej Bystrici, téma: Primárna prevencia drogových závislostí v podmienkach základnej školy
docent: rok 2008, odbor 1.1.4 Pedagogika, PF UMB v Banskej Bystrici, téma: Prevencia sociálno-patologických javov v školskom prostredí
Komisia SAV priznala vedecký kvalifikačný stupeň II a v roku 2011

Program ďalšieho vzdelávania: Vzdelávanie vysokoškolských učiteľov UMB, zodpovedných za riadenie vysokoškolského vzdelávania (2012)
 
Priebeh zamestnaní a priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):
od 1996 - do 1997 učiteľka anglického jazyka a zemepisu na IV. ZŠ vo Zvolene
od 1998 - do 2001 referentka pre vedu a výskum na PF UMB
od 2001 VŠ učiteľka na Katedre pedagogiky (predtým Katedre pedagogiky a sociálnej práce) na PF UMB, v rokoch 2011 až 2012 vedúca IVV na PF UMB
V súčasnosti som zástup. vedúcej katedry

Od roku 2001 aktívne pedagogicky pôsobím na PF UMB. Pedagogická profilácia: okrem prednášok a seminárov vediem terénnu prax študentov, som konzultantkou bakalárskych, diplomových a rigoróznych prác, bola som tútorkou e-learningového magisterského štúdia v odboroch Pedagogika, Sociálna pedagogika a Andragogika).
Prednášková činnosť na Pedagogickej fakulte UMB, Fakulte humanitných vied UMB, Fakulte prírodných vied UMB s orientáciou na sociálnu pedagogiku a filozofické a sociálne východiská edukácie. Priemerne je to 10 hodín týždenne v dennom štúdiu: Penitenciárna a postpenitenciárna starostlivosť, Probačná a mediačná služba, Profesijná etika, Sociálno-výchovná práca s rizikovou mládežou, Terénna prax, Filozofické a sociálne východiská edukácie, Kolokvium k sociálnej prevencii. Vyučujem aj v externom štúdiu. Participujem tiež na výučbe tzv. spoločného základu na PF UMB, FHV UMB a FPV UMB.
 
Odborné alebo umelecké zameranie:
Pedagogika so zameraním na sociálnu pedagogiku
 
Údaje o publikačnej činnosti vrátane rozsahu a kategórie evidencie
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
Vedecké monografie (nad 3AH) - AAB
1. EMMEROVÁ, I.: Aktuálne otázky prevencie problémového správania u žiakov v školskom prostredí. Banská Bystrica : 2011, 150 s. ISBN 978-80-554-0212-4
2. HRONCOVÁ, J. – EMMEROVÁ, I. a kol.: Sociálna pedagogika – vývoj a súčasný stav. Banská Bystrica : 2009, 276 s. ISBN 978-80-8083-819-5
3. EMMEROVÁ, I.: Prevencia sociálnopatologických javov v školskom prostredí. Banská Bystrica : 2007. 129 s. ISBN 978–80–8083–440–1
4. HRONCOVÁ, J. – EMMEROVÁ, I.: Sociálna pedagogika. Banská Bystrica : PF UMB, 2004. 280 s. (s. 143 – 158, s. 168 – 256) ISBN 80–8083–028–2
5. EMMEROVÁ, I.: In: HRONCOVÁ, J. a i.: Sociálna patológia a jej prevencia. Banská Bystrica : PF UMB, 2004. s. 50 – 54, s. 60 – 91, s. 127 – 133, s. 162 – 173, s. 200 – 209. ISBN 80–8055–995–3

Autorstvo a spoluautorstvo učebných textov a učebníc pre VŠ (nad 3AH) - ACB
1. EMMEROVÁ, I.: Preventívna a sociálno-výchovná práca s problémovými deťmi a mládežou. Banská Bystrica : 2012, 142 s. ISBN 978-80-557-0463-0.
2. HRONCOVÁ, J. – EMMEROVÁ, I. a kol.: Sociológia výchovy a vzdelávania. Banská Bystrica : 2010, 350 s. ISBN 978-80-557-0035-9.
3. EMMEROVÁ, I.: Poruchy správania u žiakov základných a stredných škôl – ich prevencia a riešenie. Banská Bystrica : 2008, 140 s. ISBN 978-80-8083-622-1.

VŠ učebné, resp. metodické texty, odborné knižné publikácie – ACD, BCI, BCK
1. LÁSZLÓ, K. – EMMEROVÁ, I.: Prostitúcia – fenomén doby? Banská Bystrica : PF UMB, 2006, 95 s. ISBN 80-8083-192-0. (nad 3AH)
2. EMMEROVÁ, I.: Spolupráca školy s odborníkmi pri prevencii a riešení problémov v správaní. In: Sociálne vzťahy a problémy na školách. Bratislava : Dr. Raabe, 2011. (I. Emmerová - 20 s.)
3. EMMEROVÁ, I.: In: HRONCOVÁ, J. – KRAUS, B. a i.: Sociálna patológia pre sociálnych pracovníkov a pedagógov. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2006. ISBN 80-8083-223-4. (nad 3 AH)
 
Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu:
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
Domáce citácie a ohlasy 418, recenzie na dielo doma 10
Citácie a ohlasy v zahraničí 116
 
Počet doktorandov, ktorým je alebo bol školiteľom s určením, koľký z nich štúdium ku dňu vyhotovenia životopisu riadne skončili:
Spolu: 8
Ukončených: 4
 
Najvýznamnejšie vedecké práce, odborné práce alebo umelecké práce, učebnice, učebné texty, doklady o umeleckých dielach alebo umeleckých výkonoch:
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
 
Dátum, čas a miesto konania inauguračnej prednášky:
12.9.2013 o 9.00 h. na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici (zasadacia miestnosť č. 122 - dekanát, prízemie)
 
Dátum, od ktorého je vymenúvacie konanie prerušené, a lehotu, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:
-
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa oponentov.
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa členov inauguračnej komisie:
Oponenti:
prof. PhDr. Blahoslav Kraus, CSc., PF UHK Hradec Králové
prof. PhDr. Igor Kominarec, PhD., FHPV PU Prešov
prof. PhDr. Soňa Kariková, PhD., PF UMB Banská Bystrica

Predsedníčka:
prof. PhDr. Jolana Hroncová, PhD., PF UMB Banská Bystrica
Členovia:
prof. PaedDr. Ján Danek, CSc., FF UCM Trnava
prof. dr hab. Andrzej Radziewicz-Winnicki, UZ Zielona Góra
prof. PhDr. PaedDr. Martin Žilínek, PhD., FF UK Bratislava
 
Návrh inauguračnej komisie s odporúčaním schváliť návrhy na vymenovanie uchádzača za profesora v odbore, alebo neschváliť návrh na vymenovanie uchádzača v odbore:
-
 
Dátum skončenia vymenúvacieho konania:
26. 5. 2014
 
Dávod skončenia vymenúvacieho konania:
vymenovaním za profesora v odbore 1.1.4 Pedagogika prezidentom SR dňa 26.5.2014
 
Ďalšie údaje o priebehu konania na vymenovanie profesora:
-
 
Oponentský posudky

Posudok prof. Kariková.pdf,27. 1. 2014 13:35:39
Posudok prof. Kominarec.pdf,27. 1. 2014 13:35:46
Posudok prof. Kraus.pdf,27. 1. 2014 13:35:51

 
Rozhodnutia

Výpisy 12.6.2013 doc. Emmerová.doc,24. 10. 2013 11:10:41
Výpisy 12.9.2013 doc. Emmerová.doc,24. 10. 2013 11:11:13

 
Prezenčné listiny

Zoznam clenov VR PF UMB 2013.doc,24. 10. 2013 10:47:12

 
Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy