Úvod > Pracoviská > Katedra cestovného ruchu >

Seminár k bakalárskej práci - CR

Vyučujúci: Pompurová Kristína, doc. Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Osvojiť si metodiku a upevniť zručnosti spracovania záverečnej práce na vybranú tému, nadobudnúť zručnosti pri formulovaní cieľa, zostavení osnovy, zbere a spracovaní údajov a ich interpretácii.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Aktualizoval: Administrátor