Základy verejných financí

Vyučujúci: Flaška Filip, Ing., PhD.
Šebo Ján, doc. JUDr. Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Študent: 1. je schopný na základe získaných poznatkov pochopiť podstatu a funkcie verejných financií v zmiešanej ekonomike v kontexte normatívnej a pozitívnej ekonómie, 2. použije získané poznatky ku kritickej argumentácii funkcií verejných financií z pohľadu udržateľnosti verejných financií z krátkodobého a dlhodobého hľadiska, 3. posúdi dôsledky existencie a štruktúry verejných príjmov z pohľadu dopadu na ekonomické subjekty, 4. zhodnotení dôsledky existencie a foriem verejných financií v kontexte verejných príjmov a verejných výdavkov. 5. aplikuje osvojené vedomosti na reálne podmienky hospodárskej praxe 6. dokáže vytvoriť rámce a obmedzenia pre uplatnenie funkcií verejných financií z pohľadu fiškálnej politiky štátu.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Administrátor