Poistné a sporivé systémy

Garant predmetu: Špirková Jana, doc. RNDr., PhD.
Vyučujúci: Štrangfeldová Jana, doc., Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Nadobudnutie teoretických poznatkov o vývoji a formovaní sociálneho a zdravotného poistenia v SR a vo vybraných krajinách a získanie schopností komparácie poistných systémov. Oboznámenie sa s poistným systémom v SR, jeho subsystémami.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Administrátor