Academic Writing / Akademické písanie - v AJ

Vyučujúci:    
Cieľ predmetu: To develop and practise English language skills in the area of academic writing, in particular sentence structure, building a paragraph and a whole writing unit, expressing logical units and using an appropriate style. Rozvíjať jazykové zručnosti z anglického jazyka v oblasti akademického písomného prejavu z hľadiska vetnej štruktúry, výstavby odseku a celého písomného útvaru, vyjadrovania logických celkov a použitia náležitého štýlu.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Ponuka VP KOJK na AR 2016_2017 - pre inžinierske štúdium.pdf (10. 5. 2017 11:50:27)
Ponuka VP KOJK na AR 2016_2017 - pre bakalárske štúdium.pdf (10. 5. 2017 11:50:15)


Za obsah zodpovedá: Vedúci KOJK | Aktualizoval: Strnádová Petra